Home Ogólnie Brytyjczycy chcą filmów o homoseksualnych Eskimosach czyli jak czytać artykuły prasowe

Brytyjczycy chcą filmów o homoseksualnych Eskimosach czyli jak czytać artykuły prasowe

autor Zwierz

Wczo­raj dzień był dość paskud­ny. Nie tylko z powodu tego co zdarzyło się na świecie ale także – dlat­ego, że ponown­ie dzię­ki inter­ne­towi dal­iśmy się ponieść fali. Nie wiedząc praw­ie nic wydal­iśmy opinie, zde­cy­dowal­iśmy kto winien i co będzie dalej. Tym­cza­sem praw­da jest pros­ta – póki się nie ma wszys­t­kich infor­ma­cji, nie ma się wszys­t­kich infor­ma­cji. Dziś zwierz pokaże wam to na przykładzie jed­nego artykułu i 92 wściekłych komentarzy.

Artykuł pojaw­ił się na stron­ie mag­a­zynu Slate (trze­ba zaz­naczyć że nie tylko tam! Tem­at pod­ch­wyciło wiele innych stron) – na jed­nym z ich kul­tur­al­nych blogów. Już sam tytuł może zden­er­wować „Start­ing in 2019, If Your Film Isn’t Diverse, It Won’t Be Eli­gi­ble for a BAFTA Award”. W luźnym tłu­macze­niu dowiadu­je­my się, że jeśli twój film nie będzie wystar­cza­ją­co odd­awał reprezen­tacji to nie będzie go moż­na zgłosić do nagrody BAFTA. Pod spo­dem zaś mamy zdję­cie na którym John Boye­ga trzy­ma stat­uetkę BAFTA a właś­ci­wie spec­jal­ną nagrodę Ris­ing Star Award przyz­nawaną nie przez członków akademii a przez widzów. Tu penie część czytel­ników się zatrzy­ma – bo prze­cież już wszys­tko wie – Bry­tyjs­ka Akademia Fil­mu i Telewiz­ji zwar­i­owała i jeśli w twoim filmie nie będzie czarnoskórego to nie zosta­niesz nomi­nowany do BAFTY choć­by to był najlep­szy aktor na świecie. Skan­dal i gran­da „A co jeśli film jest o śred­niowiecznych mnichach?” pyta jed­na z osób w komentarzu.

Prze­jdźmy jed­nak do artykułu – dowiadu­je­my się z niego, że filmy które nie spełnią stan­dard­ów wyz­nac­zonych przez BFI (są to te same stan­dardy które przyję­to w kon­tekś­cie filmów dofi­nan­sowywanych z pieniędzy uzyskanych przez loter­ię państ­wową) od 2019 roku nie będą rozważane w nom­i­nac­jach do nagrody BAFTA czyli takiego bry­tyjskiego odpowied­ni­ka Oscarów. Dalej czy­tamy że film który ma być zgłos­zony musi speł­ni­ać dwa z czterech stan­dard­ów. Brz­mi poważnie bo są wśród nich rzeczy doty­czące reprezen­tacji na ekranie a także poza nim. Artykuł odnosi się dość pozy­ty­wnie do zmi­an – widząc w nich „much-need­ed fire under the film­mak­ers’ butts”. Artykuł kończy się stwierdze­niem, że choć wiele osób będzie powoły­wać się na zamach na artysty­czną wol­ność to czyniąc tak dowiodą że nie są tak kreaty­wni i zdol­ni jak im się wydaje.

Swoiste wymo­gi muszą już dziś spełnić filmy dotowane z pieniędzy z Ang­iel­skiego Lot­to. Zgod­nie z zasadą — sko­ro płacą wszyscy to film nie może być tylko dla wąskiej grupy wybranych (film musi spełnić co praw­da tylko jeden z 4 stan­dard­ów ale zawsze)

Jaki jest prob­lem z tym artykułem? Coś jest w nim nie tak. Bry­tyjczy­cy może i chcą inkluzyjnoś­ci ale raczej nie zaryzyku­ją takiego osła­bi­enia nagrody. Poza tym – wszys­tko co wiemy o tego typu posunię­ci­ach każe się nam zas­tanow­ić czy ktokol­wiek zde­cy­dował­by się na tak stanow­czy ruch. Nie pozosta­je nam więc nic innego niż wpisać do google dwóch słów które są w tym momen­cie oczy­wiste. BAFTA i diver­si­ty. Szy­bko okazu­je się, że ist­nieje taka pod­strona na głównej stron­ie nagrody. I tam już zna­j­du­je­my pier­wszą kluc­zową infor­ma­cję „Fol­low­ing a con­sul­ta­tion with the BFI and lead­ing British film pro­duc­ers, we will add the BFI Diver­si­ty Stan­dards to the eli­gi­bil­i­ty cri­te­ria for the Out­stand­ing British Film and Out­stand­ing Debut by a British Writer, Direc­tor or Pro­duc­er cat­e­gories from 2019.”. Okazu­je się więc że obostrzenia doty­czą wyłącznie dwóch kat­e­gorii – obu doty­czą­cych bry­tyjskiego prze­mysłu fil­mowego. Inny­mi słowy BAFTA w żaden sposób nie bloku­je filmów amerykańs­kich lub filmów bry­tyjs­kich które nie chcą star­tować w obu tych kat­e­go­ri­ach. Inny­mi słowy wyz­nacza kry­teri­um tylko dla dwóch bard­zo specy­ficznych nagród. Co więcej – nagród ściśle pow­iązanych z bry­tyjskim rynkiem fil­mowym co pokazu­je chęć ksz­tał­towa­nia lokalnej kine­matografii. Coś co robi prak­ty­cznie każdy kraj.

No dobrze, ale co z tymi stras­zli­wy­mi stan­dar­d­a­mi.  Otóż weźmy sobie te stan­dardy które wyz­naczyło BFI (British Film Insti­tute) w odniesie­niu do filmów spon­sorowanych przez Nation­al Fund. Po pier­wsze – nie doty­czą one tylko koloru skóry. Więcej – dyw­er­sy­fikac­ja jest potrak­towana bard­zo sze­roko – doty­czy płci, rasy, ori­en­tacji sek­su­al­nej, wieku, pochodzenia społecznego i niższych klas socjo-eko­nom­icznych. Inny­mi słowy – wszys­t­kich którzy nie są białym uprzy­wile­jowanym mężczyzną. Ist­nieją cztery stan­dardy (od A do D) z których w każdym mamy od 4 do 6 pod­punk­tów. W żad­nym przy­pad­ku nie trze­ba spełnić wszys­t­kich pod­punk­tów. Zwyk­le wystar­czy połowa. Co w tym momen­cie oznacza że aby film bry­tyjs­ki został uznany za wystar­cza­ją­co zdy­w­er­sy­fikowany musi spełnić połowę, połowy konkret­nych wyma­gań staw­ianych przez BFI. Nie jest to aż tak dużo jak może się wydawać. Nadal jed­nak pozosta­je pytanie – czy jakiekol­wiek państ­wo może tak stras­zli­wie zamachi­wać się na wol­ność artysty­czną twórców.

Mr Turn­er to jeden z filmów które otrzy­mały dofi­nan­sowanie od Nation­al Lot­tery. Mimo, że nie ma w nim nic co by wydawało się na pier­wszy rzut oka zdywersyfikowane

Otóż jeśli chodzi o wol­ność artysty­czną to wszys­tkie ele­men­ty związane z tem­atyką fil­mu mieszczą się w pier­wszej sekcji (A) – jeśli przyjrzymy się podawanym tam kry­te­ri­om i dodatkowo przeczy­tamy infor­ma­c­je zawarte w dziale „Częs­to zdawane pyta­nia” to dowiemy się, że np. pre­miowane jest kiedy w filmie pojaw­ia się oso­ba np. z niepełnosprawnoś­cią i ma swój czas ekra­nowy ale ta niepełnosprawność niekoniecznie musi odgry­wać rolę. Brz­mi strasznie? A pamięta­cie Mad Maxa? Furiosa ma tylko jed­ną rękę. Z kolei np. wiek niekoniecznie oznacza wyłącznie pokazanie starszych ludzi. Chodzi o pokazanie bohaterów w danym wieku niekoniecznie w sztam­powy sposób – tak by miało to jakieś znacze­nie. W przy­pad­ku nar­ra­cyjnej dyw­er­sy­fikacji w wątkach dru­go­planowych wystar­czy jeśli zaofer­u­je­my zróżni­cow­aną per­spek­ty­wę czy – co ważne – nie stan­dar­d­owe miejsce gdzie roz­gry­wać się będzie taki wątek. Więcej jeśli zajrzymy do tego dzi­ału zna­jdziemy odpowiedź co zro­bić jeśli kręcimy film his­to­ryczny. BFI w takim przy­pad­ku zachę­ca fil­mow­ców by pokaza­li zazwyczaj dwuwymi­arowe posta­cie w sposób bardziej skom­p­likowany, zaofer­owali nową per­spek­ty­wę czy w końcu oder­wali się od trady­cyjnych inter­pre­tacji i znaleźli inny sposób na opowiedze­nie his­torii. Inny­mi słowy – by byli kreaty­wni w tym co robią a nie pow­tarza­li tego co już było.

Jed­nym z filmów które speł­ni­a­ją kry­te­ria jest np. Filom­e­na — pro­dukc­ja o bard­zo wierzącej kobiecie

Może się jed­nak zdarzyć – że ktoś zakrzyknie – hola! Hola! To nadal jest wchodze­nie z buta­mi w wol­ność artysty­czną. Sęk w tym że do nar­racji fil­mowej odnosi się właś­ci­wie tylko punkt A pozostałe stan­dardy odnoszą się już do samej pro­dukcji. Mówią one na przykład że aby film spełnił kry­teri­um C powinien zaofer­ować cho­ci­aż jed­nej oso­bie pracu­jącej nad filmem pier­wszą pracę, komuś powierzyć rolę (niekoniecznie aktorską) która może być przeło­mowa dla jego kari­ery albo np. zor­ga­ni­zować pro­gram stażowy i stype­n­di­al­ny. Jak sami widzi­cie – nie jest to żad­na ingerenc­ja w treść fil­mu ani w wol­ność artysty­czną tylko dbałość o to by prze­mysł fil­mowy otwier­ał się na nowych, młodych ludzi i aby zawody fil­mowe nie były rep­likowane tylko w wąskim kręgu społecznym. Brz­mi strasznie? Otóż nie tak dawno temu Bry­tyjczy­cy zori­en­towali się jak bard­zo ich prze­mysł fil­mowy stał się imprezą dla zamożnych. Trud­no się dzi­wić że chcą to zmienić.

Jed­nym z ulu­bionych argu­men­tów prze­ci­wko reg­u­lacjom BFI jest ten że Sky­fall mógł­by nie wygrać nagrody za najlep­szy bry­tyjs­ki film którą dostał kil­ka lat temu. Prob­lem w tym, że mógł­by — cho­ci­aż­by dostał­by sporo punk­tów za umieszcze­nie częś­ci akcji w Szkocji

Z kolei np. taki stan­dard D przede wszys­tkim sku­pia się na tym by film dotarł do jak najsz­er­szej wid­owni. Tu punk­ty moż­na dostać za to jeśli postaramy się w jak­iś sposób pow­iązać nasz film z mieszkań­ca­mi Wielkiej Bry­tanii (albo z konkret­nym regionem) poza Lon­dynem (a właś­ci­wie aglom­er­acją londyńską). A to oznacza że punk­ty dosta­jesz jak np. uczynisz swój film jakkol­wiek związany z Wal­ią. Poprawność poli­ty­cz­na? A może budowanie kra­jowej kine­matografii. Prze­cież my też to robimy – np. wspier­a­jąc pro­dukc­je które roz­gry­wa­ją się poza Warsza­wą by w jak­iś sposób zaan­gażować cały kraj w pro­dukcję fil­mową i pro­mować jego regiony. W tym samym kry­teri­um moż­na dostać też punk­ty za próbę pozyska­nia nowej wid­owni. Co może np. oznaczać – zor­ga­ni­zowanie pokazów fil­mowych w mniejszych miejs­cowoś­ci­ach albo w gorszych dziel­ni­cach miasta.

Kole­jny film który spełnił kry­te­ria — roz­gry­wa­ją­ca się w cza­sie I wojny świa­towej roman­sowa his­to­ria z traumą w tle. Żad­nych eskimosów

Co ważne – kiedy czy­ta się dokładne infor­ma­c­je odnośnie stan­dard­ów wyni­ka z nich że nie są one bez­duszne np. jeśli w trak­cie pro­dukcji ode­jdzie ci jed­na z osób które składały się na two­ją reprezen­tację z drugiej strony kamery (jeden z pod­punk­tów zachę­ca by połowę ekipy pracu­jącej nad filmem stanow­ił miks różnych reprezen­tacji) to nie zosta­niesz automaty­cznie ukarany – wręcz prze­ci­wnie zosta­niesz popros­zony o wyjaśnie­nie sytu­acji. Innych podob­nych do tego zas­trzeżeń – wskazu­ją­cych że kry­te­ria nie są aż tak twarde moż­na znaleźć wiele. Co więcej wprowadze­nie kry­ter­iów od 2019 oznacza, że nie doty­czą one żad­nego fil­mu który już wszedł w fazę pro­dukcji więc nikt nie zostanie ukarany od górnie. Co praw­da – z punk­tu widzenia zwierza – wprowadze­nie tych stan­dard­ów niekoniecznie ruszy z posad bryłę świa­ta (w kine­matografii bry­tyjskiej funkcjonu­ją od 10 lat) ale może pomóc. Choć zapewne dla wielu fil­mow­ców spełnie­nie kry­ter­iów będzie raczej kwest­ią kom­bi­nowa­nia i wypeł­ni­a­nia wszys­t­kich stan­dard­ów poza narracyjnymi.

Kole­jny film który speł­nia kry­te­ria — Self­ish Gigant — his­to­ria wydalonych ze szkoły chłopaków którzy zbier­a­ją złom. Film roz­gry­wa się w północ­nej Anglii (w jej bied­niejszej częś­ci) — Bran­ford w ref­er­en­dum Brex­i­towym zde­cy­dowało się wyjść z Unii. Czyli — reprezen­tac­ja nie doty­czy tylko zad­owolonych z przemi­an mniejszości

Jak sami widzi­cie strasznie daleko odes­zliśmy już od tej stras­zli­wej poprawnoś­ci poli­ty­cznej a jak blisko jesteśmy – nacisku państ­wa by kine­matografia kra­jowa była dostęp­na dla wszys­t­kich oby­wa­teli i aby każdy mógł znaleźć szan­sę na kari­erę w prze­myśle fil­mowym bazu­jąc na umiejęt­noś­ci­ach.  Co więcej BAFTA kon­trolu­je tylko kra­jowy rynek fil­mowy dba­jąc o jego ksz­tałt mniej więcej tak jak o ksz­tałt rynku fil­mowego dba PISF który dofi­nan­sowu­je tylko filmy które speł­ni­a­ją wyz­nac­zone przez Insty­tut kry­te­ria. Inny­mi słowy ani BAFTA ani BFI nie robią nic czego by nie robiły inne ośrod­ki odpowiada­jące za kra­jową kul­turę. Co więcej – biorąc pod uwagę otwartość na tak sze­rok­ie spek­trum reprezen­tacji zmi­any te stworzą udo­god­nienia także dla potenc­jal­nych prze­ci­wników poprawnoś­ci poli­ty­cznej  — bo tych jest więcej w klasach o niższym położe­niu socjo-eko­nom­icznym. Kto potenc­jal­nie może na tym stracić? W prak­tyce nikt bo jak widz­imy – bry­tyjs­cy aktorzy którzy niekoniecznie speł­nial­i­by te stan­dardy doskonale radzą sobie np. w kine­matografii amerykańskiej. A i tak sami cza­sem narzeka­ją że muszą cią­gle w kółko grać arystokratów.

Nie chodzi tylko o filmy ale też o to kto będzie za kamerą. Wiemy że np. mamy za mało kobi­et reży­serek. Jeśli nie zachęcimy do ich zatrud­ni­a­nia nic się nie zmieni. A prze­cież kobi­ety nie opowiada­ją his­torii gorzej

Prob­lem w tym, że aby napisać ten post zwierz musi­ał poczy­tać. Poczy­tał kierowany jed­nym za to sil­nym przeczu­ciem. Ta infor­ma­c­ja w takim ksz­tał­cie jest niepeł­na. Nieste­ty – więk­szość z 96 komen­tu­ją­cych pod wpisem nie wykon­ała tego wysiłku. Zde­cy­dowała się na sko­men­towanie artykułu bez zas­tanowienia się jaka naprawdę jest infor­ma­c­ja. Więcej wydali np. poli­ty­czny wyrok twierdząc że takie dzi­ałanie doprowadz­iło do Brex­it. Co jest bezsen­su biorąc pod uwagę, że takie dzi­ałanie jest nastaw­ione np. na wyjś­cie z kine­matografią poza Lon­dyn – czyli tam gdzie mieszka­ją ludzie niedoreprezen­towani w bry­tyjskiej kul­turze fil­mowej. Inny­mi słowy – to brz­mi raczej jak pró­ba odpowiedzenia na prob­le­my w złej reprezen­tacji społeczeńst­wa bry­tyjskiego a nie coś co ludzie bez zas­tanowienia nazy­wa­ją poli­ty­czną poprawnoś­cią. Zwłaszcza że wedle tych kry­ter­iów – filmem który doskonale się nada­je jest pro­dukc­ja o emery­towanym Wal­i­jskim graczu na dudach który żyje w biedzie. Może się w nim nie pojaw­ić ani jed­na czarnoskóra oso­ba, ani jeden muzuł­manin ani jeden homosek­su­al­ista a film i tak speł­ni­ał­by kry­te­ria. Tylko trze­ba było­by sobie poczy­tać zami­ast równoważyć – różnorod­ność z kolorem skóry.

Wśród filmów speł­ni­a­ją­cych kry­te­ria jest np. Belle. Ślicz­na, opar­ta na fak­tach his­to­ria o eman­cy­pacji. Nie ma tu nic na siłę ale jest właśnie to prowokowane przez BFI szukanie nowych tem­atów i perspektyw

Ten artykuł zgrał się w cza­sie z artykułem na pol­skim por­talu film.org gdzie autor pobił samego siebie dając mu tytuł „Znamy nowego Szery­fa z Not­tingam. Na szczęś­cie jest biały?”. Pod tym uroczym tytułem zna­jdziecie infor­ma­cję że rola przy­padła znane­mu min. z Rogue 1 Ben Mendel­sohn. Infor­ma­c­ja całkiem miła i rzekł­by człowiek dość neu­tral­na dała asumpt autorowi by zde­cy­dować się na dość długą tyradę o tym jak to strasznie wciska się na siłę czarnoskórych aktorów do filmów (Małego Johna grać ma w filmie Jamie Foxx). Autor pod­sumowu­je swo­je wywody „owy Robin Hood zapowiadany jest co praw­da jako rewiz­jon­isty­cz­na wiz­ja przygód ban­i­ty z Sher­wood, ale mam wraże­nie, że w tym wypad­ku ten rewiz­jonizm idzie o krok za daleko. Jasne, pewnie sce­narzyś­ci zna­jdą sposób na wytłu­macze­nie pojaw­ienia się Murzy­na w śred­niowiecznej Anglii (i pewnie będzie to nawet brzmieć wiary­god­nie). Nie zmienia to jed­nak fak­tu, że angaż Foxxa do roli białego bohat­era to nic innego, jak kole­jny wyraz poprawnoś­ci poli­ty­cznej – współczes­nego raka Hollywood”.

Auto­ra artykułu oburza Jamie Foxx jako bohater fil­mu o Robin Hoodzie. Gdzie był ten ryk oburzenia kiedy Księ­cia Jana bez Zie­mi. Latynos!

Czy­ta­jąc ten akapit widać dokład­nie ten sam mech­a­nizm który pojaw­ił się w omaw­ianym wcześniej artykule doty­czą­cym kry­ter­iów przyz­nawanych przez BFI. Po pier­wsze – założe­nie że sko­ro aktor jest biały to jest etnicznie w porząd­ku pod­czas kiedy aktor czarnoskóry jest naduży­ciem. Praw­da jest jed­nak taka, że żaden z nich nie jest Anglikiem – jeśli już pochodze­nie jest ważne to równie dobrze moż­na było­by się oburzać że jak to tak ang­iel­skiego szery­fa ze śred­niowiecznej leg­endy gra Aus­tral­i­jczyk dodatkowo żydowskiego pochodzenia (rodz­i­na Mendel­sohna pochodz­iła z Piły). Sce­narzyś­ci powin­ni nam chy­ba to też wytłu­maczyć. Chy­ba że przyjmiemy, że kine­matografia zwłaszcza ta zapowiada­ją­ca rewiz­jonizm leg­endy zostanie uznana za to czym jest – wol­ną artysty­cznie wiz­ję twór­ców. A wtedy wszyscy mogą być kobi­eta­mi i jest to nie tylko uprawnione ale nie wyma­ga uza­sad­nienia. Na tym właśnie pole­ga wol­ność twór­cza.  Zaś jeśli chodzi o rewiz­jonizm – nikt chy­ba i tak nie pobi­je Rid­leya Scot­ta który znów zatrud­nił do głównej roli Aus­tral­i­jczy­ka i jeszcze kazał mu w śred­niowieczu recy­tować tek­sty podob­ne do deklaracji praw człowieka i oby­wa­tela. Co zaś się tyczy poprawnoś­ci poli­ty­cznej – tego toczącego Hol­ly­wood raka – to jest on mniej więcej tym co widz­imy w zapisach o różnorod­noś­ci BFI. Próbą uwzględ­nie­niu w nar­racji różnych per­spek­tyw i pogłę­bi­enia jej o wąt­ki jeszcze nie znane. Nie oznacza ona czarnoskórego bohat­era ani homosek­su­al­isty. Oznacza zachę­canie autorów do przyj­mowa­nia per­spek­tyw których doty­chczas nie było by nadać nowy sens opowieś­ciom i pokazać świat nieco inaczej. I to ma sens. Inaczej, po co nam nowy Robin Hood? Prze­cież mamy jedyną słuszną ani­mowaną wer­sję z lisem. Który przy­jaźni się z niedźwiedziem. I komu to przeszkadza.

Dla niek­tórych ustal­e­nia BFI oznacza­ją że ter­az nagrody będą dostawały filmy takie jak Pride. Wiecie co? Było­by miło bo to doskon­ały film był

Wraca­jąc jed­nak do głównego tem­atu. Nie daj­cie się nagłówkom i nie daj­cie się ilus­tracjom. Zadawa­j­cie sobie cały czas pytanie – kto i dlaczego do was pisze. Zadawa­j­cie sobie to pytanie jak się z czymś zgadza­cie i jak się nie zgadza­cie. Zan­im sko­men­tu­je­cie zada­j­cie sobie pytanie czy dowiedzieliś­cie się na tyle dużo by móc sytu­ację jakkol­wiek osądz­ić. Szuka­j­cie tzw. Pier­wszych źródeł – jeśli ktoś powołu­je się na jakąś orga­ni­za­cję – wejdź­cie na stronę tej orga­ni­za­cji. No i uważa­j­cie na słowa. Wiele osób korzys­ta z tych samych pojęć ale rozu­mie je zupełnie inaczej. Dla niek­tórych różnorod­ność zawsze będzie oznacza­ła czarnoskórego homosek­su­al­istę dla innych – fakt że rola bab­ci nie została sprowad­zona do trze­ciego planu. A przede wszys­tkim – zawsze myśl­cie. To bywa frus­tru­jące ale pozwala wyciągnąć zde­cy­dowanie głęb­sze wnios­ki niż ta pier­wsza myśl, którą zwyk­le dyk­tu­ją emocje.

Ps: Sor­ry za taki dłu­gi post ale jak się stre­su­ję robię kom­pul­sy­wny research i jakoś mi lepiej.

68 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online