Home Ogólnie Brew bawi czyli zwierz odkrywa po co brwiom aktorzy

Brew bawi czyli zwierz odkrywa po co brwiom aktorzy

autor Zwierz

Hej

Zwierz raz na jak­iś czas zaj­mu­je się sprawa­mi niesły­chanie istot­ny­mi dla kul­tu­ry pop­u­larnej. Jak może pamięta­cie przed­staw­ił wam już znacze­nie krawa­ta w bry­tyjskiej kine­matografii i uświadomił wam, że wszyscy aktorzy mają prędzej czy później zdję­cie w wan­nie. Dziś w ramach tego samego cyk­lu – odsła­ni­a­nia przed wami mniej znanych mean­drów kul­tu­ry pop­u­larnej, zwierz chci­ał­by się skupić na brwiach. Widzi­cie ist­nieje bard­zo wielu aktorów, którzy zro­bili kari­ery bez brwi. Zde­cy­dowana więk­szość aktorów i aktorek ma brwi. To powin­no być już dla nas pewną wskazówką, że na drodze do kari­ery aktorskiej brwi są jed­nym z pod­sta­wowych i niemal zawsze wyma­ganych atry­butów. Jed­nak cza­sem bywa tak, że brwi robią właś­ci­wie kari­erę praw­ie samodziel­nie i niekiedy moż­na dojść do wniosku, że aktor właś­ci­wie tylko za nimi podąża. Dziś zwierz odwiedzi kil­ka takich przy­pad­ków. Na liś­cie zwierza pojaw­ią się ludzie z dwóch kat­e­gorii. Pier­wsi to ci, którzy wyróż­ni­a­ją się brwia­mi promi­nent­ny­mi i sam ich widok budzi respekt. Dru­ga gru­pa to zaś ci, którzy zrozu­mieli, że nie ma się, co opier­ać i trze­ba dać brwiom wol­ność tak by prze­jęły kon­trolę nad resztą gry aktorskiej.  Nieste­ty jest to lista złożona główne z panów aktorów. Brwi aktorek wciąż pod­dawane są tor­turą (prosimy o chwile cieszy), co oznacza, że wiele z nich (brwi nie aktorek) nigdy nie ma szans zaist­nieć na sre­brnym ekranie. Pon­ad­to pole­ca się czy­tać wpis z unie­sioną prawą brwią. Będzie wtedy ciekawszy.

Pro­ponowany sposób czy­ta­nia dzisiejszego pos­tu. Wcześniej zwierz pro­ponu­je odrobinę tren­ingów przed lustrem.

Lee Pace/ Thran­duil – brwi Lee Pace nie miały łat­wo. Aktor gra­ją­cy transsek­su­al­istę w Sol­dier’s Girl poświę­cił je na ołtarzu sztu­ki. Być może, dlat­ego kiedy wró­ciły postanow­iły właś­ci­wie prze­jąć cały ekra­nowy czas przys­to­jnego Lee. Jed­nak ich wiel­ka chwila nadeszła wraz z ekraniza­cją Hob­bita. Są to praw­dopodob­nie jedyne brwi w Pop­kul­turze, które dostały włas­ną elfią charak­teryza­cję i włas­ną osob­ną klatkę w trail­erze. Niewiele osób wie, że Lee w ogóle nie grał w swo­jej roli w Hob­bi­cie i że jak się lep­iej człowiek przyjrzy to w napisach koń­cowych są wymienione tylko jego brwi. Brwi Lee Pace są obec­nie najczęś­ciej omaw­iany­mi brwia­mi w pop­kul­turze. To jed­nak jest jakieś osiąg­nię­cie. Zwłaszcza, że nie miały wielu scen. Ogól­nie to jeden z najsz­erzej omaw­ianych ele­men­tów ekraniza­cji Hobbita.

Brwi Lee w swoim elfim wyda­niu — najważniejszy ele­ment trail­era do drugiej częś­ci Hob­bita (gif stąd)

A tu brwi Lee, w nieco bardziej codzi­en­nym wyda­niu — też pracu­ją na włas­ną chwałę a może i nawet włas­ną przy­czepę na planie (gif stąd) 

Jack Nichol­son – brwi Jac­ka Nichol­sona pod­pisały cyro­graf z dia­błem. Dzię­ki temu nada­ją twarzy akto­ra zawsze ten sam sza­lony wyraz. Co więcej brwi Nichol­sona pod­pisu­ją własne kon­trak­ty i cza­sem nie zgadza­ją się na granie w fil­mach. Kil­ka wywiadów potwierdz­iło, że prawa brew jest nieco zaz­dros­na o lewą. Obie brwi Nichol­sona twierdzą zaś, że wszys­tkie pochwały idące do akto­ra za wys­tęp w Lśnie­niu powin­ny iść przede wszys­tkim do nich.  Amerykańs­ka Akademia Fil­mowa zas­tanaw­ia się nad wydaniem oświad­czenia, w którym potwierdza to stwierdze­nie.  Brwi Nichol­sona twierdzą, ze pokłada­ją spore nadzieje w brwiach Leonar­do DiCaprio, które uzna­ją za swo­je godne następczynie.

Jest właś­ci­wie pewne, że brwi Jac­ka Nichol­sona sprzedały dusze akto­ra za możli­wość lep­szego gra­nia w fil­mach (gif stąd) 

Leonard Nimoy – ciszące się sławą brwi Nimoya rzad­ko udziela­ją komen­tarzy dla prasy. Dla nich pra­ca nad Star Trekiem była okre­sem ciągłych tor­tur i upoko­rzeń. Obie czu­ją, że nie zasłużyły sobie na los, jaki je czekał. Choć cieszą się ze sławy (prawa brew myśli o prze­jś­ciu na wcześniejszą emery­turę, lewa się wacha) i lubią spotka­nia z fana­mi to jed­nak obie przyz­na­ją, że pra­ca na planie była dla nich cięż­ka przede wszys­tkim, dlat­ego, że wciąż miały wraże­nie, że gra­ją na przekór postaci odgry­wanej przez akto­ra. „Spock to postać bard­zo pew­na siebie, posługu­ją­ca się logiką, tym­cza­sem ja miałam wraże­nie, że jesteśmy cią­gle nieco zdzi­wione” powiedzi­ała anon­i­mowa brew w wywiadzie z 1981 roku.

Brwi Nimoya nie wiedzi­ały w cza­sie kręce­nia seri­alu, że staną się takie ważne, przez więk­szość odcinków czuły się głu­pio albo nie do koń­ca na miejs­cu (gify stąd)

Zachary Quin­to – zde­cy­dowanie chęt­niejsze do komen­tarzy są brwi Zacharego Quin­to odtwór­cy roli Spoc­ka w reboocie Star Tre­ka w reży­serii J.J Abram­sa. Obie są zda­nia, ze powin­no się powołać spec­jal­ną jed­nos­tkę obrony brwi przed reży­sera­mi. „Co to za pomysł by akto­ra o najsz­er­szych brwiach w Hol­ly­wood zatrud­ni­ać do roli Spoc­ka!”. Brwi dobrze znane z tego, że pozwala­ją Quin­to grać bohaterów mają­cych same wredne zami­ary poczuły się potrak­towane bez sza­cunku, gdy aktor musi­ał je częś­ciowo zgolić do roli.  Obec­nie brwi Zacharego mają się dobrze i jak zwyk­le stara­ją się ukraść (z powodze­niem) jak najwięcej cza­su ekra­nowego dla siebie.

Na co dzień twarz akto­ra skła­da się praw­ie wyłącznie z brwi. Nie trud­no więc zrozu­mieć jak wielkim poświęce­niem musi­ało byc ich cza­sowe zgole­nie (gif stąd)

Jason Momoa– brwi hawa­jskiego akto­ra zgod­nie przyz­na­ją, że najlepiej czuły się na pal­nie Gry O Tron. „To było prawdzi­we aktorskie zadanie, zwłaszcza, że musi­ałyśmy wygrać z brodą i warkoczem”. Oczy­wiś­cie wszyscy dzi­en­nikarze chcą wiedzieć, co stało się z lewą brwią akto­ra, którą znaczy charak­terysty­cz­na prz­er­wa. Brwi odzy­wa­ją się w tej spraw­ie niechęt­nie, wspom­i­na­jąc jedynie błędy młodoś­ci. Pytane o rolę w Conanie, przyz­na­ją, że nie miały tak zbyt wiele do robo­ty, ale ‘Robiły wszys­tko, co w ich mocy by ura­tować ten zaskaku­ją­co zły film”.

  Brwi akto­ra twierdzą, że są odpowiedzialne co najm­niej za połowę jego aktors­kich sukcesów

George Clooney – brwi Clooneya są przemiły­mi rozmów­ca­mi, zaprasza­ją nas na kawę i chęt­nie opowiada­ją o swoich przy­go­dach. Przez lata pozostawały w ukryciu przeko­nane, że zdo­bią twarz akto­ra dra­maty­cznego ewen­tu­al­nie akto­ra kina akcji. Dopiero pier­wsza rola kome­diowa poz­woliła im się rozwinąć. Nagle zarozu­mi­ały, że to one mogą prze­jąć kon­trolę nad filmem. Od tamtego cza­su stara­ją się jak najczęś­ciej pokazy­wać na ekranie od tej nowej kome­diowej strony. Ale w swoich ekspery­men­tach posuwa­ją się jeszcze dalej. Miały swo­je kil­ka min­ut w Spad­ko­bier­cach, choć najbardziej lubią pra­cow­ać z brać­mi Coen. Na co dzień niepo­zorne, gdy trafią na dobrego reży­sera sta­ją się mis­trzy­ni­a­mi ekranu.

Brwi Clooneya pojaw­iały się doty­chczas głównie w kome­di­ach braci Coen, po raz pier­wszy w roli dra­maty­cznej pojaw­iły się w Spad­ko­bier­cach (gif stąd

Lil­ly Collins – brwi aktor­ki naprawdę nie wiedzą skąd wokół nich tyle zamiesza­nia. Pytane o swo­ją aktorską metodę odpowiada­ją, że ich najwięk­szą zasłu­ga jest fakt, że po pros­tu są. Jak przyz­na­ją nie jest łat­wo być gruby­mi kobiecy­mi brwia­mi we współczes­nym świecie. Stan­dardy są tak moc­no wyśrubowane, że nie sposób im dorów­nać. Są jed­nak przeko­nane, że to właśnie one zapewniły młodej aktorce role w Królewnie Śnieżce. Gdy pytamy czy mają zami­ar prze­jść nad dietę unoszą się nieco tajem­nic­zo. Zakładamy, więc że chcą z nami zostać na dłużej.

Zdaniem zwierza aktor­ka wyglą­da dokład­nie tak jak powin­na a jej brwi prezen­tu­ją się znakomicie

Dwayne John­son – Prawa brew byłego zapaśni­ka i akto­ra nie chce wypowiadać się do kamery, co innego lewa. „Zawsze miałam więk­sze ambic­je, poza tym powiedzmy sobie szcz­erze to kwes­t­ia ćwiczeń”. Gdy zwierz pyta czy łat­wo być ele­mentem tak charak­terysty­cznej mimi­ki, lewa brew rzecz jas­na unosi się do góry. „To nigdy nie jest proste, ale jeśli dzię­ki mojej pra­cy aktor może być lep­iej rozpoz­nawany a jego mina może stać się gifem to znaczy, że robię coś dobrze, po to tu jesteśmy, żeby zmienić świat na lepsze”.

  Tu nie chodzi o zwykłe pod­niesie­nie jed­nej brwi. The Rock dopra­cow­ał ten gest do per­fekcji. Właś­ci­wie oparł oń praw­ie praw­ie całą kari­erę aktorską

Vivien Leigh – oczy­wiś­cie brwi pani Leigh nie są już dziś z nami byśmy mogli przeprowadz­ić wywiad, ale zachowały się ich wspom­nienia. Przy­tacza­my tu frag­ment z okre­su, kiedy aktor­ka krę­ciła Przem­inęło z Wia­trem: „ Rola Scar­lett od razu wydała się nam intere­su­ją­ca. Tyle możli­woś­ci pod­kreśle­nia charak­teru i nieza­leżnoś­ci aktor­ki. Jed­nak przez więk­szość kręce­nia musi­ałyśmy słuchać się pole­ceń reży­sera. Dopiero w sce­nie urodzin Ash­leya mogłyśmy w pełni zaprezen­tować nasze możli­woś­ci. Bez wąt­pi­enia była to najlep­sza sce­na w naszym wyko­na­niu. Bez niej cały film by się nie udał”.

Nie jest łat­wo zapisać się w his­torii kina — brwiom Vivien Leigh to się udało.

Robert Pat­tin­son – brwi Rober­ta Pat­tin­sona same przyz­na­ją, że częs­to czu­ją się pominięte z powodu uwa­gi, jaki budzi jego fryzu­ra. Przede wszys­tkim są jed­nak pod wraże­niem opie­ki, jaką roz­toczył nad nimi aktor. „Do pier­wszego wys­tępu w sadze Zmierzch kazano mu wyskubać brwi. To był dla nas cięż­ki czas. Dlat­ego kiedy okaza­ło się, że cykl się ku naszej roz­paczy udał i że zostanie nakrę­conych kole­jnych pięć pro­dukcji bałyśmy się, że nasze życie zamieni się w piekło” W tej wzrusza­jącej his­torii o związku akto­ra i jego brwi stało się jed­nak inaczej „Robert stanął w naszej obronie. Nasz udzi­ał w pozostałych fil­mach jest wyraźniejszy”. Brwi odwdz­ięczyły się aktorowi w najlep­szy możli­wy dla nich sposób. Zgod­nie z życze­niem Pat­tin­sona poz­woliły mu wykre­ować obraz wam­pi­ra, który przez trzy filmy wyglą­da jak­by cier­pi­ał na zat­wardze­nie. „To było aktorskie wyzwanie, ale czego się nie robi dla swo­jego aktora”

 

U góry wam­pir z wiecznie zaskoc­zonym wyrazem twarzy, u dołu brwi Pat­tin­sona w stanie czystym.

Dar­ren Criss – brwi akto­ra wys­tępu­jącego w seri­alu Glee są sym­pa­ty­czne i chętne do roz­mowy. Zda­ją sobie sprawę, że przy­cią­ga­ją sporo uwa­gi. Przede wszys­tkim jed­nak wypowiada­ją się w imie­niu wszys­t­kich trójkąt­nych brwi w pop­kul­turze i poza nią. „Niewiele osób ma brwi niemal ide­al­nie w ksz­tał­cie trójką­ta. Reprezen­towanie różnych typów brwi w kul­turze pop­u­larnej jest niesły­chanie ważne. Ludzie muszą wiedzieć, że brwi mogą być trójkątne. Inaczej ludzi z trójkąt­ny­mi brwia­mi może czekać dyskrymi­nac­ja lub wyśmiewanie ze strony kolegów. Dlat­ego wybrałyśmy pro­jekt, jakim jest Glee, które nie boi się poruszać trud­nych tem­atów społecznych”. Brwi przyz­na­ją jed­nak, że wolał­by by aktor rzadziej pojaw­iał się w oku­larach z gruby­mi oprawka­mi „Od czegoś w końcu są te szkła kontaktowe”.

Na tym zdję­ciu widać, że aktor ma niemalże ide­al­nie trójkątne brwi.

 

Col­in O’Donoghue – w naszych wywiadach z brwia­mi postanow­iliśmy odwiedz­ić też nieco mniej znane brwi seri­alowe. Nasza uwagę przykuły brwi akto­ra gra­jącego Kap­i­tana Hooka w seri­alu Once Upon a Time. „To nie jest łatwe prze­bić się na ekranie, kiedy aktor korzys­ta z kred­ki do oczu. Wtedy więcej widzów kon­cer­tu­je się na jej obec­noś­ci­ach niż na naszych dzi­ała­ni­ach. Postanow­iłyśmy to jed­nak wyko­rzys­tać i może­my szcz­erze powiedzieć, że odpowiadamy za sukces tej roli”. Rzeczy­wiś­cie wyda­je się, że his­to­ria brwi akto­ra to przede wszys­tkim his­to­ria sukce­su — z brwi oso­by kom­plet­nie poza Irlandią niez­nanej stały się jed­nym z głównych powodów, dla których niek­tórzy wid­zowie (w tym zwierz) od cza­su do cza­su obsesyjnie szuka­ją po sieci klipów z serialu.

  Trochę kred­ki do oczu i odpowied­nio zaan­gażowane brwi i moż­na ukraść dla siebie połowę fan­do­mu (gif stąd)

Matt Smith – bard­zo chcieliśmy przeprowadz­ić wywiad z brwia­mi Mat­ta Smitha ale wydały one niedawno ofic­jalne oświad­cze­nie, że ich niezwyk­le delikatne zdrowie nie pozwala na pokazy­wanie się pub­licznie. Szanu­jąc ich wolę postanow­iliśmy dłużej ich nie dręczyć, zwłaszcza, że w ostat­nich lat­ach wiele przeszły. Mamy nadzieję, że w przyszłoś­ci poczu­ją się lepiej.

 

Brwi  Mata są tak delikat­nego zdrowia, że ich nieobec­ność wspom­ni­ano nawet w Dok­torze Who (gif stąd)

Jak widzi­cie zwierz poroz­maw­iał z wielo­ma ważny­mi brwia­mi kul­tu­ry pop­u­larnej. Co ciekawe żadne z nich nie wymieniły, jako idoli brwi Breżniewa, choć niek­tóre podzi­wiały odwagę i artysty­czny wymi­ar brwi Fidy Kahlo.  Jak zwyk­le w przy­pad­ku takich artykułów nie do wszys­t­kich uda­je się dotrzeć (nie wszys­tkie brwi chci­ały ze zwierzem gadać). W dzisiejszej kul­turze pop­u­larnej brwi są, co raz bardziej świadome swo­jej pozy­cji i w niek­tórych przy­pad­kach zaczy­na­ją gwiaz­dorzyć. Oczy­wiś­cie raz na jak­iś czas aktor pokazu­je im gdzie ich miejsce (ostat­nio Jared Leto zgolił brwi do roli w filmie i ma szan­sę zgar­nąć za swój wys­tęp Oscara), ale ostate­cznie nie moż­na dłu­gi pozostawać z nimi w sporze.  I niech to będzie dla nas wszys­t­kich nau­ka. Brwi się jed­nak cza­sem do czegoś przy­da­ją. Zwłaszcza, że statysty­ki nie kłamią. Jest zde­cy­dowanie więcej aktorów z brwia­mi niż z talentem.

IMG_0541

Wpis obow­iązkowo kończymy brwia­mi, które miały naj­moc­niejsze wejś­cie w tym sezonie.

Ps: Jeśli ktokol­wiek potrak­tował wpis na poważnie, powinien w tym momen­cie przesłać zwier­zowi zdję­cie z unie­siony­mi brwia­mi. Inaczej zwierz nie uwierzy.

Ps2: Zwierz z koniecznoś­ci ograniczył wybór fil­mowych brwi i zda­je sobie sprawę z braków. Ale jak zwierz już wspom­ni­ał — w ostate­cznym rozra­chunku brwi mają praw­ie wszyscy. Więc dość łat­wo kogoś spec­jal­nie bądź przy­pad­kowo pominąć.

39 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online