Home Ogólnie Seriale pod choinkę czyli Christmas Special 2016

Seriale pod choinkę czyli Christmas Special 2016

autor Zwierz
Seriale pod choinkę czyli Christmas Special 2016

Czy świę­ta muszą oznaczać oglą­danie po raz kole­jny Kev­ina samego w Domu? Albo dziesiątą od koń­ca listopa­da powtórkę To właśnie miłość? Ewen­tu­al­nie oglą­danie pier­wszej połowy Titan­i­ca na Pol­sa­cie (przez trzy godziny)? Niekoniecznie — jak co roku wysy­pał się worek z “Christ­mas spe­cial” co oznacza, że moż­na wypełnić świąteczną ramówkę nieco ciekawszy­mi pozy­c­ja­mi

Doc­tor Who “Christ­mas Spe­cial” — w tym roku świąteczny odcinek Dok­to­ra nosi tytuł ” The Return of Doc­tor Mys­te­rio”, za sce­nar­iusz odpowiedzial­ny jest Mof­fat. W tym roku his­to­ria roz­gry­wa się na Man­hat­tanie a w odcinku zobaczymy Dok­to­ra współpracu­jącego z Nar­dolem (Matt Lucas pow­tarza swo­ją rolę z zeszłorocznego odcin­ka świątecznego), dzi­en­nikarką śled­czą Lucy i super bohaterem znanym jak Duch. Zna­jąc życie Mof­fat będzie chci­ał się trochę pobaw­ić moty­wem super bohaterów i być może pokazać jak różni są tacy bohaterowie i ich metody dzi­ała­nia od tego co robi Dok­tor. Świąteczne odcin­ki wychodzą Moffa­towi tak mniej więcej co dru­gi raz a ponieważ w zeszłym roku odcinek świąteczny był przepyszny to wobec tego zwierz ma pewne obawy. No ale dawno Dok­to­ra nie było więc zwierz bard­zo czeka. Odcinek nada BBC 26.12, co ciekawe  trwa­ją­cy godz­inę odcinek będzie pokazy­wany w wybranych kinach w Aus­tralii, Nowej Zelandii, Kanadzie i Stanach.

To Walk Invis­i­ble: The Bronte Sis­ters — Film o trzech sios­tra­ch Bronte — Emi­ly, Char­lotte i Anne. Jak poda­ją mate­ri­ały pra­sowe poz­na­je­my je w pog­a­rsza­jącej się sytu­acji rodzin­nej — ojciec powoli traci wzrok a brat spraw­ia prob­le­my. Wokoło nic tylko te wrzosowiska. W trud­nej sytu­acji (także finan­sowej) Char­lotte szu­ka nadziei w lit­er­aturze, która może pomóc rodzinie wydostać się z kłopotów. Film trwa dwie godziny więc może­my się raczej spodziewać skon­den­sowanej his­torii sióstr i ich powieś­ci. Nie mniej zwierz strasznie na film czeka, zwłaszcza że filmów o wybit­nych autorkach nadal mamy mniej niż o wybit­nych autorach. Jak zwyk­le w bry­tyjskiej pro­dukcji zobaczymy całą galer­ię aktorów w mniejszym i więk­szym stop­niu pow­iązanych z BBC. Miejmy nadzieję, że film nie będzie tylko oby­cza­jowy. Film zostanie wyemi­towany przez BBC 29.12 o  21:00

Sher­lock. Sezon 4 — dla wszys­t­kich którzy może prze­gapili tą wiado­mość — doczekaliśmy się czwartego sezonu Sher­loc­ka — zaled­wie trzy lata czeka­nia i już jest. Serio tem­po tego seri­alu jest zach­wyca­jące. Pier­wsze zwias­tuny nie wywołały jakiegoś wielkiego entuz­jaz­mu ale powiedzmy sobie szcz­erze, wszyscy Sher­loc­ka zobaczymy nieza­leżnie od poziomu kole­jnych odcinków. Jesteśmy tak dłu­go trzy­mani na głodzie że zobaczylibyśmy nawet Cum­ber­batcha gapiącego się przed siebie przez pół godziny (pewnie mnóst­wo osób było­by przeko­nanych że to jest doskon­ały odcinek). W czwartym sezonie zobaczymy Toby Jone­sa jako tego naprawdę złego, złego. Sher­lock dostanie pasa a Wat­sonowi urodzi się dziecko. Kole­jne tytuły odcinków (naw­iązu­jące do opowiadań ACD) to: “The Six Thatch­ers”, “The Lying Detec­tive” i “The Final Prob­lem”. Znaw­cy Sher­loc­ka albo się cieszą albo krzy­wią a zwierz podob­nie jak mil­iony osób i tak obe­jrzy. Pre­miera odcin­ka 1.01. 2017. Wieść gmin­na niesie że w niek­tórych kra­jach Sher­lock będzie pokazy­wany także w kinie, a biorąc pod uwagę, że pokazy­wano u nas w kinie zeszłoroczny odcinek spec­jal­ny należy uważnie nasłuchi­wać wiado­moś­ci płyną­cych od dys­try­b­u­torów.

The Great Christ­mas Bake Off - zwierz podob­nie jak wielu widzów odkrył, że świat jest zde­cy­dowanie lep­szy jeśli poświę­ca się czas na oglą­da­niu jak Bry­tyjczy­cy pieką cias­ta na czas. Ponieważ BBC straciło prawa do serii — co oznacza prze­niesie­nie jej do innej stacji i najpraw­dopodob­niej zmi­anę w składzie prowadzą­cym — to może być pożeg­nanie z takim GBBO jakie znamy, bo do nowego na pewno nie prze­jdą wszyscy zaan­gażowani w pro­gram. A był to — co musi­cie wiedzieć — najcu­d­own­iejszy pro­gram w his­torii telewiz­ji. Wyobraź­cie sobie tal­ent show gdzie wszyscy są dla siebie mili, zawod­ni­cy sobie poma­ga­ją a na koniec są ciastecz­ka dla wszys­t­kich. To także doskon­ały sposób na dwie świąteczne godziny (BBC wyemi­tu­je dwa odcin­ki spec­jalne po 60 min­ut) w cza­sie których na pewno nie będziecie się nudz­ić ani nie będzie wam przykro. BBC nada oba odcin­ki 25.12 i 26.12.

Świadek Oskarże­nia - w zeszłym roku BBC zafun­dowało nam doskon­ałe “I nie było już niko­go” w tym roku odpowiedzial­na za poprzed­nią adap­tację Sarah Phelps pro­ponu­je nam spotkanie z kole­jnym doskonale znanym dziełem Agaty Christie czyli “Świad­kiem Oskarże­nia”. Jeśli mate­ri­ały pro­mo­cyjne nie kłamią czeka nas jed­na z tych doskonale zre­al­i­zowanych, przepięknych wiz­ual­nie adap­tacji klasy­cznego krymi­nału. W dwóch odcinkach zagra­ją min. Toby Jones, Andrea Riseborough,Kim Cat­trall  czy David Haig. Nieza­leżnie czy jesteś­cie wiel­bi­ciela­mi klasy­cznej adap­tacji Bil­ly Wildera czy też nie macie zielonego poję­cia jak skończy się ta roz­gry­wa­ją­ca się w lat­ach 20 sprawa o zabójst­wo, naprawdę warto rzu­cić okiem na pro­dukcję. Jeśli będzie choć w najm­niejszym stop­niu będzie to przy­pom­i­nać zeszłoroczną pro­dukcję “I nie było już niko­go” to trze­ba się przy­go­tować na coś doskon­ałego. Pier­wszą część fil­mu BBC nada 0 26.12 o 21:00, drugą o tej samej godzinie dzień później.

Grantch­ester — zwierz z mało czego tak się cieszy jak z fak­tu, że jego ulu­biony detek­tyw w sutan­nie dostał odcinek spec­jal­ny. Tegoroczny Grantch­ester oznacza bowiem 90 (Tak!) min­ut Jame­sa Nor­tona rozwiązu­jącego sprawy krymi­nalne i próbu­jącego jed­nocześnie poradz­ić sobie z życiem oso­bistym (jak pamięta­cie ostat­nim razem kiedy go widzieliśmy sprawy były istot­nie skom­p­likowane). W odcinku świątecznym mamy z jed­nej strony prze­go­towa­nia do jasełek z drugiej — śledzt­wo w spraw­ie morder­st­wa pana młodego. Zwierz musi wam w skry­toś­ci ducha powiedzieć, że to chy­ba najbardziej wyczeki­wany przez niego odcinek świąteczny z tu wymienionych, bo Grantch­ester ma zdaniem zwierza zde­cy­dowanie za mało odcinków. A śledzącego zbrod­nie Jame­sa moż­na się spodziewać już w Wig­ilię o 21:00. Odcinek podob­nie jak cały ser­i­al nada­je telewiz­ja ITV.

Mai­gret’s Dead Man — na Wielka­noc ITV zafun­dowało nam pier­wszą z serii adap­tacji krymi­nałów o fran­cuskim detek­ty­wie. Ku zaskocze­niu wielu w tym zupełnie poważnym filmie detek­ty­wisty­cznym główną rolę zagrał Rowan Atkin­son. Ktokol­wiek zas­tanaw­iał się czy komik podoła poważnej roli nie powinien mieć najm­niejszych wąt­pli­woś­ci, jego Mai­gret to detek­tyw sku­pi­ony, opanowany, empaty­czny ale też genial­ny w zupełnie inny sposób niż jego bry­tyjs­cy koledzy. W Mai­gret’s Dead Man mamy z jed­nej strony bru­talne przestępst­wa o których rozpisu­ją się gaze­ty z drugiej — morder­st­wo nic nie znaczącego mężczyzny. Jed­nak nasz detek­tyw doskonale wie czym należy się zająć najpierw. Odcinek ITV wyemi­tu­je 25.12 o 21:oo, odcinek spec­jal­ny będzie trwał dwie godziny. Koniecznie powin­niś­cie go obe­jrzeć jeśli wyda­je się wam że Atkin­son to tylko aktor kome­diowy.

Peter Pan Goes Wrong -  Kil­ka lat temu NBC pod­jęło się wys­taw­ienia musicalowej wer­sji Piotru­sia Pana na żywo i kil­ka ele­men­tów nie poszło dokład­nie tak jak moż­na się było spodziewać. Co nie zmienia fak­tu, że żad­na wpad­ka nie dorównu­je tym jakie moż­na znaleźć w kome­diowej sztuce “Peter Pan Goes Wrong”, w najwięk­szym skró­cie to his­to­ria tego jak fik­cyj­na gru­pa teatral­na (Corn­ley Poly­tech­nic Dra­ma Soci­ety) decy­du­je się wys­taw­ić Piotru­sia Pana i wszys­tko po kolei idzie źle.  Sztu­ka jest obec­nie grana w Lon­dynie podob­nie jak kil­ka innych opar­tych na podob­nym pomyśle “przed­staw­ienia w którym wszys­tko się nie uda­je”. Sztukę wyemi­tu­je BBC 31.12 o 18:20

Judi Dench — All the World’s Her Stage - w okre­sie pomiędzy świę­ta­mi a Nowym rok­iem BBC wyemi­tu­je film doku­men­tal­ny o kari­erze  fil­mowej i teatral­nej Judi Dench jed­nej z najbardziej lubianych i najbardziej poważanych bry­tyjs­kich aktorek, wszys­tko by ucz­cić 60 lecie pra­cy artysty­cznej aktor­ki. W filmie na tem­at pra­cy z Judi Dench wypowiada­ją się min. Bil­ly Con­nol­ly, Daniel Craig czy Ian McKel­lan. Oczy­wiś­cie wśród wypowiada­ją­cych się nie może zabraknąć Har­vey’a Wein­steina które­mu Dench zawdz­ięcza między­nar­o­dową kari­erę fil­mową. Film zostanie wyemi­towany 30.12 0 20:oo, pro­gram trwa godz­inę.

To oczy­wiś­cie tylko wybrane tytuły w świę­ta zobaczy­cie także spec­jalne odcin­ki pop­u­larnych seri­ali — Last Tan­go in Hal­i­fax (zwierz nadal nie obe­jrzał ostat­niego sezonu więc w tym roku z odcin­ka spec­jal­nego zrezygnu­je), Jonathan Creek (to jeden z tych seri­ali które zawsze mogą wró­cić na ekrany) czy Call The Mid­wife (jeśli poszuku­je­cie jakiegoś tytułu który będzie trochę rados­ny, trochę melan­choli­jny i tylko odrobinkę smut­ny). Do tego dochodzi jeszcze całkiem sporo pro­gramów spec­jal­nych które jed­nak nie przy­ciągnęły uwa­gi zwierza (jak zwyk­le macie do czynienia z bard­zo subiek­ty­wnym wyborem). Nieza­leżnie od tego czy mieszka­cie w UK i będziecie mogli oglą­dać na żywo, czy też poza i będziecie musieli poczekać to ważne by zdawać sobie sprawę, że telewiz­ja świątecz­na nie musi być nud­na i może zaofer­ować wid­zom całe mnóst­wo ciekawych pro­gramów. Szko­da tylko, że to taka ang­iel­s­ka specy­fi­ka.

Ps: Zwierz nieste­ty nie zna dat emisji w Polsce ale jeśli posi­ada­cie sze­ro­ki paki­et BBC to cza­sem te różnice pomiędzy UK a Pol­ską są naprawdę min­i­malne.

 

15 komentarzy
0

Powiązane wpisy