Home Ogólnie Panowie na obcasach czyli wpis o aktorach kieszonkowych

Panowie na obcasach czyli wpis o aktorach kieszonkowych

autor Zwierz
Panowie na obcasach czyli wpis o aktorach kieszonkowych

Dziś jest najkrót­szy dzień w roku i jak niesie wieść gmin­na, dzień nis­kich kobi­et. Zwierz jed­nak odwró­ci na chwilę wzrok od nis­kich kobi­et (sam się do tej kat­e­gorii zde­cy­dowanie zal­icza) i spo­jrzy na nis­kich mężczyzn. A  dokład­niej na nis­kich aktorów. I na to jak Hol­ly­wood ma z nimi specy­ficzny prob­lem. Choć chwila, nie tylko Hollywood.

Zwierz nie wie czy zda­je­cie sobie sprawę, ale jed­nym z najczęś­ciej wpisy­wanych słów zaraz po imie­niu i nazwisku dowol­nego akto­ra Hol­ly­woodzkiego jest “wzrost”. Z niez­nanych przy­czyn wzrost aktorów jest jed­ną z najbardziej intere­su­ją­cych ludzi infor­ma­cji doty­czą­cych gwiazd. Dlaczego? Powodów może być wiele, ale jeden z pewnoś­cią od razu przy­chodzi do głowy. Wzrost w przy­pad­ku aktorów nie pozosta­je bez wpły­wu na ich per­cepcję przez wid­own­ię. Aktor powinien być wyso­ki. Więcej, moż­na to spoko­jnie rozsz­erzyć na wszys­t­kich mężczyzn. Do dziś moż­na znaleźć w Internecie kre­tyńskie strony i memy które twierdzą, że prawdzi­wy mężczyz­na zaczy­na się od 1.80. Zwierz musi powiedzieć, że całe życie wydawało mu się, że prawdzi­wy mężczyz­na skła­da się zasad­nic­zo z innych ele­men­tów i w ogóle jest kon­struk­tem kul­tur­owym no ale co tam zwierz wie.

Buty które Bog­a­rt nosił na planie Casablanki

Wróćmy jed­nak do aktorów. Prob­lem z wzrostem aktorów nie jest czymś nowym. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pier­wsze założe­nie jest takie, że aktor musi być wyższy od swo­jej ekra­nowej part­ner­ki. Nie zawsze (zaraz prze­jdziemy do wyjątków) ale ogól­nie przyj­mu­je się że męs­ki bohater pier­ws­zo­planowy powinien być plus minus o głowę wyższy od aktor­ki z którą gra. Najlepiej jed­nak by byli mniej więcej tego samego wzros­tu, tak by kam­era mogła ich bez trudu objąć obok siebie z twarza­mi na tej samej wysokoś­ci. Jak może­cie przy­puszczać niejed­nokrot­nie w his­torii Hol­ly­wood zdarza­ło się, że aktorzy cieszą­cy się pop­u­larnoś­cią wcale tacy wyso­cy nie byli. Kiedy stu­dia fil­mowe rządz­iły infor­ma­c­ja­mi na tem­at aktorów i ich biografii sprawa była pros­ta — do mediów trafi­ała wer­s­ja ofic­jal­na która obow­iązy­wała we wszys­t­kich mate­ri­ałach pra­sowych. Jed­ny­mi z najbardziej znanych nis­kich aktorów był oczy­wiś­cie Bog­a­rt. Fakt że był dużo niższy niż podawały wytwórnie był dość powszech­nie znany. W Casablance — ale nie tylko — by nie wydać się niższy  od part­ner­ki aktor chodz­ił w butach na spec­jal­nym pod­wyższe­niu. Co ciekawe Bog­a­rt bard­zo nis­ki nie był, miał pon­ad metr siedemdziesiąt, ale ponieważ sam nigdy nie przyz­nał się do bycia niższym od swoich ekra­nowych part­nerek pub­liczność mu to zapamię­tała. Dodatkowo nis­ki wzrost nie pasował do pewnej wiz­ji jego bohat­era — twardego, sil­nego mężczyzny, który powinien na pier­wszy rzut oka być wyższy od part­ner­ki. Warto dodać że na tle gwiazd epo­ki Bog­a­rt nis­ki nie był (bo ludzie byli wtedy niżsi) a wcześniej kari­ery w Hol­ly­wood z powodze­niem robili aktorzy niżsi — jak James Cagney czy Char­lie Chap­lin którzy mieli koło 1.65 wzrostu.

Char­lie Chap­lin wyso­ki nie był. Ale być nie musiał

Z podob­nych powodów emoc­je budzi wzrost Toma Cruise. Tom jak wiado­mo nie jest najwyższym człowiekiem na świecie. Ma jak­iś metr siedemdziesiąt wzros­tu, może trochę więcej. Jed­nocześnie — ponieważ jest aktorem obsadzanym w głównych rolach i to w fil­mach sen­sacyjnych — musi przy­na­jm­niej na ekranie wydawać się wyso­ki. Pod­wyższanie Toma na ekranie budzi sporo emocji — choć tak naprawdę kino zawsze miało podob­ne sposo­by na to by niższy aktor wydał się w filmie wyższy. Poza wspom­ni­any­mi już pod­wyższany­mi buta­mi (niekoniecznie widoczny­mi na pier­wszy rzut oka), z pomocą aktorom przy­chodzą skrzyn­ki i pochyl­nie. Zna­j­du­ją się poza kadrem a aktor wyda­je się wyższy. Jeśli kiedyś zas­tanaw­ial­iś­cie się gdzie może­cie na pewno zobaczyć wyko­rzys­tanie pochyl­ni w filmie to spójrz­cie na ostat­nią scenę Tho­ra 2 gdzie Natal­ie Port­man pod­b­ie­ga pocałować Chrisa Hemswortha. Otóż różni­ca wzros­tu pomiędzy aktorką (która jest dość niska) a aktorem (który jest dość wyso­ki) jest na tyle spo­ra że trud­no było­by  uzyskać ład­ny kadr. Ale już jak aktor­ka stanie na niewielkiej pochyl­ni to twarze obo­j­ga aktorów mieszczą się w kadrze. Takie  kino wyko­rzys­tu­je dość  częs­to, nawet jeśli nie ma do czynienia z bard­zo niski­mi aktora­mi. Kole­jnym sposobem jest po pros­tu fil­mowanie z odpowied­niej per­spek­ty­wy — odpowied­ni kadr może wiele zdzi­ałać. Tu świet­nym przykła­dem są Avenger­si — gdzie wszyscy wyglą­da­ją jak­by byli mniej więcej tego samego wzros­tu (poza Thorem) pod­czas kiedy rozpię­tość wzros­tu pomiędzy aktora­mi jest spo­ra. Ale przy odpowied­nim kadrze i pod­wyższanych butach dla Rober­ta Downey’a Jr. wszys­tko może się udać.  Trze­ba tu zresztą dodać że Cruise budzi emoc­je nie dlat­ego, że jest nis­ki tylko — dlat­ego, że podob­nie jak Bog­a­rt próbu­je ten fakt ukryć.

Zawsze moż­na pob­ie­gać w butach na obcasach. I jeszcze noga się ład­nie prezentuje

Inna sprawa, że trud­no się trochę aktorom dzi­wić. Jeśli spo­jrzymy na nis­kich aktorów w Hol­ly­wood to częs­to okaże się że kino nie ma za bard­zo na nich pomysłu. Oczy­wiś­cie — zawsze zna­jdą się role kome­diowe — tu nis­ki wzrost moż­na uznać nawet za atut — bo z niez­nanych bliżej przy­czyn utarło się że nis­ki komik jest śmieszniejszy. Być może dlat­ego, że nie speł­nia głównego założe­nia akto­ra kina dra­maty­cznego czy sen­sacyjnego. O ile w przy­pad­ku aktorów z wcześniejszych gatunków ich wzrost stara się ukryć to aktor kome­diowym może sobie radośnie bie­gać i nie ukry­wać tego jak nis­ki jest. Nazwisk przez lata było w tej kat­e­gorii wiele (zwierz wspom­ni­ał już Chap­lina) ale ogól­nie może­my wszyscy stwierdz­ić, że nikt od Woody Allena, Dan­nego DeVi­to, Aziza Ansari czy Kena Jeun­ga nie wyma­ga by byli szczegól­nie wyso­cy. Podob­na dys­pen­sa doty­czy też aktorów bard­zo charak­terysty­cznych — Dustin Hoff­man, Al Paci­no, Joe Pesci  mogą być nis­cy bo właś­ci­wie nigdy nie będą obsadzani w klasy­cznej roli amerykańskiego akto­ra pier­wszego planu. Nato­mi­ast — co też istotne — ich posta­cie nis­ki wzrost częs­to nadra­bi­a­ją wyrazistym charak­terem — tak jak­by konieczne było pisanie im inten­sy­wniejszych ról — by wid­zowie nie zwracali uwa­gi na ich wzrost. Co istotne — raczej nie dostaną ról roman­ty­cznych kochanków i najczęś­ciej nie będą ratować niewiast w opałach. W przy­pad­ku aktorów charak­terysty­cznych wzrost nie jest zresztą o tyle ważny że nie są oni nośnika­mi wzor­ca męskoś­ci (oczy­wiś­cie wedle fil­mowych kryteriów).

Dustin Hoff­man nie musi być wyso­ki. Wystar­czy, że jest charakterystyczny

Jed­nym z kluc­zowych jak się wyda­je pytań jest to, czy wzrost aktorów ma znacze­nie przy tym jak ukła­da się ich kari­era. Zwierz zwró­cił uwagę, że wielu niższych aktorów rozpoczęło kari­erę wcześnie — częs­to jeszcze jako dzieci czy nas­to­latkowie — dzię­ki czemu w chwili w której dostali rolę niko­go za bard­zo nie obchodz­iło jakiego są wzros­tu. Moż­na się zas­tanaw­iać czy nis­cy (i zaskaku­ją­co do siebie podob­ni) Daniel Rad­cliffe czy Eli­jah Wood mieli­by szanse na między­nar­o­dowe kari­ery gdy­by obaj nie byli aktora­mi dziecię­cy­mi (co ciekawe w Pot­terze strasznie widać kiedy twór­cy filmów zori­en­towali się że z Rad­cliffe wyso­ki raczej nie będzie i zaczęli go krę­cić pod odpowied­ni­mi kon­ta­mi). Podob­nie dwaj ulu­bi­eni zwierza aktorzy kies­zonkowi czyli Gael Gar­cia Bernal i Diego Luna — którzy obaj zaczęli kari­erę telewiz­yjną bard­zo wcześnie mając kilka­naś­cie lat. Spoko­jnie moż­na by dopisać do listy też Rober­ta Downey’a Jr.który kari­erę zaczął może nie jako dziecko, ale bard­zo wcześnie.  Oczy­wiś­cie to nie jest zasa­da stupro­cen­towa (wielu nis­kich aktorów zaczęło kari­erę później) ale każe się zas­tanaw­iać ilu aktorów — nie znalazło­by miejs­ca w kine­matografii gdy­by musieli wejść do świa­ta kina później — nie speł­ni­a­jąc wyz­nac­zonych z góry stan­dard­ów. Co więcej — w przy­pad­ku wymienionych tu aktorów każdy z nich ma na swoim kon­cie udane role pier­ws­zo­planowe, co doskonale pokazu­je, że wid­owni w ostate­cznym rozra­chunku naprawdę nie przeszkadza różni­ca wzros­tu i jakoś nikt nie wąt­pi w urok dobrze obsad­zonego akto­ra jeśli ten jest nis­ki. Co nie zmienia fak­tu, że stu­dia fil­mowe i spece od wiz­erunku, nadal majstru­ją przy wzroś­cie aktorów tak by do opinii pub­licznej trafi­ały nieco popraw­ione dane.

Zwierz cały czas się zas­tanaw­ia czy Daniel Rad­cliffe zro­bił­by kari­erę gdy­by nie zaczął jako dziecko

Nie było­by w tych wszys­t­kich rozważa­ni­ach nic szczegól­nie istot­nego gdy­by nie fakt, że to co oglą­damy na ekranie częs­to uzna­je­my za nor­mę czy ideał. A to znaczy, że niewielu nis­kich aktorów w rolach pier­ws­zo­planowych czy takich “męs­kich” spraw­ia, że wciąż żywe jest przeko­nanie, że ide­al­ny mężczyz­na to wyso­ki mężczyz­na. I nie chodzi o to co się komu podo­ba — bo zwierz zda­je sobie sprawę, że komuś mogą się podobać oso­by wyższe, komuś niższe, ale ze strony kine­matografii płynie właś­ci­wie jed­noz­naczny przekaz — mężczyz­na powinien być wyso­ki (a jeśli nie jest wyso­ki to pewnie jest niepoważny). Co spraw­ia prob­lem całej masie ludzi na nis­kich mężczyz­nach zaczy­na­jąc a na wyso­kich kobi­etach kończąc. To niesamowite, że taka w sum­ie niewiele znaczą­ca cecha jak wzrost (poza sytu­acją gdzie ktoś jest naprawdę wyso­ki czy nis­ki) budzi tyle emocji. A prze­cież wszyscy wiemy, że liczy się tylko jed­no. By nie być za niskim na szturmowca.

Najlep­szy pro­dukt eksportowy Meksyku — kies­zonkowi aktorzy

 

Ps: Zwierz przeprasza że dziś wpis tak późno ale w ten najkrót­szy dzień w roku zabrakło zwier­zowi dnia.

25 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online