Home Ogólnie And was Jerusalem builded here? czyli zwierz o Casual Vacancy

And was Jerusalem builded here? czyli zwierz o Casual Vacancy

autor Zwierz
And was Jerusalem builded here? czyli zwierz o Casual Vacancy

Kiedy J.K Rowl­ing opub­likowała swo­ja pier­wszą książkę po Har­rym Pot­trze nieje­den czytel­nik mógł być zaskoc­zony gdy zami­ast kole­jnej powieś­ci o czar­o­dzie­jach znalazł w swoim ręku oby­cza­jową powieść z istot­nym społecznym przesłaniem. Ter­az Casu­al Vacan­cy trafiło do BBC co oznacza, że gru­pa zaskoc­zonych widzów jeszcze się powiększy.

uktv-the-casual-vacancy-3

Dla tych którzy nie mieli w ręku książ­ki kró­ci­utkie streszcze­nie fabuły. Jesteśmy w niewielkiej idyl­licznej miejs­cowoś­ci Pag­ford zamieszkanej przez uroczych mieszkańców. Typowa ang­iel­s­ka prow­inc­ja gdzie dom­ki są śliczne, rabat­ki zad­bane i wszyscy pojaw­ia­ją się w koś­ciele w niedziele. Jedyne co psu­je widok to budyn­ki komu­nale zamieszkałe przez nie takich pięknych oby­wa­teli, mają­cych prob­le­my w życiu. Część mieszkańców naszego miastecz­ka Jest jed­nak sposób by się od nich odciąć wystar­czy tylko lokalne cen­trum dla młodzieży i ośrodek leczenia uza­leżnionych prze­r­o­bić na luk­su­sowy hotel i niewygod­ni mieszkań­cy więcej nie pojaw­ią się w ślicznym miasteczku. na razie jed­nak pomysł trud­no prze­for­sować bo rządzi demokrac­ja. Zaś po stron­ie prze­ci­wników pomysłu jest charyz­maty­czny Bar­ry Fair­broth­er człowiek z sercem po właś­ci­wiej stron­ie. Przy czym ser­i­al nieco różni się w tym głównym prob­lemie od książ­ki – gdzie kwest­ią było tylko zamknię­cie ośrod­ka dla uza­leżnionych – tu zde­cy­dowano się na bardziej przys­tęp­ną czy może łatwiejszą wer­sję kon­flik­tu. Krucha równowa­ga ule­ga na zawsze zaburze­niu gdy Bar­ry pada na ziemie tuż przed roczni­cową kolacją. Jego śmierć oznacza, że muszą się odbyć wybo­ry uzu­peł­ni­a­jące do lokalnych władz — wybo­ry od których zależeć będzie przyszłość mieszkańców zarówno miastecz­ka jak i ludzi mieszka­ją­cych w Fields.

624

Oczy­wiś­cie gdy tylko wszyscy ori­en­tu­ją się co to oznacza, naty­ch­mi­ast zaczy­na się kam­pa­nia wybor­cza. Ciało Bar­rego nie dąży jeszcze porząd­nie ostygnąć a z mieszkańców miastecz­ka zaczy­na­ją wychodz­ić co raz gorsze cechy — zawsze były tam obec­ne ale udawało się je przykryć pod pozo­ra­mi dobrego wychowa­nia i sąsiedzkiej uprze­j­moś­ci. Szy­bko okazu­je się, że niewiel­ka społeczność małego miastecz­ka zamieszki­wana jest przez ludzi nie pozbaw­ionych wad, prob­lemów i przy­war. A prob­le­my mają dosłown­ie wszyscy — od szanowanych mieszkańców miastecz­ka, przez młodych ludzi z pob­liskiej szkoły po córkę hero­in­ist­ki. Ser­i­al podąża tu za książką pokazu­jąc nam pełen przekrój społeczny, pokazu­jąc postawy od zaan­gażowanych, przez budzące obrazę. Trud­no w tej mieszaninie znaleźć jed­noz­nacznie sym­pa­ty­czną postać, wręcz prze­ci­wnie — wszyscy są dość nieprzy­jem­nie prawdzi­wi — niekiedy budząc naszą sym­pa­tię niekiedy odrazę. Przy czym aku­rat to zde­cy­dowanie prze­nie­siono z powieś­ci Rowl­ing gdzie właś­ci­wie tak naprawdę miłą postacią jest Bar­ry zamor­dowany przez autorkę tak szy­bko jak tylko się da. Wszyscy inni – cóż, zwierz pamię­ta że miał prob­le­my, żeby poczuć do nich sym­pa­tię. Co – jako że jest zabiegiem autor­ki – zwierz uznał za zaplanowane.

uktv-the-casual-vacancy-1

No dobra ale to wszys­tko moż­na znaleźć w książce — pytanie jak ser­i­al radzi sobie z tym mate­ri­ałem. Zwierz musi przyz­nać, że po dwóch odcinkach jest całkiem  nieźle. Oczy­wiś­cie w przy­pad­ku ekraniza­cji książ­ki najwięk­szym prob­le­mem jest zestaw­ie­nie włas­nych wyobrażeń z tym co widz­imy w seri­alu. Zwierz nic nie poradzi, że rynek niewielkiego miastecz­ka wyobraz­ił sobie tak jak wyglą­da rynek w Łow­iczu i miał bard­zo określony sposób myśle­nia o postaci Fat­sa zupełnie inaczej niż widać to w seri­alu. Oznacza to, że właś­ci­wie w przy­pad­ku widzów takich jak zwierz — którzy mają jakąś wiz­ję postaci z książ­ki wszys­tko rozbi­ja się o to do jakiego stop­nia wiz­ja z seri­alu zgry­wa się z pewny­mi wcześniejszy­mi założe­ni­a­mi. Zwierz przyz­na szcz­erze, że nie jest to może najzdrowszy sposób myśle­nia o ekraniza­c­jach ale cza­sem trud­no się go pozbyć.

cf3aa92f-8492-4924-ae22-eea806dc629c-1020x612

Ton  powiedzi­awszy trze­ba przyz­nać, że w przy­pad­ku obsadzenia i poprowadzenia niek­tórych ról BBC jak na razie trafiło w dziesiątkę. Zwier­zowi podo­ba się pomysł by wybrać  Rory Kin­n­eara do roli zmarłego Bar­rego Fair­brothera — aktor doskonale gra takiego po pros­tu dobrego i przyz­woitego człowieka a jed­nocześnie jesteśmy w stanie bez trudu uwierzyć, że  rzeczy­wiś­cie bohater taki jak jego mógł­by mieszkać w jakimś w niewielkim miasteczku. Zdaniem zwierza odd­anie takiego nor­mal­nego porząd­nego człowieka to niesły­chanie trudne zadanie aktorskie i trafiło na doskon­ałego akto­ra. Doskon­ali są też — w roli kosz­marnego due­tu — prag­nącego tak dalekiego prestiżu Michael Gam­bon i Julia McKen­zie jako małżeńst­wo Mol­lisonów. To chy­ba jak na razie ulu­biony wątek zwierza — przede wszys­tkim dlat­ego, że udało się tu wspaniale pokazać tych ludzi aspiru­ją­cych do klas wyższych, ważniejszych pozy­cji itp. Jed­nocześnie ludzi, którzy zupełnie nie mają związku z tym lep­szym światem. Doskon­ały jest zdaniem zwierza ‑Rufus Jones jako ich zas­traszony, nie umieją­cy się zupełnie znaleźć syn, naciskany z jed­nej strony przez ojca z drugiej przez żonę, zna­j­du­ją­cy uko­je­nie w słod­koś­ci­ach. Jed­nak najlep­sza w całym zestaw­ie­niu jest gra­ją­ca Krys­tal Abi­gail Lawrie — która dosłown­ie wyglą­da i zachowu­je się tak jak Krys­tal którą zwierz pamię­tał z książ­ki — jak­by ktoś wyjął zwier­zowi z głowy.  Oczy­wiś­cie to jest postać napisana trochę na zasadzie zmył­ki dla widza  czy czytel­ni­ka – bo to miła peł­na ser­ca i dobrych intencji dziew­czy­na, ale takie posta­cie wcale nie jest łat­wo zagrać – zwłaszcza tak by wydały się w miarę wiarygodne

uktv-the-casual-vacancy-episode-2-04

Jed­nak nie wszys­tkie role są równie dobrze obsad­zone — Joe Hurst w roli Arfa zupełnie zwierza nie przekon­ał — jed­na z ważnych postaci w książce — jest tutaj zupełnie niewidocz­na moż­na o niej zapom­nieć.  Podob­nie Zwier­zowi nie za bard­zo podo­ba się postać lekar­ki — granej przez Lolitę Charabar­ti. Zwierz ma wraże­nie że w ogóle ten wątek był ciekawszy w książce kiedy zwierz jak­by trochę lep­iej znał postać. Na razie nie przekon­ali też zwierza ani Simon McBurn­ery ani Mon­i­ca Dolan jako małżeńst­wo Wal­lów — mają kil­ka dobrych scen ale wyda­ją się by posta­ci­a­mi dość papierowy­mi — być może dlat­ego że fabuła jeszcze nie prz­erzu­ciła się na nich. Choć z drugiej strony – być może właśnie chodz­iło o to by pokazać nam bohaterów tak strasznie nija­kich, że ta nijakość sta­je się cechą wyróż­ni­a­jącą. Trze­ba jed­nak przyz­nać, że o ile w książce wszyscy bohaterowie wydawali się zwier­zowi mniej więcej równie ciekawi to w przy­pad­ku seri­ali zwierz czekał na “swo­je” wąt­ki i swoich aktorów, niekoniecznie równie dobrze baw­iąc się oglą­daniem innych wydarzeń na ekranie.

maxresdefault

No właśnie, zwierz wie, ze seri­ale w których nic się nie dzieje powin­ny być przez zwierza wynos­zone pod niebiosa. Ale w Casu­al Vacan­cy naprawdę nic się nie dzieje. Wydarzenia bieg­ną powoli, atmos­fera naras­ta ale to co w książce tworzyło taki spójny przygnębi­a­ją­cy nas­trój niekoniecznie dzi­ała w seri­alu. wręcz prze­ci­wnie zwierz miał wraże­nie, że zde­cy­dowanie moż­na by — i tak pociętą — fabułę książ­ki przy­ciąć nieco bardziej, czy nieco bardziej pod­krę­cić tem­po. Zwierz w połowie drugiego odcin­ka zori­en­tował się, że czeka już na jego koniec, nieco znużony długi­mi sce­na­mi, które niekiedy coś wnoszą a niekiedy abso­lut­nie nic. Przy czym żeby było jasne — to nie jest źle wyreży­serowany ser­i­al. Wręcz prze­ci­wnie niek­tóre zagra­nia są doskon­ałe. Pięk­na jest sce­na gdy Mol­lisonowie odwiedza­ją potomków pob­liskiego “pana” czyli Sweet­lovów. Cała sce­na w której wszyscy prze­chodzą przez dom by znaleźć się pod tyl­nym wyjś­ciem nie tylko jest świet­nie nakrę­cona i dynam­icz­na ale doskonale pokazu­je jak Sweet­lovowie trak­tu­ją swoich “pomoc­ników”. Świet­na jest też sce­na z córką Par­min­der Jawadry, która jedzie auto­busem ze swoi­mi słuchawka­mi na uszach ignoru­jąc zaczepi­a­jące ją dzieci. Takich scen w seri­alu jest więcej — wszys­tkie nakrę­cone  z pomysłem i wbrew zasadzie, że w seri­alach w których nic się nie dzieje trze­ba pokazy­wać głównie domy z lotu ptaka.

Ep1

Zwierz musi jed­nak przyz­nać, ze jak na his­torię mającą w pewien sposób burzyć nam ten idyl­liczny obraz ang­iel­skiej prow­incji to w pro­dukcji wciąż jest za ład­nie. Serio — nawet zanied­bane rud­ery sto­ją przy całkiem sym­pa­ty­cznych uliczkach a straszne graf­fi­ti jest na tyle sub­telne że moż­na nie zauważyć. Mózg zwierza zde­cy­dowanie ostrzej wyobraz­ił sobie różnice kla­sowe. Ale i tak zwierz cieszy się, że może oglą­dać ser­i­al w Polsce bez ang­iel­skiego kon­tek­stu i ang­iel­s­kich sporów o jego treść. To miłe obser­wować z bez­piecznej odległoś­ci jak raz kto inny kłó­ci się o to, kto ma serce po właś­ci­wiej stron­ie i która klasa społecz­na została pokazana prawdzi­wie, a która ma być tylko spełnie­niem snów lewicowych lib­er­ałów. Jeśli odrzu­ci się na bok ten komen­tarz do współczes­nej Anglii – wychodzi nam bard­zo sprawnie opowiedziana his­to­ria każdej niewielkiej społecznoś­ci, w której nagle pojaw­ia się możli­wość zmi­any sta­tus quo. Wiele takich his­torii w lit­er­aturze i sztuce było, ale Rowl­ing chy­ba różni się od innych przys­tęp­noś­cią. Z kolei sam ser­i­al wyda­je się być przede wszys­tkim skro­jony pod widza, który niekoniecznie wie co będzie dalej – co rzecz jas­na elimin­u­je lekkie ziewnię­cia zwierza który doskonale wie jak to się skończy, co jed­nocześnie ułatwia i utrud­nia oglądanie.

uktv-the-casual-vacancy-episode-2-03

Zwierz nie będzie wam jed­nak ściem­ni­ał. Mimo całej miłoś­ci do BBC zwierz nie jest przeko­nany czy Casu­al Vacan­cy jest udanym seri­alem. Po dwóch odcinkach trud­no oce­ni­ać ale wyda­je się że pro­dukc­ja nie ma jeszcze tego „czegoś” co spraw­ia, że wyglą­da się następ­nego tygod­nia. Być może to wina samej książ­ki, która właś­ci­wie  nigdy nie miała baw­ić widza, ale przy­na­jm­niej wcią­gała sposobem napisa­nia. Tym­cza­sem Casu­al Vacan­cy to porząd­na rob­o­ta ale bez jakichś fajer­w­erków. Zwierz oczy­wiś­cie będzie oglą­dał do koń­ca i kto wie może za kil­ma tygod­ni napisze zupełnie co innego. Na razie ma na ekranie kilku dobrych aktorów, prob­le­my społeczne i naprawdę – piękną miejs­ca­mi – Anglię. Dużo więcej zwier­zowi nie jest potrzeb­ne. Choć – dość ego­isty­cznie – zwierz wolał­by by to był ser­i­al o książkę nieop­ar­ty – wtedy zwierz pewnie był­by bez porów­na­nia bardziej entuz­jasty­czny. Więc może przeko­rnie – nie czy­tal­iś­cie? Koniecznie zobacz­cie serial

Ps: Zwierz dziś pier­wszy raz w życiu poszedł coś nagry­wać do telewiz­ji. Zobaczymy jak się uda.

PS2: Uprzedza­jąc wszelkie pyta­nia – zwierz może jeszcze napisze o Casu­al Vacan­cy może nie – jeszcze się nie zdecydował.

8 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online