Home Film Rabunki zamiast pocałunków czyli “Zamiana z księżniczką 3”

Rabunki zamiast pocałunków czyli “Zamiana z księżniczką 3”

autor Zwierz
Rabunki zamiast pocałunków czyli “Zamiana z księżniczką 3”

Coś mi się wyda­je że moje listopad­owe pisanie zostanie niemal w całoś­ci prze­jęte przez próbę nadra­bi­a­nia świątecznych pro­dukcji od Net­flixa. Nie ukry­wam – nie jest mi z tego powodu bard­zo smut­no bo co lep­iej dzi­ała na ponurą listopad­ową pogodę niż oglą­danie przesłod­zonych świątecznych his­torii. Tym razem mój wybór padł na dzieło wiekopomne czyli „Zami­ana z księżniczką 3”

 

Przyz­nam szcz­erze, że z Net­flixowych serii poświę­conych świątecznym perypetiom monar­chów nieist­nieją­cych państewek „Zami­ana z księżniczką” jest moją ulu­bioną. Pier­wsza część podążała dość prostym sche­matem (dziew­czy­na z ludu i książę), w drugiej pojaw­iło się odwróce­nie schematu (księżnicz­ka i chłopak z ludu) a w trze­ciej… w trze­ciej sce­narzyś­ci dos­zli do wniosku, że sko­ro już mają jed­ną aktorkę w trzech rolach to właś­ci­wie nic ich nie ogranicza i postanow­ili połączyć film świąteczny heist movie.

 

The Princess Switch 3: Romanc­ing the Star (L‑R). Vanes­sa Hud­gens as Queen Mar­garet, Nick Sagar as Kevin in The Princess Switch 3: Romanc­ing the Star. Cr. Mark Mainz/NETFLIX © 2021

 

Tak moi drodzy, ta przesłod­zona świątecz­na pro­dukc­ja w której co praw­da nie ma lokalnych sierot ale są dobre zakon­nice (ele­men­ty stosowane wymi­en­nie) postanow­iła porzu­cić typowy schemat pro­dukcji świątecznej. W pier­wszych dziesię­ciu min­u­tach fil­mu zosta­je bowiem skradziona wypoży­c­zona z Watykanu (tak w tym świecie Watykan oczy­wiś­cie ist­nieje, podob­nie jak Stany Zjed­noc­zone) „Gwiaz­da Poko­ju”. Królowa się martwi, jej przy­jaciół­ka się martwi i tylko och kuzyn­ka (wszys­tkie trzy wyglą­da­ją iden­ty­cznie) wyglą­da na w miarę spoko­jną. Nie ma co się prze­j­mować, sko­ro ma się zna­jomego, byłego pra­cown­i­ka Inter­polu który raz dwa rozwiąże sprawę a co więcej zapro­ponu­je by nie wcią­gać we wszys­tko policji tylko po pros­tu – ukraść gwiazdę z powrotem.

 

I tak też się dzieje – pro­dukc­ja kon­cen­tru­je się na pal­nie odbi­cia gwiazdy od złowieszczego właś­ci­ciela hotelów butikowych (stanowisko ist­niejące wyłącznie w fil­mach świątecznych), który ma wyraźną słabość do naszej bohater­ki, z którą roman­sował lata wcześniej. Ta zaś aku­rat przy­pom­ni­ała sobie, że prze­cież ten były pra­cown­ik Inter­polu jest jej byłym chłopakiem i przy­ja­cielem z dziecińst­wa. Jak sami więc rozu­miecie – kradzież, miłość i świę­ta przeplata­ją się ze sobą w tym niezwykłym dziele który pole­ga na tym, że mąż nie poz­nał żony bo ta włożyła blond perukę.

 

The Princess Switch 3: Romanc­ing the Star. Vanes­sa Hud­gens as Fiona in The Princess Switch 3: Romanc­ing the Star. Cr. Mark Mainz/NETFLIX © 2021

 

Całość była­by pewnie nies­traw­na, gdy­by nie fakt, że jest na swój sposób urocza. Ktoś na pytanie „co właś­ci­wie chce­cie mieć w tym filmie?” odpowiedzi­ał „TAK” więc mamy i po raz kole­jny zami­anę ról, giętkie prze­chodze­nie pomiędzy lini­a­mi lasera (niczym w „Osac­zonych”, filmie, który był śred­ni ale wszyscy go cytu­ją), całe dwie sce­ny tańczenia tan­ga (ostate­cznie czym był­by świę­ta bez tan­ga), a także obow­iązkowy wątek przy­mu­sowego wybacza­nia przewin członkom rodziny gdyż „są świę­ta”.  W tle zaś roz­pac­zli­wa pró­ba ukrycia całego skan­dalu przed Watykanem co mnie bawi, bo serio Watykan naprawdę ma więk­sze prob­le­my na głowie (a właś­ci­wie mieć je powinien).

 

W całym tym cud­ownym mik­sie wszys­t­kich pomysłów film zysku­je coś czego nie ma wiele świątecznych pro­dukcji – jak­iś nieza­przeczal­ny urok, wynika­ją­cy z tego jak absurdal­na jest to fabuła. Vanes­sa Hud­gens w potrójnej roli doskonale się bawi i rzeczy­wiś­cie, trze­ba przyz­nać, że ma na ekranie doskon­ałą chemię ze wszys­tki­mi swoi­mi part­nera­mi. Co więcej – jej kuri­ozal­ny akcent który wybrała dla Fiony – właś­ci­wie to głównej bohater­ki częś­ci trze­ciej doda­je całej pro­dukcji dodatkowego komiz­mu. Dobrym dodatkiem do obsady okazał się Remy Hii który tu gra byłego chłopa­ka i przy­ja­ciela Fiony. Nie każdy aktor potrafi się znaleźć w tym świecie roman­ty­cznych świątecznych bzdurek a tu wyszło bard­zo dobrze. Na koniec muszę powiedzieć, że nie wiem kto tym razem pisał rolę księ­cia Edwar­da – ale jego totalne oder­wanie od świa­ta zewnętrznego prze­jaw­ia­jące się w nieu­miejęt­noś­ci zro­bi­enia ani jed­nego poprawnego sportowego czy pop­kul­tur­owego naw­iąza­nia jest jed­nym z najlep­szych kome­diowych ele­men­tów scenariusza.

 

The Princess Switch 3: Romanc­ing the Star (L‑R). Vanes­sa Hud­gens as Queen Mar­garet, Femi Elu­fowo­ju Jr. as Car­di­nal Aked Amoah in The Princess Switch 3: Romanc­ing the Star. Cr. Mark Mainz/NETFLIX © 2021

 

Pom­ni­j­cie proszę że wciąż oglą­damy świąteczny film od Net­flixa więc skala porów­nań jest mniej więcej taka że może­my się zas­tanaw­iać która seria fil­mowa jest lep­sza – „Świąteczny Książę” czy „Zami­ana z Księżniczką ” (z tego co pamię­tam te filmy w pewnym stop­niu dzielą uni­w­er­sum). No więc „Zami­ana z Księżniczką” zde­cy­dowanie wygry­wa ze „Świątecznym księ­ciem” choć jeśli lubi­cie typowe opowieś­ci roman­ty­czne gdzie ona i on muszą razem przy­go­tować sernik na ogól­nokra­jowy świąteczny jar­mark od którego zależą losy całego państ­wa to może­cie być nieco zaw­iedzeni. Nato­mi­ast Net­flix popraw­ił najwięk­szy błąd jaki popełnił i bohater­ka tym razem jest blon­dynką – jak każ­da porząd­na bohater­ka filmów świątecznych.

Dokonu­jąc głębok­iej anal­izy nowej pro­dukcji Net­flixa uświadomiłam sobie, że być może właśnie po raz pier­wszy doty­ka mnie tak bard­zo pan­demicz­na rzeczy­wis­tość. Mogę się mylić ale wyda­je mi się że w tym roku ser­wisy streamin­gowe – zarówno Net­flix jak i HBO GO nie zakupiły takiej iloś­ci świątecznych filmów Hall­marku (oraz jemu podob­nych) jak co roku. Co znaczy, że mamy o jakieś dziesięć pro­dukcji świątecznych mniej niż zazwyczaj. Oczy­wiś­cie mogę się mylić ale miałam wraże­nie, że zwyk­le było tego nieco więcej w ofer­cie – już w listopadzie. Co praw­da odrobi­na magii VPN i trochę kasy i może­my oglą­dać filmy Hall­marku na nich ofic­jal­nej stron­ie, ale wciąż – życie nie powin­no być takie trudne. Zwłaszcza w cza­sie świąt.

 

0 komentarz
5

Powiązane wpisy

situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online