Home Ogólnie Polityka na głowie czyli rzecz o dobrych włosach

Polityka na głowie czyli rzecz o dobrych włosach

autor Zwierz
Polityka na głowie czyli rzecz o dobrych włosach

Stare dobre hasło brz­mi – wszys­tko jest poli­ty­czne. W przy­pad­ku kul­tu­ry jesteśmy w to w stanie uwierzyć gdy chodzi o treść książek, filmów czy seri­ali, schematy pokazy­wa­nia płci, rasy czy ori­en­tacji sek­su­al­nej. Ale kiedy okazu­je się, że poli­ty­czne mogą być włosy,  wiele osób pod­nosi w niedowierza­niu jed­ną brew. Tym­cza­sem w ciągu ostat­nich kilku­nas­tu miesię­cy pod naszym nosem roz­gry­wa się mała rewolucja.

28630_beyonce_knowles_afro

Nat­u­ralne włosy u czarnoskórych kobi­et i mężczyzn to zde­cy­dowanie więcej niż afro. Ale zwierz umieś­cił to zdjęce Bey­once bo stras­zli­wie mu się podoba

Zaczni­jmy od Oscarów. Na czer­wonym dywanie pojaw­iła się wśród licznych gwiazd aktor­ka i piosenkar­ka imie­niem Zen­daya. Prze­gapić dziew­czyny nie było moż­na bo oprócz bard­zo ład­nej białej sukien­ki miała też dredy. Ale nie byle jakie dredy tylko pięknie ułożoną się­ga­jącą do połowy pleców fryzurę. Na zwierzu jej wygląd zro­bił olbrzymie wraże­nie – nie tylko jako po pros­tu cud­owne zestaw­ie­nie (tak naw­iasem mówiąc ślicz­na to dziew­czy­na) ale także pew­na deklarac­ja poli­ty­cz­na. Jak szy­bko się okaza­ło – decyz­ja o przyjś­ciu na Oscary w dredach nie została nieza­uważona. Gdy Zen­daya podeszła do reporter­ki E! pracu­jącej dla Fash­ion Police (pro­gram w którym kry­tyku­je się to co gwiazdy zakłada­ją na wszelkie uroczys­toś­ci i gale) ta stwierdz­iła ze to niesamowite że dredy nie pach­ną ani mar­i­huaną ani ole­jkiem z paczuli. Dziew­czynie zro­biło się przykro i następ­nego dnia dość słusznie napisała w medi­ach społecznoś­ciowych że jest różni­ca pomiędzy robi­e­niem sobie żartów a odwoły­waniem się do krzy­wdzą­cych stereo­typów. Kiedy zwierz pisze ten wpis jesteśmy już po całej burzy która prze­lała się przez amerykańs­ki show biznes w związku z tą sprawą. Mieliśmy masę tweet­ów, pub­liczne przeprosiny i groź­by ode­jś­cia z pro­gramów. Ter­az wszys­tko przy­ci­chło ale tegoroczne Oscary będą się kojarzyły w Stanach przede wszys­tkim z dreda­mi.  Nie bez przy­czyny – od pewnego cza­su trud­no o lep­szy sym­bol rasowych napięć niż włosy afro-amerykanów a zwłaszcza afro-amerykańs­kich kobiet.

87th Annual Academy Awards - Red Carpet

Mło­da aktor­ka na nagro­dach Akademii. Chy­ba tylko sza­le­niec mógł­by stwierdz­ić że jej fryzu­ra nie jest fantastyczna

W najwięk­szym skró­cie. Jak może wiecie włosy białych kobi­et i włosy kobi­et czarnoskórych się różnią. Inaczej ros­ną, inaczej wyglą­da­ją, inaczej się układa­ją i inaczej trze­ba je pielęg­nować.  W przy­pad­ku wszys­t­kich kobi­et (ale i mężczyzn) na całym świecie kwes­t­ia pielę­gnacji włosów jest wypad­kową mody, włas­nych potrzeb i norm kul­tur­owych.  Przy czym kobiece włosy zawsze pojaw­ia­ją się w nieco bardziej skom­p­likowanym kon­tekś­cie. Są kra­je na świecie gdzie nie wol­no ich pokazy­wać, są takie gdzie ceni się jak naj­jaśniejsze, są też takie w których moż­na z nimi robić co się chce ale np. na każdym kroku słyszy się że prawdzi­we kobi­ety mają długie włosy. Przy czym jasne jest że np. dłu­gość włosów u mężczyzn też jest w jak­iś sposób pod­dana reg­u­lacji przez kul­turę. W przy­pad­ku włosów kobi­et czarnoskórych (zwier­zowi chodzi tylko o kobi­ety mieszka­jące w Stanach czy w Anglii – nie chodzi mu o kobi­ety Afrykańskie choć tu też jest bard­zo rozwinię­ta kul­tura związana z włosa­mi) zachodzi jed­nak zjawisko którego nie da się nie dostrzec. Otóż – ist­nieje poję­cie „good hair”- co ono oznacza? Dziś co raz mniej ale jeszcze kilka­naś­cie lat temu oznacza­ło to po pros­tu wypros­towane, potrak­towane spec­jal­nym relak­serem (nie ma zwierz poję­cia jak to jest po pol­sku) włosy, które powin­ny przy­pom­i­nać włosy kobi­et białych. Pros­towanie włosów jest powszechne na całym świecie (zwierz jest praw­dopodob­nie wśród swoich zna­jomych pewnym rodzynkiem bo nigdy nie przyłożył pros­town­i­cy do włosów) ale w przy­pad­ku czarnoskórych kobi­et ilość zabiegów koniecznych by włosy przy­pom­i­nały jak najbardziej te które noszą na głowach białe kobi­ety jest zde­cy­dowanie więk­sza, kosz­town­iejsza i bardziej skom­p­likowana. Między inny­mi dlat­ego,  wśród wielu czarnoskórych kobi­et nor­ma stało się obci­nanie włosów na bard­zo krótko i nosze­nie peruk – rzecz szyb­sza i zdrowsza. Przy czym żeby uświadomić wam jak silne jest poczu­cie, że ist­nieją „dobre włosy” – Chris Rock (amerykańs­ki komik znany min.  z SNL czy prowadzenia gali Oscarowej) kil­ka lat temu nakrę­cił cały film doku­men­tal­ny poświę­cony wło­som afro-amerykanów tylko dlat­ego, że jego córecz­ka zapy­tała go które­goś dnia dlaczego nie ma dobrych włosów.

Teyonah-Parris-Natural-hair6

  Tey­on­ah Par­ris na roz­da­niu SAG  Awards — jej fryzu­ra wywołała wiele zach­wytów i dyskusji  bo takie ułoże­nie włosów nie jest tym czego się spodziewano

Jeśli przyjrzy­cie się czarnoskórym kobi­etom w fil­mach i seri­alach pewnie zauważy­cie że więk­szość z nich ma piękne proste włosy.  Gina Tor­res w Suits czy Han­ni­balu? Ker­ry Wash­ing­ton w Skan­dalu?  Nicole Beharie w Sleepy Hol­low? Chan­dra Wil­son w Grey’s Anato­my? Adu­ra McDon­ald w Pri­vate Prac­tice? Tara­ji P. Hen­son. W Per­son of Intrest? Zwierz mógł­by wymieni­ać jeszcze dłu­go bo piękne I proste włosy czarnoskórych bohaterek są nor­mą. Są tak powszechne że nawet nie kwes­t­ionu­je­my ich obec­noś­ci. Trak­tu­je­my je na tej samej zasadzie na jakiej trak­tu­je­my włosy aktorek o każdym innym kolorze skóry wchodzą z założe­nia że ich pros­towanie jest taką samą czyn­noś­cią jak far­bowanie włosów (zwierz praw­ie nie ma zna­jomych którzy tak jak on nie far­bu­ją włosów). Prob­lem pojaw­ia się wtedy kiedy te wypros­towane – w pewnym sen­sie „wybielone” włosy są trak­towane jako dobre, czyste i właś­ci­wie – dla czarnoskórej kobi­ety. Nie chodzi bowiem o to, że taki rodzaj fryzur pokazu­ją media – ale też o to, że tak noszą się też ważne czarnoskóre kobi­ety jak cho­ci­aż­by Michelle Oba­ma. Wypros­towane, lśniące włosy  czy peru­ki sta­ją się wtedy pewną jas­no ustaloną nor­mą. Nor­mą od której odstępst­wo dla wielu kobi­et jest trudne, czy niekiedy praw­ie niemożli­we. Inter­net pełen jest młodych kobi­et które decy­du­ją się powró­cić do swoich nat­u­ral­nych włosów i ze zdu­mie­niem odkry­wa­ją, że o ich pielę­gnacji nie wiedzą zbyt wiele. Lan­sowany obraz kobiecej pię­knoś­ci od daw­na jest taki sam – jak naj­jaśniejsza skóra, długie proste włosy – całkiem praw­dopodob­ne że pofar­bowane na blond.

oliviapope

tumblr_mvt3jcfVQv1qhozbxo2_1280

Włosy fil­mowych bohaterek są pięknie wypros­towane i ślicznie się układa­ją — odby­wa się to oczy­wiś­cie sporym kosztem i wysiłkiem ale pasu­je do kanonów urody

Trendy we włosach czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjed­noc­zonych zmieni­ały się tak samo jak zmieni­ały się wśród wszys­t­kich innych mieszkańców kra­ju. Kiedy jed­ni przyl­izy­wali włosy na żel inni mieli afro, kiedy u jed­nych były modne pasem­ka u drugich najwięk­szym powodze­niem cieszyły się warkoczy­ki. Wyda­je się jed­nak że w ciągu ostat­nich kilku lat – a na pewno w ciągu ostat­nich kilku­nas­tu miesię­cy mamy do czynienia ze zjawiskiem które wychodzi poza granice mody. Oto Afroamerykanie a zwłaszcza Afroamerykan­ki zaczęły nabier­ać co raz więk­szej świado­moś­ci jak dalece posunął się pro­ces dzie­le­nia włosów na dobre i złe. Jed­nym z ciekawszych przykładów takiego podzi­ału jest fakt, że kiedy pokazano wyty­czne co do reg­u­laminowej fryzury żołnierek okaza­ło się, że wyty­czne jak najbardziej uwzględ­ni­a­ją wypros­towane włosy ale odrzu­ca­ją włosy nat­u­ralne.  Nie trud­no zgad­nąć ze wywołało to pewną kon­ster­nację. Z kolei nie tak dawno temu – dwo­je komików w Stanach uznało, za bard­zo dobry przed­miot żartów fryzurę Blue Ivy – cór­ki Bey­once, sugeru­jąc że chodzi nieuczesana. Przy czym Blue Ivy zaw­iniła tylko tym że ma na głowie nat­u­ralne dość nies­forne kędzior­ki – coś co wyda­je się najbardziej nat­u­ral­ną fryzurą dla kilkulet­niego dziec­ka. Przy czym zaz­naczmy że w tej spraw­ie odbyła się ogól­no nar­o­dowa dyskus­ja w której wiele osób uważało, że fakt iż na jed­nym zdję­ciu dziew­czyn­ka ma nieułożone włosy jest skan­dalem (dobrze że rodz­ice zwierza nie byli znani, przy zwier­zowych skłon­noś­ci­ach do chodzenia w potar­ganych włosach kto wie co by było).

article26525281e972cf700000578462_634x793.jpg.CROP.hd-large

Ble Ivy popełniła stras­zli­wy błąd — jej włosy nie układa­ją się tak jak powin­ny wedle stan­dard­ów uznanych przez media

Owo poczu­cie, że ist­nieje konieczność odczarowa­nia nat­u­ral­nych włosów Afro-Amerykanek znalazło w ostat­nich miesią­cach wyraz w pro­dukc­jach telewiz­yjnych. Na pier­wszy plan wysuwa się How to Get Away With Mur­der.  W jed­nej ze scen – która pewnie nie poruszyła widzem Europe­jskim ale wstrząs­nęła Ameryką, oglą­damy bohaterkę (graną przez Vio­lę Davies która od pewnego cza­su pojaw­ia się w swoich nat­u­ral­nych włosach) która powoli zde­j­mu­je swo­je codzi­en­ny „strój” – na bok idzie mak­i­jaż, sztuczne rzęsy aż w końcu peru­ka. Pod tą zbro­ją w której pokazu­je się codzi­en­nie – dos­tosowu­jąc się do wymogów pięk­na skry­wa się zupełnie inna kobi­eta z krótki­mi włosa­mi zwi­ja­ją­cy­mi się w charak­terysty­cznego baran­ka. W jed­nej z ostat­nich scen odcin­ka nadawanego w zeszłym tygod­niu, widz­imy z kolei jak odwiedza­ją­ca bohaterkę mat­ka czesze jej włosy. Korzys­ta do tego ze spec­jal­nego grze­bi­enia – bo bard­zo krę­cone włosy czesze się w spec­jal­ny sposób. Zresztą czesanie włosów czarnoskórych dzieci to czyn­ność wcale nie taka pros­ta – choć stanowi ele­ment wspól­ny wielu wspom­nień to jed­nak rzad­ko widz­imy go w pop­kul­turze. Kil­ka lat temu ten wątek pojaw­ił się w Grey’s Anato­my kiedy okaza­ło się, że bohater nie miał poję­cia jak uczesać swo­ją adop­towaną czarnoskórą córeczkę (pomogła mu dopiero jed­na z lekarek).  How Tu Get Away With Mur­der chy­ba najbardziej gra wątkiem włosów. Ale to nie jedyny ser­i­al, który pode­j­mu­je tą kwest­ię. W Orange is The New Black jed­na z bohaterek nosi bard­zo charak­terysty­czną fryzurę gdyż tak uczesała ja pier­wsza oso­ba która umi­ała zaj­mować się jej włosa­mi. Ponown­ie układanie pewnej charak­terysty­cznej dla włosów osób czarnoskórych fryzury sta­je się ele­mentem który łączy ją nie tylko z włas­nym pochodze­niem ale także przy­pom­i­na o więzi­ach przy­pom­i­na­ją­cych te rodzi­ciel­skie. Z kolei w pro­dukcji Black-ish Tracee Ellis Ross postaw­iła warunek że wys­tąpi w swo­jej nat­u­ral­nej fryzurze albo w ogóle. Stac­ja zde­cy­dowała się przyjąć ją z całym dobrodziejst­wem jej wspani­ałych włosów.

htgawm13

Czesanie włosów przez matkę to coś co z jed­nej strony jest czytelne dla wszys­t­kich — w takim układzie jaki pokazano w w seri­alu bard­zo odwołu­je się do kul­tur­owego znaczenia włosów

Te zmi­any w pop­kul­turze widać także na czer­wonym dywanie – jeszcze kil­ka lat temu właś­ci­wie nie dało się wyłow­ić wzrok­iem aktor­ki czy piosenkar­ki (choć tu zwierz ma wraże­nie że zawsze panowała nieco więk­sza swo­bo­da) decy­du­jącej się przyjąć na roz­danie nagród w swo­jej nat­u­ral­nej fryzurze. Moż­na było włosy albo wypros­tować (przy czym nawet uczesanie w fale czy loki częs­to oznacza wypros­towanie włosów) albo ściąć bard­zo krótko lub tez założyć perukę. W tym roku w swoich nat­u­ral­nych włosach po czer­wonym wybiegu spacerowały Vio­la Davies, Solange Knowles (sios­tra Bey­once), Ava DuVer­nay (reży­ser­ka Selmy), Tey­on­ah Par­ris czy Lupi­ta Nyong’o.  Przy czym przy­padek Lupi­ty nieco różni się od pozostałych wymienionych, bo jed­nak jest to dziew­czy­na z Kenii która co praw­da robi kari­erę w Stanach ale częs­to mówiła o tym jak obce są jej pewne kwest­ie związane z wyglą­dem (np. rzecz jas­na nigdy nie czuła się gorsza ze wzglę­du na swój bard­zo ciem­ny odcień skóry bo też nie był to w jej rodzin­nym kra­ju prob­lem).  Zresztą o kwestii bard­zo różnego spo­jrzenia na włosy (w Afryce też pod­da­je się je liczym zabiegom pielę­gna­cyjnym żeby nie było) bard­zo fajnie pisze Chi­ma­man­da Ngozi Adichie w Amer­i­canah  — doskon­ałej książce, która zaczy­na się w salonie fryz­jer­skim. Trze­ba jed­na Lupicie przyz­nać, że jako dziew­czy­na wyk­sz­tał­cona w Stanach musi sobie zdawać sprawę, że pojaw­ia­jąc się na kole­jnych galach w swoich nat­u­ral­nych włosach (w których wyglą­da świet­nie ale Lupi­ta pewnie by we wszys­tkim świet­nie wyglą­dała) prze­suwa nieco granice tego co uważa się za właś­ci­wie i ele­ganck­ie Co zresztą  prowadzi nas do kwestii od której zwierz zaczął wpis. Pod­czas gdy wiele osób uważa dredy za fryzurę brud­ną i będącą prze­jawem braku higieny to jed­nak trze­ba pamię­tać, ze to nie jest fryzu­ra nien­at­u­ral­na ani w jakikol­wiek sposób gorsza. Wręcz prze­ci­wnie – dredy zde­cy­dowanie lep­iej i przede wszys­tkim łatwej robi się z włosów osób czarnoskórych i jest to jed­na z tych nat­u­ral­nych fryzur, w której łat­wo ukła­da się włosy. Ale per­spek­ty­wa spo­jrzenia na nie jest przede wszys­tkim przez pryz­mat tego jak dredy funkcjonu­ją w kul­turze białych – a tam są znakiem przy­należnoś­ci (a przy­na­jm­niej były) do pewnych sub­kul­tur (jasne wśród osób czarnoskórych też tak bywa ale nie jest to aż tak sil­na korelacja).

tumblr_nk9fh6G9mS1qbm0duo1_540

Lupi­ta zawsze pokazu­je się w nat­u­ral­nych włosach. 

Warto też dodać – co pokazu­je wiele stron zestaw­ia­ją­cych ze sobą fryzury – że bard­zo wielu aktorkom jest dużo bardziej od twarzy w nat­u­ral­nych włosach. To nie dzi­wi –peru­ki czy bard­zo moc­no wypros­towane włosy, na dodatek częs­to przedłużane – częs­to wyglą­da­ją sztucznie. Z kolei nat­u­ralne włosy u wielu kobi­et wyglą­da­ją fan­tasty­cznie. Oczy­wiś­cie każdy ma pra­wo nosić fryzurę taką jaka mu się podo­ba ale moż­na się zas­tanaw­iać ile afro-amerykanek pros­tu­ją­cych włosy robi to dla urody i po to by poczuć się piękniejszą a ile bo nie wypa­da bie­gać z nat­u­ral­ny­mi włosa­mi. Przy czym te rozważa­nia zwierza mają jeszcze jeden ciekawy kon­tekst. W filmie Dear White Peo­ple (anal­izu­ją­cy jak czarnoskórzy stu­den­ci czu­ją się na niemalże całkowicie białym uni­w­er­syte­cie) wątek włosów odgry­wa bard­zo ważną rolę – bohaterowie maja różne pode­jś­cie do swoich fryzur. Ale jed­nym z ważnych tem­atów jest proś­ba chłopa­ka z olbrzymim Afro by ludzie przestali dotykać jego włosów. Ta fas­cy­nac­ja nat­u­ral­ny­mi włosa­mi czarnoskórych osób jest niesły­chanie iry­tu­ją­ca – zwłaszcza że trak­tu­je się je jako coś egzo­ty­cznego co od razu moż­na dotknąć – co prowadzi część osób do ści­na­nia włosów na krótko. Zwier­zowi nigdy nie przyszło­by do głowy dotykać czyichś włosów ale np. nie da głowy, że stwierdze­nie że czarnoskóre aktor­ki lep­iej wyglą­da­ją w nat­u­ral­nych fryzu­rach nie bierze się np. z fak­tu, że nawet dla zwierza stanowi to pewną egzo­tykę. Przy czym ponown­ie – każdy ma pra­wo mieć na głowie to co chce – nie chodzi by komukol­wiek narzu­cić jeden mod­el nosze­nie włosów (wtedy jesteśmy dopiero po złej stron­ie mocy).

tumblr_nehcrhCFqK1qicw59o1_1280

Dotykanie Afro trak­tu­je się jako jed­ną z tych stras­zli­wie powszech­nych i den­er­wu­ją­cych rzeczy

Wszelkie rozważa­nia na tem­at rasy – czy to z punk­tu widzenia fryzury czy ubioru zawsze rozbi­ja­ją się o pytanie czy ten czyn­nik rasowy jest istot­nie tak ważny. Czy pros­tu­ją­ca włosy dziew­czy­na z Pol­s­ki (bo taka moda) i czarnoskóra dziew­czy­na ze Stanów (bo tak wypa­da) rzeczy­wiś­cie są od siebie takie różne. Czy zwi­ja­ją­cy dredy ekolog z Bruk­seli różni się od zaplata­jącej dziesiąt­ki warkoczyków dziew­czyny z Bal­ti­more. Czy rasa odgry­wa tu tak wielkie znacze­nie jak się wyda­je. Zdaniem zwierza coś jest na rzeczy. Gdy wejdzie się na youtube zna­jdziecie wiele pan­eli dyskusyjnych w których omaw­ia się różne style noszenia włosów, pojaw­ia­ją się pyta­nia o kul­tur­owy i rasowy wymi­ar konkret­nych fryzur i o kanony pięk­na. Jak zwierz wspom­ni­ał – tem­at jest na tyle palą­cy i ciekawy że prze­bi­ja się do pop­kul­tu­ry – czy to we wzmi­ankach w seri­alu czy w postaci kome­diowych filmów doku­men­tal­nych. Tum­blr pełen jest his­torii młodych dziew­czyn które postanow­iły nie tylko zmienić fryzurę ale też pol­u­bić swój nat­u­ral­ny wygląd. Wśród ich nar­racji prze­bi­ja jed­no – wiz­ja życia z niewypros­towany­mi włosa­mi, to nie tyle zmi­ana wyglą­du co zmi­ana pode­jś­cia do swo­jej rasy i tego co się z nią wiąże.  Jakkol­wiek dla wielu z nas może to brzmieć bard­zo obco —  wiele młodych afro-amerykańs­kich dziew­czyn żyje w społeczeńst­wie które w jak­iś sposób odrzu­ca ich nat­u­ralne włosy. Trochę tak jak­by w Polsce uznać, że brą­zowe włosy są brzy­d­kie, niewłaś­ci­wie a może nawet – wyjś­ciowo niezad­bane. Przy czym żeby było jasne – zwierz – podob­nie jak więk­szość osób wypowiada­ją­cych się w spraw­ie – uważa, że nie ma lep­szych i gorszych włosów. Nieza­leżnie czy są wypros­towane, far­bowane, nat­u­ralne czy skryte pod peruką. Na pewno najważniejsze nie jest to co się robi z włosa­mi ale to czym podyk­towane są nasze decyz­je. Jasne jest że wszyscy może­my być ofi­ara­mi mody, ale nikt nie powinien być ofi­arą uprzedzeń.

Ps: Zwierz zde­cy­dował się na ten wpis bo zori­en­tował się jak wielu jego czytel­ników nie zda­je sobie sprawy z tego jak poważną i dysku­towaną w Stanach Zjed­noc­zonych sprawą są włosy. Zwierz nie chci­ał opisać wszys­tkiego – raczej dać okno na pewną dyskusję jaka się toczy – wtedy łatwiej jest zrozu­mieć pewne pop­kul­tur­alne odwoła­nia czy mniejsze i więk­sze skandale.

Ps2: Wczo­raj wiec­zorem zwierz miał na fb 9 tys. czytel­ników a pod­cast radz­ił sobie bard­zo ład­nie na iTunes. Wielkie dzię­ki dla czy­ta­ją­cych, słucha­ją­cych i śledzą­cych. Zwierz ma dzię­ki wam poczu­cie, że nie mierzy się sam z popkulturą

68 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online