Home Ogólnie Seriale pod choinkę czyli Christmas Special 2016

Seriale pod choinkę czyli Christmas Special 2016

autor Zwierz
Seriale pod choinkę czyli Christmas Special 2016

Czy świę­ta muszą oznaczać oglą­danie po raz kole­jny Kev­ina samego w Domu? Albo dziesiątą od koń­ca listopa­da powtórkę To właśnie miłość? Ewen­tu­al­nie oglą­danie pier­wszej połowy Titan­i­ca na Pol­sa­cie (przez trzy godziny)? Niekoniecznie — jak co roku wysy­pał się worek z “Christ­mas spe­cial” co oznacza, że moż­na wypełnić świąteczną ramówkę nieco ciekawszy­mi pozycjami

Doc­tor Who “Christ­mas Spe­cial” — w tym roku świąteczny odcinek Dok­to­ra nosi tytuł ” The Return of Doc­tor Mys­te­rio”, za sce­nar­iusz odpowiedzial­ny jest Mof­fat. W tym roku his­to­ria roz­gry­wa się na Man­hat­tanie a w odcinku zobaczymy Dok­to­ra współpracu­jącego z Nar­dolem (Matt Lucas pow­tarza swo­ją rolę z zeszłorocznego odcin­ka świątecznego), dzi­en­nikarką śled­czą Lucy i super bohaterem znanym jak Duch. Zna­jąc życie Mof­fat będzie chci­ał się trochę pobaw­ić moty­wem super bohaterów i być może pokazać jak różni są tacy bohaterowie i ich metody dzi­ała­nia od tego co robi Dok­tor. Świąteczne odcin­ki wychodzą Moffa­towi tak mniej więcej co dru­gi raz a ponieważ w zeszłym roku odcinek świąteczny był przepyszny to wobec tego zwierz ma pewne obawy. No ale dawno Dok­to­ra nie było więc zwierz bard­zo czeka. Odcinek nada BBC 26.12, co ciekawe  trwa­ją­cy godz­inę odcinek będzie pokazy­wany w wybranych kinach w Aus­tralii, Nowej Zelandii, Kanadzie i Stanach.

To Walk Invis­i­ble: The Bronte Sis­ters — Film o trzech sios­tra­ch Bronte — Emi­ly, Char­lotte i Anne. Jak poda­ją mate­ri­ały pra­sowe poz­na­je­my je w pog­a­rsza­jącej się sytu­acji rodzin­nej — ojciec powoli traci wzrok a brat spraw­ia prob­le­my. Wokoło nic tylko te wrzosowiska. W trud­nej sytu­acji (także finan­sowej) Char­lotte szu­ka nadziei w lit­er­aturze, która może pomóc rodzinie wydostać się z kłopotów. Film trwa dwie godziny więc może­my się raczej spodziewać skon­den­sowanej his­torii sióstr i ich powieś­ci. Nie mniej zwierz strasznie na film czeka, zwłaszcza że filmów o wybit­nych autorkach nadal mamy mniej niż o wybit­nych autorach. Jak zwyk­le w bry­tyjskiej pro­dukcji zobaczymy całą galer­ię aktorów w mniejszym i więk­szym stop­niu pow­iązanych z BBC. Miejmy nadzieję, że film nie będzie tylko oby­cza­jowy. Film zostanie wyemi­towany przez BBC 29.12 o  21:00

Sher­lock. Sezon 4 — dla wszys­t­kich którzy może prze­gapili tą wiado­mość — doczekaliśmy się czwartego sezonu Sher­loc­ka — zaled­wie trzy lata czeka­nia i już jest. Serio tem­po tego seri­alu jest zach­wyca­jące. Pier­wsze zwias­tuny nie wywołały jakiegoś wielkiego entuz­jaz­mu ale powiedzmy sobie szcz­erze, wszyscy Sher­loc­ka zobaczymy nieza­leżnie od poziomu kole­jnych odcinków. Jesteśmy tak dłu­go trzy­mani na głodzie że zobaczylibyśmy nawet Cum­ber­batcha gapiącego się przed siebie przez pół godziny (pewnie mnóst­wo osób było­by przeko­nanych że to jest doskon­ały odcinek). W czwartym sezonie zobaczymy Toby Jone­sa jako tego naprawdę złego, złego. Sher­lock dostanie pasa a Wat­sonowi urodzi się dziecko. Kole­jne tytuły odcinków (naw­iązu­jące do opowiadań ACD) to: “The Six Thatch­ers”, “The Lying Detec­tive” i “The Final Prob­lem”. Znaw­cy Sher­loc­ka albo się cieszą albo krzy­wią a zwierz podob­nie jak mil­iony osób i tak obe­jrzy. Pre­miera odcin­ka 1.01. 2017. Wieść gmin­na niesie że w niek­tórych kra­jach Sher­lock będzie pokazy­wany także w kinie, a biorąc pod uwagę, że pokazy­wano u nas w kinie zeszłoroczny odcinek spec­jal­ny należy uważnie nasłuchi­wać wiado­moś­ci płyną­cych od dystrybutorów.

The Great Christ­mas Bake Off - zwierz podob­nie jak wielu widzów odkrył, że świat jest zde­cy­dowanie lep­szy jeśli poświę­ca się czas na oglą­da­niu jak Bry­tyjczy­cy pieką cias­ta na czas. Ponieważ BBC straciło prawa do serii — co oznacza prze­niesie­nie jej do innej stacji i najpraw­dopodob­niej zmi­anę w składzie prowadzą­cym — to może być pożeg­nanie z takim GBBO jakie znamy, bo do nowego na pewno nie prze­jdą wszyscy zaan­gażowani w pro­gram. A był to — co musi­cie wiedzieć — najcu­d­own­iejszy pro­gram w his­torii telewiz­ji. Wyobraź­cie sobie tal­ent show gdzie wszyscy są dla siebie mili, zawod­ni­cy sobie poma­ga­ją a na koniec są ciastecz­ka dla wszys­t­kich. To także doskon­ały sposób na dwie świąteczne godziny (BBC wyemi­tu­je dwa odcin­ki spec­jalne po 60 min­ut) w cza­sie których na pewno nie będziecie się nudz­ić ani nie będzie wam przykro. BBC nada oba odcin­ki 25.12 i 26.12.

Świadek Oskarże­nia - w zeszłym roku BBC zafun­dowało nam doskon­ałe “I nie było już niko­go” w tym roku odpowiedzial­na za poprzed­nią adap­tację Sarah Phelps pro­ponu­je nam spotkanie z kole­jnym doskonale znanym dziełem Agaty Christie czyli “Świad­kiem Oskarże­nia”. Jeśli mate­ri­ały pro­mo­cyjne nie kłamią czeka nas jed­na z tych doskonale zre­al­i­zowanych, przepięknych wiz­ual­nie adap­tacji klasy­cznego krymi­nału. W dwóch odcinkach zagra­ją min. Toby Jones, Andrea Riseborough,Kim Cat­trall  czy David Haig. Nieza­leżnie czy jesteś­cie wiel­bi­ciela­mi klasy­cznej adap­tacji Bil­ly Wildera czy też nie macie zielonego poję­cia jak skończy się ta roz­gry­wa­ją­ca się w lat­ach 20 sprawa o zabójst­wo, naprawdę warto rzu­cić okiem na pro­dukcję. Jeśli będzie choć w najm­niejszym stop­niu będzie to przy­pom­i­nać zeszłoroczną pro­dukcję “I nie było już niko­go” to trze­ba się przy­go­tować na coś doskon­ałego. Pier­wszą część fil­mu BBC nada 0 26.12 o 21:00, drugą o tej samej godzinie dzień później.

Grantch­ester — zwierz z mało czego tak się cieszy jak z fak­tu, że jego ulu­biony detek­tyw w sutan­nie dostał odcinek spec­jal­ny. Tegoroczny Grantch­ester oznacza bowiem 90 (Tak!) min­ut Jame­sa Nor­tona rozwiązu­jącego sprawy krymi­nalne i próbu­jącego jed­nocześnie poradz­ić sobie z życiem oso­bistym (jak pamięta­cie ostat­nim razem kiedy go widzieliśmy sprawy były istot­nie skom­p­likowane). W odcinku świątecznym mamy z jed­nej strony prze­go­towa­nia do jasełek z drugiej — śledzt­wo w spraw­ie morder­st­wa pana młodego. Zwierz musi wam w skry­toś­ci ducha powiedzieć, że to chy­ba najbardziej wyczeki­wany przez niego odcinek świąteczny z tu wymienionych, bo Grantch­ester ma zdaniem zwierza zde­cy­dowanie za mało odcinków. A śledzącego zbrod­nie Jame­sa moż­na się spodziewać już w Wig­ilię o 21:00. Odcinek podob­nie jak cały ser­i­al nada­je telewiz­ja ITV.

Mai­gret’s Dead Man — na Wielka­noc ITV zafun­dowało nam pier­wszą z serii adap­tacji krymi­nałów o fran­cuskim detek­ty­wie. Ku zaskocze­niu wielu w tym zupełnie poważnym filmie detek­ty­wisty­cznym główną rolę zagrał Rowan Atkin­son. Ktokol­wiek zas­tanaw­iał się czy komik podoła poważnej roli nie powinien mieć najm­niejszych wąt­pli­woś­ci, jego Mai­gret to detek­tyw sku­pi­ony, opanowany, empaty­czny ale też genial­ny w zupełnie inny sposób niż jego bry­tyjs­cy koledzy. W Mai­gret’s Dead Man mamy z jed­nej strony bru­talne przestępst­wa o których rozpisu­ją się gaze­ty z drugiej — morder­st­wo nic nie znaczącego mężczyzny. Jed­nak nasz detek­tyw doskonale wie czym należy się zająć najpierw. Odcinek ITV wyemi­tu­je 25.12 o 21:oo, odcinek spec­jal­ny będzie trwał dwie godziny. Koniecznie powin­niś­cie go obe­jrzeć jeśli wyda­je się wam że Atkin­son to tylko aktor komediowy.

Peter Pan Goes Wrong -  Kil­ka lat temu NBC pod­jęło się wys­taw­ienia musicalowej wer­sji Piotru­sia Pana na żywo i kil­ka ele­men­tów nie poszło dokład­nie tak jak moż­na się było spodziewać. Co nie zmienia fak­tu, że żad­na wpad­ka nie dorównu­je tym jakie moż­na znaleźć w kome­diowej sztuce “Peter Pan Goes Wrong”, w najwięk­szym skró­cie to his­to­ria tego jak fik­cyj­na gru­pa teatral­na (Corn­ley Poly­tech­nic Dra­ma Soci­ety) decy­du­je się wys­taw­ić Piotru­sia Pana i wszys­tko po kolei idzie źle.  Sztu­ka jest obec­nie grana w Lon­dynie podob­nie jak kil­ka innych opar­tych na podob­nym pomyśle “przed­staw­ienia w którym wszys­tko się nie uda­je”. Sztukę wyemi­tu­je BBC 31.12 o 18:20

Judi Dench — All the World’s Her Stage - w okre­sie pomiędzy świę­ta­mi a Nowym rok­iem BBC wyemi­tu­je film doku­men­tal­ny o kari­erze  fil­mowej i teatral­nej Judi Dench jed­nej z najbardziej lubianych i najbardziej poważanych bry­tyjs­kich aktorek, wszys­tko by ucz­cić 60 lecie pra­cy artysty­cznej aktor­ki. W filmie na tem­at pra­cy z Judi Dench wypowiada­ją się min. Bil­ly Con­nol­ly, Daniel Craig czy Ian McKel­lan. Oczy­wiś­cie wśród wypowiada­ją­cych się nie może zabraknąć Har­vey’a Wein­steina które­mu Dench zawdz­ięcza między­nar­o­dową kari­erę fil­mową. Film zostanie wyemi­towany 30.12 0 20:oo, pro­gram trwa godzinę.

To oczy­wiś­cie tylko wybrane tytuły w świę­ta zobaczy­cie także spec­jalne odcin­ki pop­u­larnych seri­ali — Last Tan­go in Hal­i­fax (zwierz nadal nie obe­jrzał ostat­niego sezonu więc w tym roku z odcin­ka spec­jal­nego zrezygnu­je), Jonathan Creek (to jeden z tych seri­ali które zawsze mogą wró­cić na ekrany) czy Call The Mid­wife (jeśli poszuku­je­cie jakiegoś tytułu który będzie trochę rados­ny, trochę melan­choli­jny i tylko odrobinkę smut­ny). Do tego dochodzi jeszcze całkiem sporo pro­gramów spec­jal­nych które jed­nak nie przy­ciągnęły uwa­gi zwierza (jak zwyk­le macie do czynienia z bard­zo subiek­ty­wnym wyborem). Nieza­leżnie od tego czy mieszka­cie w UK i będziecie mogli oglą­dać na żywo, czy też poza i będziecie musieli poczekać to ważne by zdawać sobie sprawę, że telewiz­ja świątecz­na nie musi być nud­na i może zaofer­ować wid­zom całe mnóst­wo ciekawych pro­gramów. Szko­da tylko, że to taka ang­iel­s­ka specyfika.

Ps: Zwierz nieste­ty nie zna dat emisji w Polsce ale jeśli posi­ada­cie sze­ro­ki paki­et BBC to cza­sem te różnice pomiędzy UK a Pol­ską są naprawdę minimalne.

 

15 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online