Home Film Rabunki zamiast pocałunków czyli “Zamiana z księżniczką 3”

Rabunki zamiast pocałunków czyli “Zamiana z księżniczką 3”

autor Zwierz
Rabunki zamiast pocałunków czyli “Zamiana z księżniczką 3”

Coś mi się wyda­je że moje listopad­owe pisanie zostanie niemal w całoś­ci prze­jęte przez próbę nadra­bi­a­nia świątecznych pro­dukcji od Net­flixa. Nie ukry­wam – nie jest mi z tego powodu bard­zo smut­no bo co lep­iej dzi­ała na ponurą listopad­ową pogodę niż oglą­danie przesłod­zonych świątecznych his­torii. Tym razem mój wybór padł na dzieło wiekopomne czyli „Zami­ana z księżniczką 3”

 

Przyz­nam szcz­erze, że z Net­flixowych serii poświę­conych świątecznym perypetiom monar­chów nieist­nieją­cych państewek „Zami­ana z księżniczką” jest moją ulu­bioną. Pier­wsza część podążała dość prostym sche­matem (dziew­czy­na z ludu i książę), w drugiej pojaw­iło się odwróce­nie schematu (księżnicz­ka i chłopak z ludu) a w trze­ciej… w trze­ciej sce­narzyś­ci dos­zli do wniosku, że sko­ro już mają jed­ną aktorkę w trzech rolach to właś­ci­wie nic ich nie ogranicza i postanow­ili połączyć film świąteczny heist movie.

 

The Princess Switch 3: Romanc­ing the Star (L‑R). Vanes­sa Hud­gens as Queen Mar­garet, Nick Sagar as Kevin in The Princess Switch 3: Romanc­ing the Star. Cr. Mark Mainz/NETFLIX © 2021

 

Tak moi drodzy, ta przesłod­zona świątecz­na pro­dukc­ja w której co praw­da nie ma lokalnych sierot ale są dobre zakon­nice (ele­men­ty stosowane wymi­en­nie) postanow­iła porzu­cić typowy schemat pro­dukcji świątecznej. W pier­wszych dziesię­ciu min­u­tach fil­mu zosta­je bowiem skradziona wypoży­c­zona z Watykanu (tak w tym świecie Watykan oczy­wiś­cie ist­nieje, podob­nie jak Stany Zjed­noc­zone) „Gwiaz­da Poko­ju”. Królowa się martwi, jej przy­jaciół­ka się martwi i tylko och kuzyn­ka (wszys­tkie trzy wyglą­da­ją iden­ty­cznie) wyglą­da na w miarę spoko­jną. Nie ma co się prze­j­mować, sko­ro ma się zna­jomego, byłego pra­cown­i­ka Inter­polu który raz dwa rozwiąże sprawę a co więcej zapro­ponu­je by nie wcią­gać we wszys­tko policji tylko po pros­tu – ukraść gwiazdę z powrotem.

 

I tak też się dzieje – pro­dukc­ja kon­cen­tru­je się na pal­nie odbi­cia gwiazdy od złowieszczego właś­ci­ciela hotelów butikowych (stanowisko ist­niejące wyłącznie w fil­mach świątecznych), który ma wyraźną słabość do naszej bohater­ki, z którą roman­sował lata wcześniej. Ta zaś aku­rat przy­pom­ni­ała sobie, że prze­cież ten były pra­cown­ik Inter­polu jest jej byłym chłopakiem i przy­ja­cielem z dziecińst­wa. Jak sami więc rozu­miecie – kradzież, miłość i świę­ta przeplata­ją się ze sobą w tym niezwykłym dziele który pole­ga na tym, że mąż nie poz­nał żony bo ta włożyła blond perukę.

 

The Princess Switch 3: Romanc­ing the Star. Vanes­sa Hud­gens as Fiona in The Princess Switch 3: Romanc­ing the Star. Cr. Mark Mainz/NETFLIX © 2021

 

Całość była­by pewnie nies­traw­na, gdy­by nie fakt, że jest na swój sposób urocza. Ktoś na pytanie „co właś­ci­wie chce­cie mieć w tym filmie?” odpowiedzi­ał „TAK” więc mamy i po raz kole­jny zami­anę ról, giętkie prze­chodze­nie pomiędzy lini­a­mi lasera (niczym w „Osac­zonych”, filmie, który był śred­ni ale wszyscy go cytu­ją), całe dwie sce­ny tańczenia tan­ga (ostate­cznie czym był­by świę­ta bez tan­ga), a także obow­iązkowy wątek przy­mu­sowego wybacza­nia przewin członkom rodziny gdyż „są świę­ta”.  W tle zaś roz­pac­zli­wa pró­ba ukrycia całego skan­dalu przed Watykanem co mnie bawi, bo serio Watykan naprawdę ma więk­sze prob­le­my na głowie (a właś­ci­wie mieć je powinien).

 

W całym tym cud­ownym mik­sie wszys­t­kich pomysłów film zysku­je coś czego nie ma wiele świątecznych pro­dukcji – jak­iś nieza­przeczal­ny urok, wynika­ją­cy z tego jak absurdal­na jest to fabuła. Vanes­sa Hud­gens w potrójnej roli doskonale się bawi i rzeczy­wiś­cie, trze­ba przyz­nać, że ma na ekranie doskon­ałą chemię ze wszys­tki­mi swoi­mi part­nera­mi. Co więcej – jej kuri­ozal­ny akcent który wybrała dla Fiony – właś­ci­wie to głównej bohater­ki częś­ci trze­ciej doda­je całej pro­dukcji dodatkowego komiz­mu. Dobrym dodatkiem do obsady okazał się Remy Hii który tu gra byłego chłopa­ka i przy­ja­ciela Fiony. Nie każdy aktor potrafi się znaleźć w tym świecie roman­ty­cznych świątecznych bzdurek a tu wyszło bard­zo dobrze. Na koniec muszę powiedzieć, że nie wiem kto tym razem pisał rolę księ­cia Edwar­da – ale jego totalne oder­wanie od świa­ta zewnętrznego prze­jaw­ia­jące się w nieu­miejęt­noś­ci zro­bi­enia ani jed­nego poprawnego sportowego czy pop­kul­tur­owego naw­iąza­nia jest jed­nym z najlep­szych kome­diowych ele­men­tów scenariusza.

 

The Princess Switch 3: Romanc­ing the Star (L‑R). Vanes­sa Hud­gens as Queen Mar­garet, Femi Elu­fowo­ju Jr. as Car­di­nal Aked Amoah in The Princess Switch 3: Romanc­ing the Star. Cr. Mark Mainz/NETFLIX © 2021

 

Pom­ni­j­cie proszę że wciąż oglą­damy świąteczny film od Net­flixa więc skala porów­nań jest mniej więcej taka że może­my się zas­tanaw­iać która seria fil­mowa jest lep­sza – „Świąteczny Książę” czy „Zami­ana z Księżniczką ” (z tego co pamię­tam te filmy w pewnym stop­niu dzielą uni­w­er­sum). No więc „Zami­ana z Księżniczką” zde­cy­dowanie wygry­wa ze „Świątecznym księ­ciem” choć jeśli lubi­cie typowe opowieś­ci roman­ty­czne gdzie ona i on muszą razem przy­go­tować sernik na ogól­nokra­jowy świąteczny jar­mark od którego zależą losy całego państ­wa to może­cie być nieco zaw­iedzeni. Nato­mi­ast Net­flix popraw­ił najwięk­szy błąd jaki popełnił i bohater­ka tym razem jest blon­dynką – jak każ­da porząd­na bohater­ka filmów świątecznych.

Dokonu­jąc głębok­iej anal­izy nowej pro­dukcji Net­flixa uświadomiłam sobie, że być może właśnie po raz pier­wszy doty­ka mnie tak bard­zo pan­demicz­na rzeczy­wis­tość. Mogę się mylić ale wyda­je mi się że w tym roku ser­wisy streamin­gowe – zarówno Net­flix jak i HBO GO nie zakupiły takiej iloś­ci świątecznych filmów Hall­marku (oraz jemu podob­nych) jak co roku. Co znaczy, że mamy o jakieś dziesięć pro­dukcji świątecznych mniej niż zazwyczaj. Oczy­wiś­cie mogę się mylić ale miałam wraże­nie, że zwyk­le było tego nieco więcej w ofer­cie – już w listopadzie. Co praw­da odrobi­na magii VPN i trochę kasy i może­my oglą­dać filmy Hall­marku na nich ofic­jal­nej stron­ie, ale wciąż – życie nie powin­no być takie trudne. Zwłaszcza w cza­sie świąt.

 

0 komentarz
5

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online