Home ZVZ A sequel będzie o torturach czyli Zombie vs Zwierz powraca

A sequel będzie o torturach czyli Zombie vs Zwierz powraca

autor Zwierz
A sequel będzie o torturach czyli Zombie vs Zwierz powraca

Ponoć sequele zawsze są gorsze od częś­ci pier­wszych.  Ponoć… cóż po dwóch tygod­ni­ach od naszego debi­u­tu Zom­bie i Zwierz wraca­ją z nowym nagraniem. Roz­maw­iamy o wszys­tkim i o niczym ale bez pewnej ilus­tracji się nie obędzie.

InstagramCapture_8f5c2b96-e128-42a6-b754-e3e31ea33cb8

Nie ma wpisu o pod­caś­cie bez obow­iązkowej fot­ki mikro­fonu

Zacząć trze­ba od kilku słów podz­iękowa­nia. Okazu­je się, że jakieś dzikie tłumy ludzi wysłuchały naszego pod­cas­towego debi­u­tu, w różnych medi­ach społecznoś­ciowych pojaw­iały się miłe słowa i ogól­nie wyda­je się, że byliś­cie całkiem zad­owoleni z luźnej roz­mowy  Zon­bie i Zwierza. To zawsze miłe otrzy­mać tyle pozy­ty­wnych głosów. W tym tygod­niu nieste­ty jak donoszą mi wieś­ci nadal siedzi zwierz za blisko mikro­fonu ale zwierz zaczy­na pode­jrze­wać że aby siedzieć w odpowied­niej odległoś­ci powinien usiąść u sąsi­adów (ej moje mieszkanie naprawdę jest małe). Do tego nasz pod­cast jest już dostęp­ny na iTunes co oznacza, że nasz demon­iczny plan pod­bi­cia świa­ta i okolic jest nieco łatwiejszy do zre­al­i­zowa­nia niż doty­chczas.

Oto dru­gi odcinek Pod­cas­tu, pod spo­dem zna­jdziecie wszys­tkie infor­ma­c­je potrzeb­ne do tego by w pełni się nim cieszyć — czyli lin­ki do mate­ri­ałów o których wspom­i­namy

W pod­caś­cie zas­tanaw­iamy się z Pawłem gdzie są granice  jakich reklam­odaw­cy nie powin­ni przekraczać i czy rozmy­wanie się  granic pomiędzy rekla­ma­mi społecznie zaan­gażowany­mi a taki­mi które sprzeda­ją nam określony pro­dukt nie dzi­ała przy­pad­kiem źle na naszą psy­chikę i wrażli­wość. Jed­nocześnie przez chwilkę prze­chodz­imy na tem­at wpadek wiel­kich firm i tu wypłynęła nam sprawa Male Man i blogu Szarmant. Aby dobrze zrozu­mieć nasz wywód musi­cie rzu­cić okiem na dwie reklamy

Zaczni­jmy od ponurej reklamy która ma nas wszys­t­kich przekon­ać że nasze dzieci zginą w domu.

Oraz od reklamy , która na pier­wszy rzut oka spraw­ia wraże­nie, że jest reklamą społeczną.

Dru­ga sprawa to wspom­ni­ana przez Pawła kwes­t­ia Grand Thief Auto i poruszanego tam prob­le­mu tor­tur. Tu z kolei roz­maw­iamy z Pawłem o kwestii pokazy­wa­nia tor­tur i odnoszenia się do nich przez graczy, widzów i w ogóle ludzi spo­tyka­ją­cych się ze sprawą za pośred­nictwem kul­tu­ry. Jak widzi­cie tym razem wybral­iśmy same lekkie tem­aty do roz­mowy. Tu macie filmik ze wspom­i­nanym frag­mentem ( najlepiej zacząć od 21 min­u­ty bo wtedy omi­jamy tor­tu­ry i słyszmy tylko końcówkę sce­ny z wypowiedzi­a­mi bohat­era)

Kole­jne lin­ki jakie chce­my wam pole­cić doty­czą trze­ciego tem­atu czyli naszych (zupełnie przy­pad­kowych) rozważań na tem­at Zmierzchu i Pięćdziesię­ciu Twarzy Greya. Tu  mogą wam się przy­dać następu­jące lin­ki:

 — Artykuł który wskazu­je, że nie było jeszcze mniej entuz­jasty­cznej kam­panii pro­mo­cyjnej niż ta towarzyszą­ca pro­mocji fil­mu

- Zwierz który z okazji pri­ma aprilis kil­ka lat temu udowad­ni­ał że Zmierzch nie jest taki zły

- Paweł który kil­ka dni temu pisał dlaczego 50 Shades of Grey nie jest naj­gorszą książką w his­torii

- Artykuł o prze­mo­cy w fil­mach o kat­e­gorii PG ‑13

- Ewen­tu­al­nie jak woli­cie czy­tać po pol­sku może­cie zajrzeć do artykułu zwierza z One­tu o tym jak przyz­na­je się klasy­fikac­je fil­mom.

50-shades-main (1)

Zwierz twierdzi, że w 50 Twarzach Greya najważniejsze będą meble

Na koniec pod­cas­tu wprowadza­l­iśmy zupełnie nowy dzi­ał (o którym o mało nie zapom­nieliśmy) czyli  pole­camy wam strony w Internecie, które naszym zdaniem warto odwiedz­ić bo mogą was zain­tere­sować i pozy­ty­wnie wpłynąć na wasze życie. Zwierz pole­cił wam stronę Ani­mals sit­ting on Capy­baras.  To niesły­chanie waż­na strona zbier­a­ją­ca zdję­cia zwierząt które siedzą na Kapibarach. Jeśli będziecie mieli gorszy dzień albo w pra­cy czeka was coś naprawdę stre­su­jącego koniecznie spędź­cie trochę cza­su na tej stron­ie. Zwierz zapew­nia was, że nic nie dzi­ała tak relak­su­ją­co w pochmurny dzień niż oglą­danie zwierząt siedzą­cych na wiel­kich świnkach mors­kich. Paweł był nieco bardziej prak­ty­czny (powoli rysu­je się pewien podzi­ał ról w pod­caś­cie) i pole­ca wam aplikację (jak nieste­ty się okaz­je na Ipho­ny) która zachę­ca was do rusza­nia się o 30 min­ut więcej każdego dnia. Paweł tłu­maczy w pod­caś­cie jak  Human dzi­ała a zwierz podrzu­ca link dla wszys­t­kich którzy chęt­nie zna­jdą jakąś zachętę by ruszyć się sprzed kom­put­era

tumblr_static_ca1ui1am6w0gc4csok48gg0wc

Zwierz pole­ca tak bard­zo ważną stronę

Wyda­je się zwier­zowi że dostal­iś­cie wszys­tkie niezbędne lin­ki i infor­ma­c­je potrzeb­ne do tego by w pełni cieszyć się naszym pod­castem. Oczy­wiś­cie na pewno o czymś zapom­nieliśmy, czegoś nie dopowiedzieliśmy i nie użyliśmy Wikipedii tak szy­bko i mimo­cho­dem by każdy fakt i nazwisko padło w odpowied­nim momen­cie. Ale na całe szczęś­cie powołal­iśmy  dzi­ał erra­ta. Na pewno go nie przeoczy­cie. Jest to praw­dopodob­nie najbardziej enig­maty­czny dzi­ał w his­torii pod­castów. Na razie widzi­cie, że powró­cił Zwierz z Pawłem już po dwóch tygod­ni­ach, być może tak już zostanie być może zapał, który kazał nam wręcz rzu­cić się do mikro­fonów nieco osłab­nie. Na pewno cenne są dla nas wasze uwa­gi, sub­skrypc­je, oce­ny i komen­tarze. Dzię­ki nim dowiadu­je­my się co jest nie tak, co moż­na zmienić a co wam się podobało.

Jeśli wam się podo­ba nie bój­cie się nam powiedzieć

A na koniec bonus dla tych którzy nie mogą dziś słuchać zwierza bo siedzą w pra­cy albo są zaję­ci czymś co wyma­ga od nich uwa­gi usznej (np. nasłuchu­ją czy wios­na nie idzie). Zwierz nie zostaw­ił was zupełnie bez tek­stu. Na Onecie przed Oscarowy tekst o tym jak Har­vey Wein­stein doprowadz­ił do per­fekcji kam­panię na rzecz zdoby­wa­nia nagród Akademii. Jak może zauważyliś­cie zwierz jest od lat zafas­cynowany skutecznoś­cią i bezwzględ­noś­cią pro­du­cen­ta i chęt­nie poświę­cił mu cały tekst. Który może­cie przeczy­tać jako swo­ją codzi­en­ną dawkę zwier­zowych reflek­sji pop­kul­tur­al­nych.

Ps:  Zwierz zapowiedzi­ał, że będzie nie pop­kul­tur­al­nie ale chodz­iło mu o zupełnie inny wpis który roboc­zo został prze­sunię­ty na jutro, widzi­cie nawet zwierza może cza­sem zaskoczyć pod­cast.

Ps2: Zwierz dosta­je dużo pytań czy oglą­da seri­ale które powró­ciły po prz­er­wie. Zwierz ma w tej chwili mnóst­wo na głowie więc chwilowo nie jest w stanie donosić na bieżą­co. Ale będzie.

17 komentarzy
0

Powiązane wpisy