Home Ogólnie Batman i Batman czyli zwierz o dwóch nietoperzych animacjach

Batman i Batman czyli zwierz o dwóch nietoperzych animacjach

autor Zwierz

Hej

Jak wiecie zwierz uwiel­bia Bat­mana. Od cza­su kiedy jako dziecko czy­tał komiksy TM-Semic i oglą­dał cud­owną ani­mac­je o Bat­manie (pamięta­cie kreskówkę z lat 90 gdzie wszyscy byli tak cud­own­ie kwadra­towi) Mroczny Ryc­erz niepodziel­nie rządz­ił sercem zwierza. Tak jest do dzisi­aj i zwierz ilekroć ma okazję posz­erza swo­ją kolekcję komik­sów o Bat­manie jed­nocześnie radośnie przyj­mu­jąc każdą fil­mową obec­ność swo­jego ulu­bionego bohat­era — czy to w fil­mach fab­u­larnych, (za który­mi jak wiecie ostat­nio nie przepa­da) czy to w rolach dru­go­planowych (Bat­man z fil­mu Lego Movie jest cud­owny) czy właśnie w ani­mac­jach. Gala­pa­gos jak­by wiedząc o miłoś­ci zwierza postanow­ił wypuś­cić ser­ię ani­macji o Bat­manie (świę­tu­jąc przy okazji 75 lecie bohat­era). Co więcej nie usta­jąc w swo­jej miłoś­ci do zwierza dwie pier­wsze ani­mac­je z cyk­lu zwier­zowi przysłano pros­to do domu. Czegóż chcieć więcej w tym wypełnionym miłoś­cią świecie? Chy­ba tylko recen­zji. Dwa tytuły które zwierz znalazł w skrzynce pocz­towej to Bat­man: Atak na Arkham i Syn Bat­mana. Zwierz zaczął od Ataku na Arkham bo chci­ał sobie przed seansem przeczy­tać jeszcze raz przeczy­tać komiks Mor­risona którego luźną Adap­tacją jest Syn Bat­mana. I w takiej też kole­jnoś­ci opowie wam o filmach.

Zwierz przyz­na szcz­erze — rzad­ko dosta­je dary losu. Tym razem jed­nak los podrzu­cił mu coś tak cud­ownego, że nie obe­jrzeć i nie zre­cen­zować było­by grzechem

Atak na Arkham to taki Bat­man bez Bat­mana. Główny­mi bohat­era­mi są tu inne posta­cie ze świa­ta DC — czyli słyn­ny Sui­cide Squad — gru­pa złożona z anty­bo­haterów, której skład (jak to zwyk­le w komik­sach bywa) zmieni­ał się nie raz. Tym razem w jego skład wchodzą Dead­shot, Harley Quinn, King Shark, Cap­i­tan Boomerang, Killer Frost i Black Spi­der, którzy niechęt­nie wła­mu­ją się do Arkham (jest to mis­ja istot­nie samobójcza). Tam zaś czeka na nich Jok­er, Rid­dler i mnóst­wo prob­lemów. Trze­ba powiedzieć, że film ma pewien prob­lem z tem­pem i akcją. Choć inter­akc­je pomiędzy członka­mi Sui­cide Squad są bard­zo fajne (zwłaszcza pomiędzy King Sharkiem a Killer Frost) to jed­nak akc­ja częs­to sia­da a całość ma swo­je wady. Film toczy się wedle schematu powol­nego elim­i­nowa­nia bohaterów i ale za mało ich znanym by było nam z tego powodu jakkol­wiek przykro. Ogól­nie część postaci nawet nie ma za bard­zo charak­teru. Oczy­wiś­cie zawsze fajnie zobaczyć sce­ny między Jok­erem a Harley Quinn ale zwierz przyz­na, że całość wyszła bard­zo śred­nio. Poza kilko­ma drob­ny­mi niespodzianka­mi zwierz nie mógł się otrząs­nąć z wraże­nia jak­by już kiedyś widzi­ał dokład­nie taki sam film. Ale w sum­ie to nie jest najwięk­szy zarzut zwierza do tej animacji.

Wszys­tko  fajnie tylko to nie jest film o Batmanie

Najwięk­szy prob­lem zwierz ma z nazy­waniem tego fil­mu o Bat­manie. Pojaw­ia się on w dosłown­ie kilku sce­nach, niewiele mówi i jest… w sum­ie zupełnie w tej his­torii zbęd­ny. Zwierz ma brzy­d­kie pode­jrzenia, że DC chci­ało w ten sposób sprzedać film który opowia­da o mniej znanych bohat­er­ach (mniej znanych sze­rok­iej pub­licznoś­ci – bo jed­nak Harley Quinn to nie jest trze­ci gar­ni­tur bohaterów). Co ciekawe film łączy się z uni­w­er­sum znanym z ostat­nich gier o Bat­manie — czyli Arkham Asy­lum i Arkham Ori­gins. Jeśli gral­iś­cie w grę to kil­ka miejsc które odwiedza­ją bohaterowie wyda się wam dzi­wnie zna­jomym. Do tego spece od wyłapy­wa­nia naw­iązań znaleźli w filmie też kil­ka dość jas­nych aluzji do Burtonowskiego Powro­tu Bat­mana — zwierz przyz­na znalazł sam tylko jed­no (w sce­nie między Harley Quinn i Bat­manem) ale może wy będziecie mieli sprawniejsze oko (a potem na Imdb może­cie sprawdz­ić czy wszys­tko dostrzegliś­cie). Co do ani­macji to zwierz nie jest specem — oso­biś­cie musi powiedzieć, że nie był to najład­niejszy ani­mowany film jaki zwierz widzi­ał ale z drugiej strony — nie była to z pewnoś­cią zła czy nied­bała ani­mac­ja. W każdym razie film jest dużo lep­szy jeśli oglą­da się go nie myśląc o nim jako o filmie o Bat­manie. No i jeszcze jed­no (co doty­czy obu filmów ale pier­wszego bardziej) — to są ani­mac­je nie dla dzieci. To znaczy zwierz wie, że wszyscy tu zda­je­my sobie sprawę iż film ani­mowany nie musi być filmem dziecię­cym ale w Ataku na Arkham jest jak najbardziej dorośle — seks, prze­moc i dużo krwi. I dobrze bo w sum­ie dlaczego by nie.

Z postaci w filmie zwier­zowi chy­ba najbardziej podobał się Jok­er. Odpowied­nio sza­lony i nie liczą­cy się z nikim

O ile po Ataku na Arkham zwierz się niczego nie spodziewa o tyle w przy­pad­ku Syna Bat­mana miał pewne oczeki­wa­nia. Zwierz bard­zo lubi serie o Synu Bat­mana (późniejszym Robinie) autorstwa Gran­ta Mor­risona i był bard­zo ciekaw jak początek tej his­torii (komiks Bat­man i Syn wyszedł w Polsce) sprawdzi się w filmie. No i nieste­ty — zwierz się trochę zaw­iódł. Tak jasne Bat­man i Syn nie pory­wa­ją his­torią (choć jak komuś się marzy Gibral­tar…) ale mają kil­ka fajnych scen — jed­ną z ulu­bionych zwierza jest przyję­cie, na którym Bat­man gra play­boya Bruce’a Wayne’a czy sce­na poje­dynku Dami­ana i Tima nowego Robi­na (serio co Bat­man ma z tymi chłop­ca­mi). Obu tych scen nie zna­jdziemy w filmie — który pokazu­je nam zupełnie inną his­torię. Tu mamy przede wszys­tkim wątek zem­sty — z jed­nej strony Death­stroke chce wykończyć bied­nego Dami­ana za to, że ten go oślepił z drugiej strony Dami­an chce się zemś­cić za śmierć dzi­ad­ka (od tego cała his­to­ria się zaczy­na). Poza tym co zwierza najbardziej zden­er­wowało to Talia al Ghul zami­ast być może nie tyle głównym złym ale osobą która kon­trolu­je całą sytu­ację zosta­je sprowad­zona raczej do roli damy w opałach która paku­je się dość bezmyśl­nie w kłopo­ty — co nie do koń­ca do niej pasu­je. Nato­mi­ast zde­cy­dowanie więcej mamy scen z Bat­manem i Dami­anem który jest w filmie nieco mniej psy­chopaty­czny niż w komik­sach (w komik­sie to było to moc­no zabur­zone dziecię) i zde­cy­dowanie szy­b­ciej dogadu­je się z ojcem. No i nie próbu­je niko­go zabić by zostać jedynym towarzyszem Bat­mana — co zawsze jest na plus. W filmie Tima zastą­pi­ono Nightwingiem (czyli pier­wszym Robinem — Dick­iem Graysonem) co z jed­nej strony daje kil­ka zabawnych scen z drugiej — zaz­drość dorosłego już Dic­ka o syna Bat­mana jest nieco mniej zrozu­mi­ała niż zaz­drość Tima z komiksu.

Bycie ojcem nie jest łatwe. Na całe szczęś­cie Bat­man ma już wielo­let­nie doświad­cze­nie w opiece nad mały­mi niepoko­rny­mi chłopcami

W tym całym korowodzie podopiecznych Bat­mana moż­na się pogu­bić, ale cały film oglą­da się całkiem przy­jem­nie, ani­mac­ja jest dobra (poza Tal­ią która nieste­ty ma kosz­marny kostium) a dow­cipy całkiem niezłe (zwłaszcza Alfred jest odpowied­nio sarkasty­czny). Oczy­wiś­cie pomysł że Bat­man ma dziecko ma spory potenc­jał kome­diowy (choć jak się zna komiksy o Dami­an­ie to trochę trud­no się śmi­ać) ale cały film podob­nie jak jego poprzed­nik jest raczej dla dorosłych choć w mniejszym stop­niu (zwierz wie, że będziecie się z niego śmi­ali że to pow­tarza ale nie ukry­wa­jmy wciąż są ludzie trak­tu­ją­cy ani­mac­je jako zabawę dla dzieci). Jeśli zwierz miał­by się czegoś czepi­ać to sposobu przed­staw­ienia Bat­mana w tym filmie — nie jest on ani jakoś szczegól­nie bystry (w ogóle ro jest ciekawe że Bat­man od razu przyj­mu­je do wiado­moś­ci, ze Dami­an jest jego synem i żad­nych badań nie robi — choć­by dla pewnoś­ci) ani też nie za bard­zo jest tu wielkim detek­ty­wem (zde­cy­dowanie lwią część robo­ty odwala­ją za niego pomoc­ni­cy). W sum­ie jedyne co dobrze mu wychodzi do nosze­nie kostiu­mu (ale w komik­sie wyglą­dał jeszcze lep­iej). Ale to chy­ba ogól­nie jest prob­lem z Bat­manem — rzad­ko twór­cy wyko­rzys­tu­ją pełen potenc­jał tej postaci.

Bat­man właśnie dowiedzi­ał się że ma syna. Wszyscy widz­imy porusze­nie i niedowierzanie na jego twarzy

Zwierz ma do obu filmów swo­je zas­trzeże­nia ale strasznie si cieszy, że na rynku jest co raz więcej ani­macji z super bohat­era­mi. Kiedyś właś­ci­wie nie sposób było ich dostać ter­az pojaw­ia­ją się coraz częś­ciej choć są dość kon­sek­went­nie staw­iane w dziale z fil­ma­mi dla dzieci. A szko­da bo choć Bat­man najlepiej sprawdza się na kar­tach komik­su to jed­nak zawsze fajnie go zobaczyć w ani­macji zwłaszcza, że jed­nego DC nie moż­na odmówić — doskonale dobiera aktorów którzy pod­kłada­ją głos pod posta­cie (zresztą częs­to są to oso­by doskonale fanom gier i ani­macji znane). Jeśli więc tęskni­cie za Bat­manem i nie jesteś­cie do koń­ca pewni czy doży­je­cie Super­man v Bat­man to nowe ani­mac­je doskonale wypełnią wam oczeki­wanie. I pozosta­je mieć tylko nadzieję, że na naszym rynku będzie się ich pojaw­iać co raz więcej.

Ani­mac­je pojaw­iły się na naszym rynku z okazji roczni­cy pow­sta­nia Bat­mana — którego jak ostat­nio wszyscy pow­tarza­my jak mantrę stworzył Bill Fin­ger i Bob Kane. 

Ps: To nie jest spis spon­sorowany choć istot­nie nie da się ukryć, że zwierz znalazł oba filmy o Bat­manie w swo­jej skrzynce pocz­towej co niesły­chanie go ucieszyło. Nie mniej i tak pewnie by je kupił. I by o nich napisał.

Ps2: To chy­ba nie koniec naszych ran­dek z ani­macją w tym tygodniu.

7 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online