Home Ogólnie Aaaa.. nie mam się w co przebrać! czyli 10 szybkich pomysłów na Halloweenowe przebrania

Aaaa.. nie mam się w co przebrać! czyli 10 szybkich pomysłów na Halloweenowe przebrania

autor Zwierz
Aaaa.. nie mam się w co przebrać! czyli 10 szybkich pomysłów na Halloweenowe przebrania

Urządzanie imprez z okazji Hal­loween stało się w ostat­nich lat­ach bard­zo pop­u­larne w Polsce. Zwierz imprezy tego typu zawsze lubił i nigdy nie miał z nimi prob­le­mu. Jed­nak część z was pewnie w pan­ice myśli – co zro­bić z obow­iązkowym prze­braniem. Zwierz pod­powia­da w co prze­brać się na Hal­loween jest w ostat­niej chwili nie macie w domu nic specjalnego.

Dok­tor House.

Czego potrze­bu­jesz: las­ka, tik- taki, sarkasty­czny ton

Jak się prze­brać : Bierzesz laskę do ręki i uda­jesz że kule­jesz. W cza­sie imprezy jesteś dla wszys­t­kich  nie miły/nie miła i pow­tarza­sz że kłamią i się mylą. Co pewien czas krzy­wisz się i zjadasz osiem tik taków (tylko 16 kalorii!). Pytasz wszys­t­kich czy wiedzą że są ciężko chorzy. Pod żad­nym pozorem nie możesz się słuchać gospo­darzy. Było­by fajnie zaan­gażować trzy oso­by by z lekko prz­er­ażony­mi mina­mi chodz­iły dwa kro­ki za tobą.

Niespodzian­ka o półno­cy : Robisz „Aha” i diag­nozu­jesz u kogoś toczeń.

tumblr_mxmgzgtWsc1sooveso1_500

Plusem tego prze­bra­nia jest to, że może­cie być wred­ni i nikt wam nie zarzu­ci że zachowu­je­cie się “out of character”

Sher­lock (BBC)

Czego potrze­bu­jesz : cias­nej koszuli, mary­nar­ki, zna­jomego w brzy­d­kim swetrze

Jak się prze­brać : Zakładasz koszulę i mary­narkę, pro­sisz zna­jomego by szedł dwa kro­ki za tobą. W cza­sie imprezy mówisz wszys­tkim że się mylą i wyko­rzys­tu­jąc wcześniejsze dłu­gotr­wałe wyszuki­wanie w Googlu oraz krążące w towarzys­t­wie plot­ki wyjaw­iasz wszys­tkie skryte tajem­nice osób na imprezie. Potem siadasz w kącie i bacznie przyglą­dasz się wszys­tkim impre­zow­ic­zom, kiedy twój znajomy/ zna­jo­ma w brzy­d­kim sweterku ma czas wol­ny i może kogoś podrywać.

Niespodzian­ka o półno­cy: Pod­chodzisz do gospo­darza i oświad­cza­sz że wiesz o tych zabetonowanych w fun­damen­cie domu zwłokach, ale wyjątkowo nie zaw­iadom­cie policji bo ta sprawa jest nudna.

holmes1

Prze­branie wychodzi nieco lep­iej jeśli umiecie przez kil­ka godzin wyglą­dać jak Bene­dict Cumberbatch

Sher­lock ( z seri­alu Elementary)

Czego potrze­bu­jesz: sza­l­icz­ka, brzy­d­kiego sweter­ka znajomej/znajomego o urodzie przewyższa­jącej two­ją jakieś dwa razy.

Jak się prze­brać: Zakładasz brzy­d­ki sweter i sza­l­iczek, pro­sisz znajomą/ zna­jomego by szedł dwa kro­ki za tobą. W cza­sie imprezy mówisz wszys­tkim, że się mylą u wyko­rzys­tu­jąc wcześniejsze dłu­gotr­wałe wyszuki­wanie w Googlu oraz krążące w towarzys­t­wie plot­ki wyjaw­iasz wszys­tkie sekre­ty i tajem­nice osób obec­nych na imprezie. Potem siadasz w kącie i bacznie przyglą­dasz się wszys­tkim impre­zow­ic­zom, kiedy twój znajomy/ zna­jo­ma w brzy­d­kim sweterku ma czas wol­ny i może kogoś podrywać.

Niespodzian­ka o półno­cy: Oświad­cza­sz wszys­tkim, że przez całą imprezę byłeś pod wpły­wem narko­tyków bo bez nich życie jest nudne, po czym ofer­u­jesz że poczęs­tu­jesz resztę uczest­ników zabawy.

426805_original

Im brzyd­szy jest wasz sza­lik i ład­niejsza towarzyszka/towarzysz tym lep­iej wychodzi to przebranie

Will Gra­ham

Czego potrze­bu­jesz: Oku­lary, koszu­la w kratkę, trzy psy

 

Jak się prze­brać: Zakładasz oku­lary, koszulę i zostaw­iasz trzy psy w domu. Wpadasz na imprezę gdzie chodzisz i przyglą­dasz się wszys­tkiemu uważnie, pow­tarza­jąc na przemi­an, że „This is my design” oraz że wszyscy się mylą. Chęt­nym możesz pokazy­wać zdję­cia swoich psów. Ogól­nie oży­wiasz się wyłącznie wtedy gdy mowa jest o psach. W  innych przy­pad­kach możesz wyglą­dać na zestre­sowanego i nawet dopuszczalne jest nad­mierne poce­nie się.

Niespodzian­ka o półno­cy: Wyjaw­iasz wszys­tkim, że jesteś głęboko zakochany w swoim ter­apeu­cie. Wyb­ie­gasz do domu bo ile moż­na być z dala od swoich kochanych psów.

 

Pamię­ta­j­cie wszys­tko co mówicie musi brzmieć jed­nocześnie creepy i poetycko

Han­ni­bal

Czego potrze­bu­jesz: pięknego gar­ni­tu­ru, pieczeni (najlepiej z człowieka), przyl­izanych włosów.

Jak się prze­brać: Zakładasz gar­ni­tur, przyl­izu­jesz włosy, bierzesz pieczeń i staw­iasz się na progu gospo­darzy trzy godziny przed rozpoczę­ciem imprezy. Poma­gasz przy­go­tować posiłek i nakryć do stołu. Kiedy wszyscy przy­chodzą uprzedza­sz że wszys­tko na stole ma dodatek mięsa po czym zachę­casz do kon­sumpcji i inteligent­nej roz­mowie o sztuce, muzyce i moralności.

Niespodzian­ka o półno­cy: Wyz­na­jesz wszys­tkim że właśnie poczęs­towałeś ich ludz­iną. Wychodzisz by zdążyć do oso­by prze­branej za Willa, w której jesteś ze wza­jem­noś­cią zakochany.

Koniecznie musi­cie dbać o to by na imprezie wszyscy się najedli

Bruce Wayne

Czego potrze­bu­jesz: dobrze skro­jonego gar­ni­tu­ru, tele­fonu komórkowego, sztucznych łez.

Jak się prze­brać: Zakładasz gar­ni­tur i idziesz na imprezę. Co pięt­naś­cie min­ut odbierasz tele­fon i roz­maw­iasz uda­jąc że właśnie sprzeda­jesz na giełdzie pół mias­ta w którym mieszkasz. Co pewien czas rzu­casz od niechce­nia „Alfred mój wierny słu­ga…” albo „ W mojej 100 poko­jowej posi­adłoś­ci…”. Możesz rzu­cać kasą w ludzi. Raz na pół godziny wychodzisz do łazien­ki zakraplasz sobie sztuczne łzy, po czym opowiadasz wszys­tkim o tym że jesteś sierotką.

Niespodzian­ka o półno­cy: W połowie zda­nia krzy­czysz „Gotham Wzy­wa” i znikasz zan­im ktokol­wiek zdąży się zorientować.

Bruce_Wayne_001

Pamię­taj dawać ludziom do zrozu­mienia że rzad­ko zada­jesz się z plebsem

Clark Kent

Czego potrze­bu­jesz: oku­lary, loczek, koszu­la w kratkę

Jak się prze­brać: Zakładasz oku­lary, krę­cisz loczek nad czółkiem, wkładasz koszulę w kratę. Idziesz na imprezie i przez cały czas opowiadasz ludziom o tym jak cud­own­ie rośnie kukury­dza w Kansas i jak bard­zo się cieszysz że możesz poma­gać lokalnej społecznoś­ci. Ważne by nigdy się nie unosić, zawsze się uśmiechać i być potenc­jal­nie najnud­niejszą osobą na imprezie.

Niespodzian­ka o półno­cy:  Swoim laserowym wzrok­iem pod­grze­wasz komuś ostat­nią kawę, po czym wychodzisz pow­strzy­mać Batmana.

tumblr_nokmh491yx1trvouao1_1280

Im mniej intere­su­ją­cych rzeczy powiesz w cza­sie imprezy tym bardziej wiary­godne przebranie

Ponieważ zwró­cono zwier­zowi uwagę że pomysły na prze­branie ma głównie męskie (choć zdaniem zwierza płeć nie jest w tym przy­pad­ku waż­na) to zwierz znalazł jeszcze trzy kostiumy dla dziew­czyn do przy­go­towa­nia na ostat­nią chwilę.

Imper­a­tor Furiosa (Mad Max)

Czego potrze­bu­jesz: Olbrzymiej ciężarów­ki, fac­eta który zami­ast mówić tylko chrzą­ka, mechan­icznej ręki, mnóst­wo smaru samo­chodowego, czterech cud­nej urody młodych dziewcząt.

Jak się prze­brać: Obci­nasz sobie rękę i wstaw­iasz mechan­iczną, golisz głowę na łyso, prze­sadza­sz z mak­i­jażem oczu. Razem z całą fer­a­jną paku­je­cie się do ciężarów­ki i jedziecie na dzi­ki rajd po Pustyni Błędowskiej.

Niespodzian­ka o półno­cy: Wyjaw­iasz wszys­tkim że nie masz prawa jazdy i nie masz poję­cia skąd właś­ci­wie w samo­chodzie wziął się ten chrząka­ją­cy facet.

furiosa-and-mad-max-136006

Ważne chrząka­ją­cy facet powinien być podob­ny do Toma Hardy’ego. Ale prze­cież to nie problem

Claire Dear­ing (bohater­ka Juras­sic World)

Czego potrze­bu­jesz:  butów na obcasach, nien­aruszal­nej fryzury, racy, sam­ca alfa, dinozau­ra (najlepiej T‑Rex ale w sum­ie każdy się nada).

Jak się prze­brać: Zakładasz buty, przy­czesu­jesz fryzurę i zaczy­nasz uciekać przed dinoza­u­rem za którym z kolei gania samiec alfa. Bie­ga­cie w kółko – ważne by a.) nie potknąć się b.) nie zostać stra­towanym przez dinozau­ra c.) nie zniszczyć fryzury d.) odpal­ić w pewnym momen­cie racę dla efektu.

Niespodzian­ka o półno­cy: Okazu­je się, że w butach na takim obcasie jed­nak nie da się bie­gać. Dinoza­ur bard­zo przeprasza za kłopot i zja­da sam­ca alfa. Razem oglą­da­cie w spoko­ju telewizję.

tumblr_npvk6dSHIR1sgnv4wo6_500

Pamię­taj dwa najważniejsze ele­men­ty stro­ju to obcasy i dinozaur

Kop­ciuszek

Czego potrze­bu­jesz : Sukni na kryno­lin­ie, gorse­tu, tiary, rękaw­iczek do łok­cia, szk­lanych pantofelków, czterech myszy do zami­any w konia, gęsi do zami­any w woźnicę dyni do zami­any w karocę, podręczni­ka czarnej magii, bard­zo długich schodów.

Jak się prze­brać : Wycią­gasz podręcznik czarnej magii i próbu­jesz tak dłu­go aż uda ci się skom­ple­tować cały strój przed północą.

Niespodzian­ka o półno­cy: Okazu­je się, że tak naprawdę niczego z koniecznych rzeczy nie masz i siedzisz przed telewiz­orem w spod­ni­ach od dresu oglą­da­jąc film bo nie chci­ało ci się przebierać.

CINDERELLA

Najlep­szy wybór stro­ju na ostat­nią chwilę!

Jak sami widzi­cie nie ma najm­niejszego prob­le­mu by małym kosztem znaleźć fajne i łatwe do wyko­na­nia prze­branie na Hal­loween. No i pamię­ta­j­cie  w abso­lut­nej ostate­cznoś­ci może­cie iść tropem Wednes­day  Addams która uczy nas że prze­branie się za psy­chopaty­cznego morder­cę wyma­ga min­i­mal­nego nakładu wysiłku. Baw­cie się dobrze i jeśli się prze­biera­cie koniecznie napisz­cie za co. Zwierz jest ciekawy waszych wyborów.

Ps: Wyso­ki brak powa­gi wpisu został podyk­towany tym, że jed­nak z czytel­niczek zwierza jest właśnie w szpi­talu i zwierz postanow­ił jej trochę popraw­ić humor, bo to kicha być w szpitalu.

18 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online