Home Ogólnie Jak zaśpiewać powieść epistolarną czyli zwierz o Daddy Long Legs

Jak zaśpiewać powieść epistolarną czyli zwierz o Daddy Long Legs

autor Zwierz
Jak zaśpiewać powieść epistolarną czyli zwierz o Daddy Long Legs

Jakieś wie­ki temu zwierz pole­cał wam stronę Broad­way HD gdzie za drob­ną opłatą moż­na oglą­dać albo poje­dyncze musi­cale i sztu­ki teatralne albo wykupić abona­ment dają­cy dostęp na miesiąc. Nieste­ty brz­mi to nieco lep­iej niż sprawdza się w rzeczy­wis­toś­ci (nowoś­ci z Broad­wayu raczej nie zobaczy­cie) ale cza­sem moż­na znaleźć prawdzi­wą perełkę. Jak musi­cal Dad­dy Long Legs. O którym zwierz wam dziś napisze.

Być może będąc dzieć­mi natrafil­iś­cie na wydawaną w kosz­marnie brzy­d­kiej serii „Klasy­ka” książkę „Tajem­niczy Opiekun”. Zwierz nie tylko natrafił ale dostał dodatkowo od swo­jej kochanej rodzi­ciel­ki zapewnie­nie że książ­ka na pewno mu się spodo­ba. Mat­ka rodzi­ciel­ka miała rację, książ­ka na pewien czas stała się ulu­bioną powieś­cią zwierza – głównie ze wzglę­du na fakt że przez więk­szość cza­su opisy­wała codzi­enne życie bohater­ki wysłanej na stu­dia przez bogat­ego filantropa. Filantrop ów miał zaś tylko jed­no życze­nie by bohater­ka pisała do niego reg­u­larnie opowiada­jąc o swoim życiu. Kiedy zwierz czy­tał książkę po raz pier­wszy jakoś nie domyślił się od razu tożsamoś­ci owego tajem­niczego opieku­na – co dodawało dodatkowy emocji lek­turze. Nieste­ty dru­gi tom – opar­ty na podob­nym pomyśle – „Kochany Wrogu” który z kolei był zbiorem listów wysyłanych przez przy­jaciółkę bohater­ki nie wypadł już tak dobrze. W każdym razie zwierz kochał tą książkę bard­zo, tak bard­zo że kiedy dowiedzi­ał się, że są dwie ekraniza­c­je (jed­na jeszcze niema dru­ga z 1955) to postanow­ił ich nie oglą­dać bo tak dobrze wiedzi­ał jak powin­ni wyglą­dać bohaterowie, że nie chci­ał sobie tej wiz­ji zburzyć.

 

Kiedy musi­cal pokazano na żywo (poza teatrem w ramach trans­misji) oglą­dało go jakieś 150 tys. osób — równowartość 10 tygod­ni wyprzedanych spek­tak­li. Takie jest zain­tere­sowanie musi­calem jak się je pokaże na świecie

 

Kiedy zwierz dowiedzi­ał się, że ist­nieje musi­cal na postaw­ie powieś­ci był nieco zaskoc­zony. Powieść skła­da się wyłącznie z listów wysyłanych przez bohaterkę (po lat­ach zwierz z zaskocze­niem dowiedzi­ał się, że nie miała ona na imię Aga­ta ale Jerusha – zwierz się trochę nie dzi­wi tłu­mac­zowi, że pod­mienił imię. Zwłaszcza że to książ­ka z 1912 tzn. tłu­mac­zono ją kiedy obow­iązy­wały inne zasady co do imion i nazw włas­nych w tłu­maczeni­ach). Trud­no sobie wyobraz­ić musi­cal – który na dodatek chce wyko­rzys­tać roman­ty­czną stronę całej tajem­ni­cy (zwierz robi tu wiel­ki SPOILER ale w powieś­ci moż­na się domyślić – o ile się nie ma dziesię­ciu lat – że tajem­niczym opiekunem Agaty jest wujek jej przy­jaciół­ki który pojaw­ia się zaskaku­ją­co częs­to w życiu bohater­ki) – śpiewany tylko przez jed­ną stronę. Do tego powieść obe­j­mu­je kil­ka lat studiów dziew­czyny, więc trze­ba jakoś pokazać upływ cza­su. Trud­no też na sce­nie pokazać wszys­tkie miejs­ca do których przenosi się akc­ja. To znaczy moż­na, ale zwierz wiedzi­ał, że to nie jest wiel­ki musi­cal tylko taki mały — kam­er­al­ny Ogól­nie – zwierz miał poważne wąt­pli­woś­ci czy cokol­wiek z tego da się prze­nieść na scenę.

 

Musi­cal doczekał się wielu wer­sji na całym świecie w tym japońskiej

Zwierz powie wam od razu. Jest zach­wycony. Udało się zro­bić musi­cal na pod­staw­ie powieś­ci epis­to­larnej, co nie jest proste. Co wymyślono? Przede wszys­tkim to rzeczy­wiś­cie przed­staw­ie­nie niesły­chanie kam­er­alne. Jed­na sce­na. Kil­ka skrzyń, z których bohater­ka wyj­mu­je niezbędne do kole­jnych scen stro­je i rek­wiz­y­ty. Do tego tylko dwo­je aktorów – Ona i On. Ona chodzi po swoim poko­ju wśród rozłożonych skrzyń (które jeśli tylko trochę wysil­imy wyobraźnię mogą być łóżkiem w kwa­terze stu­den­t­ki, górą na uroczej farmie albo chod­nikiem w Stanach), On siedzi w gabinecie wśród książek, przy­czepi­a­jąc do półek kole­jne listy z który­mi coraz trud­niej mu się rozs­tać. Cza­sem śpiewa tylko ona, cza­sem śpiewa­ją obo­je. Jed­nocześnie do tych listów które znamy z powieś­ci dodano jeszcze istot­ny ele­ment. Po pier­wsze – te listy które nasz coraz bardziej zakochany w dziew­czynie filantrop chci­ał­by napisać ale się pow­strzy­mu­je. Po drugie – jego reakc­je na to co pisze do niego dziew­czy­na. To dobry zabieg, bo trze­ba przyz­nać – o ile  w powieś­ci jakoś by uszło, że w ogóle nie znamy bohat­era o tyle musi­cal bez tego ele­men­tu wypadł­by bla­do no i romans był­by chy­ba trochę trud­ny do zaak­cep­towa­nia. Albo inaczej – trud­no było­by przeżyć te wszys­tkie emocje.

 

Zwierz zawsze jest pod wraże­niem jak niewiele trze­ba by na sce­nie widz mógł zobaczyć co tylko zechce mu pokazać reżyser

 

Dodatkowym plusem musi­calu jest fakt, że udało się zachować dwie cechy ory­gi­nału. Po pier­wsze, książ­ka o młodej Aga­cie Abbott która z sie­ro­ciń­ca trafiła na wyższą uczel­nię była dość postępowa. Musi­cal nie kon­cen­tru­je się tylko na roman­sie, bohater­ka marzy o pisa­niu powieś­ci ale i o refor­mowa­niu sie­ro­cińców tak by nikt nie miał podob­nych przeżyć co ona. Jed­nocześnie kil­ka razy narze­ka że niedo­bry to kraj w którym taka dziew­czy­na jak ona nie ma prawa gło­su. Poza tym musi­cal jest zabawny. I to zabawny w bard­zo dow­cip­ny sposób – bez żad­nych gagów czy potyka­nia się na skórce od banana. Wszys­tko zasadza się tu na grze aktorskiej – sce­ny w których bohater czy­ta opis samego siebie w liś­cie od Agaty jest prze­cu­d­owny. Dow­cip jest zresztą tym co nieste­ty zupełnie zni­ka jeśli zami­ast posłuchać obe­jrzy­cie musi­cal. Umknie wam cala zabawa.

 

Muzy­cznie musi­cal nie jest wybit­ny ale świet­nie się go oglą­da, spek­takl na stron­ie jest zapisem spek­tak­lu który był trans­mi­towany na żywo. Ale nie nikt się nie myli :)

No właśnie zwierz zachę­ca was do obe­jrzenia musi­calu jeszcze z jed­nego powodu. To jest taka sztu­ka która nieste­ty kom­plet­nie nie radzi sobie kiedy zostanie tylko pły­ta z piosenka­mi. Nie są one wybitne (zwier­zowi bard­zo podo­ba się jed­na – w której Aga­ta wymienia wszys­tko czego jeszcze nie wie, skarżąc się że to co inni uważa­ją za oczy­wiste dla niej – dziew­czyny z sie­ro­ciń­ca jest zupełną nowoś­cią) i mogą się trochę zle­wać. Kiedy oglą­da się musi­cal na sce­nie, to ta pow­tarzal­ność melodii nie nuży a fakt, że oglą­damy coś kam­er­al­nego, dow­cip­nego i roman­ty­cznego spraw­ia, że nie musimy jakoś bard­zo dużo wyma­gać od musi­calu pod wzglę­dem innowa­cyjnoś­ci czy zróżni­cow­a­nia piosenek. To nie jest zły musi­cal pod wzglę­dem muzy­cznym ale zwierz nie będzie was przekony­wał że to dzieło wybitne. Ale jako spek­takl sprawdza się doskonale i nawet zwierza nie za bard­zo dzi­wi, że trafił na Broad­way HD jako nagrany spek­takl. Bo to dokład­nie taka sztu­ka której nie moż­na niko­mu opowiedzieć – trze­ba zobaczyć. Nie trwa dłu­go (jak na musi­cal) bo zaled­wie dwie godziny z kawałkiem. Doskon­ały na jed­no popołudnie.

 

Zwierz nie pisał­by o jed­nej bard­zo konkret­nej stron­ie gdy­by dało się musi­cal obe­jrzeć inaczej — ale jak na razie to nasze jedyne źródełko

Do tego trze­ba powiedzieć, to dobry spek­takl by przy­pom­nieć sobie jak różnorod­nym gatunkiem są musi­cale. Dla wielu czytel­ników musi­cale kojarzą się pewnie głównie z duży­mi obsada­mi, wielki­mi deko­rac­ja­mi i nuta­mi wycią­gany­mi pod niebiosa. Tym­cza­sem kam­er­al­nych musi­cali – zwłaszcza poza Broad­wayem jest całkiem sporo a ciekawych pomysłów na to o czym jeszcze moż­na w ten sposób opowiedzieć nie braku­je. Tak więc jeśli chce­cie trochę zmienić swo­je zdanie odnośnie tego jak wyglą­da musi­cal to zwierz bard­zo pole­ca – powin­niś­cie się dobrze baw­ić. Jeśli lubi­cie kome­die roman­ty­czne – też. Ogól­nie to jest dobry spek­takl który zostaw­ia uśmiech na twarzy. A jak zatęskni­cie to jest cała ścież­ka dźwiękowa na Spo­ti­fy. Zwierz musi tu uprzedz­ić, że nieste­ty spek­tak­le na Broad­way HD zakłada­ją że zna­cie ang­iel­s­ki więc są bez napisów. Zdaniem zwierza ten aku­rat musi­cal nie powinien wam spraw­ić więk­szej trud­noś­ci bo aktorzy mówią wyraźnie i nie ma takich piosenek które trze­ba przesłuchać trzy razy by zrozu­mieć o co chodz­iło. Słown­ict­wo też nie jest szczegól­nie trudne – nikt tu nie omaw­ia poli­ty­ki fiskalnej Stanów Zjed­noc­zonych jak to robią niek­tóre musicale.

 

Co ciekawe, twór­com udało się jakoś tak opowiedzieć tą retro his­torię, że w ogóle nie czuć po niej że oglą­damy opowieść jed­nak z bard­zo innych czasów

 

Jeśli założy­cie kon­to na Broad­way HD a jeszcze nigdy tam nie byliś­cie to zwierz pole­ca wam jeszcze koniecznie obe­jrzeć She Loves Me (zna­jdziecie recen­zję tego przed­staw­ienia na blogu) – to pier­wszy duży spek­takl musicalowy na Broad­wayu który zare­je­strowano na żywo. Otwier­a­jąc nowo­jorskie sce­ny na nowe cza­sy i możli­woś­ci. To także urocza i roman­ty­cz­na his­to­ria, więc może­cie sobie zro­bić mara­ton. Zwłaszcza że miesięczny dostęp do spek­tak­li kosz­tu­je 10 dolarów, a wypoży­cze­nie jed­nego spek­tak­lu na dwa dni tylko 8. Zwierz przeliczał po nieko­rzyst­nym kur­sie i wyszło mu, że taki spek­takl to ok. 30 zł. To nie jest bard­zo dużo. Na pewno nie jest dużo jeśli pomyślimy, że poza wycieczką do Nowego Jorku nie mamy dużo więcej możli­woś­ci oglą­da­nia takich spek­tak­li. To tyle na dziś. Zwierz bieg­nie obe­jrzeć Romeo i Julię z Orlan­do Bloomem. Kiedyś pokazy­wano w Polsce ale zwierz się nie zała­pał. A tu proszę jest na jego włas­nym pry­wat­nym laptopie.

Ps: Wró­cił ser­i­al Younger. Zwierz musi wam wyz­nać, że to chy­ba jedyny ser­i­al z którym ma tak, że jak się kończy ten dwudziestomin­u­towy odcinek to zwierz jest tak bard­zo zaw­iedziony, że nie ma więcej. Niby głupot­ka a jak wciąga.

18 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online