Home Ogólnie A ty gdzie byłeś kiedy DiCaprio dostał Oscara? czyli zwierz i Oscary 2016

A ty gdzie byłeś kiedy DiCaprio dostał Oscara? czyli zwierz i Oscary 2016

autor Zwierz
A ty gdzie byłeś kiedy DiCaprio dostał Oscara? czyli zwierz i Oscary 2016

Niby za oknem luty, niby szaro a wszyscy czu­je­my, jak­by słońce świeciło trochę bardziej. Trud­no się dzi­wić gdzieś tam lśni od szczęś­cia Leonar­do DiCaprio, który w końcu doczekał się Oscara. Jeśli spal­iś­cie albo zaj­mowal­iś­cie się czymś równie ważny to zwierz zaprasza na swo­ją nieo­biek­ty­wną notkę Oscarową (jeśli chce­cie śledz­ić coś na ksz­tałt relacji to wejdź­cie na fb zwierza.

 

Oscar®-nominee, Alicia Vikander, arrives at The 88th Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 28, 2016.

W tym roku zwierz pokaże we wpisie sukien­ki które wzbuz­iły najwięcej emocji. Oczy­wiś­cie nie wszys­tkie. Wszys­tkie zna­jdziecie cho­ci­aż­by w wydarze­niu Oscary ze Zwierzem na fb. Sukien­ka Alicii Vikan­der zwier­zowi podobała się głównie dlat­ego, że aktor­ka wyraźnie czuła się w niej swo­bod­nie i kolor cud­own­ie współ­grał z odcie­niem skóry aktor­ki (zdję­cie: Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.)

Poli­ty­cznie? Poli­ty­cznie - to były najbardziej upoli­ty­cznione Oscary od lat. Prowadzą­cy Chris Rock rozpoczął galę w sposób dość nie­s­tandar­d­owy. Zwyk­le mowa prowadzącego skła­da się po równo z dow­cipów i z uwag na tem­at nomi­nowanych. W tym roku o nomi­nowanych nie było ani słowa, sporo zaś o tych których nie wyróżniono czyli o czarnoskórych aktorach. Prze­mowa była jak na stan­dardy amerykańskie bard­zo ostra — pojaw­iły się naw­iąza­nia do prze­mo­cy policji wobec czarnoskórych (sprawa która obec­nie stanowi jeden z najbardziej dzielą­cych Stany tem­atów), do dawnych przewin (linczów i braku praw oby­wa­tel­s­kich dla Afroamerykanów). Mowa Chrisa Roc­ka pewnie dla wielu była zbyt poli­ty­cz­na, ale trze­ba sobie zdać sprawę jak w ostat­nich lat­ach zaostrzyły się kon­flik­ty rasowe w Stanach. Tolerowana przez wiele lat nierówność (która widocz­na jest jak na dłoni kiedy spo­jrzymy na statysty­ki doty­czące kwestii prawnych i eko­nom­icznych, a  także pode­jś­cia państ­wa do oby­wa­teli) stała się w ciągu ostat­nich dwóch trzech lat jed­nym z najważniejszych tem­atów w deba­cie pub­licznej. W przy­pad­ku kina prob­lem najlepiej ujął Chris Rock prosząc jedynie by czarnoskórym aktorom dawano takie same szanse jak białym. Wśród głosów z Pol­s­ki pojaw­iło się sporo uwag, doty­czą­cych tego dlaczego tylko czarnoskórych aktorów wspom­ni­ał komik. Jest dla mnie jasne, ze to najbardziej zor­ga­ni­zowana mniejs­zość. Latynosi czy Azjaci nie mają takiej siły prze­bi­cia. I raczej nie będą mieli bo nie stanow­ią w Hol­ly­wood, czy w ogóle w społeczeńst­wie amerykańskim zwartej grupy.

Oscar®-nominee, Brie Larson, arrives at The 88th Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 28, 2016.

Zwierz uważa że sukien­ka ma śliczną górę i śliczny kolor. Co praw­da nie jest pewny pas­ka ale Brie Lar­son wyglą­dała w niej ślicznie i chy­ba dobrze się czuła ( zdję­cie: Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.)

 Jeśli jed­nak miało się sprawne ucho to o dyskrymi­nacji z punk­tu widzenia Latynosów mówi Iñár­ritu, o Azjat­ach — jak zwyk­le niepoprawnie — wspom­ni­ał Al G czyli prze­brany Sasha Baron Cohen. O pomoc w zdy­w­er­sy­fikowa­niu świa­ta fil­mu prosiła prezes Akademii — zwier­zowi trochę jej żal — czarnoskóra kobi­eta na kierown­iczym stanowisku musi prze­maw­iać w imie­niu orga­ni­za­cji która ma wiel­ki prob­lem z dyw­er­sy­fikacją. Jed­nak w tym roku nie tylko o rasę chodz­iło. Sporo mówiono o kwestii prze­mo­cy sek­su­al­nej (przyszedł nawet wiceprezy­dent Joe Biden prosić o pomoc w walce  z kul­turą gwał­tu), o zagroże­niu środowiska (Leo!), pojaw­iły się wąt­ki fem­i­nisty­czne (cud­ow­na pani reżyser z Pak­istanu która odbier­ała drugiego Oscara z krót­ki doku­ment). Czy na Oscarach powin­no być poli­ty­cznie? Zdaniem zwierza tak. Co praw­da zwierz miał pewien dyskom­fort gdy kole­jne stat­uet­ki wręcza­li kole­jni niesły­chanie zdy­w­er­sy­fikowani prezen­terzy (zwierz miał wraże­nie jak­by ktoś dawał całej społecznoś­ci nagrodę pocieszenia i robił to w bard­zo niepo­rad­ny sposób) ale woli kino które się angażu­je niż takie które uda­je, że to tylko rozry­wka. Kino, czy dalej kul­tura pop­u­lar­na ma wpływ na to jak postrzegamy świat i jakie wyz­nacza­my sobie cele, hory­zon­ty i marzenia. Więc dobrze kiedy cza­sem się zaan­gażu­je. Inna sprawa — zeszłoroczne bard­zo grzeczne Oscary zwierza znudz­iły. Tu Chris Rock miał dużo energii i było sporo napię­cia — choć zwierz musi przyz­nać, że skecz ze sprzedawaniem ciasteczek przez harcer­ki był tylko słabym cie­niem cud­ownego kupowa­nia pizzy przez Ellen Degeneres. Chris Rock nie jest najlep­szym prowadzą­cym w his­torii, i nawet nie był naj­dow­cip­niejszy tego wiec­zo­ra (Louid C.K i jego uwa­ga o bied­nych doku­men­tal­is­tach którzy będą się bali zabrać takiego ślicznego Oscara do swoich obskurnych domów zdaniem zwierza wygrał cer­e­monię) ale był w tym roku właś­ci­wym człowiekiem na właś­ci­wym miejs­cu. Jed­nak zwierz wysoko oce­nia prowadze­nie gali, uważa że było cięte, poli­ty­czne i takie jakiego potrze­bowano w tym roku.

Presenter Olivia Munn arrives at The 88th Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 28, 2016.

Zdję­cie nie odd­a­je jak fan­tasty­czny kolor miała sukieka Olivii Munn. Inna sprawa — ten krój naprawdę prezen­tował się na żywo fenom­e­nal­nie i zwierz był zach­wycony ile się da zdzi­ałać pros­totą ( zdjęcie:Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.)

Dobry tekst nad dobry początek — zwierz przyz­na, że dwie nagrody sce­nar­ius­zowe, dla Big Short i dla Spot­light bard­zo zwierza ucieszyły. Big Short to pró­ba pokaza­nia rzeczy niesły­chanie trud­nej do pokaza­nia. Zaw­iłoś­ci sys­te­mu bankowego i mech­a­nizmów kryzy­su. Jed­nocześnie pro­dukc­ja która mimo pozornie lekkiego tonu jest smut­ną reflek­sją nad ludzką głupotą, chci­woś­cią i brakiem spraw­iedli­woś­ci. Mógł z tego wyjść płas­ki moralitet, czy film nud­ny. Wyszła inteligen­ta, sarkasty­cz­na pro­dukc­ja dla inteligent­nego widza, która się­ga­jąc po bard­zo różnorodne środ­ki daje nam film w którym chodzi o coś więcej niż tylko kry­tykę złych banków. To kry­ty­ka całego społeczeńst­wa. Czy całej cywiliza­cji. Z kolei Spot­light to niesły­chanie porząd­na pro­dukc­ja, w której żadne słowo nie pada niepotrzeb­nie i która uniknęła pato­su, czułostkowoś­ci czy prostego gra­nia na emoc­jach. Im bardziej wiemy czym Spot­light mógł­by być tym bardziej cen­imy pre­cyzyjny wyważony scenariusz.

Oscar®-nominee, Rachel McAdams, arrives at The 88th Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 28, 2016.

Zwierz był zach­wycony sukienką Rachel McAdams ale ktoś chy­ba powinien za nią chodz­ić z żelazkiem, bo jeszcze przed rozpoczę­ciem cer­e­monii całośc była trochę pog­nieciona. Ale kolor cud­owny (Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.)

Och what a lov­ley day — Mad Max był w tym roku ulu­bionym filmem wielu widzów i każdy Oscar dla tej pro­dukcji cieszył. A było ich sporo bo Mad Max przez pewien czas szedł jak burza — kostiumy, charak­teryza­c­ja, scenografia mix dźwięku, mon­taż dźwięku, mon­taż. Widać było radość odbier­a­ją­cych nagrody, którzy jako że w więk­szoś­ci byli z Aus­tralii wydawali się bardziej wylu­zowani  i urad­owani niż więk­szość odbier­a­ją­cych stat­uet­ki. Jed­nocześnie trochę szko­da że reżyser George Miller nagrody nie dostał bo sły­chać było we wszys­t­kich podz­iękowa­ni­ach, że to właśnie dzię­ki niemu ekipa czuła się dobrze i wiedzi­ała dokład­nie jaką wiz­ję real­izu­je. Jeśli to nie jest najlep­sza reży­se­ria to zwierz naprawdę nic nie wie o kinie. Inna sprawa, Mad Max (miejmy nadzieję) otwiera drzwi przez które wejść będą mogły do świa­ta Oscarów inteligentne filmy akcji, które ofer­u­ją wid­zowi prze­myśle­nia i rozry­wkę. Co raz ich więcej a nieste­ty wciąż nie ma dla nich dobrych nagród.

Presenter Charlize Theron arrives at The 88th Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 28, 2016.

Zwierz ma wraże­nie, że więk­szość kobi­et wyglą­dało­by w tej sukience nieko­rzyst­nie ale to jest Char­l­ize Theron i naprawdę wyglą­dała na gali jak królowa (Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.)

Nie udawa­jmy zaskoc­zonych — sporo było w cza­sie wczo­ra­jszej cer­e­monii decyzji oczy­wistych. Wyróżnie­nie W głowie się nie mieś­ci za najlep­szą pro­dukcję ani­mowaną było oczy­wiste niemal od dnia pre­miery. Co zresztą każe się zas­tanaw­iać nad sensem ist­nienia kat­e­gorii w której ist­nieje tak niesamowi­ta dom­i­nac­ja jed­nego stu­dio pro­du­cenck­iego. przy czym żeby było jasne — nie chodzi o to, że Pixar naprawdę robi najlep­sze filmy, tylko o to, że najwięcej osób z Akademii widzi­ało filmy Pixara. Kole­jny brak zaskoczenia to nagro­da dla Amy za najlep­szy doku­ment. Zwierz zgadza się, że to nie jest bard­zo dobry doku­ment o aktorce, ale jego zdaniem to fenom­e­nal­ny doku­ment o tym cyfrowym śladzie jaki po sobie pozostaw­iamy. Twór­cy wyko­rzys­tali tylko to co po Amy zostało i wyszło z tego coś bard­zo porusza­jącego. Nie zdzi­wiła też niko­go nagro­da dla Syna Sza­wła. Zwierz fil­mu nie widzi­ał i w najbliższym cza­sie chy­ba nie zobaczy, ale cieszy go wyróżnie­nie dla kine­matografii Węgier­skiej. Nato­mi­ast bard­zo wzrusza­ją­cym momentem gali była chwila kiedy Ennio Mor­ri­cone po raz pier­wszy odbier­ał Oscara w kat­e­gorii „najlep­sza muzy­ka”. Mówił rzecz jas­na po włosku, poz­draw­ia Johna Williamsa i nikt mu nie prz­ery­wał. Zresztą serio, prz­er­wać Mor­ri­cone muzyką?

Presenter Julianne Moore arrives at The 88th Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 28, 2016.

W tym roku sporo było czerni na czer­wonym dywanie. Zwier­zowi sukien­ka Julianne Moore bard­zo się podobała ale zwierz ma słabość do takiego księżniczkowego kro­ju. To chy­ba ulu­biona sukien­ka zwierza w tym roku (Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.)

Oscar ex machi­na — najgłośniejszy pisk dało się słyszeć kiedy Ex Machi­na dostała nagrodę za efek­ty spec­jalne. Zwierz nie wierzył, że członkowie Akademii pójdą tą drogą. Od daw­na mówiło się, że oce­na efek­tów spec­jal­nych może iść w dwie strony. Jed­na doce­nia ilość wyko­rzys­tanych efek­tów i ich efek­towość, dru­ga wskazu­je na to jak wyko­rzys­tanie efek­tów spec­jal­nych zgry­wa się z fil­mową nar­racją i wpły­wa na jej ksz­tałt. W Ex Machi­na — w sum­ie bard­zo małym niemal nis­zowym filmie, efek­ty spec­jalne były doskonale zro­bione, kluc­zowe dla opowieś­ci i co ważne ‑nie szły w kole­jne wybuchy czy sce­ny akcji. Zwierza ta decyz­ja Akademii bard­zo cieszy i ma nadzieję, że to nie jest jed­no­ra­zowa epifania.

Actors Naomi Watts and Liev Schreiber arrive at The 88th Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 28, 2016.

Co praw­da zwier­zowi z całego zestawu Nao­mi Watts najbardziej podo­ba się Liev Schreiber to jed­nak zwierz jest zau­roc­zony kolorem sukien­ki i w ogóle samym pomysłem. (Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.)

Not this time Rocky — zwierz podob­nie jak wielu wiel­bi­cieli kina marzył trochę  o tej sce­nie w której Syl­west­er Stal­lone przy dźwiękach “Eye of the Tiger” wbie­ga na scenę, pod­nosi ręce do góry i przez chwilę wszyscy jesteśmy jak Rocky. Prob­lem w tym, że to jed­nak są nagrody fil­mowe a nie spek­takl dla wiel­bi­cieli Rock­y’ego (do których zwierz się zal­icza). Nagrodę dostał więc typowany od bard­zo daw­na Mark Rylance. Aktor skrom­ny, ale piekiel­nie utal­en­towany, który — o czym zwierz wam już pisał, w ciągu ostat­nich dwóch lat pod­bił Stany Zjed­noc­zone i z cienia wyszedł do świa­ta gdzie dosta­je Tony i Oscary. Jed­nocześnie jak to zwyk­le bywa gdy nagradza się praw­ie niko­mu niez­nanego ang­iel­skiego akto­ra mało było sły­chać entuz­jaz­mu, ale zwierz zapew­nia was że to człowiek nie tylko krad­ną­cy Most Szpiegów ale jeden z najlep­szych aktors­kich bry­tyjs­kich towarów eksportowych. O czym zwierz ma nadzieję, ze się przekona­cie w najbliższych latach.

Oscar®-nominee Tom Hardy and Charlotte Riley arrive at The 88th Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 28, 2016.

Tom Hardy prezen­tował naprawdę dosknałą styl­iza­cję (zwierz zawsze jest pod wraże­niem jak umie się ubrać na Oscary) ale też jego żona Char­lotte Riley wybraa sukienkę która zwier­zowi bard­zo się podo­ba (Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.)

Dziew­czy­na nie Ex Machi­na — Ali­cia Vikan­der ma za sobą rok którego pewnie zaz­droś­ci jej niejed­na aktor­ka. To rok w którym dosta­je Oscara za jed­ną rolę (w Dziew­czynie z Portre­tu) a wszyscy mówią, że powin­na dostać za drugą (w Ex Machi­na). Zwierz przyz­na szcz­erze, że spodziewał się Oscara dla Kate Winslet (w drodze do Oscarów miała naprawdę dobrą passę) i był Oscarem dla Vikan­der nieco zaskoc­zony. Ale jed­nocześnie niesamowicie urad­owany. Dlaczego? Bo to fenom­e­nal­na aktor­ka, bard­zo dobry nabytek kina anglo­języ­cznego, i zupełnie na mar­gin­e­sie bard­zo pięk­na kobi­eta, co jakoś zwier­zowi zupełnie nie przeszkadza.  Do tego praw­da jest taka, że Dziew­czy­na z Portre­tu to jest jej film, i ona tam krad­nie każdą scenę. Nie jest łat­wo wygrać w filmie, który ogól­nie daje mało przestrzeni do naprawdę dobrej gry.Tylko ter­az pytanie co dalej. Zwierz chci­ał­by aby została w tym rodza­ju filmów w jakich grała doty­chczas (kino dra­maty­czne i kostiu­mowe) ale ma dzi­wne przeczu­cie że zaraz Hol­ly­wood zapro­ponu­je jej jak­iś block­buster w którym nie będzie miała nic ciekawego do zagra­nia. W każdym razie zwierz naprawdę się cieszy.

Oscar®-nominee, Cate Blanchett, arrives at The 88th Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 28, 2016.

Zwierz nie wie co myśleć o kreacji Cate Blanchett. Krój wyglą­da świet­nie, kolor ujdzie ale te kwiat­ki… W każdym razie Cate mimo kwiatków wyglą­dała zjawiskowo (Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.)

Brie Lar­son wchodzi w wiel­ki świat — nagro­da dla młodej aktor­ki za kreację w filmie Pokój cieszy, bo dawno już Hol­ly­wood nie nagradza­ło aktor­ki tak świeżej, niez­manierowanej i chy­ba trochę na swo­ją nagrodę niego­towej. Nat­u­ral­ność Brie zwierza bard­zo ujęła, a wiado­mość, że aktor­ka odbiera nagrodę po jakimś dzikim 15 godzin­ny locie z planu fil­mowego, wzbudz­iło podziw zwierza. Czy Brie nagro­da się należała? Wyda­je się, ze w tym roku była to konkurenc­ja gdzie nie było kon­trkandy­datek. To znaczy jasne Cate Blanchett jak zwyk­le zagrała popisowo i pewnie sporo osób chci­ało­by w końcu nagrodz­ić fenom­e­nal­ną Char­lotte Ram­pling ale od początku sezonu nagrody dostawała Brie. Zwierz przyz­na że mógł­by z tym wynikiem bardziej dysku­tować gdy­by nie postawa aktor­ki która przy­pom­i­na jak to jest dać Oscara komuś kto nigdy się nie spodziewał, że go tak wcześnie dostanie.

Oscar®-nominee, Rooney Mara, arrives at The 88th Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 28, 2016.

Rooney Mara dzieli ludzi, niek­tórzy uwiel­bi­a­ją jej styl inni nie. Zwierz uważa że aktor­ka zawsze wybiera bard­zo podob­ne rzeczy i cza­sem to wypa­da lep­iej a cza­sem gorzej. Tym razem zwierz miał za dużo sko­jarzeń z fri­anką (Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.)

Gdzie byłeś kiedy Leo dostał Oscara? — zwierz jest zda­nia, ze Leonar­do DiCaprio zde­cy­dowanie powinien w tym roku dostać Oscara. Jeśli poświę­ci się nieco więcej cza­su na stu­diowanie Oscarowych nagród i nom­i­nacji to niko­go nie dzi­wi, że aktor dosta­je stat­uetkę trochę za całok­sz­tałt. Wystar­czy, że w danym roku nie zagra bard­zo źle (rola DiCaprio w Zjaw­ie była bard­zo przyz­woi­ta) i Akademia napraw­ia swo­je błędy i wypaczenia. Nie ma się co den­er­wować, taki sys­tem dzi­ała od lat i datu­je się go na dużo wcześniej niż stara­nia Leo o nagrodę. Zwierz nie jest jed­ną z tych osób które wścieka­ją się na mech­a­nizmy świa­ta (ogól­nie zwierz woli się cieszyć ze zwycięz­ca­mi niż marudz­ić na listę poko­nanych) zwłaszcza że Oscar Leo należał się jak psu buda już za Co gryzie Gilber­ta Grape’a. Przyz­nanie Oscara Leo było jed­nym z tych momen­tów cer­e­monii kiedy wszyscy poczuliśmy się jak jed­na fil­mowa rodz­i­na. No bo owac­je na sto­ją­co, Kate Winslet ze łza­mi w oczach, bo orkies­tra nie prz­ery­wała DiCaprio (nie prz­er­wała też Ennio Mor­ri­cone który wcześniej odbier­ał Oscara za najlep­szą muzykę). Leo zde­cy­dowanie ćwiczył tą mowę przed lus­trem przez ostat­nie kilka­naś­cie lat bo mówił spoko­jnie i bard­zo sprawnie. Ter­az umarł mem i trze­ba będzie stworzyć nowego. Ale zwierz się cieszy. Lubi takie momen­ty. Kiedy wszyscy jesteśmy kinomanami.

Oscar®-nominee, Kate Winslet, arrives at The 88th Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 28, 2016.

Oj nie wyszła Kate Winslet ta sukien­ka. Cięż­ka i błyszczą­ca jakoś nie pasowała do aktor­ki, która miała wiet­ny sukienkowy sezon. Za to fryzu­ra i mak­i­jaż bard­zo ładne (Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.)

 

Amerykańs­ki reżyser. Gatunek Zagrożony — nagro­da dla  Ale­jan­dro Iñár­ritu za reży­ser­ię zjawy była trochę tak oczy­wista jak nagro­da za najlep­sze zdję­cia dla Emmanuela Lubet­zkiego (który tym samym dostał trze­ciego Oscara w ciągu trzech lat, co czyni go niezrów­nanym w swo­jej sztuce). Zwierz nie jest tą nagrodą zach­wycony, bo uważa że o ile rok temu się należała to w  tym roku byli lep­si, cho­ci­aż­by wspom­ni­any George Miller. Jed­nak zwierz chci­ał­by się zatrzy­mać nad fak­tem, że wygrana Iñár­ritu  znaczy, że już trze­ci rok z rzę­du nagro­da trafia do reży­sera z Meksyku, a to z kolei oznacza, że od daw­na (serio od daw­na) nie nagrod­zono reży­sera amerykańskiego. Na miejs­cu amerykańs­kich fil­mow­ców zaczęła­by się martwić, bo nic nie zwias­tu­je kryzy­su kina kra­jowego tak dobrze jak brak reży­serów. Trze­ba wyk­sz­tał­cić nową grupę, inaczej w odwro­cie będą nie tyle reży­serzy amerykańs­cy co kino amerykańskie. Przy­na­jm­niej takie doty­chczas znaliśmy.

Oscar®-nominee, Saoirse Ronan, arrives at The 88th Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 28, 2016.

Sukien­ka Saoirise Ronan wśród wielu wzbudz­iła zach­wyt ale zwierz przyz­na szcz­erze, że ma wraże­nie, że mogło być dużo lep­iej. Kolor tak, nawet cekiny tak, ale zwierz ma wraże­nie, że to strasznie pogru­bi­a­ją­ca kreac­ja. A prze­cież aktor­ka jest drob­na i szczupła. Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.

Wielkość w równoś­ci — ku zaskocze­niu wielu obser­wa­torów Akademia nie poszła oczy­wistą drogą i zami­ast Zjawy stat­uetkę za najlep­szy film otrzy­mało Spot­light. Dla wielu może to być zaskocze­nie, ale zwierz przy­pom­i­na, że żaden film w zeszłym roku nie miał US tak dobrych recen­zji. Spot­light to przede wszys­tkim film w którym nie ma złych ról, dzieło bard­zo “grupowe”, pre­cyzyjne i wyważone. Do tego przy­pom­i­na­jące, że film zaan­gażowany poli­ty­cznie ma w Hol­ly­wood rację bytu. Zwierz ma soft spot jeśli chodzi o Spot­light bo jest to film który doce­nia rolę archi­wum w pra­cy dzi­en­nikarza. Co zwier­zowi zawsze doda­je prestiżu. Inna sprawa – zwierza cieszy, że Akademia poszła w stronę fil­mu, który może coś zmienić w sposo­bie myśle­nia ludzi i nie wybrała kole­jnej pro­dukcji z cyk­lu „biały mężczyz­na kon­tra prze­ci­wnoś­ci losu” co w ostat­nich lat­ach było dość powszech­nym sche­matem. No i trze­ba przyz­nać, nagrodę Amerykańskiej Akademii fil­mowej wygrał film bard­zo amerykańs­ki, w najlep­szym tego sfor­mułowa­nia znaczeniu.

Heidi Klum arrives at The 88th Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 28, 2016.

W tym roku nagrodę firan­ki otrzy­mu­je Hei­di Klum (Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.)

Jakie były Oscary A.D 2016? Zaskaku­ją­co angażu­jące. Zwierz zaczął oglą­dać galę z poczu­ciem, że wie dokład­nie co się wydarzy i z każdą min­utą co raz bardziej kwes­t­ionował swo­je wcześniejsze sądy. Czy to zwierza cieszy? Bard­zo, bo sądy zwierza oparte były na racjon­al­nej anal­izie sezonu nagród, a wiele decyzji Akademii moż­na potrak­tować jako zaskocze­nie. I to zwierza naprawdę cieszy. Jed­nocześnie to był rok kiedy wszyscy dostal­iśmy tego Oscara którego w naszym imie­niu odbier­ał Leonar­do DiCaprio. Nie zmienia to fak­tu, że zwierz zas­tanaw­ia się co będzie w przyszłym roku. Chris Rock – podob­nie jak kil­ka lat temu kiedy prowadz­ił galę po raz pier­wszy – wybrał się do mul­ti­plek­su z dala od Kodak The­atre by udowod­nić że amerykańs­ka wid­ow­n­ia nie tyle nie widzi­ała nomi­nowanych filmów ale nawet o nich nie słysza­ła. Warto się nad tym zas­tanow­ić, przed następ­nym sezonem nagród. Ten zamykamy. My, Królowie świata.

Oscar®-nominee, Michael Fassbender, arrives at The 88th Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 28, 2016.

Bez wąt­pi­enia najlep­sza kreac­ja wieczór. A może to tylko Fass­ben­der (Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.)

Ps: Jak co roku zwierz ilus­tru­je tekst zdję­ci­a­mi sukienek aktorek. I jak co roku przy­pom­i­na. Opinie o sukienkach mogą doty­czyć kro­ju, koloru czy pomysłu ale nie oce­ni­amy samej urody i fig­ury aktorek. Może­cie z góry założyć, że każ­da kobi­eta która robi taką kari­erę by znaleźć się na Oscarach jest na swój sposób piękna.

Ps2: Zwierz ma dwie uwa­gi do Canal + odnośnie trans­misji. Po pier­wsze – niech w przyszłym roku da się wyłączyć tłu­macza. Bo pan się strasznie stara ale nie jest w stanie na żywo tłu­maczyć dow­cipów, zwłaszcza dow­cipów Chrisa Roc­ka. Po drugie – zwierz uśmiech­nął się kil­ka razy z uwag Błaże­ja Hrap­kow­icza ale ma wraże­nie, że pani Wędzikows­ka która współprowadz­iła stu­dio naprawdę nie miała nic do doda­nia. Jasne w tak krótkim wejś­ciu trud­no powiedzieć coś bard­zo ciekawego, ale czy punk­tem odniesienia muszą być plotki?

Daisy Ridley arrives at The 88th Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 28, 2016.

 Na koniec (zdaniem zwierza) naj­gorsza kreac­ja wiec­zoru czyli Daisy Rid­ley w sukience na którą jest za mło­da w i w kro­ju w którym chy­ba niko­mu nie jest dobrze (Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.)

40 komentarzy
0

Powiązane wpisy