Home Film Krętacze czyli o “Love Hard”

Krętacze czyli o “Love Hard”

autor Zwierz
Krętacze czyli o “Love Hard”

Zaczął się sezon na świąteczne filmy od Net­flixa a wraz z nim reflek­sje nad tym – czy aby w świecie roman­ty­cznych his­torii ze świę­ta­mi w tle nie powiedziano już wszys­tkiego. Spoko­jnie – nie będę was przekony­wać, że pro­dukc­je okolicznoś­ciowe masowo wprowadzane do telewiz­ji i na plat­formy powin­ny mieć więk­szy sens i poziom wybit­nych dzieł kine­matografii. Ostate­cznie wiem co oglą­dam. Ale nie ukry­wam, że film „Love Hard” trochę nad­wyrężył moje zau­fanie dla samych pod­staw gatunku. Bo czy może być roman­ty­czny film, który opiera się na naj­gorszej możli­wej diag­nozie człowieka?

 

Love Hard” skła­da się z ele­men­tów równie ory­gi­nal­nych jak wyko­rzys­tanie choin­ki i bombek w deko­rac­jach świątecznych. Bohater­ka grana przez Ninę Dobrev pracu­je dla por­talu inter­ne­towego, który żyje jej tek­sta­mi o kole­jnych nieu­danych rand­kach. Z jakiegoś powodu mło­da dzi­en­nikar­ka oparła całą swo­ją kari­erę zawodową na tym, że nie uda­je się jej znaleźć właś­ci­wego fac­eta. Tak na mar­gin­e­sie uwiel­bi­am wiz­ję redak­cyjnej pra­cy, gdzie połowa fil­mowych dzi­en­nikarzy pisze o swoim życiu. No ale dobrze, zaw­ieśmy niewiarę. Ostate­cznie nie ma komedii roman­ty­cznej bez roman­ty­cznego punk­tu wyjścia.

 

LOVE HARD (L to R) TAKAYO FISCHER as JUNE LIN, HARRY SHUM JR. as OWEN LIN and MIKAELA HOOVER as CHELSEA. Cr: BETTINA STRAUSS/Netflix © 2021

 

Bohater­ce nie idzie w miłoś­ci, bo szu­ka wybran­ka ser­ca w Los Ange­les, gdzie wiado­mo, co facet to gorszy. Wystar­czy jed­nak przestaw­ić zasięg wyszuki­wa­nia potenc­jal­nego ukochanego i oto dzieje się magia. Aplikac­ja wypluwa niemal naty­ch­mi­ast mężczyznę niemal ide­al­nego. Lico przys­to­jne, uśmiech sze­ro­ki a do tego – moż­na z nim pogadać na każdy tem­at, szy­bko się okazu­je, że łączy ich podob­na emocjon­al­ność, ambic­je a nawet wspom­nienia, bo w dziecińst­wie czy­tali te same książ­ki. Nie da się ukryć – doskon­ała pod­stawa do związku, a jeszcze więk­sza do tego by w końcu poczuć, że znalazło się swo­ją drugą połówkę.

 

Nic więc dzi­wnego, że gdy nad­chodzą świę­ta nasza dzi­en­nikar­ka paku­je wal­iz­ki i jedzie na dru­gi koniec Stanów – gdzie oczy­wiś­cie jest odpowied­nia zimowa atmos­fera by spotkać swo­jego wybran­ka. Gdy już sta­je na progu jego domost­wa okazu­je się, że cóż… nie czeka na nią przys­to­j­ni­ak ze zdję­cia, ale zupełnie nor­mal­nie wyglą­da­ją­cy chłopak, mieszka­ją­cy u swoich rodz­iców. Przekręt pole­ga­ją­cy na podry­wa­niu kogoś przez Inter­net przy wyko­rzys­ta­niu cud­zych zdjęć nazy­wa się „Cat­fish” i zde­cy­dowanie nie należy do zabawnych zachowań. Moż­na powiedzieć, że to jed­no z tych zjawisk – podob­nie jak stalk­ing które częs­to jest pokazy­wane jako zabawne czy roman­ty­czne, ale w isto­cie nie jest ani jed­nym ani drugim.

 

Love Hard. (L to R) Jim­my O. Yang as Josh Lin and Nina Dobrev as Natal­ie Bauer in Love Hard. Cr. Bet­ti­na Strauss/Netflix © 2021

Spuśćmy jed­nak na chwilę zasłonę mil­czenia na ten fakt, ostate­czni oglą­damy świąteczną komedię roman­ty­czną i nie będziemy się dłu­go zas­tanaw­iać nad tym jak bard­zo czyni niebez­pieczne zachowanie uroczym. Prze­jdźmy do właś­ci­wiej częś­ci komedii – tam, gdzie mamy boki zry­wać. Oto nasza bohater­ka postaw­iona oko w oko ze swoim wcale nie powala­ją­co przys­to­jnym wybrankiem dowiadu­je się, że ów przys­to­j­ni­ak, do którego wzdy­chała przez ostat­nie miesiące miesz­ka tuż obok. Po pros­tu chłopak wyko­rzys­tał zdję­cia swo­jego kumpla. Dziew­czy­na zaw­iązu­je więc sojusz ze swoim inter­ne­towym zna­jomym – jeśli pomoże jej zdobyć przys­to­j­ni­a­ka ona do koń­ca świąt będzie udawała jego dziew­czynę. Bo nie ma dobrych świąt bez oszuki­wa­nia rodziny.

 

Tu film wpa­da w zupełnie nor­malne koleiny w których mamy coś na ksz­tałt dzi­wnej wari­acji na tem­at Cyrana de Berg­er­ac gdzie zakochany mężczyz­na pod­powia­da kobiecie jak zdobyć swo­jego rywala. Gdzie prob­lem? Film jakoś zupełnie ignoru­je i wyrzu­ca przez okno, że nasza bohater­ka i jej pomoc­nik przez ostat­nie miesiące roz­maw­iali ze sobą właś­ci­wie codzi­en­nie i bard­zo się do siebie zbliżyli. Wszys­tko co ich wcześniej łączyło nie ma znaczenia w obliczu fak­tu, że w okol­i­cy jest inny przys­to­jny mężczyz­na. Naszej bohater­ki nic z tym przys­to­j­ni­akiem nie łączy, wręcz prze­ci­wnie musi udawać podob­ne zain­tere­sowa­nia, ale wciąż niestrudze­nie stara się go poder­wać. Co nie ma w sum­ie żad­nego sen­su, bo właś­ci­wie nic a nic ją z tym facetem nie łączy. Wiz­ja, że dziew­czy­na włoży taki wysiłek w to by poder­wać zupełnie obcego typa tylko dlat­ego, że kiedyś w aplikacji widzi­ała jego ładne zdję­cie… jak­by to się w ogóle nie trzy­ma niczego.

 

Love Hard. (L to R) Nina Dobrev as Natal­ie Bauer, Jim­my O. Yang as Josh Lin and Har­ry Shum Jr. as Owen Lin in Love Hard. Cr. Bet­ti­na Strauss/Netflix © 2021

 

Co więcej twór­cy roz­gry­wa­ją relację między dzi­en­nikarką a chłopakiem, który ją wcześniej podry­wał trochę tak jak­by ta dwój­ka nie miała za sobą długiej his­torii flir­tu, czy nawet więcej głębok­iej emocjon­al­nej roz­mowy, którą prowadzili przez miesiące. Praw­da jest taka, że choć twór­cy chcą nam powiedzieć „wygląd nie ma znaczenia liczą się emoc­je” to już na samym początku pokazu­ją, że w sum­ie w to aż tak bard­zo nie wierzą. Nie wierzą też w to, że jest jakimś wielkim prob­le­mem oszuki­wanie miesią­ca­mi drugiej oso­by w sieci. To wszys­tko spraw­iło, że oglą­da­jąc ten film miałam poczu­cie, że wcale nie czu­ję się roman­ty­cznie – wręcz prze­ci­wnie, odrzu­cało mnie zachowanie bohaterów oraz to jak bard­zo nie umi­ałam znaleźć ani jed­nej pozy­ty­wnej strony całego zamieszania.

Ostat­nio zas­tanaw­iałam się nad tym czy da się zro­bić komedię roman­ty­czną, gdzie nikt nie kłamie, nie oszuku­je, nie zwodzi, nie uda­je. Wiecie taką która staw­iała­by przed bohat­era­mi wyzwa­nia, ale jed­nocześnie – nie wymusza­ła na nich krę­tact­wa. Przyz­nam szcz­erze – przy­chodzi mi do głowy chy­ba tylko kil­ka bry­tyjs­kich tytułów a to też z pewny­mi zas­trzeże­ni­a­mi. Oczy­wiś­cie zda­ję sobie sprawę, że trze­ba postaw­ić bohaterów przed jakim­iś trud­noś­ci­a­mi, ale jed­nocześnie – dlaczego wszyscy cią­gle muszą wszys­t­kich okłamy­wać. Co więcej – dlaczego te kłamst­wa uzna­je się zawsze za mało istotne. Jak­by wiecie to prze­cież nie jest mało istotne, że ludzie są nieucz­ci­wi wobec siebie i blis­kich. A potem zawsze jest to samo – ktoś powie przepraszam albo nic nie powie i nagle jest idealnie.

 

LOVE HARD (L to R) JIMMY O. YANG as JOSH LIN AND NINA DOBREV as NATALIE BAUER. Cr: BETTINA STRAUSS/Netflix © 2021

 

Sam pomysł fil­mu – dziew­czyny, która przy­jeżdża na świę­ta, bo chłopak napisał „Chci­ałbym, żebyś tu była” a on się jej nie spodziewa – zupełnie wystar­czy. Spoko­jnie moż­na było­by to roze­grać jako sytu­acje, gdzie dwie oso­by nie dogadały się w spraw­ie zaan­gażowa­nia w związek, gdzie rodz­i­na, jest bard­zo ekspan­sy­w­na i wcią­ga w swo­je zwycza­je, gdzie dwie oso­by nagle muszą przeskoczyć kil­ka etapów.  Mogło­by być zabawnie i roman­ty­cznie. Więcej – dziew­czy­na mogła­by się zakochać w nor­mal­nie wyglą­da­ją­cym chłopaku bez wielkiego poświęce­nia pod tytułem „o mój Boże fac­eta bez kwadra­towej szczę­ki też moż­na pokochać!”. No ale to wyma­gało­by pewnie jakiegoś więk­szego pomyślunku a nie jakiegoś koślawego wyko­rzys­ta­nia już i tak mało zabawnej formuły.

 

Do tego mam wraże­nie, że film próbował jakoś sko­men­tować fakt, że dla wielu amerykanów oso­ba o azjaty­c­kich rysach twarzy nie jest szczegól­nie atrak­cyj­na. Prob­lem w tym, że film niby chce coś o tym powiedzieć, ale sam się swo­jego tem­atu boi. Próbu­je nas przekon­ać, że prob­lem chłopa­ka ze znalezie­niem part­ner­ki przez Inter­net wyni­ka z tego, że pozu­je z siekierą czy pod­czas remon­tu. To ciekawe, kiedy film z jed­nej strony odnosi się do prob­lematy­cznych kwestii rasowych, ale jed­nocześnie się ich boi. Gdy­by to padło głośno i było bliżej wydźwięku fil­mu – może udało­by się mu przy­nam­niej ten wątek ura­tować. Bo też nie ukry­wa­jmy – nasze roman­ty­czne ideały są skażone przez pewne rasis­towskie założe­nia – nawet jeśli niekoniecznie zda­je­my sobie z tego sprawę. Jeśli chodzi o mężczyzn o azjaty­c­kich rysach twarzy – ostat­nie lata pokaza­ły, że gdy przełamie się zachod­nie stereo­typy, to ich atrak­cyjność jest niepodważalna.

 

LOVE HARD (L to R) REBECCA STAAB as BARB LIN, HARRY SHUM JR. as OWEN LIN, MIKAELA HOOVER as CHELSEA and JAMES SAITO as BOB LIN. Cr: BETTINA STRAUSS/Netflix © 2021

 

Nie mam prob­le­mu z tym, że filmy świąteczne od Net­flixa czy Hall­marku nie są szczegól­nie mądre. Oglą­dam je dlat­ego, że nie są szczegól­nie mądre. Ale przyz­nam – mam już szcz­erze dość his­torii opar­tych na kłamst­wach, krę­tactwach i tym, że wszyscy są wobec siebie nieucz­ci­wi. Cza­sem mam wraże­nie, że to robi więk­szą społeczną krzy­wdę niż wszys­tkie te pro­dukc­je, gdzie kibicu­je się seryjne­mu morder­cy. Bo seryjny­mi morder­ca­mi raczej nie zostaniemy a skła­mać komuś w sieci czy w rodzinie – jak najbardziej może­my. I nie ma takiej iloś­ci śniegu, kolęd i flaneli, która była­by w stanie przykryć fakt, że „Love Hard” to niezbyt przy­jem­ny film o niezbyt przy­jem­nych ludzi­ach. A to mnie jakoś w nas­trój świąteczny nie wprowadziło.

0 komentarz
3

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online