Home Ogólnie Zapomnij o środzie czyli mój miesiąc z Cinema City Unlimited

Zapomnij o środzie czyli mój miesiąc z Cinema City Unlimited

autor Zwierz
Zapomnij o środzie czyli mój miesiąc z Cinema City Unlimited

Nie wiem czy wiecie, ale dawno temu zwierz ukuł teorię, że sieć kin Cin­e­ma City spisku­je stara­jąc się zatruć zwier­zowi życie. jak inaczej nazwać fakt, że w roku mat­u­ral­nym jed­no z kin tej sieci otworzyło się tuż obok zwierza staw­ia­jąc pod znakiem zapy­ta­nia jakąkol­wiek naukę? Spisek trwał wiele lat i zabrał zwier­zowi mnóst­wo kasy. Ter­az Cin­e­ma City zarzu­ciło na zwierza nową przynętę — kartę “Cin­e­ma City Unlim­it­ed” a zwierz łyknął ją bez zas­tanowienia. I może wam po miesiącu odpowiedzieć czy się opłacało.

Zaczni­jmy od prostego fak­tu — żeby założyć sobie kartę musi­cie mieć 18 lat, kon­to w banku, zdję­cie i 49 albo 42 zł miesięcznie na opłace­nie kar­ty. Decy­du­jąc się na udzi­ał w pro­gramie decy­du­je­cie się od razu na rok i płaci­cie albo miesięcznie albo za całość z góry. Jaki macie z tego zysk? Na waszym bile­cie będzie napisane “0, 00 zł” i dopisek Cin­e­ma City Unlim­it­ed. Chy­ba że wybierze­cie się do kina na film w 3D albo do IMAX — wtedy pojaw­ia­ją się dodatkowe — choć nie za wysok­ie kosz­ty. Oczy­wiś­cie żeby kupić swój bile musi­cie pokazać kartę i może­cie kupić kil­ka biletów na raz ale nie mogą się pokry­wać godz­i­na­mi (czyli genial­ny pomysł kupi­enia jed­nego bileu dla siebie, a drugiego odd­a­nia komuś innemu nie jest możli­wy do wyko­na­nia). I właś­ci­wie tyle z kom­p­likacji. Pytanie jed­nak czy to się w ogóle opła­ca? Zwierz odpowie bazu­jąc wyłącznie na włas­nych doświad­czeni­ach, zwycza­jach i sądach.

article-2552906-1B3D99D300000578-355_964x721

Ilus­tracją do wpisu są zdję­cia fran­cuskiego fotografa Franc­ka Bohb­o­ta który wykon­ał ser­ię zdjęć starychkin (zbu­dowanych głównie w lat­ach 30 — kiedy kiniar­zom trochę odbiło na punkcie wnętrz) 

Zwierz chodzi do kina śred­nio cztery razy w miesiącu. Choć musi powiedzieć, że to zależy od miesięcznych pre­mier — jeśli tak jak ter­az jest ich więcej, zwierz potrafi chodz­ić do kina nawet do ośmiu razy na miesiąc. Nawet w przy­pad­kach filmów przy­godowych czy super bohater­s­kich nie zależy mu na efek­tach 3D choć cza­sem je wybiera — głown­ie dlat­ego, że filmy w 3D są ostat­ni­mi cza­sy pokazy­wane w lep­szych godz­i­nach. Poza tym zwierz jed­nak stara się nadążyć z nowoś­ci­a­mi — bo jak sami rozu­miecie niek­tórzy doma­ga­ją się recen­zji niemalże w dniu pre­miery. Wbrew temu co sporo osób myśli, zwierz nie m z góry zag­waran­towanych wejś­ciówek na wszys­tkie pokazy, poza tym te bywa­ją w godz­i­nach kiedy zwierz ciężko pracu­je by mieć kasę na bile­ty do kina. Poza tym zwierz nie ma żad­nej kinowej zniż­ki i nie lubi chodz­ić do kina wcześnie rano, bo znaczy to wczesne wstawanie za to lubi seanse week­endowe i co już zwierz wspom­ni­ał piątkowe premiery.

article-2552906-1B3D57E100000578-57_964x721

No dobra zna­cie zwycza­je zwierza. Są one ważne bo deter­min­u­ją opła­cal­ność transakcji. Między końcem grud­nia a sty­cz­nia zwierz był w kinie na sześ­ciu pokazach fil­mowych. Jeśli weźmiemy cenę bile­tu nor­mal­nego 27 zł (z tą różnicą że zwierz był na trzech fil­mach w week­end gdzie płaci się 32 zł  i na jed­nym w środę kiedy za bilet zapłacił 15 – uśred­ni­jmy więc że wszys­tkie kosz­towały tle samo), zwierz powinien wydać na kino w sty­czniu 162 zł. Czy tyle wydał? Otóż nie – jeden bilet za 15 zł (środowy) plus kar­ta (50 zł) i razem mamy 65 zł. Wydanych na kino. Inny­mi słowy już w samym sty­czniu zwierz zaoszczędz­ił na bile­tach mniej więcej tyle ile będzie go kosz­towało opłace­nie dwóch miesię­cy posi­ada­nia kar­ty. Co więcej pro­gram zaczy­na się od razu – nawet zan­im wyro­bią wam kartę z nazwiskiem – po pros­tu dosta­jesz infor­ma­c­je na mail z których korzys­ta się aż do wyro­bi­enia kar­ty (do ode­bra­nia w kinie). Przy czym to jed­nak nie jest aż takie proste. Dlaczego?

article-2552906-1B3D99DB00000578-10_964x721

Otóż kar­ta unlim­it­ed trochę jed­nak zmienia myśle­nie o wypadzie do kina. Jak? Otóż np. w ostat­nią niedzielę zwierz zas­tanaw­iał się na jaki film iść – Dziew­czynę z Portre­tu czy Eks­cen­tryków. Nor­mal­nie wybrał­by tylko jeden z nich – bo wydanie ok. 60 zł na kino jed­nego dnia jest eks­cen­tryczne nawet dla zwierza. Jed­nocześnie nie za bard­zo ist­ni­ała możli­wość przełoże­nia jed­nego z sean­sów na środę bo… cóż nie zawsze ma się wolne w środę wiec­zorem.  Oto zwierz – szczęśli­wy posi­adacz kar­ty zro­bił coś czego nie prak­tykował od wieków. Kupił bile­ty na dwa filmy, spędza­jąc jed­ną cud­owną niedzielę w kinie (tak w poje­dynkę bo chodze­nie do kina samodziel­nie jest cud­owne i nikt tego nie powinien się nigdy wsty­dz­ić). Inny­mi słowy – nasze rachun­ki wyglą­da­ją pięknie ale są o tyle zabur­zone, że kar­ta spraw­ia, że na część filmów idzie się do kina bo dlaczego nie iść sko­ro bilet jest właś­ci­wie już opła­cony. Serio może­cie się spodziewać więcej recen­zji filmów pol­s­kich do których zwierz zwyk­le nie chci­ał się dokładać – a tak ma poczu­cie, ze już kupił bilet więc nie ma co bojkotować.

article-2552906-1B3CA2EC00000578-449_964x720

Inna sprawa – która jest cud­ow­na zwłaszcza kiedy także twoi zna­jo­mi dołączą się do pro­gra­mu – koniec niewoli „środy”. W ostat­nich lat­ach kiedy pokończyły się wszys­tkim te cud­owne legi­t­y­mac­je week­endowe i wiec­zorne bile­ty stały się dla wszys­t­kich trochę za dro­gie. Zostały tanie środy. Prob­lem pole­ga na tym, że w środę trud­no się na część sean­sów dostać. Stąd wyro­bil­iśmy sobie zwyczaj chodzenia na seanse koło 20–22 kiedy więk­szość osób już śpi. Cud­ow­na rzecz latem, ale w zimie niko­mu nie chce się wracać na piechotę do domu, bo tramwa­je już nie jeżdżą. Poza tym w czwartek się pracu­je co np. w przy­pad­ku kiedy zwierz musi jeszcze po sean­sie napisać recen­z­je oznacza­ło zarwane noce. Ostate­cznie wypady te  bard­zo miłe zabier­ały trochę radoś­ci z wol­noś­ci chodzenia do kina wtedy kiedy się ma czas i ochotę. Zaś cza­sem czekanie do środy –w przy­pad­ku niek­tórych pre­mier było tor­turą. To uwol­nie­nie się od koniecznoś­ci odwiedza­nia kin w środę dało sporo prof­itów – np. moż­na naresz­cie chodz­ić na seanse w dni powszed­nie i w week­endy wybier­a­jąc po pros­tu ten seans który pasu­je a nie ten który jest naj­tańszy. Poza tym – nawet jeśli pod koniec miesią­ca zaczy­na być kru­cho z kasą to nie ma prob­le­mu bo „kino opła­cone”. Może­cie się śmi­ać ale jak pisze się recen­z­je w okre­sie przed Oscarowym to moż­na znaleźć się w głupiej sytu­acji kiedy nie ma się na kino.

article-2552906-1B3CA2DC00000578-26_964x721

No dobra brz­mi to fan­tasty­cznie ale jest kil­ka sporych ALE.  Cin­e­ma City Unlim­it­ed przy­da­je się jeśli chodzi­cie do kina reg­u­larnie – jak zwierz pode­jrze­wa wśród was więk­szość osób jest reg­u­larny­mi widza­mi kinowy­mi, bo inaczej… co wy tu robi­cie ? ;)  Zwier­zowi opła­cało się od drugiego bile­tu na seans poza środą, oso­bie spoza warsza­wy opłaci się już przy trzec­im sean­sie środowym, oso­bie z Warsza­wy (bile­ty są tu w ogóle droższe stąd droższa kar­ta za to więk­szy wybór kin) przy czwartym bile­cie w środę i w zależnoś­ci od zniż­ki przy drugim bile­cie w dniu powszed­nim albo w week­end. Przy czym jed­nak warto pamię­tać, że miesiąc miesią­cowi nie równy więc cza­sem nie ma na co iść kil­ka razy (choć z kartą pójdziecie i tak … bo może­cie). Inna sprawa – to jest kar­ta do Cin­e­ma City – nie ma się na mul­ti­pleks co obrażać że jest mul­ti­plek­sem – to CC obok zwierza obok sporych pro­dukcji puszcza całkiem sporo mniejszych filmów (połowę kina zaj­mu­ją małe sale więc spoko­jnie zapeł­ni­a­ją się wiel­bi­ciela­mi czegoś innego niż Hol­ly­wood) ale nie jest to zasa­da. Poza tym niek­tórzy wyz­na­ją kult kin małych czy studyjnych. To trze­ba mieć w pamię­ci, bo cza­sem trze­ba się na jak­iś seans wybrać do kina studyjnego. Ale tam zawsze bile­ty są w ludz­kich cenach. Oczy­wiś­cie jeśli z zasady nie lubi się mul­ti­plek­sów i jeśli komuś rzeczy­wiś­cie tak strasznie przeszkadza zapach pop­cor­nu to zwierz odraza. Ale pewnie i tak się nad tym zaku­pem nie zastanawiacie.

1733

Inna sprawa to odległość – zwierz ma wraże­nie że  z tą kartą jest trochę jak z każdą wiążącą nas na dłużej ofer­tą – jeśli kupicie nawet naj­fa­jniejsze członkost­wo w klu­bie z którego nie korzysta­cie, który nie jest po drodze – to nic to nie zmieni. Zwierz do najbliższego Cin­e­ma City ma parę przys­tanków tramwa­jem – pokony­wanych w osiem min­ut, cza­sem jak jest ład­nie i ciepło może iść do domu na piechotę i nawet częs­to tak robi. Tak więc będąc częstym goś­ciem w lokalnym kinie nie musi­ał po zakupie kar­ty pode­j­mować żad­nych dodatkowych kroków czy zmieni­ać wiel­kich zwycza­jów (poza chodze­niem praw­ie wyłącznie w środy). Jeśli jed­nak np. macie zniżkę do innego kina, albo mieszka­cie na Ursyn­owie to pewnie zakupi­e­nie takiej kar­ty nie będzie najlep­szym pomysłem. Będziecie wydawać kasę a nadal najbliższe kino będzie waszym pier­wszym wyborem. Poza tym jest trochę tak, że kar­ta najlepiej dzi­ała kiedy mają ją praw­ie wszyscy w twoim otocze­niu. Bo jeśli ty masz a przy­jaciół­ka czy chłopak nie ma to nadal kończysz na środowym sean­sie (bo cza­sem chodzi się do kina też towarzysko). To z kolei może być pewien prob­lem bo nie wszyscy mają tak lubią­cych kino zna­jomych jak zwierz.

Capture-d’écran-2014-04-22-à-14.42.05

Oczy­wiś­cie pozosta­je pytanie czy  to przy­pad­kiem nie jest za dro­gie. Zwier­zowi trud­no powiedzieć bo jego co miesięczne wydat­ki na kul­turę są wielce nie­s­tandar­d­owe. Jasne pewnie dla częś­ci z was 50 zł miesięcznie to dużo – jeszcze kil­ka lat temu zwierz pewnie też by się poważnie wahał.  Jeśli nie macie pieniędzy to jasne – nie ma się co w to mieszać, ewen­tu­al­nie moż­na pogadać z rodz­iną dal­szą czy bliższą czy by takiego abona­men­tu nie zaspon­sorowała na kil­ka miesię­cy w ramach prezen­tu – bo to jest dobra rzecz na prezent – bo w sum­ie to jak rzu­cać w kogoś blanki­etem z bile­ta­mi. Przy czym jeśli speł­nia­cie pod­sta­wowe warun­ki – mieszka­cie blisko kina, nie macie żad­nej zniż­ki, lubi­cie chodz­ić na nowoś­ci to opła­ca się np. odłożyć sobie samemu na kil­ka miesię­cy – bo to naprawdę jest fajne i o dzi­wo nie obwarowane jakim­iś stras­zli­wy­mi haczyka­mi – przy­na­jm­niej przez miesiąc zwierz nie mógł ich znaleźć. Co więcej – dobrze jest kupić kartę ter­az – na początku roku bo po pier­wsze jest mnóst­wo pre­mier z okazji Oscarów a po drugie – rzeczy­wiś­cie kar­ta gorzej zwraca się w okre­sie waka­cyjnym kiedy nie ma nas w mieś­cie (co praw­da dzi­ała na tere­nie całej Pol­s­ki ale nie wszyscy chodzą na wakac­jach do kina – choć zwierz chodzi) i jest mniej ciekawych premier.

Grand-Rex

Na koniec jeszcze jed­no co zwierz musi wam napisać. Ten wpis nie jest spon­sorowany. Zwierz wie, że ide­al­nie nadawał­by się jako taki, ale nie jest to wynik współpra­cy z Cin­e­ma City. Zwierz wie, że pewnie powinien swo­ją opinię zmon­e­ty­zować, ale jakoś nie czuł takiej potrze­by. Po pros­tu spodobał mu się pro­dukt i o nim napisał. To tak na koniec, bo dziś wielu czytel­ników jest skłon­nych wietrzyć współpracę przy każdej entuz­jasty­cznej opinii. A tu zonk, zwierz jest z czegoś zad­owolony sam z siebie i nie ma żad­nej kon­spir­acji. W każdym razie pole­cam rozważyć czy kar­ta się nie przy­da bo jest naprawdę bard­zo fajna.

Ps: Trochę w tema­cie – zwierz jutro pójdzie do kina i zre­cen­zu­je Zjawę.

36 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online