Home ZVZ Zapowiedź zwiastuna trailera czyli Zombie v Zwierz i wyczekiwanie

Zapowiedź zwiastuna trailera czyli Zombie v Zwierz i wyczekiwanie

autor Zwierz
Zapowiedź zwiastuna trailera czyli Zombie v Zwierz i wyczekiwanie

Zom­bie vs Zwierz powraca po nieco dłuższej prz­er­wie. Nie może­cie mieć jed­nak do nas pre­ten­sji bo już w haśle naszego pod­cas­tu jest zapowiedź że będziemy się ukazy­wać niereg­u­larnie. I taka niereg­u­larność właśnie zaszła. Po częś­ci uza­sad­niona tym, że zwierz pozbaw­ił życia swój jedyny dobrze dzi­ała­ją­cy kom­put­er po drugie dlat­ego, że zwierz i Paweł spotkali się w Krakowie.

 

11156218_697846370327322_6463614154492277811_n

No właśnie w ten week­end doszło do pier­wszego wydarzenia Zom­bie vs Zwierz live. W sobotę w Krakowie spotkaliśmy się z grupą fanów (ok dobra fanek) blogów czy pod­cas­tu (nie przeprowadzil­iśmy dokład­nej anal­izy). Było naprawdę bard­zo miło, jak zwyk­le wszyscy okaza­li się sym­pa­ty­czni, życ­zli­wi i gadatli­wi. Porusza­l­iśmy tem­aty ważne dla świa­ta czyli twór­c­zość Katarzyny Micha­lak i teorię o inwazji Rep­til­ian. Kto wie może dwa tem­aty jed­nak miały ze sobą coś wspól­nego… Star­czy powiedzieć, że baw­iliśmy się wszyscy doskonale a impreza naprawdę trwała dłu­go i trwała­by jeszcze dłużej gdy­by nie fakt, że zwierz miał wcześniejsze zobow­iąza­nia. Nieste­ty nagrany w cza­sie spotka­nia frag­ment pozdrowień od jed­nych słuchaczy dla drugich się nie nagrał, więc musi­cie nam wierzyć na słowo że sobie całego spotka­nia nie zmyślil­iśmy.

Cud­owne zdję­cia świnek jak zwyk­le stąd

Tem­atem prze­wod­nim odcin­ka okazał się wysyp trail­erów. Roz­maw­iamy więc o tym co  moż­na czuć kiedy oglą­da się trail­er do nowych Gwiezd­nych Wojen i czy ten trail­er różni się od wszys­t­kich innych. Omaw­iamy też trail­er Bat­mana v Super­mana. Tu zas­tanaw­iamy się nad tym czy DC nie prze­sadza w tem­pie w jakim chce zbu­dować swo­je fil­mowe uni­w­er­sum i czy przy­pad­kiem nie prze­sadza­ją z mrocznoś­cią swoich filmów. Jed­nocześnie ja uświadami­am Pawłowi jak moż­na inter­pre­tować pytanie jakie Bat­man zada­je Super­manowi. Ale roz­maw­iamy o trail­er­ach nie tylko dlat­ego, że chce­my się wyzłośli­wiać (zwłaszcza że obo­je zda­je­my sobie sprawę że nie moż­na ocenić fil­mu po trail­erze) ale też po to by zas­tanow­ić się nad rolą zapowiedzi fil­mowej we współczes­nej rozry­w­ce. Czy trail­ery przy­pad­kiem nie mówią nam za dużo? A może mówią za mało? Czy powin­no się robić trail­ery rekla­mu­jące zupełnie inną pro­dukcję niż ta która ostate­cznie pow­stała? Trochę to nie ma sen­su. Do tego dochodzi jeszcze – co raz więk­szy prob­lem —  kumu­lowa­nia się dzi­ałań pro­mo­cyjnych filmów. Dzię­ki inter­ne­towi oso­ba zain­tere­sowana pro­dukcją jest w stanie obe­jrzeć wszys­tkie mate­ri­ały o filmie wypuszc­zone na całym świecie. A to z kolei wielu widzów prowadzi do przesy­tu i zami­ast jeszcze bardziej czekać na film to czeka się mniej.

Roz­maw­ia­jąc o zapowiedzi­ach i zwias­tu­nach (a także o zapowiedzi­ach, zapowiedzi zwias­tu­na) oraz wyzłośli­wia­jąc się na plakat do Juras­sic Word (oraz na inter­pre­tację fil­mu jaką od razu pod­suwa) dochodz­imy z Pawłem do naszego ulu­bionego tem­atu. Gorącego namaw­ia­nia was byś­cie wys­zli ze swo­jej fil­mowej stre­fy kom­for­tu i spróbowali obe­jrzeć co innego. Namaw­iamy was więc na wyjś­cie z mul­ti­plek­sów, na wybranie sean­su w ciem­no, na roz­mowę po filmie. Zwierz w ramach drob­nej autoreklamy pro­ponu­je dodatkowo byś­cie zajrzeli na rozpoczy­na­ją­cy się dziś fes­ti­w­al Afrykamery – tu naprawdę zna­jdziecie filmy inne od tych które oglą­da­cie na co dzień. Nasze namaw­iane nie ma na celu uczynienia z was wszys­t­kich sno­bisty­cznych widzów nis­zowych pro­dukcji. Chodzi o czys­tą przy­jem­ność oglą­da­nia fil­mu o którym przed pre­mierą nic nie wiedzieliśmy.

Nie pozosta­je zwier­zowi nic innego niż podrzu­cić wam kil­ka linków które będą potrzeb­ne w cza­sie oglą­da­nia odcin­ka:

- trail­er Gwiezd­nych Wojen

- trail­er Bat­man v Super­man

- Plakat do Juras­sic World

- Plakat do Bat­man v Super­man

- Inter­ne­towa sen­sac­ja czyli shit­ty Char­man­der

- Pro­gram fes­ti­walu Afrykam­era

- Nasz kanał na youtube – może­cie nas sub­skry­bować – to jeden z prost­szych sposobów by słuchać  naszego pod­cas­tu.

Na dziś tyle – zdaniem zwierza ten odcinek (w tle być może sły­chać Irenkę stara­jącą się zjeść swój drew­ni­any domek) jest naprawdę sym­pa­ty­czny. Kto wie, może dlat­ego że tem­atem prze­wod­nim jest nasz ukochany tem­at fil­mowy. Nato­mi­ast w ramach omaw­ianych teas­er trail­erów zwierz musi wam powiedzieć, że w przyszłym odcinku mamy jeden naprawdę fan­tasty­czny tem­at. I tym razem powin­niś­cie czekać nieco krócej niż ostat­nio. Choć jak uczy nas Hol­ly­wood – podawanie wam daty pre­miery to niekiedy ostat­nia rzecz jaką powin­niśmy robić.

Ps: Zwierz wie, że wiele osób czeka na streszcze­nie Poldark ale nagry­wanie pod­cas­tu trwa na tyle dłu­go że nieste­ty zwierz jeszcze nie widzi­ał kole­jnego odcin­ka. Widzi­ał za to mnóst­wo krótkome­trażowych filmów Afrykańs­kich

15 komentarzy
0

Powiązane wpisy