Home Niepoważne Zwierz bawi się z Myszą czyli bądźmi niepoważni!

Zwierz bawi się z Myszą czyli bądźmi niepoważni!

autor Zwierz

Hej

Mysza to bloger­ka która jest dla zwierza miła i faj­na, i zwierz nie do koń­ca wie dlaczego zasłużył sobie od niej na tyle życ­zli­woś­ci. Ale zwierz lubi życ­zli­woś­ci i w sum­ie nie jest wielkim prze­ci­wnikiem Geekowskiego kół­ka wza­jem­nej ado­racji, więc postanow­ił pobaw­ić się w grę przez Myszę zapro­ponowaną. Zabawa jest pros­ta. Pięć pytań od gee­ka do gee­ka, plus oczeki­wanie na inne ważne kwest­ie w komen­tarzach. Brz­mi fajnie. Zwierz lubi odpowiadać na pyta­nia. Pyta­nia są fajne, oczy­wiś­cie jeśli nie wyma­ga­ją posi­ada­nia jakiejkol­wiek wiedzy. Tych pytań zwierz nie lubi :P

 

 

1. Gdy­byś mógł/mogła żyć w świecie z jakiegoś fil­mu, jaki film byś wybrał/wybrała?

Zwierz musi powiedzieć, że cza­sem marzy mu się życie w świecie z ang­iel­s­kich komedii roman­ty­cznych takich jak “To właśnie miłość” czy “Cztery Wesela i Pogrzeb“albo “Not­thing Hill”. Wiecie, tam gdzie wszyscy w ostate­cznym rozra­chunku zna­j­du­ją kogoś bliskiego,zdarzają się roman­ty­czne pocałun­ki w deszczu, wys­trój wnętrz jest bez zarzu­tu, sławy wpada­ją do two­jego małego sklepiku i zakochu­ją się od pier­wszego wejrzenia itp. To taki sym­pa­ty­czny świat, zwierz by sobie w nim trochę pożył jak taki oby­wa­tel nieu­dacznik na którego nagle spa­da miłość, szczęś­cie i zaszczy­ty.
2. Wyobraź sobie, że Two­je życie to ser­i­al telewiz­yjny. Jaka piosen­ka leci­ała­by w napisach początkowych?

Zwierz wie, że to trochę przygnębi­a­jące ale tak dobrze psu­je. Zwierz prowadzi życie z cyk­lu tych “bez więk­szych zdarzeń”. Zwierz trochę jest tym przygnębiony do cza­su kiedy nie przy­pom­i­na sobie jakie zdarzenia mogą zakłó­cić to “nic nie dzian­ie się” i wtedy jest mu z tym lep­iej. No a poza tym zwierz jest ZEN więc nawet jak­by coś się wydarzyło to zwier­zowi się jak­by przy­darza trochę mniej.

 

 

3. Zamieść jeden obraz/grafikę/ilustrację, który Twoim zdaniem jest kwin­tes­encją pięk­na.

 

Zdję­cie to rzut oka na zatokę Kotor w Czarnogórze. Zwierz uważa że nie ma nic piękniejszego niż morze wpły­wa­jące pomiędzy góry. Zwłaszcza, że zwierz był w tym miejs­cu i pamię­ta, że nigdy wcześniej nie był tak zach­wycony światem. Bo piękny, prawdzi­wie piękny jest zdaniem zwierza tylko otacza­ją­cy nas świat, wszys­tko co sami robimy to marne naślad­own­ict­wo.

 

  Zdję­cie zro­bił Tony Evel­ing (a zwierz znalazł je tu)

 

4. Gdy­byś mógł wymazać z ludzkiej świado­moś­ci jed­no pop­kul­tur­alne dzieło, na jakie byś się zdecydował/zdecydowała?

Zwierz wyka­sował­by ze zbiorowej świado­moś­ci Zmierzch. Cho­ci­aż­by dlat­ego, że nie zainicjowało­by to mody na wysyłanie wam­pirów do szkół śred­nich. Z pol­skiej pamię­ci pop­kul­tur­al­nej zwierz wyka­sował­by film o Wiedźminie i wpłynął na Hol­ly­wood by to jeszcze raz nakrę­cono. (Zwierz dopiero po przeczy­ta­niu włas­nej odpowiedzi uświadomił sobie, że jest praw­ie iden­ty­cz­na z Mys­zową zwierz doda więc super nie udany ser­i­al Vicious z marnotraw­st­wem tal­en­tu Iana MacK­el­lena i Dere­ka Jaco­bi)

 

5. Dowiadu­jesz się, że możesz zastąpić dowolne mito­log­iczne bóst­wo w jego/jej obow­iązkach. Jakie bóst­wo wybierzesz?

Zwierz chci­ał­by na jeden dzień zastąpić Kilo muzę his­torii i we śnie naw­iedz­ić wszys­t­kich męczą­cych się nad swoi­mi bada­ni­a­mi his­to­ryków i zapewnić ich że wszys­tko będzie dobrze a potem szep­tać do ucha syg­natu­ry odpowied­nich książek w bib­liotekach w których najdą wszys­tkie niezbędne infor­ma­c­je. A potem odd­al­ić się pozostaw­ia­jąc za sobą entuz­jazm i ochotę do pra­cy.

 

Zabawa jest przed­nia i fajnie gdy­by się rozlazła po całym Internecie — to co pobaw­icie się? Przy czym zasa­da taka, że sko­ro Mysza wymyśliła to linku­je­my do blo­ga Myszy co by jej statysty­ki powar­i­owały. Live long and Geeky :)

Ps: Zwierz zapy­tał Mysz kto by wygrał w poje­dynku Super­mana z Wolver­inem. Mysza obstaw­ia Logana, zwierz też ale już brat zwierza twierdzi, że czymże jest zmu­towany człowiek wobec ostat­niego syna Kryp­tonu. Te dylematy.

 

21 komentarzy
0

Powiązane wpisy