Home Ogólnie Porozmawiajmy o pieniądzach czyli zwierz na Patronite.pl

Porozmawiajmy o pieniądzach czyli zwierz na Patronite.pl

autor Zwierz

Zwierz miał dla was napisać recen­zję Lob­stera ale po wczo­ra­jszych przeży­ci­ach Oscarowych led­wo trzy­ma się na nogach a myśle­nie kry­ty­czne ma na poziomie wiewiór­ki. Dziś więc zajmiemy się sprawą która jed­nocześnie jest bliska ser­cu i niesły­chanie kłopotli­wa. Pieniędzmi.

No właśnie, jak zapewne wiecie, ulu­bionym żartem zwierza (oraz jego bliższych i dal­szych zna­jomych) jest stwierdze­nie, że zwierz jest istotą, która nigdy nie będzie boga­ta. Jest w tym sporo prawdy, bo zwierz ogól­nie ma do pieniędzy pode­jś­cie niefra­sobli­we. A właś­ci­wie, źle – zwierz całkiem poważnie trak­tu­je pieniądze, gorzej z ich zara­bi­an­iem. A jeszcze gorzej z ich żądaniem. Wcześniej czy później okazu­je się, że zwierz jest praw­ie wszys­tko gotów zro­bić za dar­mo i jeszcze będzie z tego czer­pać przy­jem­ność. Dlaczego? Taka natu­ra niewiele moż­na z tym zro­bić, ponoć to rodzinne.

11870704_10205712272540946_4084124796462127125_n

Tak wyglą­da­ją bogact­wa. Przy­na­jm­niej w Dominionie

Jed­nak niedawno zwierz zaczął myśleć nad finan­sową stroną prowadzenia blo­ga. Lata lecą a pisanie z rzeczy dar­mowej zro­biło się nagle, może nie dro­gie – ale pochła­ni­a­jące konkretne wydat­ki. Tu parędziesiąt zło­tych na Cin­e­ma City Unlimt­ed, tam pieniądze na prasę fil­mową (głównie zagraniczną), jeszcze trze­ba część pro­dukcji kupić na DVD. Do tego jeszcze opłacić Net­flix, oraz Ama­zon Prime. A to dopiero początek drob­nej listy wydatków gdzie na samym końcu są burżu­jskie bile­ty do Opery.  Przy czym jasne, to są pieniądze które zwierz wyda­je z uśmiechem na ustach i radoś­cią w ser­cu bo pozwala­ją na udzi­ał w kul­turze. Nieste­ty udzi­ał w kul­turze nie chce tanieć, wręcz prze­ci­wnie pode­jrzane droże­je. Wydat­ki takie jak host­ing czy dom­e­na nie są za wielkie, ale ponown­ie – jeśli wrzucimy wszys­tko do jed­nego wielkiego wor­ka, to nagle się okazu­je, że wszys­tkiego jest całkiem sporo. Nie jakaś bajońs­ka suma, ale wystar­cza­ją­co by jed­nak się zawa­hać nad tym kole­jnym filmem, wyjś­ciem do kina (nie wszys­tko gra­ją w Cin­e­ma City) czy książką. A prze­cież wszys­tko razem do blo­gowa­nia niezbędne.

Stąd też zwierz postanow­ił poprosić was o pomoc. Zapisał się więc do sys­te­mu Patri­on­ite. Na czym ta zabawa pole­ga?  Zwierz przyz­na, że jego pier­wszym sko­jarze­niem było coś w sty­lu sto­warzyszenia przy­jaciół Fil­har­monii. Wiecie co roku w pro­gramie Fil­har­monii Nar­o­dowej moż­na znaleźć listę osób które złożyły donac­je na rzecz insty­tucji. Lista ta się praw­ie nie zmienia (zwierz czy­ta ją uważnie głównie dlat­ego, żeby sprawdz­ić czy ktoś nie ma śmiesznie na nazwisko. Serio w cza­sie kon­cer­tu moż­na się niekiedy bard­zo nudz­ić) – jej członkowie, nie tyle finan­su­ją Fil­har­monię co ułatwia­ją jej funkcjonowanie. Jed­nocześnie insty­tuc­ja odwdz­ięcza im się w miły sposób. I tak mniej więcej dzi­ała Patri­on­ite – jeśli zde­cy­du­je­cie się wesprzeć zwierza comiesięczną wpłatą, może­cie liczyć że zwierz się odwdz­ięczy. Wysokość wpłaty roz­cią­ga się w widełkach od 5 do 100zł. Zwierz wybrał 5 zł bo doszedł do wniosku, że już dwóch takich patronów miesięcznie jest w stanie sfi­nan­sować mu całkiem przyz­woite cza­sopis­mo fil­mowe. Co praw­da moż­na wybrać kwotę niższą ale zdaniem zwierza to było­by marnotraw­st­wo. Wy od tego nie zbied­nieje­cie, zwierz się nie wzbo­gaci i ogól­nie nie ma to wielkiego sen­su, niech lep­iej wszyscy zostaną przy tym co mają. Nie chodzi mi o to by za wszelką cenę coś od was dostać. Ostat­nia suma 100 zł. To prze­jaw roman­ty­cznej duszy zwierza, który tylko czeka aż ujawnią się zastępy mil­ion­erów którzy doty­chczas czy­tali zwierza ukrad­kiem w cza­sie swoich posiedzeń biznesowych.

12670400_10206798204808574_7625135308512831878_n

Ter­az będą zdję­cia świnek które tylko patrzą i wcale nie zmiękcza­ją serca

Czy to oznacza, że ktoś kto nie zde­cy­du­je się wspier­ać zwierza stanie się czytel­nikiem gorszego sor­tu? Broń Boże. Myśląc o nagro­dach czy właś­ci­wie o sposo­bie podz­iękowa­nia dla czytel­ników zwierz postaw­ił sobie za punkt hon­oru, nie dzielić czytel­ników na gorszych i lep­szych pod wzglę­dem dostępu do treś­ci czy otrzymy­wanych mate­ri­ałów. To nie jest opła­ta za kole­jną notkę, za czy­tanie blo­ga, za jakikol­wiek tekst który się tu pojawi. Nie jest to też żaden szan­taż w sty­lu „daj­cie mon­e­ty albo koniec z blo­giem”. Nagrody jakie zwierz przy­go­tował są wyróżnieni­a­mi dodatkowy­mi, które poz­wolą podz­iękować za pomoc. Trochę jak ten kieliszek szam­pana który dosta­ją ludzie wspier­a­ją­cy Fil­har­monię. Cała resz­ta może słuchać kon­certów bez szam­pana. Nie przes­tanę też pisać blo­ga. Przy­na­jm­niej tak dłu­go jak będę mieć czas pieniądze i zapał. A jutro będą siódme urodziny blo­ga więc sami rozu­miecie – zwier­zowi naprawdę szy­bko nie zabraknie pomysłów.  Sko­ro nie dosta­je­cie więcej to po co się dokładać? To proste, im mniej myślimy o pieniądzach tym więcej myślimy o bry­tyjs­kich aktorach. Zwierz chci­ał­by jakoś tak z więk­szą pewnoś­cią siebie kroczyć przez świat blogosfery.

Na co zwierz przez­naczy pieniądze? Jak już pisał na wydat­ki około blo­gowe. Trud­no je wyliczyć co do złotów­ki i zwierz nie zarze­ka się że raz na jak­iś czas za wasze pieniądze nie kupi sobie kawy ale poza tym marzy mu się np. możli­wość pójś­cia na Lon­don Com­ic Con (bile­ty już kupi­one) bez lęku, że jeśli kupi sobie coś więcej niż bilet to w następ­nym miesiącu będzie memłać suchą bułkę. Przy czym, żeby było jasne – zwierz doskonale wie, że więk­szość z was jest w takiej sytu­acji finan­sowej, że nawet te 5 zł. to sporo. Nie ma sprawy, zwierz to abso­lut­nie rozu­mie. Niko­mu do port­fela nie zaglą­da i nie oce­nia. Ale może ktoś aku­rat czu­je, że te 5 zł miesięcznie to mógł­by zwier­zowi podrzu­cić. Wtedy – zwierz złapie.

12472550_10206798267050130_4106223469619271836_n

No zobacz­cie jak patrzą. 

Zna­jomy zwierza – autor blo­ga Misty­cyzm Pop­kul­tur­owy (który zwierz wspiera na Patron­ite i was też zachę­ca) wyrażał wąt­pli­woś­ci, czy jesteśmy na taki sys­tem gotowi. Czy przy­pad­kiem nie pomyśli­cie, że zwierz żebrze o kasę i próbu­je was wyko­rzys­tać. To jest poważny prob­lem. Myślę jed­nak, że praw­da jest taka, że każdy taką propozy­cję przeczy­ta zgod­nie z włas­nym osą­dem. Kto chce w tym zobaczyć wyko­rzysty­wanie czytel­ni­ka (nic nie jest obow­iązkowe) ten zobaczy. Być może wyśmieje. Cóż nic nie poradz­imy. Ale przez lata wielu z was deklarowało, że myśli  o tego typu sys­temie nieco inaczej. Zwier­zowi zawsze było miło i pomyślał, że może w końcu przes­tać się bać wiz­ji, że może­cie mu pomóc. Bo jeśli ode­jdziemy od kwestii kasy, to prze­cież o to chodzi – o wspar­cie. Trochę jak wtedy kiedy przesyła­cie zwier­zowi dzier­gane rękaw­icz­ki co by rącz­ki nie marzły (z których zwierz korzys­ta i jest za nie wielce wdz­ięczny bo od dwóch lat są ide­alne. I jeszcze ich zwierz nie zgubił!).

Na koniec trochę konkretów. Żeby wesprzeć zwierza musi­cie się zare­je­strować na stron­ie Patron­ite jako Patroni. Nie jest to trudne bo wystar­czy mieć kon­to na FB. Nieste­ty następ­ny punkt jest nieco trud­niejszy bo musi­cie mieć Pay­Pal. Zwierz swój założył dawno temu w kil­ka min­ut i jest zad­owolony. Oczy­wiś­cie nie musi­cie zakładać kon­ta Pay­Pal tylko po to by wspier­ać zwierza. Ale jak macie, to bra­wo! Jesteś­cie na liś­cie osób które mogą pomóc.  Potem decy­du­je­cie ile chce­cie przekazać pieniędzy (pro­gi zna­jdziecie w pro­filu auto­ra czyli zwierza). Kasa jest pobier­ana co miesiąc. W każdej chwili może­cie się wyco­fać. Np. jeśli zwierz przes­tał­by pisać albo napisał entuz­jasty­czną recen­zję ekraniza­cji drugiego tomu 50 Twarzy Greya. Jed­nak jeśli się nie wyco­fa­cie, może­cie zwierza dofi­nan­sowywać stałą kwotą przez rok i dłużej. Kto wie może kiedyś okaże się że wypła­ca­cie zwier­zowi emery­turę. Jeśli zas­tanaw­ia­cie się czy to trud­na pro­ce­du­ra to sam zwierz już ją przetestował – zosta­jąc patronem auto­ra Misty­cyzm pop­kul­tur­owy i jest to bard­zo proste. To znaczy zwierz zakła­da, że jeśli taki nie ogar jak on oga­r­nął to wy oga­r­niecie jeszcze szybciej.

patronite

Tak na razie wyglą­da strona zwierza na Patron­ite. Może­cie tam przeczy­tać o wszys­tkim co robię i jakie niesamowite rzeczy może­cie dostać jak zde­cy­du­je­cie się wspier­ać zwierza.

Zwierz ma trochę wyrzutów sum­ienia, że poświę­cił spraw­ie cały dłu­gi tekst zami­ast po pros­tu wrzu­cić link na fb ale doszedł do wniosku, że jak już zapraszać was do takiej współpra­cy to w sposób prze­myślany. Taki który poz­woli wam w pełni ocenić czy chce­cie się w to baw­ić czy nie. Przy czym na sam koniec zwierz chce was zapewnić, że jeśli pod koniec miesią­ca okaże się, że za pięć zło­tych wspiera go jego włas­na rodz­i­na, to zwierz się na was nie obrazi, nie trza­śnie drzwia­mi i nie umieś­ci not­ki w której będzie sug­erował, że jesteś­cie niegod­ną jego tal­en­tów zgra­ją. Z drugiej strony pomyśl­cie. Nikt by dziś nie słyszał o Mece­nasie gdy­by ten nie wspier­ał twór­ców. To co? Nieśmiertel­ność raz?

Ps: Jak dobrym seri­alem jest Night Man­ag­er? Tak dobrym, że zwierz nie chce oglą­dać od razu drugiego odcin­ka bo sama świado­mość, że dru­gi odcinek jest i moż­na go oglą­dać czyni zwierza wielce szczęśli­wym. Taki dzi­wny jest ten zwierz.

Ps2: Dziś ostat­ni dzień głosowa­nia na Tekst Roku w konkur­sie na Blog Roku. Wasza wiel­ka mis­ja skońc­zona czytel­ni­cy. Wszys­tko w rękach nie­ba (okej jury). Wielce wam dzięku­ję, jesteś­cie super! Nawet jak nic z tego nie wyjdzie to już zwierz widzi po statystykach, że nowe oso­by poz­nały tekst zwierza i to spraw­ia, że serce się radu­je. Pewnie wygranej nie będzie, ale jak to bywa – zawsze moż­na się chwal­ić wygraną moral­ną. Ściskam was moc­no i wielkie dzię­ki za wsparcie.

36 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

game slot online
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online