Home Ogólnie Z dala od Śródziemia czyli Ludzie w rolach ludzi i nie tylko (cz. III)

Z dala od Śródziemia czyli Ludzie w rolach ludzi i nie tylko (cz. III)

autor Zwierz
Z dala od Śródziemia czyli Ludzie w rolach ludzi i nie tylko (cz. III)

Dobra zwierz odkładał na później odkładał na później aż w końcu konieczność napisa­nia wpisu o aktorach gra­ją­cych ludzi i czar­o­dziejów w LOTR i Hob­bi­cie stała się tak naglą­ca, że zwierz musi się z niej wywiązać. Dziś więc ostat­ni trze­ci wpis o fil­mo­grafii aktorów z filmów Jacksona.

vlcsnap-2014-01-09-18h08m10s180

Typowa twarz czytel­ni­ka zaw­iedzionego opiesza­łoś­cią zwierza

Zaczni­jmy jed­nak od pewnej deklaracji i zas­trzeże­nia. Zwierz nie będzie przed wami udawał że wszys­tko widzi­ał (nikt w his­torii kina nie zagrał w takiej iloś­ci filmów jak Christo­pher Lee) ani też że widzi­ał wszys­tko co powinien. Dlat­ego dzisiejsza lista, to nie tyle przegląd kari­ery co pewien wielce subiek­ty­wy wybór opar­ty o to co zwierz lubi, co wie, że powinien lubić i przede wszys­tkim co zwierz widzi­ał. A nie widzi­ał wszys­tkiego. Zwierz poza intu­icją kierował się też zasadą, że pole­ca też filmy gdzie aktorzy pojaw­ia­ją się tylko na chwilę albo nie gra­ją głównych ról – w sytu­acji kiedy film jest i tak warty obe­jrzenia. Dobra tyle zastrzeżeń.

Sean Bean (Boromir) zan­im Sean Bean zaczął umier­ać w sposób częsty i bru­tal­ny zagrał w seri­alu Richardzie Sharpie, bry­tyjskim żołnierzu w cza­sie wojen napoleońs­kich. To znaczy słowo ser­i­al jest być może nieco na wyrost – w każdym razie pier­wszy telewiz­yjny film o Sharpie pow­stał w 1993 (i był dość przeło­mowy dla kari­ery akto­ra) a ostat­ni w 2008. To dobry znak dla wszys­t­kich, którzy zas­tanaw­ia­ją się jak dłu­go bry­tyjs­cy aktorzy mogą powracać do swoich ról. Po raz pier­wszy zwierz zobaczył akto­ra w Gold­en­Eye gdzie był kolegą Bon­da, nie jest to wybit­na rola ale ma w sobie ten wciąż obec­ny w kole­jnych pro­dukc­jach cień śmier­ci bo bohater Beana ginie aż dwa razy. Zwierz uważa że Bean był jak na razie najlep­szym fil­mowym Wrońskim w ekraniza­cji Anny Kareniny z 1997 choć rzeczy­wiś­cie wyda­je się do roli odrobinkę za stary. Ale przy­na­jm­niej zdaniem zwierza pokazu­je na ekranie dokład­nie takiego Wrońskiego jakiego zwierz widzi­ał pod­czas lek­tu­ry. Idąc niekoniecznie chrono­log­icznie zwierz b. pole­ca obe­jrzeć Equi­lib­ri­um (gdzie hmm.. no wiecie co się dzieje) które może nie jest wybitne ale jest pro­dukcją ory­gi­nal­ną z b. ciekawą chore­ografią scen wal­ki. Jest też Bean jed­nym z nielicznych aktorów których da się znieść w Troi – gdzie gra Odyseusza i rzeczy­wiś­cie jakoś wyglą­da inteligent­niej od całej bandy zagu­bionych Acha­jów. Zwierz nie będzie wam mówił że Bean wys­tępu­je w takiej nis­zowej telewiz­yjnej pro­dukcji Gra o Tron gdzie gra lokalną pogo­dynkę, ani też że jest złym w Skar­bie Nar­o­dów, Wyspie czy kuri­ozal­nie złym Polowa­niu na Czarown­ice. Nato­mi­ast pole­ca obe­jrzeć Królewnę Śnieżkę Tarse­ma bo to przepiękny film (jak wszys­tko co krę­ci Tarsem), dodatkowo niek­tóyrz twierdzą że warto nadro­bić The Miss­ing. To też jest coś wartego nadro­bi­enia, koniecznie też zobacz­cie odcinek Accused gdzie Bean genial­nie zagrał swo­ją nie do koń­ca typową dla siebie rolę. Zwierz musi jeszcze dodać, że Sean Bean gra Zeusa w Per­cy Jack­sonie co nie jest bez znaczenia, bo dziś będziemy liczyli ilu Grec­kich Bogów mamy wśród aktorów z Hob­bita. Co zaś się tyczy samego akto­ra to zdaniem zwierza film z Seanem Beanem jest lep­szy niż film bez niego.

vlcsnap-2011-05-07-15h07m07s199

W Equi­lib­ri­um Sean przekony­wał nas jak bard­zo niebez­pieczne jest czy­tanie poezji

Christo­pher Lee (Saru­man) – zwierz poświę­cił kiedyś aktorowi cały wpis ale musi wam coś wyz­nać – zwierz nie obe­jrzał nawet jed­nej dziesiątej fil­mo­grafii wielkiego akto­ra. Co może wam pole­cić na pewno i bez pudła to wszelkie wys­tępy Lee u Tima Bur­tona ale przede wszys­tkim jego niewielką bo niewielką ale ważną dla akcji rolę w Jeźdźcu bez Głowy. Ogól­nie zdaniem zwierza Jeździec bez Głowy jest filmem bliskim ideałowi, więc i tak zawsze warto zobaczyć. Oczy­wiś­cie Lee jako aktor leg­en­da musi­ał pojaw­ić się w więcej niż jed­nym sławnym cyk­lu filmów więc jest też w Gwiezd­nych Woj­nach. Hra­bia Dooku to jed­na z tych postaci w nowych Gwiezd­nych Woj­nach która właś­ci­wie zwierza nie den­er­wu­je a przy okazji ma cud­own­ie sty­lowy miecz świ­etl­ny. Ogól­nie Lee to już nasz dru­gi na liś­cie aktor w którego kari­erze wys­tępu­ją pewne praw­idłowoś­ci. Jak zapewne wiecie kiedy jest się wysokim Bry­tyjczykiem to jakoś ma się więk­sze predys­pozy­c­je do gra­nia „tych złych w fil­mach” — był więc Christo­pher Lee prze­ci­wnikiem Bon­da w Człowieku ze Zło­tym Pis­to­letem i Roshe­fortem w obu częś­ci­ach Muszki­eterów z lat 70. Poza tym oczy­wiś­cie wsław­ił się rolą Dra­c­uli, który to film powin­niś­cie obe­jrzeć cho­ci­aż­by żeby odd­ać cześć jed­ne­mu z najważniejszych wcieleń naczel­nego wam­pi­ra pop­kul­tu­ry. Zwierz przyz­na szcz­erze, że nie oglą­dał wszys­t­kich filmów pro­dukcji Ham­mer Stu­dios w których grał Lee, ale jego zdaniem powin­niś­cie rzu­cić okiem cho­ci­aż na jeden (poza Drac­ulą) by przekon­ać się jaki to jest ciekawy hmm… folk­lor fil­mowy. Nato­mi­ast film który koniecznie musi­cie zobaczyć to Pry­watne Życie Sher­loc­ka Holme­sa, zwierz zas­tanaw­ia się czy nie poświę­cić temu niedoce­ni­ane­mu acz wybit­ne­mu fil­mowi osob­ne­go wpisu. Zwłaszcza, że bez niego nie ma Sher­loc­ka. A kogo gra tam Lee? Mycrof­ta oczywiście.

Christopher-Lee-dracula

Idź­cie, zobacz­cie  Draculę

Ian McK­ellen (Gan­dalf) – z Ianem McK­el­len­em jest zawsze jeden prob­lem – wszyscy wiemy, że to aktor wybit­ny ale praw­da jest taka, że aby w pełni przekon­ać się o jego tal­en­cie konieczne jest prze­niesie­nie się w cza­sie i obe­jrze­nie jego wys­tępów w teatrze. Oczy­wiś­cie z racji tego, że jeszcze nie mamy TARDIS musimy zdać się na to co zare­je­strowano. Na pewno po tym jak już odro­bi­cie pracę domową i obe­jrzy­cie wszys­t­kich X‑menów (Ian McK­ellen może twierdz­ić, że nie za dobrze wie kim jest jego bohater ale znalazł w sobie ide­al­nego Mag­ne­to) czas przysiąść nad najlep­szym McK­el­len­em czyli Szek­spirowskim. Na pewno nie powin­niś­cie odchodz­ić od oborników puki nie zobaczy­cie Ryszar­da III w z McK­el­len­em w roli głównej. To film, który nawet będąc jedynie (jak wieść niesie) bladą kopią wys­tępu scenicznego to jed­nak jest wciąż jed­nym z najlep­szych filmów Szek­spirows­kich zaś Ryszard III nigdy jeszcze nie był tak odraża­ją­cy, żałos­ny i jakoś nam blis­ki. A i zami­ast konia jest czołg. Poza tym warto zobaczyć A pre­for­mance of Mak­beth czyli prze­nie­sionego w cza­sie Mak­betha (nikt tak nie grał Mak­betha jak McK­ellen) i coś co może brzmieć okrut­nie sno­bisty­cznie czyli pro­dukcję Ian McK­ellen: Act­ing Shake­speare które jest dokład­nie tym co mówi. Jest tam Ian­M­ck­ellen i gra frag­men­ty Szek­spirows­kich sztuk. Poniżej zwierz wrzu­cił link do filmiku który jest genial­nie pokazu­je dlaczego to jest takie ciekawe. Jeśli chce­cie McK­el­lena nie Szek­spirowskiego to koniecznie zobacz­cie film za który dostal swo­ją pier­wszą nom­i­nację do Oscara czyli Gods and Mosters o ostat­nich lat­ach życia reży­sera Franken­steina. Aktor gra też w sit­comie Vicious gdzie razem z Derekiem Jaco­bi gra­ją parę dwóch starszych homosek­su­al­istów, którzy żyją sobie w swoim małym zamknię­tym eks­cen­trycznym świecie. Zwierz sit­co­mu nie lubi ale zbiera on bard­zo dobre opinie. A i koniecznie zobacz­cie Iana McK­el­lena w jego drob­nym wys­tępie w Statys­tach. Umrze­cie że śmiechu.

Zwierz musi powiedzieć że żału­je że takich pro­gramów nie ma już w telewizji

Vig­go Mortensen (Aragorn) – Piękny Aragorn nie jest ulu­bionym aktorem zwierza. Zwierz nie wie dlaczego, ale ma zawsze wraże­nie, że wszyscy jego bohaterowie trak­tu­ją się zbyt poważnie. Przy czym jedyny film w którym zwier­zowi zupełnie to nie przeszkadza to właśnie Wład­ca Pierś­cieni. Co nie zmienia fak­tu, że jest kil­ka filmów z Vig­go które warto zobaczyć. Po pier­wsze Wschod­nie Obiet­nice i His­torię Prze­mo­cy. Zwłaszcza His­to­ria Prze­mo­cy to jeden z tych filmów, które są na półce „bard­zo bard­zo dobre”, co więcej – jest to jed­na z tych ekraniza­cji komik­su, gdzie ludzie nie są tego do koń­ca świado­mi (co praw­da wy pewnie wiecie). Jeśli lubi­cie pro­dukc­je przygnębi­a­jące to zawsze jest Dro­ga – jed­na z tych his­torii których nie należy oglą­dać kiedy ma się jakieś smut­ki. Nato­mi­ast Vig­go gry­wał także w fil­mach mniej udanych – zdaniem zwierza nic nie jest w stanie ura­tować Niebez­piecznej Metody a zwierz wie co mówi bo oglą­dał film trzy razy mając nadzieję, że być może jed­nak się myli i wcale nie jest to tak nieu­dany film. Ale nieste­ty, to jest nieu­dany film. Podob­nie jak Hidal­go, w którym poza niezbyt mądrym sce­nar­iuszem sam Vig­go jak­by nie pasu­je i zda­je się trochę w pro­dukcji męczyć. Z filmów gdzie aktor wys­tępu­je na dal­szym planie zwierz pole­ca jeszcze dwa – jeden to Życie Car­li­ta, które w sum­ie warto obe­jrzeć dla doskon­ałej roli Ala Paci­no, a dru­gi to Portret damy, który w sum­ie oglą­da się dla Johna Malkovitcha. Ale prze­cież zawsze dobrze znaleźć powód by wró­cić do dobrych produkcji.

038-viggo-mortensen-theredlist

His­to­ria Prze­mo­cy to taki dobry film. I nawet Vig­go zwierza mniej denerwuje

Luke Evans (Bard) – zwierz przyz­na wam szcz­erze, że przez dobrych parę lat nazy­wał Luka Evansa „poor’s man Orlan­do Bloom” ale od cza­su kiedy aktorzy dwa razy spotkali się na ekranie zwierz musi się nauczyć że jed­nak ich jest dwóch. Evans nie grał wiele i nieste­ty rzad­ko zdarza­ły mu się dobre filmy. Zwierz najbardziej lubi go w Tamarze i Mężczyz­nach ale zwierz w ogóle darzy ten film olbrzymią sym­pa­tią. Evans musi się też naprawdę wydawać Bos­ki bo w Star­ciu Tytanów był Apollem zaś w Immor­tals Zeusem – oba filmy są głupie choć Immor­tals po trzec­im obe­jrze­niu nabrało sen­su ale tylko jako film Tarse­ma. Nie był Evans zły w Fast and Furi­ous 6 ale to zależy jakie kino lubi­cie. Zwierz np. lubi szy­bkie aut­ka. Grał też nasz aktor w Trzech Muszki­eter­ach i Dra­c­uli ale zwierz nie będzie wam kazał nadra­bi­ać pro­dukcji. Przy czym samego Evansa na ekranie zwierz nawet lubi, bo nie jest jak­iś odraża­ją­cy. No i umie śpiewać więc zwierz liczy, że może kiedyś wys­tąpi w jakimś musicalu.

1fda25b43dc378340298c241c6a56a6a

Immor­tals to głupi film ale po pewnym cza­sie zwierz zaczął nawet ten film lubić. A na Evansa nie patrzy się źle

Bernard Hill (Theo­den) – zwierz powie wam szcz­erze, że kojarzy akto­ra tak naprawdę tylko z jed­nej roli czyli z roli bied­nego kap­i­tana Titan­i­ca. Ale oczy­wiś­cie jak tylko zajrzał na Imdb to okaza­ło się, że prze­cież to nie powin­no być jego jedyne sko­jarze­nie. Na początek coś z nowoś­ci tzn. zwierz wypa­trzył akto­ra w pier­wszym odcinku Wolf Hall więc zapewne będzie też w następ­nych, pojaw­ił się też w b. dobrym seri­alu HBO Pięć Dni o his­torii w której mamy do czynienia z nagłym zniknię­ciem kobi­ety. Ser­i­al ma pięć odcinków choć nie jest to pięć kole­jnych dni. Akto­ra może­cie zobaczyć też w najlep­szej ekraniza­cji Snu Nocy Let­niej a także w doskon­ałym filmie Petera Green­awaya Wyliczan­ka. Z pro­dukcji które mogły wam umknąć zwierz pole­ca Księży­cowe Góry o poszuki­wa­ni­ach źródeł Nilu. Hill gra tam Dok­to­ra Liv­ing­stone’a (jak mniemam). No i pod koniec listy (a blisko początku kari­ery akto­ra) pojaw­ia się też ser­i­al który pojaw­ia się niemal wszędzie czyli Ja Klaudiusz. Ale o tym seri­alu zwierz jeszcze będzie pisał więc na razie tyle.

titanic-1997-60-g

Jak to zatonie”?

Karl Ubran (Eomer)– dobra tu zaczniemy od takiej per­son­al­nej uwa­gi – ale się zwier­zowi Karl Urban nie podo­ba we Wład­cy Pierś­cieni. Wyglą­da jakoś tak dzi­wnie, mało inteligent­nie i jeszcze mu nie do twarzy z tą fryzurą. Ale poza LOTR to aktor nie tylko całkiem dobry ale i dla oka miły. Oczy­wiś­cie może­cie na włas­ną odpowiedzial­ność oglą­dać nieste­ty ska­sowane Almost Human. Nato­mi­ast koniecznie musi­cie zobaczyć nowego Dred­da – film, który naprawdę jest dobry, naprawdę jest komik­sowy i bard­zo zasługu­je na kon­tynu­ację. Zwier­zowi dawno się żaden film na pod­staw­ie komik­su tak nie podobał. Urban jest też zało­gan­tem nowego Enter­prise w Star Treku J.J Abram­sa. Zdaniem zwierza jego Bones sprawdza się całkiem dobrze a przy­na­jm­niej ma odpowied­ni kon­takt z Kirkiem, plus Urban robi cud­owną wściekłą minę. No i koniecznie obe­jrzyj­cie Kro­ni­ki Rid­dic­ka w których aktor się pojaw­ia bo to jeden z tych fajnych filmów SF, które nie wiado­mo dlaczego mają złą prasę.

dredd_movie_image_karl_urban_01

Dredd to taki dobry film. Przy­na­jm­niej zde­cy­dowanie lep­szy niż zwierz się spodziewał

Daw­id Wen­ham (Faramir) — Aus­tral­i­jskiego akto­ra może nie ma dużo w LOTR (co jest błę­dem) za to cią­gle zwier­zowi gdzieś miga. Ostat­nio w b. dobrym Top of the Lake. Jest to też jeden z aktorów którzy są w „sta­jni” Buz­za Luhrman­na co oznacza że pojaw­ił się zarówno w b. dobrym Moulin Rogue (nie wol­no u zwierza kry­tykować jed­nego z jego ulu­bionych filmów) jak i w nieste­ty b. niedo­brej Aus­tralii (zwierz nadal łka). Nato­mi­ast zdaniem zwierza to jego rola ratu­je Van Helsin­ga tzn. jego postać jest najm­niej iry­tu­jącą z rozlicznych obec­nych na ekranie. Zwierz ma z Van Helsingiem dzi­wnie bo wie, że to zły film ale skutecznie to ignoru­je w cza­sie kole­jnych sean­sów. Na koniec zwierz przy­pom­ni że aktor hasał w skąpym ubra­niu nie w jed­nej ale w dwóch częś­ci­ach 300, który to film w swej pier­wszej częś­ci dostar­cza bard­zo miłych przeżyć a w drugiej bard­zo wielu facepalmów. Nie mniej zwierz przyglą­da­jąc się fil­mo­grafii akto­ra (w której są min jeszcze też śred­nio udani Wro­gowie Pub­liczni) stwierdz­ił, że oglą­dał z nim zaskaku­ją­co dużo filmów.

still-of-david-wenham-in-van-helsing-(2004)

Ponown­ie Van Hels­ing to śred­ni film ale aktor mu się w filmie spodobał

Miran­da Otto (Eow­ina) – jej Eow­ina to chy­ba naj­gorzej potrak­towana postać ory­gi­nal­nej try­logii, a szko­da bo prze­cież sko­ro już w filmie powin­na być napisana przez Tolkiena kobi­eta to czy nie należało dać jej odpowied­nio dużo miejs­ca na ekranie? Cóż…Jackson się jakoś z kobiecy­mi posta­ci­a­mi nie lubi. A w czym grała aktor­ka? Zwierz przyz­na szcz­erze, że śred­nio zna jej fil­mo­grafię, na pewno moż­na rzu­cić okiem na śred­nią Wojnę Światów (tak tą ostat­nią) czy na Co kry­je praw­da – śred­ni thriller ale zwierz był młody jak go oglą­dał i wtedy jakoś go ruszył, więc pole­ca bo może to nie była tylko kwes­t­ia wieku. Do tego aktor­ka pojaw­ia się w Cienkiej Czer­wonej Linii ale zwierz nie powie wam gdzie bo był w stanie obe­jrzeć film tylko raz i było to wie­ki temu. Nato­mi­ast na pewno będzie dla was ciekawą infor­ma­cją, że Otto grała główną rolę w filmie Agniesz­ki Hol­ladn Julia wraca do domu o kobiecie która przy­jeżdża do pol­s­ki szukać uzdraw­iacza który ma moce mniej więcej takie jak Aragorn czyli może uzdraw­iać dotykiem. Jak widzi­cie bez wątku pol­skiego się nie obędzie.

thewaywelivenowd1-212

Miran­da miała całkiem fajną rolę w czterood­cinkowym seri­alu “Te way we Live now”

Stephen Fry (Lake Town Mas­ter) – zwierz poświę­cił aktorowi swego cza­su cały wpis bo wiecie, to jeden z tych bry­tyjs­kich aktorów/autorów/komików/ludzi czy­ta­ją­cych książ­ki innym ludziom który znany jest każde­mu wiel­bi­cielowi kul­tu­ry bry­tyjskiej. Zresztą o jego bry­tyjskoś­ci winien świad­czyć fakt, że w najnowszym – londyńskim sezonie 24 godzin grał pre­miera Anglii. Poza tym to już dru­gi Mycroft na naszej liś­cie – bo grał prze­cież bra­ta Sher­loc­ka Holme­sa w Grze Cieni. Do najlep­szych ról Fry’a należy oczy­wiś­cie tytułowa w filmie Wilde oraz dwie dru­go­planowe – jed­na w śred­nim ale dobrze zagranym V jak Vendet­ta (gdzie zda­je się, że Fry gra niemalże samego siebie) oraz w cud­ownym Gos­ford Park. Jeśli lubi­cie Dow­ton Abbey to koniecznie zobacz­cie ten film bo to wyraź­na wprawka Fel­lowe­sa do jego prze­bo­jowego seri­alu. Fry gra tam detek­ty­wa i jest doskon­ały. Zwierz lubi go rzecz jas­na w Przy­ja­ciołach Petera i to nie tylko dlat­ego, że film wyreży­serował Ken­neth Branagh. Poza tym oczy­wiś­cie jak w przy­pad­ku wszys­t­kich bry­tyjs­kich aktorów warto rzu­cić okiem na pro­dukc­je telewiz­yjne – poza pro­gramem kome­diowym krę­conym wraz z Hugh Lau­riem, Fry wys­tąpił też w prze­cu­d­ownej Czarnej Żmii ale na szczyt swoich możli­woś­ci wspiął się w Jeeves and Woost­er gdzie stworzyli (co nie dzi­wi) na ekranie z Lau­riem cud­owny duet. Ogól­nie zwierz lubi akto­ra nawet w Koś­ci­ach mimo że jego bohater jest tam bard­zo dzi­wny i ekscentryczny.

Gosford Park_stephen fry_2001

Koniecznie zobacz­cie Gos­ford Park, Stephen Fry jest w nim fanstastyczny

Ryan Gage (Alfrid) – zwierz musi się wam przyz­nać, że z obec­noś­cią tego akto­ra na liś­cie wiąże się kom­pro­mi­tu­ją­cy fakt. Otóż zwierz dopiero w cza­sie przyglą­da­nia się fil­mo­grafii akto­ra do tego wpisu uświadomił sobie, że prze­cież oglą­da go co tydzień na ekranie w Muszki­eter­ach jako króla Lud­wi­ka. Bra­wo zwierzu! Widzi­cie, zwierz też człowiek. Nato­mi­ast zwierz wie, że aktor niewiele grał, bo jego osiąg­nię­cia są głównie sceniczne ale pole­ca wam zobaczyć (korzys­ta­jąc z jego obec­noś­ci jako wymów­ki) Ham­le­ta z RSC w którym Ham­le­ta gra Ten­nant. To bard­zo dobra insc­eniza­c­ja i dobrze zagrana więc każdy pretekst by obe­jrzeć jest dobry. A ter­az zwierz się odd­ala próbu­jąc zrozu­mieć jakim cud­em wcześniej się nie zori­en­tował, że to jest ta sama oso­ba. Choć coś mu świtało bo cały czas się zas­tanaw­iał skąd właś­ci­wie zna króla z Muszkieterów.

478416.1

Trochę zwier­zowi zajęło sko­jarze­nie skąd zna akto­ra gra­jącego króla

John Noble (Denethor) – kończymy jakimś zestawem kom­pro­mi­tacji. Otóż zwierz musi wam wyz­nać, ze chy­ba nie widzi­ał z aktorem żad­nego fil­mu. Co nie znaczy że nie widzi­ał z nim żad­nej pro­dukcji bo prze­cież pojaw­iał się i we Fringe (zwierz nie widzi­ał całoś­ci ale widzi­ał wystar­cza­ją­co dużo by powiedzieć że była to znakomi­ta rola) no i oczy­wiś­cie sza­lał w Sleepy Hol­low gdzie zdarza­ło mu się przeszarżować ale w sum­ie miał też doskon­ałe momen­ty. Prz czym zwierz czu­je się nieco lep­iej mając w głowie fakt, że aktor spędz­ił kawał artysty­cznego życia prowadząc teatr w Aus­tralii co nie jest jak­by… po drodze zwier­zowi. A w sum­ie jeśli mowa o LOTR to zwierz nien­aw­idzi sposobu w jaki przed­staw­iono w filmie Denetho­ra. Mało co tak zwierza den­er­wu­je jak jego sprint w ogniu do lądowiska dla helikopterów (ok to nie jest ofic­jalne lądowisko ale tak wyglą­da) i ogól­nie takie jed­nowymi­arowe roze­granie postaci.

sleepy-hollow-review-blood-henry-jeremy

W Sleepy Hol­low Noble nie gra jakoś szczegól­nie uroczej postaci

Zaled­wie miesiąc po pier­wszym wpisie zwierz w końcu w ostat­nich dni­ach sty­cz­nia kończy cykl i chy­ba na pewien czas rozs­ta­je się z Hob­bitem, Wład­cą i fil­ma­mi Jack­sona do tem­atu pewnie wrócimy dopiero przy posz­er­zonym wyda­niu DVD i chy­ba będzie to już koniec. Albo kto wie, może los nam coś przyniesie. Zwierz przyz­na szcz­erze, że z jed­nej strony bard­zo lubi takie wpisy, z drugiej – nie jest stwor­zony do cyk­li bo zaraz coś mu przy­chodzi do głowy i zawsze jest dobry dzień, żeby jeszcze odrobinkę prze­sunąć datę pub­likacji. To jak­byś­cie się zas­tanaw­iali dlaczego zwierz pisze codzi­en­nie. Bo codzi­en­nie jest o czym pisać.

Ps: Zwierz jeszcze raz pole­ca nowy pro­jekt czyli pod­cast swój i Pawła (Zom­bie Samu­ra­ja). Posłucha­j­cie jeśli nie słuchal­iś­cie. Ale chy­ba ktoś słuchał bo wczo­raj było pon­ad 1200 odsłuchań (i to praw­ie na pewno nie był tylko sam zwierz)

Ps2: Słucha­j­cie jur­to pod­sumowanie sty­cz­nia, zwierz zapisu­je bo ma krót­ki moment kiedy o tym cyk­lu pamięta!

20 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online