Home Ogólnie Aaaa.. nie mam się w co przebrać! czyli 10 szybkich pomysłów na Halloweenowe przebrania

Aaaa.. nie mam się w co przebrać! czyli 10 szybkich pomysłów na Halloweenowe przebrania

autor Zwierz
Aaaa.. nie mam się w co przebrać! czyli 10 szybkich pomysłów na Halloweenowe przebrania

Urządzanie imprez z okazji Hal­loween stało się w ostat­nich lat­ach bard­zo pop­u­larne w Polsce. Zwierz imprezy tego typu zawsze lubił i nigdy nie miał z nimi prob­le­mu. Jed­nak część z was pewnie w pan­ice myśli – co zro­bić z obow­iązkowym prze­braniem. Zwierz pod­powia­da w co prze­brać się na Hal­loween jest w ostat­niej chwili nie macie w domu nic spec­jal­nego.

Dok­tor House.

Czego potrze­bu­jesz: las­ka, tik- taki, sarkasty­czny ton

Jak się prze­brać : Bierzesz laskę do ręki i uda­jesz że kule­jesz. W cza­sie imprezy jesteś dla wszys­t­kich  nie miły/nie miła i pow­tarza­sz że kłamią i się mylą. Co pewien czas krzy­wisz się i zjadasz osiem tik taków (tylko 16 kalorii!). Pytasz wszys­t­kich czy wiedzą że są ciężko chorzy. Pod żad­nym pozorem nie możesz się słuchać gospo­darzy. Było­by fajnie zaan­gażować trzy oso­by by z lekko prz­er­ażony­mi mina­mi chodz­iły dwa kro­ki za tobą.

Niespodzian­ka o półno­cy : Robisz „Aha” i diag­nozu­jesz u kogoś toczeń.

tumblr_mxmgzgtWsc1sooveso1_500

Plusem tego prze­bra­nia jest to, że może­cie być wred­ni i nikt wam nie zarzu­ci że zachowu­je­cie się “out of char­ac­ter”

Sher­lock (BBC)

Czego potrze­bu­jesz : cias­nej koszuli, mary­nar­ki, zna­jomego w brzy­d­kim swetrze

Jak się prze­brać : Zakładasz koszulę i mary­narkę, pro­sisz zna­jomego by szedł dwa kro­ki za tobą. W cza­sie imprezy mówisz wszys­tkim że się mylą i wyko­rzys­tu­jąc wcześniejsze dłu­gotr­wałe wyszuki­wanie w Googlu oraz krążące w towarzys­t­wie plot­ki wyjaw­iasz wszys­tkie skryte tajem­nice osób na imprezie. Potem siadasz w kącie i bacznie przyglą­dasz się wszys­tkim impre­zow­ic­zom, kiedy twój znajomy/ zna­jo­ma w brzy­d­kim sweterku ma czas wol­ny i może kogoś podry­wać.

Niespodzian­ka o półno­cy: Pod­chodzisz do gospo­darza i oświad­cza­sz że wiesz o tych zabetonowanych w fun­damen­cie domu zwłokach, ale wyjątkowo nie zaw­iadom­cie policji bo ta sprawa jest nud­na.

holmes1

Prze­branie wychodzi nieco lep­iej jeśli umiecie przez kil­ka godzin wyglą­dać jak Bene­dict Cum­ber­batch

Sher­lock ( z seri­alu Ele­men­tary)

Czego potrze­bu­jesz: sza­l­icz­ka, brzy­d­kiego sweter­ka znajomej/znajomego o urodzie przewyższa­jącej two­ją jakieś dwa razy.

Jak się prze­brać: Zakładasz brzy­d­ki sweter i sza­l­iczek, pro­sisz znajomą/ zna­jomego by szedł dwa kro­ki za tobą. W cza­sie imprezy mówisz wszys­tkim, że się mylą u wyko­rzys­tu­jąc wcześniejsze dłu­gotr­wałe wyszuki­wanie w Googlu oraz krążące w towarzys­t­wie plot­ki wyjaw­iasz wszys­tkie sekre­ty i tajem­nice osób obec­nych na imprezie. Potem siadasz w kącie i bacznie przyglą­dasz się wszys­tkim impre­zow­ic­zom, kiedy twój znajomy/ zna­jo­ma w brzy­d­kim sweterku ma czas wol­ny i może kogoś podry­wać.

Niespodzian­ka o półno­cy: Oświad­cza­sz wszys­tkim, że przez całą imprezę byłeś pod wpły­wem narko­tyków bo bez nich życie jest nudne, po czym ofer­u­jesz że poczęs­tu­jesz resztę uczest­ników zabawy.

426805_original

Im brzyd­szy jest wasz sza­lik i ład­niejsza towarzyszka/towarzysz tym lep­iej wychodzi to prze­branie

Will Gra­ham

Czego potrze­bu­jesz: Oku­lary, koszu­la w kratkę, trzy psy

 

Jak się prze­brać: Zakładasz oku­lary, koszulę i zostaw­iasz trzy psy w domu. Wpadasz na imprezę gdzie chodzisz i przyglą­dasz się wszys­tkiemu uważnie, pow­tarza­jąc na przemi­an, że „This is my design” oraz że wszyscy się mylą. Chęt­nym możesz pokazy­wać zdję­cia swoich psów. Ogól­nie oży­wiasz się wyłącznie wtedy gdy mowa jest o psach. W  innych przy­pad­kach możesz wyglą­dać na zestre­sowanego i nawet dopuszczalne jest nad­mierne poce­nie się.

Niespodzian­ka o półno­cy: Wyjaw­iasz wszys­tkim, że jesteś głęboko zakochany w swoim ter­apeu­cie. Wyb­ie­gasz do domu bo ile moż­na być z dala od swoich kochanych psów.

 

Pamię­ta­j­cie wszys­tko co mówicie musi brzmieć jed­nocześnie creepy i poe­t­y­cko

Han­ni­bal

Czego potrze­bu­jesz: pięknego gar­ni­tu­ru, pieczeni (najlepiej z człowieka), przyl­izanych włosów.

Jak się prze­brać: Zakładasz gar­ni­tur, przyl­izu­jesz włosy, bierzesz pieczeń i staw­iasz się na progu gospo­darzy trzy godziny przed rozpoczę­ciem imprezy. Poma­gasz przy­go­tować posiłek i nakryć do stołu. Kiedy wszyscy przy­chodzą uprzedza­sz że wszys­tko na stole ma dodatek mięsa po czym zachę­casz do kon­sumpcji i inteligent­nej roz­mowie o sztuce, muzyce i moral­noś­ci.

Niespodzian­ka o półno­cy: Wyz­na­jesz wszys­tkim że właśnie poczęs­towałeś ich ludz­iną. Wychodzisz by zdążyć do oso­by prze­branej za Willa, w której jesteś ze wza­jem­noś­cią zakochany.

Koniecznie musi­cie dbać o to by na imprezie wszyscy się najedli

Bruce Wayne

Czego potrze­bu­jesz: dobrze skro­jonego gar­ni­tu­ru, tele­fonu komórkowego, sztucznych łez.

Jak się prze­brać: Zakładasz gar­ni­tur i idziesz na imprezę. Co pięt­naś­cie min­ut odbierasz tele­fon i roz­maw­iasz uda­jąc że właśnie sprzeda­jesz na giełdzie pół mias­ta w którym mieszkasz. Co pewien czas rzu­casz od niechce­nia „Alfred mój wierny słu­ga…” albo „ W mojej 100 poko­jowej posi­adłoś­ci…”. Możesz rzu­cać kasą w ludzi. Raz na pół godziny wychodzisz do łazien­ki zakraplasz sobie sztuczne łzy, po czym opowiadasz wszys­tkim o tym że jesteś sierotką.

Niespodzian­ka o półno­cy: W połowie zda­nia krzy­czysz „Gotham Wzy­wa” i znikasz zan­im ktokol­wiek zdąży się zori­en­tować.

Bruce_Wayne_001

Pamię­taj dawać ludziom do zrozu­mienia że rzad­ko zada­jesz się z pleb­sem

Clark Kent

Czego potrze­bu­jesz: oku­lary, loczek, koszu­la w kratkę

Jak się prze­brać: Zakładasz oku­lary, krę­cisz loczek nad czółkiem, wkładasz koszulę w kratę. Idziesz na imprezie i przez cały czas opowiadasz ludziom o tym jak cud­own­ie rośnie kukury­dza w Kansas i jak bard­zo się cieszysz że możesz poma­gać lokalnej społecznoś­ci. Ważne by nigdy się nie unosić, zawsze się uśmiechać i być potenc­jal­nie najnud­niejszą osobą na imprezie.

Niespodzian­ka o półno­cy:  Swoim laserowym wzrok­iem pod­grze­wasz komuś ostat­nią kawę, po czym wychodzisz pow­strzy­mać Bat­mana.

tumblr_nokmh491yx1trvouao1_1280

Im mniej intere­su­ją­cych rzeczy powiesz w cza­sie imprezy tym bardziej wiary­godne prze­branie

Ponieważ zwró­cono zwier­zowi uwagę że pomysły na prze­branie ma głównie męskie (choć zdaniem zwierza płeć nie jest w tym przy­pad­ku waż­na) to zwierz znalazł jeszcze trzy kostiumy dla dziew­czyn do przy­go­towa­nia na ostat­nią chwilę.

Imper­a­tor Furiosa (Mad Max)

Czego potrze­bu­jesz: Olbrzymiej ciężarów­ki, fac­eta który zami­ast mówić tylko chrzą­ka, mechan­icznej ręki, mnóst­wo smaru samo­chodowego, czterech cud­nej urody młodych dziew­cząt.

Jak się prze­brać: Obci­nasz sobie rękę i wstaw­iasz mechan­iczną, golisz głowę na łyso, prze­sadza­sz z mak­i­jażem oczu. Razem z całą fer­a­jną paku­je­cie się do ciężarów­ki i jedziecie na dzi­ki rajd po Pustyni Błę­dowskiej.

Niespodzian­ka o półno­cy: Wyjaw­iasz wszys­tkim że nie masz prawa jazdy i nie masz poję­cia skąd właś­ci­wie w samo­chodzie wziął się ten chrząka­ją­cy facet.

furiosa-and-mad-max-136006

Ważne chrząka­ją­cy facet powinien być podob­ny do Toma Hardy’ego. Ale prze­cież to nie prob­lem

Claire Dear­ing (bohater­ka Juras­sic World)

Czego potrze­bu­jesz:  butów na obcasach, nien­aruszal­nej fryzury, racy, sam­ca alfa, dinozau­ra (najlepiej T‑Rex ale w sum­ie każdy się nada).

Jak się prze­brać: Zakładasz buty, przy­czesu­jesz fryzurę i zaczy­nasz uciekać przed dinoza­u­rem za którym z kolei gania samiec alfa. Bie­ga­cie w kółko – ważne by a.) nie potknąć się b.) nie zostać stra­towanym przez dinozau­ra c.) nie zniszczyć fryzury d.) odpal­ić w pewnym momen­cie racę dla efek­tu.

Niespodzian­ka o półno­cy: Okazu­je się, że w butach na takim obcasie jed­nak nie da się bie­gać. Dinoza­ur bard­zo przeprasza za kłopot i zja­da sam­ca alfa. Razem oglą­da­cie w spoko­ju telewiz­ję.

tumblr_npvk6dSHIR1sgnv4wo6_500

Pamię­taj dwa najważniejsze ele­men­ty stro­ju to obcasy i dinoza­ur

Kop­ciuszek

Czego potrze­bu­jesz : Sukni na kryno­lin­ie, gorse­tu, tiary, rękaw­iczek do łok­cia, szk­lanych pantofelków, czterech myszy do zami­any w konia, gęsi do zami­any w woźnicę dyni do zami­any w karocę, podręczni­ka czarnej magii, bard­zo długich schodów.

Jak się prze­brać : Wycią­gasz podręcznik czarnej magii i próbu­jesz tak dłu­go aż uda ci się skom­ple­tować cały strój przed północą.

Niespodzian­ka o półno­cy: Okazu­je się, że tak naprawdę niczego z koniecznych rzeczy nie masz i siedzisz przed telewiz­orem w spod­ni­ach od dresu oglą­da­jąc film bo nie chci­ało ci się prze­bier­ać.

CINDERELLA

Najlep­szy wybór stro­ju na ostat­nią chwilę!

Jak sami widzi­cie nie ma najm­niejszego prob­le­mu by małym kosztem znaleźć fajne i łatwe do wyko­na­nia prze­branie na Hal­loween. No i pamię­ta­j­cie  w abso­lut­nej ostate­cznoś­ci może­cie iść tropem Wednes­day  Addams która uczy nas że prze­branie się za psy­chopaty­cznego morder­cę wyma­ga min­i­mal­nego nakładu wysiłku. Baw­cie się dobrze i jeśli się prze­biera­cie koniecznie napisz­cie za co. Zwierz jest ciekawy waszych wyborów.

Ps: Wyso­ki brak powa­gi wpisu został podyk­towany tym, że jed­nak z czytel­niczek zwierza jest właśnie w szpi­talu i zwierz postanow­ił jej trochę popraw­ić humor, bo to kicha być w szpi­talu.

18 komentarzy
0

Powiązane wpisy