Home ZVZ Zwierz do Zombie, Zombie do zwierza czyli witajcie w naszym podcaście

Zwierz do Zombie, Zombie do zwierza czyli witajcie w naszym podcaście

autor Zwierz
Zwierz do Zombie, Zombie do zwierza czyli witajcie w naszym podcaście

Czy wiecie jak się pode­j­mu­je decyz­je w Internecie? Są zasad­nic­zo dwie dro­gi. Moż­na być myślą­cym, przewidu­ją­cym wszys­tkie przeszkody, planu­ją­cym człowiekiem, który zakła­da blog gdy czu­je się wewnętrznie gotowy. Moż­na być blogerem który po stwierdze­niu „robimy pod­cast” spędza noc na pro­jek­towa­niu logo. Zwierz i Zom­bie należą do drugiej kategorii.

powinniśmy

Ujaw­ni­am kawałek pry­wat­nej kon­wer­sacji byś­cie zobaczyli ile zajął pro­ces decyzyjny

Zwierz przyz­na bez bicia. Namówie­nie go do zro­bi­enia pod­cas­tu było śmiesznie proste. Po pier­wsze – zwierz uwiel­bia mówić chy­ba jeszcze bardziej niż pisać. Serio jeśli chodzi o elok­wenc­je to jak Mikoła­jek powie­nien dostać nagrodę nie tyle za jakość co za ilość. Dru­ga sprawa to częste wiz­y­ty w pod­caś­cie Mysz­Masz pokaza­ły mi jakie przy­jemne i sym­pa­ty­czne jest roz­maw­ian­ie z ludź­mi na tem­ataty które nas intere­su­ją. W końcu czyn­nik trze­ci czyli fakt, że z Pawłem z Zom­bie Samu­rai prowadzil­iśmy naszą długą, niekończącą się geekowsko dygresyjną dyskusję już na tyle dłu­go (za pośred­nictwem inter­ne­tu i słowa pisanego), że następ­nym nat­u­ral­nym krok­iem wydawało się, zaprosić innych do tego naszego małego kół­ka dyskusyjnego. Oczy­wiś­cie takie pomysły zwyk­le należy real­i­zować po długich prze­myśle­ni­ach, researchu i godz­i­nach planowa­nia. Ale okaza­ło się dość szy­bko, że ani zwierz ani tym bardziej Paweł nie mamy takiego charak­teru. Sko­ro decyz­ja zapadła to machi­na poszła w ruch. Jako że obo­je jesteśmy zwierzę­ta­mi noc­ny­mi to wystar­czyło tylko odsunąć nieco kom­put­er od świnek i nagrać roz­mowę. Powiedzmy tak… pier­wsze pode­jś­cie, które będzie odtąd leg­en­darnym odcinkiem 0 (myśl­cie o nim jak o pilocie Sher­loc­ka który wydamy kiedyś na zebranym CD ze wszys­tki­mi naszy­mi pod­cas­ta­mi) nie było udane. Dźwięk nie ten, roz­mowa faj­na ale jak­by nieco za bard­zo dygresyj­na itp. Czy nas to pow­strzy­mało? Ależ nie słońce zaszło nad kole­jnym dniem i zaopa­trzeni w nowe lep­sze mikro­fony i sys­te­my nagry­wa­nia zro­bil­iśmy pode­jś­cie nr 2 z którego pow­stał odcinek numer 1. Czy jest ide­al­ny? Nie nie jest. Czy miał być ide­al­ny? Zwierz nie mówi w imie­niu naszego tande­mu ale sam woli się powoli uczyć na błę­dach i popraw­iać niż zaczy­nać dopiero jak wszys­tko będzie ide­alne. Może nie wszyscy podziela­ją tą wiz­ję uczenia się poprzez dzi­ałanie, ale ponieważ dzi­ałanie spraw­ia przy­jem­ność to dlaczego by nie zacząć od razu.

mikrofon

Człowiek uczy się na błę­dach i tak drugie nagranie odbyło się już po zakupi­e­niu mikrofonu

O czym będzie pod­cast pod nazwą Zom­bie Vs Zwierz (dla zain­tere­sowanych – kole­jność jest jak Pinky i Mózg dlat­ego zwierz jest na drugim miejs­cu)? Trud­no powiedzieć. Wyda­je się, że od blo­gos­fery nie uciekniemy, nie uciekniemy od gier kom­put­erowych (Paweł poprzysiągł, że zawsze zna­jdzie jakieś naw­iązanie) a i od reflek­sji o charak­terze ogól­niejszym też pewnie nie będziemy zwiewać. W końcu jesteśmy ludź­mi z Inter­ne­tu. Znamy się na wszys­tkim. Trud­no też już dziś powiedzieć jak częs­to będzie ukazy­wał się pod­cast. Nie chce­my was zalać godz­i­na­mi mate­ri­ałów, plus chodzą po mieś­cie słuchy że też cza­sem zaj­mu­je­my się czymś innym niż gadaniem. Planu­je­my, że inter­wały będą wynosiły około dwóch tygod­ni, ale z ostrożnoś­cią god­ną prawdzi­wych pro­fesjon­al­istów nic nie obiecu­je­my. Bo potem ludzie się doma­ga­ją, zaczepi­a­ją, ślą listy, a niek­tórzy pogróżki.

PRINCESS ELENA OF AVALOR

To jest nowa księżnicz­ka Dis­neya. Co w niej wyjątkowego? Dowiecie się jak posłucha­cie podcastu

Wielu nasuwa się zapewne dość nat­u­ralne pytanie po co dwójce blogerów jeszcze jeden kanał przekazy­wa­nia swoich myśli. Czy naprawdę nie wystar­czy fakt, że razem z Pawłem pisze­my nasze blo­gi codzi­en­nie dzieląc się być może więk­szą iloś­cią opinii niż w ogóle wypa­da mieć? Zdaniem zwierza pod­cast to jest jed­nak coś nieco innego. Zresztą sami zobaczy­cie, że jed­nak zwierz pisze nieco inaczej niż mówi a i tem­aty które moż­na poruszyć w roz­mowie są nieco inne niż te z wpisów. No i inaczej płynie myśl lot­na, która niekiedy zaplącze się w odmę­ty ciekawej dygresji. Przede wszys­tkim jed­nak liczy się ele­ment inter­akcji. Tytułowe „VS” nie oznacza sporu ale oznacza być może kiedyś brak zgody, konieczność wymi­any poglądów, postaw­ienia na swoim w bezpośred­niej kon­frontacji. To jed­nak z wyniosłym głosem blogera na wysokoś­ci niewiele ma wspól­nego. Poza tym to świet­na zabawa. Co praw­da zwierz wie, że słuchacz nie zawsze bawi się tak samo dobrze jak rozmów­ca ale kur­czę… nagry­wa­jąc pod­cast ma się zag­waran­towane trochę przy­jem­nych chwil. Zwierz wie, że wiele osób patrzy na blo­gowanie jako na bard­zo prze­myślaną strate­gię, ale dużo częś­ciej pomysły wychodzą od takiego „ej zrób­my coś fajnego”. Zdaniem zwierza pod­cast jest czymś takim. Jak w przy­pad­ku wszys­t­kich pomysłów które rodzą się szy­bko i szy­bko podle­ga­ją real­iza­cji człowiek a zwierz to już zwłaszcza nie wie jaka będzie ich przyszłość. Może będziemy z Pawłem roz­maw­iać na pod­caś­cie lata po tym jak porzucą inter­net ostat­ni którzy pamię­tali nasze blo­gi, może za rok czy dwa w eterze przy­wi­ta nas cisza co oznacza, że w końcu po tylu lat­ach skończyły się nam tem­aty do rozmów (zwierz wąt­pi ale wszechświat jest mimo wszys­tko ogranic­zony). Trud­no powiedzieć. Na pewno kiedy zaczy­na się jak­iś pro­jekt to uczu­cie jakie towarzyszy każde­mu to entuz­jazm. Zwierz jest więc pełen entuz­jaz­mu, zwłaszcza że urządz­ił się niesamowicie, bo człowiekiem, który zaj­mu­je się by wszys­tko brzmi­ało po ludzku jest Paweł. Zwierz więc tylko może przeprosić was wszys­t­kich z góry za to, że nie potrafi (jeszcze!) dobrze korzys­tać z mikrofonu.

  Naczy­tali się to ter­az posłuchają

Dobra tyle zapowiedzi. Pier­wszy odcinek sami musi­cie przesłuchać, roz­maw­iamy o wszys­tkim od księżniczek Dis­neya, przez ludzi znanych z tego, że są znani po seri­ale i przek­leńst­wa oglą­dal­noś­ci (oraz co by było gdy­by policzyć wszys­t­kich którzy naprawdę ser­i­al oglą­da­ją). Ta roz­mowa trochę jak Moda na Sukces trwa i trwa i pewnie nigdy by się nie skończyła. Czy zwierz jest ciekawy waszych opinii? Oczy­wiś­cie, przy czym jak mówi – to nie jest wer­s­ja ide­al­na (zwłaszcza pod wzglę­dem dźwięku) więc kwes­t­ia tech­nicz­na jest tutaj raczej nie warta omaw­ia­nia. Nato­mi­ast wiecie ogólne uwa­gi (poza tą doty­czącą niewymaw­ia­nia przez zwierza r) są bard­zo mile widziane. Zwierz ma nadzieję, że szy­bko pod­jęte decyz­je okażą się najlep­szy­mi możli­wy­mi decyzjami.

Ps: Zwierz wie, że część z was wciąż czeka i czeka na wpis do Hob­bita ale po pros­tu on się tak naprawdę pisze 2–3 dni i zwierz chwilowo nie ma cza­su tyle dodatkowo poświę­cić notce.

Ps2: Zwierz nie odpowiedzi­ał na liczne pyta­nia na asku więc tu chce powiedzieć, że For­ti­tude czyli nowy ang­iel­s­ki ser­i­al który koniecznie trze­ba oglą­dać ma zami­ar nadro­bić już po pier­wszym sezonie.

42 komentarze
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online