Home Ogólnie Wszystko przemija, smutki też czyli 25 miłych rzeczy na lipiec

Wszystko przemija, smutki też czyli 25 miłych rzeczy na lipiec

autor Zwierz

W zeszłym miesiącu spis 25 miłych rzeczy cieszył się wśród was bard­zo dużą pop­u­larnoś­cią a kil­ka osób napisało, że chęt­nie by poczy­tało takie posty częś­ciej. Zwierz postanow­ił, że przyjmie tą propozy­cję i ilekroć będzie w jego ser­duszku mrocznie (mniej więcej raz na miesiąc) to zapro­ponu­je wam taki wpis. Oto 25 miłych rzeczy na dziś. I pamię­ta­j­cie. Wszys­tko prze­jdzie. Być może boleśnie i być może nie bez łez, ale przejdzie.

1.Andy Mur­ray może odpadł z Wim­ble­donu ale zan­im to się stało zachował się tak jak zachować powinien się każdy obiekt westch­nień zwierza. Przy­pom­ni­ał dzi­en­nikar­zowi, że na świecie w tenisa gra­ją nie tylko mężczyźni. To nie pier­wszy raz kiedy Mur­ray przy­pom­i­na dzi­en­nikar­zom, że osiąg­nię­cia w tenisie kobi­et liczą się nie mniej niż osiąg­nię­cia w tenisie męskim. Zwierz naprawdę cieszy się, że kibicu­je takiemu fajne­mu tenisiście.

 

 

 

W sieci pojaw­iły się nowe zdję­cia do Black Pan­ther. Jeśli wierzyć temu co widz­imy na fotografi­ach to zapowia­da nam się niesły­chanie kolorowy a przede wszys­tkim – chy­ba jed­nak trochę inny film. Zwierza najbardziej rozczu­la­ją zdję­cia z Mar­tinem Free­manem i Andy Serkisem bo to wyglą­da trochę jak „Hob­bit: Fam­i­ly Reunion”. W każdym razie zwierz już obstaw­ia że jed­no jest pewne. Ten film ma najład­niejszą obsadę w całym MCU.

 

Musimy poroz­maw­iać o pewnym pierścieniu

 

  1. Sko­ro przy MCU jesteśmy – Infin­i­ty War już się krę­ci i kogo tam nie ma – w sum­ie to są wszyscy. Na zdję­ci­ach z planu więk­szość aktorów których znamy jest atakowana przez jakichś ludzi w stro­jach do motion cap­ture. Wyglą­da to prześmiesznie. Ale ponieważ zdję­cia z planu psu­ją niek­tórym zabawę to zwierz wrzu­ci tylko to cud­ne zdję­cie z Lunchu na który pos­zli aktorzy.

 

 

4. Po cud­ownym ale przed­w­cześnie ska­sowanym For­ev­er zwierz bard­zo tęsknił za Ioanem Gruffud­dem – cud­ownym wal­i­jskim aktorem, którego zwierz zawsze lubi oglą­dać na ekranie. Ale oto pojaw­iła się wieść że aktor ma się pojaw­ić w nowym seri­alu ABC. Zwierz ma nadzieję, że tym razem będzie sześć sezonów i film.

5. Kit Har­ring­ton niechęt­nie odpowia­da na jakiekol­wiek pyta­nia doty­czące Gry o Tro, której kole­jny sezon już za chwilkę. Za to w jed­nym z amerykańs­kich Talk Show pokazy­wał nam co by było gdy­by próbował star­tować do każdej roli w seri­alu. Skecz niekoniecznie jest bard­zo zabawny ale ma śmieszną puen­tę i przede wszys­tkim uroczego Kita który w kilku rolach sprawdz­ił­by się nawet nieźle. Choć szczęś­cie że jest Jonem Snow bo ze smutkiem i początka­mi depresji mu do twarzy.

 

6.Rock i Lin Manuel Miran­da połączyli siły i razem mają dla was dzieło na miarę Hamil­tona – Mil­len­ni­als: The Musi­cal. Dow­cip może trochę przy­dłu­gi (trze­ba obe­jrzeć aż trzy filmi­ki w których poz­na­cie cały pro­ces tworzenia tego arcy­dzieła) ale za to efekt koń­cowy – zaskaku­ją­co satys­fakcjonu­ją­cy. W każdym razie Lin napisał musi­cal szy­b­ciej niż w sie­dem lat.

 

 

7.Na Flo­ry­dzie zaczęła się top­ić pew­na rodz­i­na. Ludzie zami­ast się gapić albo czekać aż ktoś coś zro­bi, utworzyli w wodzie lin­ię — trzy­ma­jąc się za ręce – która w końcu dosięgła top­ią­cych się i poz­woliła wydostać ich na brzeg. W tej niesamowitej akcji brało udzi­ał około osiemdziesię­ciu osób. Wszyscy przeżyli.

8. Jab­ba to mops który miał cią­gle prob­le­my ze skórą na pysku. Nie pozostało nic innego tylko zro­bić mu… lift­ing. Zwierz jako posi­adacz mop­sa nie może się przes­tać uśmiechać.

 

9. Jed­na z tych wiado­moś­ci na którą mogliś­cie się naciąć gdzieś w sieci. Dwo­je młodych ludzi, którzy poz­nali się a Tin­derze przesyła sobie wiado­moś­ci tak raz na pół roku. Głównie przeprasza­jąc że tak dłu­go zajęło im odpisanie. Dow­cip jest naprawdę dobry i wyma­ga zaan­gażowa­nia. Jeszcze tylko niech się spotka­ją i będzie koniec roman­ty­cznej historii.

 

 

11. Co roku przyz­nawane są nagrody za najlep­sze zdję­cia robione światu z lotu pta­ka a właś­ci­wie z lotu drona. To piękne zdję­cia. I pomyśleć, że taki gołąb może mieć podob­ne wido­ki na co dzień i nic o tym nie mówi, tylko rzu­ca się na two­ją bułę.

 

12.Skoro przy zdję­ci­ach jesteśmy to trochę pry­waty. Brat zwierza ma włas­ny Tum­blr na który wrzu­ca naprawdę fajne zdję­cia. Głównie grzy­bów, robaczków i cza­sem budynków. Zwierz jest total­nie nieo­biek­ty­wny ale uwiel­bia jego zdję­cia. Uwa­ga jeśli boicie się pająków to oglą­da­j­cie na włas­ną odpowiedzialność.

 

Na blogu zna­jdziecie głównie robacz­ki, nieco mniej urocze niż ta biedronka.

 

13.Na Show­max moż­na obe­jrzeć Noc­nego Recepcjon­istę. To ten piękny ser­i­al BBC w którym Tom Hid­dle­ston jest tak śliczny że aż trud­no odd­y­chać a Olivia Col­man udowad­nia że była­by lep­szym Bon­dem od Daniela Craiga.

 

Dla fabuły chłop­cy i dziew­czę­ta, dla fabuły

 

14.Andy Serkis – mis­trz motion cap­ture, nie tylko pokazu­je na czym pole­ga gra aktors­ka w takim cyfrowym stro­ju ale także czy­ta Tweety Don­al­da Trumpa głosem Gol­luma i spraw­ia, że wszys­tko co w nich napisane nagle nabiera sensu.

 

15 . Fani Stranger Things już wiedzą a nie fani zaraz się dowiedzą. Mamy plakat do drugiego sezonu seri­alu i zapewnie­nie że już w październiku znów się będzie moż­na troszkę bać – ale nie za bardzo.

 

 

16.Czasem film nigdzie nie jest wstanie zaro­bić ale odnosi sukces w jed­nym kra­ju i dzię­ki temu wydoby­wa się z finan­sowej zapaś­ci – przy­na­jm­niej częś­ciowo. Nie taki bard­zo dłu­gi tekst z The Guardian o tym, że cza­sem nie pozosta­je nic innego tylko odnieść sukces w Albanii.

 

17.Andy Gotts to bry­tyjs­ki fotograf cele­bry­tów. Fotografował chy­ba wszys­t­kich ważnych anglo­języ­cznych aktorów. Na jego Insta­gramie moż­na obe­jrzeć cud­owną galer­ię skońc­zonych pro­jek­tów a niedłu­go zacznie się wys­tawa gdzie moż­na zobaczyć wszys­tkie te zdję­cia które udały się nieco mniej. Bo Gotts nie retuszu­je fotografii tylko po pros­tu wybiera najlep­sze ujęcie.

 

 

18.W sieci pojaw­ił się trail­er My Lit­tle Pony: The Movie. Zwierz obiecu­je sobie po tym filmie wiele. Ogól­nie w tym momen­cie najwięk­szym życiowym prob­le­mem zwierza jest świado­mość, że pewnie w Polsce ten film będzie miał dub­bing i nie będzie go moż­na obe­jrzeć po ang­iel­sku. Cóż za straszny pomysł dub­bin­gować filmy dla dzieci kiedy zwierz jest nimi zainteresowany.

 

19. W cza­sie londyńskiej Parady Równoś­ci zespół musi­calu Król Lew wykon­ał otwier­a­jącą musi­cal piosenkę „The Cir­cle of Life” z towarzysze­niem Lon­don Gay Men’s Cho­rus. Brz­mi to fan­tasty­cznie i wyglą­da wspaniale a zwierz jeszcze sobie przy okazji przy­pom­ni­ał jak był w Lon­dynie na Królu Lwie.

 

20. BZ WBK Press Pho­to to jak sama nazwa wskazu­je konkurs dla fotografów. Wśród wielu fotografii jed­na przykuła uwagę zwierza bo jest po pros­tu cud­ow­na. Na zdję­ciu Zbig­niew Boniek pociesza małego piłkarza po prze­granym przez niego meczu. W tym zdję­ciu jest wszystko.

 

 

fot. Radosław Kaźmierczak/ III miejsce/ SportZbig­niew Boniek pociesza młodego zawod­ni­ka po prze­granym meczu pod­czas turnieju „Z Pod­wór­ka na Sta­dion o Puchar Tymbarku”.Warszawa (Pol­s­ka), 2 maja 2016 r.

Opub­likowany przez BZ WBK Press Foto Poniedzi­ałek, 10 lip­ca 2017

 

21. W Indi­ach posad­zono 66 mil­ionów drzew w 12 godzin. To część akcji na rzecz pow­strzy­ma­nia zmi­an kli­matu, które szczegól­nie dotyka­ją Indie. Nie mniej zwierz zawsze czu­je się dobrze jak ktoś sadzi drzewo.

22. W maju Nic­ki Minaj odpowiedzi­ała na prośbę fana o pomoc w spłace­niu poży­cz­ki stu­denck­iej. Jed­nocześnie ogłosiła – jeśli pokaże się jej dobre wyni­ki w nauce i przed­stawi prob­lem to opłaci czesne, pomoże w spła­cie poży­cz­ki i w ogóle w finan­sowej stron­ie stu­diowa­nia. Tego wiec­zo­ra pomogła jeszcze kilko­rgu swoich słuchaczy i zapew­nia że nie zamierza przes­tać. Faj­na jesteś Nicki!

 

 

23 Mack­le­more to ponoć artys­ta którego nikt nie trawi i wypa­da go nie lubić. Zwierz przyz­na bez bicia że fac­eta nie za bard­zo zna ale pomysł by zaan­gażować stulet­nią bab­cię do teledysku i ode­grać w nim jej setne urodziny jest przeu­roczy i przy­pom­i­na – jeśli jeszcze może­cie to zadz­woń­cie do babci.

 

24. Wiado­mość nie nowa ale przez to wcale nie traci na uroku. W Brazylii pewne­mu żółwiowi spal­iła się sko­ru­pa. Ale wydrukowano mu nową. I jeszcze poma­lowano tak żeby żółw wyglą­dał jak spoko żółw. Ogól­nie — po coś te drukar­ki 3D wymyśliliśmy.

 

25 Ian McK­ellen i Mag­gie Smith pos­zli razem oglą­dać teni­sistów na Wim­ble­donie. Zwierz zaś pisze w głowie fan fic o McG­o­na­gall i Gan­dal­fie oraz ich trwa­jącej wie­ki przy­jaźni. A przy okazji Ian McK­ellen i Mag­gie Smith naprawdę kumplu­ją się od lat bo obo­je byli w grupie „młodych zdol­nych” którzy zaczy­nali swo­je kari­ery w Nation­al The­atre gdy role roz­dawał jeszcze Olivier.

 

Zwierz ma nadzieję że nieco popraw­ił wam humor. Pamię­ta­j­cie, że popraw­ian­ie sobie humoru niewiele zmienia ale też, niko­mu jeszcze się nic nie stało od tego, że w chwili trud­nej znalazł moment żeby się uśmiech­nąć. Zwierz nie uzna­je, że kon­takt z rzeczy­wis­toś­cią zachowu­ją jedynie ludzie smut­ni. Choć jed­nocześnie – tylko smut­nych trze­ba pocieszać. No dobra idź­cie, uśmiecha­j­cie się i napraw­ia­j­cie Ziemię.

Ps: Zwierz ma od wczo­raj nowy tele­fon i ma taką reflek­sję, że kiedyś jak się człowiek prze­si­adał na nowy tele­fon to wszys­tko było takie nowe i ekscy­tu­jące. A ter­az te wszys­tkie tele­fony po zain­stalowa­niu odpowied­nich aplikacji w sum­ie wyglą­da­ją tak samo i najbardziej ekscy­tu­jące jest kupowanie sobie nowego opakowania.

23 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online