Home Ogólnie Brew bawi czyli zwierz odkrywa po co brwiom aktorzy

Brew bawi czyli zwierz odkrywa po co brwiom aktorzy

autor Zwierz

Hej

Zwierz raz na jak­iś czas zaj­mu­je się sprawa­mi niesły­chanie istot­ny­mi dla kul­tu­ry pop­u­larnej. Jak może pamięta­cie przed­staw­ił wam już znacze­nie krawa­ta w bry­tyjskiej kine­matografii i uświadomił wam, że wszyscy aktorzy mają prędzej czy później zdję­cie w wan­nie. Dziś w ramach tego samego cyk­lu – odsła­ni­a­nia przed wami mniej znanych mean­drów kul­tu­ry pop­u­larnej, zwierz chci­ał­by się skupić na brwiach. Widzi­cie ist­nieje bard­zo wielu aktorów, którzy zro­bili kari­ery bez brwi. Zde­cy­dowana więk­szość aktorów i aktorek ma brwi. To powin­no być już dla nas pewną wskazówką, że na drodze do kari­ery aktorskiej brwi są jed­nym z pod­sta­wowych i niemal zawsze wyma­ganych atry­butów. Jed­nak cza­sem bywa tak, że brwi robią właś­ci­wie kari­erę praw­ie samodziel­nie i niekiedy moż­na dojść do wniosku, że aktor właś­ci­wie tylko za nimi podąża. Dziś zwierz odwiedzi kil­ka takich przy­pad­ków. Na liś­cie zwierza pojaw­ią się ludzie z dwóch kat­e­gorii. Pier­wsi to ci, którzy wyróż­ni­a­ją się brwia­mi promi­nent­ny­mi i sam ich widok budzi respekt. Dru­ga gru­pa to zaś ci, którzy zrozu­mieli, że nie ma się, co opier­ać i trze­ba dać brwiom wol­ność tak by prze­jęły kon­trolę nad resztą gry aktorskiej.  Nieste­ty jest to lista złożona główne z panów aktorów. Brwi aktorek wciąż pod­dawane są tor­turą (prosimy o chwile cieszy), co oznacza, że wiele z nich (brwi nie aktorek) nigdy nie ma szans zaist­nieć na sre­brnym ekranie. Pon­ad­to pole­ca się czy­tać wpis z unie­sioną prawą brwią. Będzie wtedy ciekawszy.

Pro­ponowany sposób czy­ta­nia dzisiejszego pos­tu. Wcześniej zwierz pro­ponu­je odrobinę tren­ingów przed lus­trem.

Lee Pace/ Thran­duil – brwi Lee Pace nie miały łat­wo. Aktor gra­ją­cy transsek­su­al­istę w Soldier’s Girl poświę­cił je na ołtarzu sztu­ki. Być może, dlat­ego kiedy wró­ciły postanow­iły właś­ci­wie prze­jąć cały ekra­nowy czas przys­to­jnego Lee. Jed­nak ich wiel­ka chwila nadeszła wraz z ekraniza­cją Hob­bita. Są to praw­dopodob­nie jedyne brwi w Pop­kul­turze, które dostały włas­ną elfią charak­teryza­cję i włas­ną osob­ną klatkę w trail­erze. Niewiele osób wie, że Lee w ogóle nie grał w swo­jej roli w Hob­bi­cie i że jak się lep­iej człowiek przyjrzy to w napisach koń­cowych są wymienione tylko jego brwi. Brwi Lee Pace są obec­nie najczęś­ciej omaw­iany­mi brwia­mi w pop­kul­turze. To jed­nak jest jakieś osiąg­nię­cie. Zwłaszcza, że nie miały wielu scen. Ogól­nie to jeden z najsz­erzej omaw­ianych ele­men­tów ekraniza­cji Hob­bita.

Brwi Lee w swoim elfim wyda­niu — najważniejszy ele­ment trail­era do drugiej częś­ci Hob­bita (gif stąd)

A tu brwi Lee, w nieco bardziej codzi­en­nym wyda­niu — też pracu­ją na włas­ną chwałę a może i nawet włas­ną przy­czepę na planie (gif stąd) 

Jack Nichol­son – brwi Jac­ka Nichol­sona pod­pisały cyro­graf z dia­błem. Dzię­ki temu nada­ją twarzy akto­ra zawsze ten sam sza­lony wyraz. Co więcej brwi Nichol­sona pod­pisu­ją własne kon­trak­ty i cza­sem nie zgadza­ją się na granie w fil­mach. Kil­ka wywiadów potwierdz­iło, że prawa brew jest nieco zaz­dros­na o lewą. Obie brwi Nichol­sona twierdzą zaś, że wszys­tkie pochwały idące do akto­ra za wys­tęp w Lśnie­niu powin­ny iść przede wszys­tkim do nich.  Amerykańs­ka Akademia Fil­mowa zas­tanaw­ia się nad wydaniem oświad­czenia, w którym potwierdza to stwierdze­nie.  Brwi Nichol­sona twierdzą, ze pokłada­ją spore nadzieje w brwiach Leonar­do DiCaprio, które uzna­ją za swo­je godne następczynie.

Jest właś­ci­wie pewne, że brwi Jac­ka Nichol­sona sprzedały dusze akto­ra za możli­wość lep­szego gra­nia w fil­mach (gif stąd) 

Leonard Nimoy – ciszące się sławą brwi Nimoya rzad­ko udziela­ją komen­tarzy dla prasy. Dla nich pra­ca nad Star Trekiem była okre­sem ciągłych tor­tur i upoko­rzeń. Obie czu­ją, że nie zasłużyły sobie na los, jaki je czekał. Choć cieszą się ze sławy (prawa brew myśli o prze­jś­ciu na wcześniejszą emery­turę, lewa się wacha) i lubią spotka­nia z fana­mi to jed­nak obie przyz­na­ją, że pra­ca na planie była dla nich cięż­ka przede wszys­tkim, dlat­ego, że wciąż miały wraże­nie, że gra­ją na przekór postaci odgry­wanej przez akto­ra. „Spock to postać bard­zo pew­na siebie, posługu­ją­ca się logiką, tym­cza­sem ja miałam wraże­nie, że jesteśmy cią­gle nieco zdzi­wione” powiedzi­ała anon­i­mowa brew w wywiadzie z 1981 roku.

Brwi Nimoya nie wiedzi­ały w cza­sie kręce­nia seri­alu, że staną się takie ważne, przez więk­szość odcinków czuły się głu­pio albo nie do koń­ca na miejs­cu (gify stąd)

Zachary Quin­to – zde­cy­dowanie chęt­niejsze do komen­tarzy są brwi Zacharego Quin­to odtwór­cy roli Spoc­ka w reboocie Star Tre­ka w reży­serii J.J Abram­sa. Obie są zda­nia, ze powin­no się powołać spec­jal­ną jed­nos­tkę obrony brwi przed reży­sera­mi. „Co to za pomysł by akto­ra o najsz­er­szych brwiach w Hol­ly­wood zatrud­ni­ać do roli Spoc­ka!”. Brwi dobrze znane z tego, że pozwala­ją Quin­to grać bohaterów mają­cych same wredne zami­ary poczuły się potrak­towane bez sza­cunku, gdy aktor musi­ał je częś­ciowo zgolić do roli.  Obec­nie brwi Zacharego mają się dobrze i jak zwyk­le stara­ją się ukraść (z powodze­niem) jak najwięcej cza­su ekra­nowego dla siebie.

Na co dzień twarz akto­ra skła­da się praw­ie wyłącznie z brwi. Nie trud­no więc zrozu­mieć jak wielkim poświęce­niem musi­ało byc ich cza­sowe zgole­nie (gif stąd)

Jason Momoa– brwi hawa­jskiego akto­ra zgod­nie przyz­na­ją, że najlepiej czuły się na pal­nie Gry O Tron. „To było prawdzi­we aktorskie zadanie, zwłaszcza, że musi­ałyśmy wygrać z brodą i warkoczem”. Oczy­wiś­cie wszyscy dzi­en­nikarze chcą wiedzieć, co stało się z lewą brwią akto­ra, którą znaczy charak­terysty­cz­na prz­er­wa. Brwi odzy­wa­ją się w tej spraw­ie niechęt­nie, wspom­i­na­jąc jedynie błędy młodoś­ci. Pytane o rolę w Conanie, przyz­na­ją, że nie miały tak zbyt wiele do robo­ty, ale ‘Robiły wszys­tko, co w ich mocy by ura­tować ten zaskaku­ją­co zły film”.

  Brwi akto­ra twierdzą, że są odpowiedzialne co najm­niej za połowę jego aktors­kich sukcesów

George Clooney – brwi Clooneya są przemiły­mi rozmów­ca­mi, zaprasza­ją nas na kawę i chęt­nie opowiada­ją o swoich przy­go­dach. Przez lata pozostawały w ukryciu przeko­nane, że zdo­bią twarz akto­ra dra­maty­cznego ewen­tu­al­nie akto­ra kina akcji. Dopiero pier­wsza rola kome­diowa poz­woliła im się rozwinąć. Nagle zarozu­mi­ały, że to one mogą prze­jąć kon­trolę nad filmem. Od tamtego cza­su stara­ją się jak najczęś­ciej pokazy­wać na ekranie od tej nowej kome­diowej strony. Ale w swoich ekspery­men­tach posuwa­ją się jeszcze dalej. Miały swo­je kil­ka min­ut w Spad­ko­bier­cach, choć najbardziej lubią pra­cow­ać z brać­mi Coen. Na co dzień niepo­zorne, gdy trafią na dobrego reży­sera sta­ją się mis­trzy­ni­a­mi ekranu.

Brwi Clooneya pojaw­iały się doty­chczas głównie w kome­di­ach braci Coen, po raz pier­wszy w roli dra­maty­cznej pojaw­iły się w Spad­ko­bier­cach (gif stąd

Lil­ly Collins – brwi aktor­ki naprawdę nie wiedzą skąd wokół nich tyle zamiesza­nia. Pytane o swo­ją aktorską metodę odpowiada­ją, że ich najwięk­szą zasłu­ga jest fakt, że po pros­tu są. Jak przyz­na­ją nie jest łat­wo być gruby­mi kobiecy­mi brwia­mi we współczes­nym świecie. Stan­dardy są tak moc­no wyśrubowane, że nie sposób im dorów­nać. Są jed­nak przeko­nane, że to właśnie one zapewniły młodej aktorce role w Królewnie Śnieżce. Gdy pytamy czy mają zami­ar prze­jść nad dietę unoszą się nieco tajem­nic­zo. Zakładamy, więc że chcą z nami zostać na dłużej.

Zdaniem zwierza aktor­ka wyglą­da dokład­nie tak jak powin­na a jej brwi prezen­tu­ją się znakomi­cie

Dwayne John­son – Prawa brew byłego zapaśni­ka i akto­ra nie chce wypowiadać się do kamery, co innego lewa. „Zawsze miałam więk­sze ambic­je, poza tym powiedzmy sobie szcz­erze to kwes­t­ia ćwiczeń”. Gdy zwierz pyta czy łat­wo być ele­mentem tak charak­terysty­cznej mimi­ki, lewa brew rzecz jas­na unosi się do góry. „To nigdy nie jest proste, ale jeśli dzię­ki mojej pra­cy aktor może być lep­iej rozpoz­nawany a jego mina może stać się gifem to znaczy, że robię coś dobrze, po to tu jesteśmy, żeby zmienić świat na lep­sze”.

  Tu nie chodzi o zwykłe pod­niesie­nie jed­nej brwi. The Rock dopra­cow­ał ten gest do per­fekcji. Właś­ci­wie oparł oń praw­ie praw­ie całą kari­erę aktorską

Vivien Leigh – oczy­wiś­cie brwi pani Leigh nie są już dziś z nami byśmy mogli przeprowadz­ić wywiad, ale zachowały się ich wspom­nienia. Przy­tacza­my tu frag­ment z okre­su, kiedy aktor­ka krę­ciła Przem­inęło z Wia­trem: „ Rola Scar­lett od razu wydała się nam intere­su­ją­ca. Tyle możli­woś­ci pod­kreśle­nia charak­teru i nieza­leżnoś­ci aktor­ki. Jed­nak przez więk­szość kręce­nia musi­ałyśmy słuchać się pole­ceń reży­sera. Dopiero w sce­nie urodzin Ash­leya mogłyśmy w pełni zaprezen­tować nasze możli­woś­ci. Bez wąt­pi­enia była to najlep­sza sce­na w naszym wyko­na­niu. Bez niej cały film by się nie udał”.

Nie jest łat­wo zapisać się w his­torii kina — brwiom Vivien Leigh to się udało.

Robert Pat­tin­son – brwi Rober­ta Pat­tin­sona same przyz­na­ją, że częs­to czu­ją się pominięte z powodu uwa­gi, jaki budzi jego fryzu­ra. Przede wszys­tkim są jed­nak pod wraże­niem opie­ki, jaką roz­toczył nad nimi aktor. „Do pier­wszego wys­tępu w sadze Zmierzch kazano mu wyskubać brwi. To był dla nas cięż­ki czas. Dlat­ego kiedy okaza­ło się, że cykl się ku naszej roz­paczy udał i że zostanie nakrę­conych kole­jnych pięć pro­dukcji bałyśmy się, że nasze życie zamieni się w piekło” W tej wzrusza­jącej his­torii o związku akto­ra i jego brwi stało się jed­nak inaczej „Robert stanął w naszej obronie. Nasz udzi­ał w pozostałych fil­mach jest wyraźniejszy”. Brwi odwdz­ięczyły się aktorowi w najlep­szy możli­wy dla nich sposób. Zgod­nie z życze­niem Pat­tin­sona poz­woliły mu wykre­ować obraz wam­pi­ra, który przez trzy filmy wyglą­da jak­by cier­pi­ał na zat­wardze­nie. „To było aktorskie wyzwanie, ale czego się nie robi dla swo­jego akto­ra”

 

U góry wam­pir z wiecznie zaskoc­zonym wyrazem twarzy, u dołu brwi Pat­tin­sona w stanie czystym.

Dar­ren Criss – brwi akto­ra wys­tępu­jącego w seri­alu Glee są sym­pa­ty­czne i chętne do roz­mowy. Zda­ją sobie sprawę, że przy­cią­ga­ją sporo uwa­gi. Przede wszys­tkim jed­nak wypowiada­ją się w imie­niu wszys­t­kich trójkąt­nych brwi w pop­kul­turze i poza nią. „Niewiele osób ma brwi niemal ide­al­nie w ksz­tał­cie trójką­ta. Reprezen­towanie różnych typów brwi w kul­turze pop­u­larnej jest niesły­chanie ważne. Ludzie muszą wiedzieć, że brwi mogą być trójkątne. Inaczej ludzi z trójkąt­ny­mi brwia­mi może czekać dyskrymi­nac­ja lub wyśmiewanie ze strony kolegów. Dlat­ego wybrałyśmy pro­jekt, jakim jest Glee, które nie boi się poruszać trud­nych tem­atów społecznych”. Brwi przyz­na­ją jed­nak, że wolał­by by aktor rzadziej pojaw­iał się w oku­larach z gruby­mi oprawka­mi „Od czegoś w końcu są te szkła kon­tak­towe”.

Na tym zdję­ciu widać, że aktor ma niemalże ide­al­nie trójkątne brwi.

 

Col­in O’Donoghue – w naszych wywiadach z brwia­mi postanow­iliśmy odwiedz­ić też nieco mniej znane brwi seri­alowe. Nasza uwagę przykuły brwi akto­ra gra­jącego Kap­i­tana Hooka w seri­alu Once Upon a Time. „To nie jest łatwe prze­bić się na ekranie, kiedy aktor korzys­ta z kred­ki do oczu. Wtedy więcej widzów kon­cer­tu­je się na jej obec­noś­ci­ach niż na naszych dzi­ała­ni­ach. Postanow­iłyśmy to jed­nak wyko­rzys­tać i może­my szcz­erze powiedzieć, że odpowiadamy za sukces tej roli”. Rzeczy­wiś­cie wyda­je się, że his­to­ria brwi akto­ra to przede wszys­tkim his­to­ria sukce­su — z brwi oso­by kom­plet­nie poza Irlandią niez­nanej stały się jed­nym z głównych powodów, dla których niek­tórzy wid­zowie (w tym zwierz) od cza­su do cza­su obsesyjnie szuka­ją po sieci klipów z seri­alu.

  Trochę kred­ki do oczu i odpowied­nio zaan­gażowane brwi i moż­na ukraść dla siebie połowę fan­do­mu (gif stąd)

Matt Smith – bard­zo chcieliśmy przeprowadz­ić wywiad z brwia­mi Mat­ta Smitha ale wydały one niedawno ofic­jalne oświad­cze­nie, że ich niezwyk­le delikatne zdrowie nie pozwala na pokazy­wanie się pub­licznie. Szanu­jąc ich wolę postanow­iliśmy dłużej ich nie dręczyć, zwłaszcza, że w ostat­nich lat­ach wiele przeszły. Mamy nadzieję, że w przyszłoś­ci poczu­ją się lep­iej.

 

Brwi  Mata są tak delikat­nego zdrowia, że ich nieobec­ność wspom­ni­ano nawet w Dok­torze Who (gif stąd)

Jak widzi­cie zwierz poroz­maw­iał z wielo­ma ważny­mi brwia­mi kul­tu­ry pop­u­larnej. Co ciekawe żadne z nich nie wymieniły, jako idoli brwi Breżniewa, choć niek­tóre podzi­wiały odwagę i artysty­czny wymi­ar brwi Fidy Kahlo.  Jak zwyk­le w przy­pad­ku takich artykułów nie do wszys­t­kich uda­je się dotrzeć (nie wszys­tkie brwi chci­ały ze zwierzem gadać). W dzisiejszej kul­turze pop­u­larnej brwi są, co raz bardziej świadome swo­jej pozy­cji i w niek­tórych przy­pad­kach zaczy­na­ją gwiaz­dorzyć. Oczy­wiś­cie raz na jak­iś czas aktor pokazu­je im gdzie ich miejsce (ostat­nio Jared Leto zgolił brwi do roli w filmie i ma szan­sę zgar­nąć za swój wys­tęp Oscara), ale ostate­cznie nie moż­na dłu­gi pozostawać z nimi w sporze.  I niech to będzie dla nas wszys­t­kich nau­ka. Brwi się jed­nak cza­sem do czegoś przy­da­ją. Zwłaszcza, że statysty­ki nie kłamią. Jest zde­cy­dowanie więcej aktorów z brwia­mi niż z tal­en­tem.

IMG_0541

Wpis obow­iązkowo kończymy brwia­mi, które miały naj­moc­niejsze wejś­cie w tym sezonie.

Ps: Jeśli ktokol­wiek potrak­tował wpis na poważnie, powinien w tym momen­cie przesłać zwier­zowi zdję­cie z unie­siony­mi brwia­mi. Inaczej zwierz nie uwierzy.

Ps2: Zwierz z koniecznoś­ci ograniczył wybór fil­mowych brwi i zda­je sobie sprawę z braków. Ale jak zwierz już wspom­ni­ał — w ostate­cznym rozra­chunku brwi mają praw­ie wszyscy. Więc dość łat­wo kogoś spec­jal­nie bądź przy­pad­kowo pom­inąć.

39 komentarzy
0

Powiązane wpisy