Home Ogólnie Ale z buractwem to ty walcz czyli Deadpool przegrywa z Planetą Singli

Ale z buractwem to ty walcz czyli Deadpool przegrywa z Planetą Singli

autor Zwierz
Ale z buractwem to ty walcz czyli Deadpool przegrywa z Planetą Singli

Wczo­raj pol­s­ki Inter­net obiegła wiado­mość, że we wszys­t­kich kra­jach na świecie – gdzie pre­miera odbyła się w ostat­ni week­end Dead­pool zdomi­nował box office. Tylko jeden kraj oparł się temu najeźdź­cy. Pol­s­ka. My wybral­iśmy  kra­jową Plan­etę Singli. I właśnie o tym co to znaczy i do czego to upoważ­nia zwierz chci­ał­by dziś napisać.

Jak zapewne wiecie zwierz jest dość specy­ficznym kon­sumentem pol­skiej kul­tu­ry pop­u­larnej. Odnosi się do niej ze sporym dys­tansem i choć częs­to pojaw­ia się w kinie na ważnych pre­mier­ach to zwyk­le krę­ci nosem. Pol­s­ka kul­tura pop­u­lar­na ma ze sobą zde­cy­dowany prob­lem — z jed­nej strony bard­zo chce naślad­ować zachód, z drugiej nie ma takich pieniędzy i takiej odwa­gi by zro­bić to sprawnie i inteligent­nie. Poza muzyką gdzie dzieje się sporo dobrego i poważną pro­dukcją fil­mową gdzie przeży­wamy prawdzi­wy rene­sans dobrego pol­skiego kina, mamy prob­lem z tym jak widza w kra­ju baw­ić mądrze  i ksz­tał­tować tak by wyma­gał pewnego poziomu. Zwierz jest bowiem zda­nia, że obec­ny poziom kul­tu­ry pop­u­larnej w Polsce to przede wszys­tkim wypad­kowa dzi­ałań pro­du­cen­tów i schlebia­nia gus­tom najniższym. Zwłaszcza w zakre­sie poczu­cia humoru mamy spory prob­lem co doskonale widać na licznych kabare­towych przeglą­dach których nie sposób oglą­dać bez pewnego poczu­cia zażenowa­nia. Jeśli do tego dorzucimy niesły­chaną pop­u­larność (z przy­czyn finan­sowych) soap doców (czyli seri­ali które uda­ją że są doku­men­talne) to obraz rysu­je się nam niewe­soły. Co praw­da telewiz­je kablowe robią co mogą by zach­wycić nas seri­alem pol­skiej pro­dukcji ale jak na razie  są to pro­dukc­je które budzą bard­zo mieszane uczu­cia, zarówno wśród widzów jak i kry­ty­ki – z chlub­ny­mi wyjątka­mi tych robionych na licencji. Bo trze­ba też dodać, że połowa pol­skiej kul­tu­ry pop­u­larnej jest na licencji i to co więcej – licencji odt­warzanej w sposób mało twór­czy. Bo nawet zmi­ana real­iów nie zmienia fak­tu, że widać gdzie szy­to zagraniczne sce­nar­iusze z Pol­ską rzeczywistością.

12647208_10206610967247752_3646262073731102888_n

Ponieważ dziś dzień kota to w ramach ilus­tracji zdję­cia zwier­zowych kotów (to znaczy żaden nie jest zwierza ale zwierz żyje w ich otoczeniu)

Prob­lem pole­ga na tym, że jed­nym jest mieć pre­ten­sje do twór­ców kul­tu­ry a czymś zupełnie innym do jej odbior­ców. Zwierz może ganić pro­du­cen­tów i reży­serów filmów pop­u­larnych – kole­jnych schematy­cznych komedii roman­ty­cznych czy dziesiątej prz­erób­ki To właśnie Miłość. Od nich moż­na wyma­gać i na nich moż­na ewen­tu­al­nie od cza­su do cza­su kierować agresję. Podob­nie z ludź­mi odpowiedzial­ny­mi za telewiz­yjne ramów­ki wypełnione śred­ni­mi kabare­ta­mi czy pro­du­cen­ta­mi telewiz­yjny­mi którzy są w stanie jedynie kupić ser­i­al zza grani­cy i nieu­dol­nie prze­nieść go do Pol­s­ki. Te pre­ten­sje mają swo­je uza­sad­nie­nie – sko­ro mamy kry­tykować kul­turę to przede wszys­tkim powin­niśmy swo­je skar­gi słać do wykon­aw­ców, pro­du­cen­tów, reży­serów czy aktorów. Tym­cza­sem zwierz zwró­cił uwagę, że niechęć zwyk­le zwracamy w kierunku odbior­ców – staw­ia­jąc się pon­ad nimi i czyniąc z nich buraczany tłum mało roz­gar­nię­tych widzów.

12321230_10206602034064428_6951232664037351163_n

Doskon­ałym przykła­dem jest wspom­ni­ana świeża sytu­ac­ja z Dead­poolem. Otóż wielu użytkown­ików Inter­ne­tu potrak­towało ten śmieszny pol­s­ki wyjątek jako dowód na ostate­czne „buract­wo” i „cebu­lact­wo” Polaków którzy zami­ast poz­nać się na doskon­ałej amerykańskiej ekraniza­cji komik­su pos­zli na bez­nadziejną pol­ską kom­e­dyjkę roman­ty­czną. Zwierz który jest jak naj­dal­szy od  zamyka­nia się kul­tur­owo w kręgu włas­nego języ­ka, kra­ju czy nar­o­du (zwierz uży­wa ostat­niego poję­cia z wahaniem właś­ci­wym socjol­o­gom) uważa że troszkę jest w tym prze­sady. Pola­cy mając po pros­tu w kinach głu­pawą komedię w opar­ciu o komiks którego nie zna­ją i głu­pawą komedię roman­ty­czną z aktora­mi których zna­ją wybrali to drugie. Tak wiem, że więk­szoś­ci z nas – czytel­ników zwierza, osób zain­tere­sowanych pop­kul­turą – Dead­pool się bard­zo podobał. Bo to śmiesz­na kome­dia. Ale nie jest to jakieś arcy­dzieło czy film którego obe­jrze­nie staw­ia kogoś intelek­tu­al­nie wyżej. Więcej – nasze zain­tere­sowanie filmem jest w dużym stop­niu wykre­owane przez bard­zo dobrze prowad­zoną kam­panię mar­ketingową. Bo tylko garst­ka osób czy­tała komiks (zresztą w Polsce dopiero ukaże się po raz pier­wszy, więc jeśli ktoś nie zna ang­iel­skiego raczej nie miał szans poz­nać bohat­era). Jasne Plan­e­ta Singli nie jest filmem wybit­nym i obiek­ty­wnie jest od Dead­poola gorsza ale wybranie jed­nego fil­mu zami­ast drugiego z punk­tu widzenia intelek­tu­al­nego wyzwa­nia na walen­tynkowy week­end niko­go nie staw­ia na piedestale.

12400469_10206369345727365_3345845981149266112_n

Zwierz zwró­cił uwagę, że polscy komen­ta­torzy mają częs­to nawyk postrze­ga­nia wszys­t­kich wyborów Polaków – czy to w kinie czy to w księ­gar­ni jako dowód naszego intelek­tu­al­nego doła. Jeśli wiec najbardziej pop­u­larnym filmem w Pol­s­kich kinach okaza­ło się w pewnym momen­cie 50 Twarzy Greya to moż­na odnieść wraże­nie, że nie mówimy o pop­u­larnym na całym świecie hicie ale o filmie który zyskał pop­u­larność tylko w Polsce. Tym­cza­sem warto sobie uświadomić, że nie jest niczym niezwykłym że bard­zo „sprzedawany” film odnosi sukces. Co więcej warto zwró­cić uwagę na jed­ną praw­idłowość – nieza­leżnie od tego jak dzi­wne to jest dla częś­ci z nas ludzie z zasady wolą chodz­ić na filmy w ojczystym języku. Co oznacza, że Pola­cy chodzą na filmy po pol­sku właśnie dlat­ego, że są po pol­sku. Nie jesteśmy pod tym wzglę­dem jakimś niesamow­itym wyjątkiem – wystar­czy spo­jrzeć jak do napisów na fil­mach odnoszą się Amerykanie. Tylko oni mają ten przy­wilej że więk­szość między­nar­o­dowych pro­dukcji jest w ich ojczystym języku. Nie mniej reko­rdy kasowe we Francji też bije kino Fran­cuskie. Ludzie po pros­tu lubią słyszeć bohaterów mówią­cych w ich ojczystym języku i fabuły które dzieją się gdzieś blisko. Stąd kiedy w bezpośred­nim star­ciu mamy reklam­owaną pro­dukcję kra­jową i zagraniczną wygry­wa raczej ta krajowa.

12299112_10206271951332566_5753490516127058616_n

Zresztą należy pamię­tać że kul­tura pop­u­lar­na odnosi się do widza masowego. W swoim najm­niej kreaty­wnym prze­jaw­ie jest dopa­sowana do najprost­szych prze­jawach sze­rok­iego gus­tu. Może mi przeszkadzać – i tworzyć nawet coś na ksz­tałt alien­acji – że sala kinowa śmieje się ze słowa dupa. Ale mieć pre­ten­sji do ludzi się nie da. To nie oni są win­ni temu, że twór­cy piszą swo­je filmy tak a nie inaczej, ksz­tał­tu­jąc gus­ta  i poczu­cie humoru w taki a nie inny sposób. Jasne wolałabym żeby więk­szość widzów wolała nieco abstrak­cyjny humor słowny – mój ulu­biony. Ale z drugiej strony –  niko­go nie nawrócę na mój sposób patrzenia na kino przekonu­jąc wszys­t­kich w około, że są głupi. Mogę nato­mi­ast wdać się w dyskusję z twór­ca­mi czy aby nie za bard­zo obniża­ją poprzeczkę, dosta­ją w zami­an śmiech ale zero reflek­sji. Tylko, że to są dwie różne dyskus­je. To trochę jak w przy­pad­ku książek Katarzyny Micha­lak — niesły­chanie pop­u­larnych w naszym kra­ju. Zwierz będzie pięt­nował głupotę i grafo­manię autor­ki i pisał obur­zone tek­sty o wydawnictwach takich jak Wydawnict­wo Lit­er­ack­ie czy Znak które wypuszcza­ją ten chłam na rynek. Ale jed­nocześnie — zwierz w pewien sposób rozu­mie, że te łza­we oparte o bard­zo pros­to zarysowany świat his­to­rie podoba­ją się czytel­nikom. Bo to jest ten rodzaj pisa­nia który wielu osobom się podo­ba — blis­ki takiego bard­zo czarno białego i łza­wego zarysowa­nia fabuły. Mogę uważać, że to trochę smutne, że ludzie nie widzą jak złe są to książ­ki, ale jed­nocześnie nie będę ich z tego powodu uważać za niedouc­zonych buraków. Raczej po pros­tu za dowód, że pewne chwyty zawsze działają.

12191918_10206095049310126_427207978069638122_n

Zwierz odnosi nieprzy­jemne wraże­nie, że część z nas nieco za dobrze się czu­je w takiej ciągłej kul­tur­al­nej opozy­cji do resz­ty pol­skiego społeczeńst­wa. Nie oglą­damy pol­s­kich seri­ali, nie mamy telewiz­o­ra, nie wiemy kto jest ter­az pop­u­larny, a kiedy słyszymy o kole­jnej pre­mierze czu­je­my się z natu­ry niechęceni. Nie chodzi nawet o zły nawyk kry­tykowa­nia tego czego się nie zna. Ale o chwilę reflek­sji nad tym co właś­ci­wie kry­tyku­je­my. Prze­cież telenow­ele takie jak Klan czy M jak Miłość oglą­da się na całym świecie. Angl­i­cy może i dali nam najlep­sze seri­ale jakie moż­na sobie wymarzyć ale jak wejdziecie na BBC Iplay­er to okaże się że naj więk­szą pop­u­larnoś­cią cieszy się powtór­ka odcin­ka Eas­t­En­ders. Na ITV królu­je Coro­na­tion Street. A to tylko wierz­chołek góry lodowej. Amerykanie też nie siedzą i nie oglą­da­ją filmów nagradzanych przez Akademię Fil­mową tylko podob­nie jak my spędza­ją całe dnie oglą­da­jąc powtór­ki pro­gramów kuli­narnych. I tak jasne zwierz też nie ma telewiz­o­ra ale nie ukry­wa­jmy – pomiędzy posi­adaniem telewiz­o­ra a oglą­daniem telewiz­ji od daw­na nie ma znaku równoś­ci więc nie ma się co czuć lep­szym. Zwłaszcza, że ten 22 odcinek 40 sezonu naszego ukochanego pro­ce­du­rala naprawdę nie jest o tyle lep­szy od tego jed­nego słabego pol­skiego seri­alu. Jedyne co jest tak naprawdę różni to fakt, że złe dialo­gi po ang­iel­sku jakoś łatwiej przełknąć niż złe dialo­gi po polsku.

12191504_10206079866810573_7520500897829886781_n

Kry­tykowanie pol­skiej kul­tu­ry pop­u­larnej nie powin­no być od razu pow­iązane z kry­tykowaniem widzów. Nie powin­no być nigdy przenigdy pow­iązane z pog­a­rdą i poczu­ciem, że wszys­tko dobre tylko nie pol­skie. I to nie dlat­ego, że ma przez nas prze­maw­iać jak­iś patri­o­tyzm. Chodzi o zwykłą ucz­ci­wość oce­ny i odpowied­ni dys­tans. Tak jak nie ma co przekony­wać wszys­t­kich w około, że pol­skie kino jest najlep­sze na świecie (choć naprawdę ma swo­je momen­ty) tak samo twierdze­nie, że odbior­cy pol­skiej kul­tu­ry pop­u­larnej są prosty­mi buraka­mi jest szczegól­nie ucz­ci­we. Zwłaszcza, ze właśnie z takiego trak­towa­nia sporej częś­ci społeczeńst­wa bierze się frus­trac­ja, wyład­owywana potem w decyz­jach które z kul­turą niewiele mają wspól­nego.  Zwierz jest abso­lut­nie przeko­nany, że moż­na sobie spoko­jnie kul­tur­al­nie emi­grować bez pog­a­rdy dla tych którzy zostali w kra­ju. Bo mogli tu zostać z wielu powodów – od włas­nego gus­tu, przez brak dostępu do innej kul­tu­ry (serio nie wszyscy mieszka­ją w dużych mias­tach), po świadomy wybór. Zresztą to właśnie dlat­ego należy od kra­jowej pop­kul­tu­ry wyma­gać jak najwięcej – bo część osób nigdy poza nią nie wyjdzie i powin­na dostać – podob­nie jak my wszyscy – to co najlep­sze, naj­ciekawsze i najlepiej zrobione.

12112297_10206043886271082_3559373460774178119_n

Zwierz chce wam sprzedać jed­na radę która (przy­na­jm­niej zdaniem zwierza) powin­na nam zawsze towarzyszyć. Nigdy nie należy czuć się za bard­zo kom­for­towo z poczu­ciem wyżs­zoś­ci. Nie znaczy, że należy się go zupełnie pozbyć – bo cza­sem są grupy czy jed­nos­t­ki wobec których odczuwać wyżs­zość to raczej cno­ta a nie wada, ale pewien dyskom­fort powinien zawsze nam towarzyszyć. Dlaczego? Bo jed­nak nie jest to uczu­cie dobre. Zwyk­le jeśli otacza­ją nas ludzie którzy wyda­ją się nam o tyle niżej od nas to albo zbyt wysoko oce­ni­amy samych siebie, albo wybier­amy te cechy charak­teru czy sta­tusu które prze­maw­ia­ją na naszą korzyść. Cza­sem zaś – kiedy np. kiedy czer­piemy poczu­cie wyżs­zoś­ci z naszego wyk­sz­tałce­nia czy oby­cia to właś­ci­wie powin­niśmy się raczej czuć śred­nio z tym, że innym nie było dane otrzy­mać tylu możli­woś­ci. Przy­na­jm­niej taka jest opinia zwierza. Doskonale sprawdza się to w przy­pad­ku kul­tu­ry. Moż­na się wściekać na ludzi którzy wiedzą co robią – pro­du­cen­tów, reży­serów czy sce­narzys­tów. Ale w przy­pad­ku widzów – zwłaszcza pol­s­kich którzy do kina chodzą rzad­ko, trze­ba się pogodz­ić że ich wybo­ry będą inne niż tej częś­ci społeczeńst­wa która kinem, czy szerzej pop­kul­turą żyje.

11427213_10205238087006604_7296684786037356512_n

W ostate­cznym rozra­chunku chodzi o to, żeby nie być burakiem. Żeby nie oce­ni­ać ludzi tylko dlat­ego, że wybrali jeden film a nie dru­gi. Że wolą coś po Pol­sku a nie po ang­iel­sku, że oglą­da­ją telewiz­ję i nie wiedzą ile ich omi­ja kiedy nie żyją bry­tyjską telewiz­ją. To zrozu­mie­nie nie zmusza nas do porzuce­nia kry­ty­ki czy głębok­iego westch­nienia, że moż­na w Polsce każdy week­end wypełnić kole­jną śred­nią komedią roman­ty­czną a ludzie i tak pójdą. Moż­na się wściekać i wyśmiewać, moż­na żądać zmi­any. Ale spoko­jnie moż­na robić to zostaw­ia­jąc pog­a­rdę za sobą. Pod­stawą prawdzi­wej kul­tu­ry jest zrozu­mie­nie. Bez tego bard­zo łat­wo być burakiem. A tego w tym kra­ju barszczu i ćwikły wszyscy się jakoś bard­zo boją.

Ps: Zwierz był wczo­raj na gali roz­da­nia Best­sellerów Empiku i wiecie co? W muzyce pol­skiej wcale nie wygrał Gang Albanii ale nowa pyta Stanisławy Celińskiej, wśród książek zagranicznych wygrała Dziew­czy­na z Pociągu a nie 50 Twarzy Greya, w lit­er­aturze pol­skiej wygrała Bon­da a w filmie Bogowie i Hob­bit. Widzi­cie – wcale nie jest tak, że kiedy przy­chodzi do kupowa­nia do ludzie biorą najwięk­szy chłam.

Ps2: Czy tylko zwierz ma wraże­nie, że wszyscy robią trochę Dead­poolowi krzy­wdę zachowu­jąc się jak­by to była jakaś wiel­ka świę­tość a nie tylko po pros­tu dość zabaw­na kome­dia na pod­staw­ie komiksu.

51 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

game slot online
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online