Home Ogólnie Aktorzy aktorom czyli nominacje do SAG Awards 2016

Aktorzy aktorom czyli nominacje do SAG Awards 2016

autor Zwierz

Zwierz wita was w krótkim dodatkowym wpisie omaw­ia­ją­cym ogłos­zone dziś nom­i­nac­je do nagród SAG. Aby przyśpieszyć omaw­ian­ie nom­i­nacji zwierz po pros­tu wkleił tu listę nomi­nowanych i omówił każdą kat­e­gorię. Postanow­ił pom­inąć tłu­macze­nie kat­e­gorii uzna­jąc, że dacie sobie radę. Ten wpis ma charak­ter takiego szy­bkiego spisa­nia emocji. Serio, w sezonie nagród jeden wpis dzi­en­nie to rzeczy­wiś­cie za mało.

 

Out­stand­ing Per­for­mance by a Male Actor in a Lead­ing Role
BRYAN CRANSTON / Dal­ton Trum­bo – “TRUMBO” (Bleeck­er Street)
JOHNNY DEPP / James “Whitey” Bul­ger – “BLACK MASS” (Warn­er Bros. Pic­tures)
LEONARDO DiCAPRIO / Hugh Glass – “THE REVENANT” (20th Cen­tu­ry Fox)
MICHAEL FASSBENDER / Steve Jobs – “STEVE JOBS” (Uni­ver­sal Pic­tures)
EDDIE REDMAYNE / Einar Wegener/Lili Elbe – “THE DANISH GIRL” (Focus Fea­tures)

 

Właś­ci­wie żad­nych zaskoczeń. Co praw­da zwierz nie widzi­ał trzech z pię­ciu filmów ale o nom­i­nacji dla Dep­pa czy Redmayne’a mówiono od daw­na (w sum­ie o nom­i­nacji dla Redmayne’a mówiono wtedy kiedy fil­mu jeszcze nie nakrę­cono). Zwierza ego­isty­cznie cieszy nom­i­nac­ja dla Fass­ben­dera i ma wraże­nie, że to może być rok Oscara dla DiCaprio. Zaskoczenia? Bryan Carn­ston – to doskon­ały aktor ale tej nom­i­nacji przy­na­jm­niej zwierz się nie spodziewał.

 

 

Out­stand­ing Per­for­mance by a Female Actor in a Lead­ing Role
CATE BLANCHETT / Car­ol Aird – “CAROL” (The Wein­stein Com­pa­ny)
BRIE LARSON / Ma – “ROOM” (A24)
HELEN MIRREN / Maria Alt­mann – “WOMAN IN GOLD” (The Wein­stein Com­pa­ny)
SAOIRSE RONAN / Eilis – “BROOKLYN” (Fox Search­light Pic­tures)
SARAH SILVERMAN / Laney Brooks – “I SMILE BACK” (Broad Green Pic­tures)

W sum­ie aż trzy nom­i­nac­je były pewne – Cate Blanchett (dla wielu fawory­t­ka(, Saoirse Ronan (jej rola w Brook­lyn zbiera wielkie pochwały) i Brie Lar­son za Room (cokol­wiek spodo­ba sie w Toron­to ma wielkie szanse na dobre wyni­ki w nom­i­nac­jach do nagród przed Oscara­mi). Zwierza cieszy Sarah Sil­ver­man – zwierz nie widzi­ał fil­mu ale ma wraże­nie, że aktor­ka ma zde­cy­dowanie więcej tal­en­tu dra­maty­cznego niż się jej przyp­isu­je. Nato­mi­ast zwierz nie rozu­mie nom­i­nacji dla Helen Mir­ren za wys­tęp w bard­zo słabej Woman in Gold. Bo to była prze­cięt­na rola w bard­zo śred­nim filmie. Zwierz uwiel­bia Helen Mir­ren ale jed­nak nie każ­da jej rola jest wybit­na. Strasznie braku­je roli Mar­i­on Cotil­lard za Mak­be­ta. Chy­ba najlep­szej roli kobiecej jaką zwierz widzi­ał w tym roku.

 

 

Out­stand­ing Per­for­mance by a Male Actor in a Sup­port­ing Role
CHRISTIAN BALE / Michael Bur­ry – “THE BIG SHORT” (Para­mount Pic­tures)
IDRIS ELBA / Com­man­dant – “BEASTS OF NO NATION” (Net­flix)
MARK RYLANCE / Abel Rudolph – “BRIDGE OF SPIES” (Dream­Works)
MICHAEL SHANNON / Rick Carv­er – “99 HOMES” (Broad Green Pic­tures)
JACOB TREMBLAY / Jack – “ROOM” (A24)

 

Idris Elba wymieni­any był jako aktor które­mu w tym roku z pewnoś­cią należy się nom­i­nac­ja. Zwierz ma jed­nak wraże­nie że nagro­da trafi do Mar­ka Rylance’a za Most Szpiegów. Wszyscy wskazu­ją, że to najlep­sza rola w filmie a Hol­ly­wood czy właś­ci­wie Stany zakochały się w tym ang­iel­skim aktorze po jego wys­tępie z reper­tu­arem The Globe na Broad­wayu. Zwierz nie wie jak poradz­ił sobie Chris­t­ian Bale w The Big Short ale zde­cy­dowanie wyglą­dał tam jak nie on. Ponown­ie mamy nom­i­nację dla The Room – zgod­nie z „zasadą Toronot”

 

 

Out­stand­ing Per­for­mance by a Female Actor in a Sup­port­ing Role
ROONEY MARA / Therese Beliv­et – “CAROL” (The Wein­stein Com­pa­ny)
RACHEL McADAMS / Sacha Pfeif­fer – “SPOTLIGHT” (Open Road Films)
HELEN MIRREN / Hed­da Hop­per – “TRUMBO” (Bleeck­er Street)
ALICIA VIKANDER / Ger­da Wegen­er – “THE DANISH GIRL” (Focus Fea­tures)
KATE WINSLET / Joan­na Hoff­man – “STEVE JOBS” (Uni­ver­sal Pic­tures)

 

Aż trzy nom­i­nac­je były w tym zestaw­ie­niu pewne – Roon­ery Mara za Car­ol (ogól­nie mówiono że to jest bard­zo dobry film zwłaszcza aktorsko). Z kolei zarówno Ali­cia Vikan­der i Kate Winslet mogły jeszcze zan­im zaczęły grać liczyć na nom­i­nac­je, bo dostały właśnie taką part­ner­ską rolę do bard­zo moc­no zarysowanej roli pier­ws­zo­planowej. Zwier­zowi Kate Winslet się w Job­sie podobała, no i jest ciekawy tego jak zagrała Ali­cia Vikan­der (dla której jed­nak Hol­ly­wood nie miało doty­chczas tyle dobrych propozy­cji co europe­js­ka). Ciekawa jest dru­ga nom­i­nac­ja dla Helen Mir­ren. Zwierza bawi fakt, że Helen Mir­ren jest trochę nową Meryl Streep – aktorką która dosta­je nom­i­nac­je praw­ie za wszys­tko. Nato­mi­ast warto tu wspom­nieć że w tych nom­i­nac­jach zupełnie braku­je Sufrażys­t­ki.

 

 

Out­stand­ing Per­for­mance by a Cast in a Motion Pic­ture
BEASTS OF NO NATION (Net­flix)
THE BIG SHORT (Para­mount Pic­tures)

SPOTLIGHT (Open Road Films)
STRAIGHT OUTTA COMPTON (Uni­ver­sal Pic­tures)
TRUMBO (Bleeck­er Street)

Zwierz powie szcz­erze, że nie wie komu tu kibi­cow­ać więc może zwró­ci uwagę, że te nom­i­nac­je to dowód na tri­umf Net­flixa który wprowadz­ił zupełnie inaczej niż doty­chczas film do kin (jed­nocześnie strem­ingował go na Net­flix­ie) i pokazał, że film fes­ti­walowy czy Oscarowy może być jed­nocześnie pokazy­wany w kinach i na Net­flix­ie a w niek­tórych miejs­cach tylko na plat­formie streamin­gowej. Trze­ba tu powiedzieć – idzie nowe. Zresztą tak ogól­nie w tym roku bard­zo widać w telewiz­yjnych nom­i­nac­jach Net­flixa i Ama­zon, które umac­ni­a­ją swo­ją pozy­cję na rynku graczy o nagrody. Nawet jeśli ich oglą­dal­ność niekoniecznie jest wybit­na (Beast of No Nation nie było hitem)

 

 

Tele­vi­sion Pro­grams

Out­stand­ing Per­for­mance by a Male Actor in a Tele­vi­sion Movie or Minis­eries
IDRIS ELBA / DCI John Luther – “LUTHER” (BBC Amer­i­ca)
BEN KINGSLEY / Grand Vizier Ay – “TUT” (Spike)
RAY LIOTTA / Lorca/Tom Mitchell – “TEXAS RISING” (His­to­ry)
BILL MURRAY / Him­self – “A VERY MURRAY CHRISTMAS” (Net­flix)
MARK RYLANCE / Thomas Cromwell – “WOLF HALL” (Masterpiece/PBS)

 

Zwierz jest zaskoc­zony tym że w zestaw­ie­niu pojaw­ił się Bill Mur­ray. Nie tylko ze wzglę­du na to, że pro­gram miał pre­mierę kli­ka dni temu ale przy całej miłoś­ci do komi­ka – wielce wybit­na rola to nie była. Zdaniem zwierza jeśli Mark Rylance nie dostanie nagrody za Most Szpiegów to powinien dostać za Wolf Hall. Jed­nocześnie proszę spo­jrzeć – jak blisko jest film czy mini ser­i­al telewiz­yjny do kina, sko­ro nazwiska tak bard­zo się pow­tarza­ją. Bo dwa z pię­ciu w jed­nym roku to już jest sporo.

 

 

Out­stand­ing Per­for­mance by a Female Actor in a Tele­vi­sion Movie or Minis­eries
NICOLE KIDMAN / Grace – “GRACE OF MONACO” (Life­time)
QUEEN LATIFAH / Bessie Smith – “BESSIE” (HBO)
CHRISTINA RICCI / Lizzie Bor­den – “THE LIZZIE BORDEN CHRONICLES” (Life­time)
SUSAN SARANDON / Gladys Morten­son – “THE SECRET LIFE OF MARILYN MONROE” (Life­time)
KRISTEN WIIG / Delores DeWin­ter – “THE SPOILS BEFORE DYING” (IFC)

 

Serio. Grace of Mona­co? Ale serio? SERIO? Okej zwierz powoli wraca do siebie. Sam bard­zo kibicu­je Queen Lat­i­fah i jej Bessie. To bard­zo dobry biograficzny film  który ku zdu­mienia zwierza przeszedł trochę bez echa a tym­cza­sem był sporo lep­szy od wielu pro­dukcji biograficznych które trafiły na ekrany kinowe. Pozostałych ról zwierz nie widzi­ał ale jest zaskoc­zony obec­noś­cią aż trzech filmów pro­dukcji Life­time w tym zestaw­ie­niu.

 

 

Out­stand­ing Per­for­mance by a Male Actor in a Dra­ma Series
PETER DINKLAGE / Tyri­on Lan­nis­ter – “GAME OF THRONES” (HBO)
JON HAMM / Don Drap­er – “MAD MEN” (AMC)
RAMI MALEK / Elliot – “MR. ROBOT” (USA Net­work)
BOB ODENKIRK / Jim­my McGill – “BETTER CALL SAUL” (AMC)
KEVIN SPACEY / Fran­cis Under­wood – “HOUSE OF CARDS” (Net­flix)

 

Zwierz przyz­na szcz­erze, że jego zdaniem danie nagrody komukol­wiek innemu niż Jonowi Ham­mowi było­by swoistą zbrod­nią kul­tur­al­ną. To co pokazał nie tylko w tym sezonie Mad Men ale przez cały ser­i­al trochę jed­nak zmieniło oblicze telewiz­ji jakoś­ciowej. Zwierz pode­jrze­wa jed­nak że nagrodę może dostać Peter Din­klage czy Kevin Spacey.

 

Out­stand­ing Per­for­mance by a Female Actor in a Dra­ma Series
CLAIRE DANES / Car­rie Math­i­son – “HOMELAND” (Show­time)
VIOLA DAVIS / Annalise Keat­ing – “HOW TO GET AWAY WITH MURDER” (ABC)
JULIANNA MARGULIES / Ali­cia Flor­rick – “THE GOOD WIFE” (CBS)
MAGGIE SMITH / Vio­let Craw­ley, Dowa­ger Count­ess of Grantham – “DOWNTON ABBEY” (Masterpiece/PBS)
ROBIN WRIGHT / Claire Under­wood – “HOUSE OF CARDS” (Net­flix)

 

Ciekawe zestaw­ie­nie bo od daw­na nikt nowy się w tym roz­da­niu nie pojaw­ił. Komu zwierz kibicu­je? Cóż musi powiedzieć, że ma prob­lem. Jasne wszys­tkie te role są bard­zo dobre ale żad­na z nich w ostat­nim sezonie jakoś szczegól­nie nie zach­wycała. Zwierz zas­tanaw­ia się. Naprawdę nie ma nowych dobrych kobiecych ról dra­maty­cznych? A co z The Affair gdzie dobrych dra­maty­cznych ról kobiecych mamy co najm­niej dwie? Czyż­by zespół SAG był zbyt leni­wy by zacząć oglą­dać coś nowego?

 

 

Out­stand­ing Per­for­mance by a Male Actor in a Com­e­dy Series
TY BURRELL / Phil Dun­phy – “MODERN FAMILY” (ABC)
LOUIS C.K. / Louie – “LOUIE” (FX Net­works)
WILLIAM H. MACY / Frank – “SHAMELESS” (Show­time)
JIM PARSONS / Shel­don Coop­er – “THE BIG BANG THEORY” (CBS)
JEFFREY TAMBOR / Mau­ra Pfef­fer­man – “TRANSPARENT” (Ama­zon)

Zdaniem zwierza praw­ie pewnym zwycięzcą jest Jef­frey Tam­bor za Trans­par­ent. Ser­i­al raczej przeło­mowy. Nie jest nato­mi­ast w stanie zwierz zrozu­mieć co w tym zestaw­ie­niu robi Jim Par­sons. Serio The Big Bang The­o­ry od lat zjeżdża w dół a Par­sons który zach­wycał kil­ka lat temu ter­az jest jed­nym z licznych aktorów  ani lep­szym ani gorszym od wielu komików w śred­nich seri­alach. Zwierz nigdy nie zrozu­mie tych wielu nom­i­nacji.

 

 

Out­stand­ing Per­for­mance by a Female Actor in a Com­e­dy Series
UZO ADUBA / Suzanne “Crazy Eyes” War­ren – “ORANGE IS THE NEW BLACK” (Net­flix)
EDIE FALCO / Jack­ie Pey­ton – “NURSE JACKIE” (Show­time)
ELLIE KEMPER / Kim­my Schmidt – “UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT” (Net­flix)
JULIA LOUIS-DREYFUS / Pres­i­dent Seli­na Mey­er – “VEEP” (HBO)
AMY POEHLER / Leslie Knope – “PARKS AND RECREATION” (NBC)

 

Zwierz ma wraże­nie, że nagrodę powin­na dostać Amy Poehler bo jej Leslie Knope była chy­ba rolą życia. Nato­mi­ast zwierz nie pog­niewał­by się gdy­by nagrodę dostała Ellie Kam­per za Kim­my Schmidt bo powiedzmy sobie szcz­erze – to jej bohater­ka jest w seri­alu który był sze­roko dysku­towany kluc­zowa. Inna sprawa – wypadało­by coś dać Edie Fal­co która była w zakońc­zonej już Nurse Jack­ie doskon­ała.

 

 

Out­stand­ing Per­for­mance by an Ensem­ble in a Dra­ma Series
DOWNTON ABBEY (Masterpiece/PBS)
GAME OF THRONES (HBO)
HOMELAND (Show­time)
HOUSE OF CARDS (Net­flix)
MAD MEN (AMC)

Zwierz patrzy na to zestaw­ie­nie i zas­tanaw­ia się co tu robi naprawdę śred­nie w ostat­nich lat­ach Down­ton Abbey. Oso­biś­cie zwierz przyz­nał­by nagrodę Mad Men – ponown­ie w uzna­niu dla całego seri­alu przez te wszys­tkie lata. Jed­nak był­by gotów przyjąć każde rozwiązanie poza Grą o Tron. Ostat­ni sezon naprawdę był bard­zo śred­ni i zwierz zupełnie nie rozu­mie dlaczego wciąż się tą pro­dukcję (przy tylu innych, doskon­ałych) cią­gle nomin­u­je. Może poza zasadą że musi być nom­i­nac­ja dla HBO.

 

 

Out­stand­ing Per­for­mance by an Ensem­ble in a Com­e­dy Series
THE BIG BANG THEORY (CBS)
KEY & PEELE (Com­e­dy Cen­tral)
MODERN FAMILY (ABC)
ORANGE IS THE NEW BLACK (Net­flix)

TRANSPARENT (Ama­zon)

VEEP (HBO)

Dla zwierza jest tu jeden oczy­wisty zwycięz­ca – Oragne is the new Black bo to naprawdę pro­dukc­ja opar­ta o zespół aktors­ki. Ale jest gotów przyjąć zwycięst­wo właś­ci­wie każdego zespołu o ile nie będzie to Mod­ern Fam­i­ly czy TBBT – zwierz ma wraże­nie, że te dwie pro­dukc­je od lat nomin­u­je się w ciem­no nieza­leżnie od tego co sobą reprezen­tu­ją.

 

Kogo braku­je? Och całkiem dłu­ga jest ta lista. Jake Gyl­len­hall nie dostał nom­i­nacji za South­paw, zupełnie pominię­to nowy film  Davi­da O Rus­sela – Joy – mimo, że zaw­ier­ał zespół Jen­nifer Lawrence, Robert DeNiro czy Bradley Coop­er. Właśnie Bradley nie dostał też nom­i­nacji za swo­ją rolę kucharza w Ugo­towanym. Smakiem musi­ał się obe­jść też Tom Han­ks za swo­ją rolę w Moś­cie Szpiegów. Nie zauważono, potenc­jal­nie bard­zo Oscarowej Sufrażystki.SAG w ogóle nie zwró­cił uwagę na The Affair które prze­cież zostało już nagrod­zone. Listę nie wyróżnionych moż­na jeszcze dłu­go ciągnąć.

 

Zwierz czeka na czwartkowe nom­i­nac­je do Zło­tych Globów. Dopiero z prze­cię­cia nom­i­nacji SAG i Zło­tych Globów zazwyczaj wychodzi zestaw­ie­nie tych tytułów które są bard­zo moc­ny­mi kandy­data­mi do Oscara. Tak więc jutro będziemy wiedzieć więcej. Jed­nak dziś zwierz może nie tyle jest zaw­iedziony co czu­je brak emocji. Ale może za dłu­go i za dużo przyglą­da się różnym ruchom przed rozpoczę­ciem sezonu nagród.

10 komentarzy
0

Powiązane wpisy