Home Ogólnie Już tylko chwilka czyli 25 miłych rzeczy na Luty

Już tylko chwilka czyli 25 miłych rzeczy na Luty

autor Zwierz
Już tylko chwilka czyli 25 miłych rzeczy na Luty

Luty trwa. Jak wiado­mo luty choć jest najkrót­szym miesiącem trwa po pros­tu lata­mi. Co więcej – wyda­je się, że niesie za sobą przeko­nanie, że zima nigdy się nie skończy. Ale jeszcze tylko chwil­ka i zaraz powin­na być wios­na. Dlat­ego, zan­im w pełni odd­amy się w ramiona smogu i chandry – wpis pełen miłych i ciekawych rzeczy – spec­jal­nie dla was, żeby trochę wam popraw­ić dzień.

Czy wiecie że obec­nie robi się funkcjonu­jące pro­tezy dla zwierząt? I to takie które nie tylko dzi­ała­ją ale też na pier­wszy rzut oka cza­sem nie widać, że zwierzę porusza się korzys­ta­jąc z pro­tez. Zwierz zakochał się w cud­ownym kocie który brak dwóch łapek ma za nic. A wy po przeczy­ta­niu tek­stu może­cie wspomóc ośrodek zaj­mu­ją­cy się właśnie taki­mi zwierza­ka­mi (moż­na płacić za pomocą Pay­Pal)

 

 

 

Wyobraź­cie sobie, że nad­chodzą Walen­tyn­ki i chce­cie się oświad­czyć swo­jej dziew­czynie. Nie wiecie, że dziew­czy­na w tym samym cza­sie planu­je… poprosić was o rękę. To jed­no z najbardziej uroczych nagrań jakie zna­jdziecie w Internecie. Plus ta para chy­ba naprawdę jest przeko­nana, że najwyższy czas wziąć ślub. Sko­ro obie oso­by chcą zadać ważne pytanie.

 

 

 

Słucha­j­cie Zwierz dopiero niedawno odkrył ist­nie­nie gry­zo­nia który nazy­wa się Pika. Tak moi drodzy – naresz­cie wie do kogo podob­ny jest Pikachu. Pika to najbardziej okrągły gry­zoń jakiego Zwierz w życiu widzi­ał. Być może także też najsłod­szy gry­zoń jakiego widzi­ał.

 

 

Oth­er­Tees to fir­ma sprzeda­ją­ca fanowskie koszul­ki – którą Zwierz bard­zo ceni i z którą współpracu­je (kupu­jąc koszulkę przez stronę Zwierza część kasy z waszego zakupu idzie do Zwierza). Ter­az jed­nak nie chodzi o Zwierza tylko o zwierza­ki – oto bowiem że najbliższy week­end 10 zło­tych od każdej koszul­ki czy bluzy (oznac­zonej czer­woną łap­ką) zostanie przez­nac­zone dla fun­dacji Przy­tul Psa. 

Cza­sem koty siada­ją tam gdzie chcą i cały świat musi się dos­tosować. Ten kot usi­adł przy wyjś­ciu z metra. Bo mógł. I ter­az ludzie mają obow­iązek jakoś się w tej sytu­acji znaleźć.

 

Trud­no powiedzieć, żeby to była jed­noz­nacznie dobra wiado­mość, ale jest to wiado­mość w sty­lu – świat potrafi nas zaskoczyć. Otóż pewien Brazyli­js­ki dil­er dostrzegł że państ­wo nie radzi sobie ze szczepi­eni­a­mi w jego okol­i­cy. Sko­rzys­tał więc ze znanych sobie sposobów – por­wał lekarza i pielęg­niar­ki i kazał im zaszczepić ludzi w swo­jej okol­i­cy. Por­wana ekipa zapew­nia, że potrak­towano ich bard­zo dobrze.

 

Nie wiem czy wiecie ale w Internecie ostat­nio jest moda na robi­e­nie zwierzę­tom zdjęć z kartka­mi na których opisane są przewinienia. Zwyk­le robi się tak z psa­mi, które mają bard­zo skrus­zone miny. Podob­na wer­s­ja z kota­mi spraw­ia, że człowiek nie jest w stanie się przes­tać śmi­ać.

 

 

 

 

Coś ze świa­ta sztu­ki. Emma Ander­son – malar­ka i rzeźbiar­ka będzie brała udzi­ał w wys­taw­ie w Tate Mod­ern Muse­um.  Co w tym ciekawego? Emma jest artys­tką z Zespołem Dow­na. Jak się okazu­je – nie przeszkadza jej to w tworze­niu. Co ciekawe – mama Emmy pochodzi z Pol­s­ki i ponoć oto jej upór by zapewnić córce jak najlep­szą opiekę spraw­ił, że udało się odkryć tal­ent plas­ty­czny dziew­czyny.

 

 

Finowie kon­tynu­u­ją trady­cję robi­enia na dru­tach w cza­sie Olimpiady. Na ostat­niej olimpiadzie robili wiel­ki sza­lik. Na tej olimpiadzie robią kocy­ki dla świeżo urod­zonego syn­ka prezy­den­ta Fin­landii.  Finowie wiedzą jak naprawdę pochodz­ić do sportu.

 

 

 

Pew­na pani lat 91 właśnie wyz­nała światu, że całe życie była les­bijką. Po czym przyszły do niej media poroz­maw­iać o jej życiu. Roz­mowa z nią jest faj­na bo doskonale pokazu­je, że homosek­su­al­iś­ci nie pojaw­ili się w naszym społeczeńst­wie nagle (jak chcieli­by wierzyć niek­tórzy), że prowadzili – obok ofic­jal­nej nar­racji, swo­je spoko­jne i niekiedy całkiem nudne życie. Poza tym pani ma strasznie fajny sposób mówienia.

 

Czy wiecie że wró­ciło Czy­tu Czy­tu? Na pre­mierę drugiego sezonu mamy dla was coś „z zupełnie innej becz­ki” czyli nagrany Live. Oczy­wiś­cie ter­az może­cie oglą­dać go już w formie nagra­nia ale zaprasza­my co tydzień na kole­jne odcin­ki naszego czytel­niczego pod­cas­tu.

The Atlantic opub­likował dłu­gi, fas­cynu­ją­cy artykuł doty­czą­cy naprawdę ważnego i trud­nego do rozwiąza­nia prob­le­mu – jakiego koloru są pił­ki do tenisa. To wcale nie jest proste pytanie i wcale nie ma na nie prostej odpowiedzi.

 

Sko­ro już pogadal­iśmy o okład­ce Vogue Pol­s­ka to czas pogadać o tym co jest w środ­ku. W wyda­niu papierowym zna­jdziecie naprawdę fajny tekst o tym jak social media zmieniły świat mody. A tym­cza­sem w Internecie na stron­ie Vogue zna­jdziecie fajny tekst o tym jak Insta­gram zmienił nasze pode­jś­cie do jedzenia i np. wys­tro­ju restau­racji.

 

 

Agniesz­ka Hol­land przy­go­towu­je nową pro­dukcję (roz­gry­wa­jącą się w cza­sach stal­i­nows­kich) i zaan­gażowała do niej dwo­je bry­tyjs­kich aktorów. Jame­sa Norot­na którego Zwierz darzy olbrzymią sym­pa­tią (mimo jego wpad­ki w McMafia – strasznie nud­nym seri­alu) i Vanessę Kir­by czyli aktorkę znaną z roli Księżnicz­ki Mał­gorzaty w The Crown.

 

 

 

Pewien pan zaczy­nał pracę o 4 rano. A ponieważ nie miał samo­chodu musi­ał godz­i­na­mi iść do miejs­ca gdzie załad­owywał ciężarów­ki. Jego koledzy z pra­cy się złożyli i kupili mu samochód. Zwierza zawsze to wzrusza i smu­ci. Wzrusza – bo ludzie bywa­ją bard­zo dobrzy, smu­ci bo  więk­szość z takich gestów wyni­ka z tego, że jacyś bied­ni ludzie są wyzyski­wani przez jakichś bogatych ludzi.

 

Pewien nas­to­latek oglą­dał przez całą noc Brook­lyn Nine Nine, zas­pał, zgu­bił kurtkę  a potem zdobył zło­ty medal na Olimpiadzie. Kur­czę takich ludzi nam trze­ba – nie pod­chodzą­cych do bard­zo ważnych rzeczy zbyt poważnie i oglą­da­ją­cych nało­gowo Brook­lyn Nine Nine.

 

 

 

Jeśli kiedykol­wiek zas­tanaw­ial­iś­cie się jak zachowywał­by się Zwierz gdy­by był bry­tyjską królową… to zachowywał­by się tak

Wiel­ka Bry­ta­nia świę­towała ostat­nio fakt, że równo 100 lat temu przyz­nano kobi­etom pra­wo gło­su – z tej okazji zadz­wo­niono do 102 let­niej starszej pani poroz­maw­iać z nią na tem­at kobi­et, mężczyzn i kwestii fem­i­niz­mu. Chy­ba nie spodziewali się tak cud­ownej roz­mowy – która nie pozostaw­ia złudzeń, że nierówność kobi­et i mężczyzn to nie jest coś co dostrze­ga­ją tylko znudzeni mil­lenial­si.

 

Gret­ta Bran­dler was 2 when women got the vote

Men are by nature con­trol freaks… they’re sev­en-year-olds in long trousers”.102-year-old Gret­ta does­n’t hold back when she gives her hon­est opin­ion on what has — and has­n’t — changed since women got the vote. #100years (via Vic­to­ria Der­byshire) http://bbc.in/2E6XZPD

Opub­likowany przez BBC News Wtorek, 6 lutego 2018

 

Ostat­ni miesiąc w ogóle pokazy­wał że w chwilach kryzy­su należy posłuchać starszych kobi­et bo zwyk­le są najrozsąd­niejszy­mi osoba­mi jakie moż­na znaleźć w okol­i­cy. Tu mamy doskon­ały mini doku­ment o dwóch bard­zo rozsąd­nych starszych pani­ach z Rosji które doszły do wniosku, że „czego się nie da zniszczyć z tego trze­ba szy­dz­ić”. Obe­jrzyj­cie koniecznie bo tyle rozsąd­ku rzad­ko zna­jdziecie w Internecie.

 

Russ­ian “Sat­is­fac­tion”

How two Russ­ian grand­moth­ers became an inter­net sen­sa­tion

Opub­likowany przez Coda Sto­ry Poniedzi­ałek, 5 lutego 2018

 

Wiecie co – Zwierz ma wraże­nie, że Skan­dy­na­wowie naprawdę jako jedyni rozu­mieją jak należy trak­tować olimpiadę. Np. nor­wes­ka druży­na curlin­gu nie zapom­ni­ała, że wczo­raj były Walen­tyn­ki.

 

A sko­ro przy olimpi­jczykach jesteśmy. Czy widzieliś­cie jak ich zdaniem należy korzys­tać ze schodów ruchomych? Takie rzeczy tylko na Olimpiadzie.

 

http://sunshine-kamil.tumblr.com/post/170837651239

 

Niedawno zakończyła się najpiękniejsza his­to­ria miłos­na. His­to­ria ślepej bisek­su­al­nej gęsi która spędz­iła wiele lat w związku z dwoma łabędzi­a­mi, poma­gała wychować ich młode i dożyła podeszłego (jak na gęsi) wieku 40 lat.

 

 

Czy wiecie, że Tom Hardy wytatuował sobie na ramie­niu stwierdze­nie, że Leonar­do DiCaprio wie wszys­tko najlepiej? Panowie się zaprzy­jaźnili a tat­u­aż jest wynikiem zakładu. Choć może po pros­tu Tom Hardy naprawdę bard­zo lubi Leonar­do Di Caprio. Zna­jąc obu panów nie moż­na tego wyk­luczyć.

 

 

To być może nie jest miłe ale Zwierza pod­nosi na duchu kiedy sztu­ka inspiru­je ludzi. Otóż mieszkań­cy słyn­nego wieżow­ca Gren­fell Tow­er sko­rzys­tali z naw­iąza­nia do Trzech Bill­bor­dów za Ebbing, Mis­souri by zadać ważne pytanie – jakim cud­em jeszcze nie wskazano win­nych stras­zli­wego pożaru który straw­ił wieżę.

 

 

Poza tym znów okaza­ło się, że Mark Hamill jest naj­fa­jniejszym człowiekiem w Internecie.

 

 

Zaś Nowy sezon Grace and Frankie zapowia­da się abso­lut­nie cud­own­ie – choć­by dlat­ego warto wyczeki­wać kole­jnego roku.

 

 

To wszys­tko na dziś. Połowa lutego już za nami więc trzy­ma­j­cie się moc­no – może nam się uda dotr­wać do wios­ny. Zwierz trzy­ma za was kciu­ki (za siebie też!). A poza tym już w ten week­end pre­miera nowego sezonu Mozart in The Jun­gle i to jest abso­lut­nie prze­cu­d­ow­na wiado­mość. Zwierz ściska was wirtu­al­nie i bieg­nie żyć dalej z jaką taką nadzieją w ser­cu.

 

Ps: A sko­ro przy week­endzie jesteśmy — Zwierz wyby­wa do Leg­ni­cy więc nie wie jak z wpisa­mi. Chy­ba jak Inter­net poz­woli to będą.

3 komentarze
0

Powiązane wpisy