Home Ogólnie Brytyjskie przysmaki i amerykańskie nowości czyli co w telewizji na święta i po świętach

Brytyjskie przysmaki i amerykańskie nowości czyli co w telewizji na święta i po świętach

autor Zwierz

Hej

Zwierz miał całkiem fajny pomysł na wpis dla was, ale doszedł do wniosku, że jest jeden bard­zo ważny wpis, który musi koniecznie napisać 23 grud­nia. Musi wam, bowiem dokład­nie powiedzieć, co ewen­tu­al­nie może­cie zobaczyć przez te świę­ta w telewiz­ji (ewen­tu­al­nie posłuchać w radio) a co może wam umknąć. Jed­nak gdzieś w trak­cie pisa­nia zwierz zdał sobie trochę sprawę, że zaczy­na ten post wyglą­dać jak kart­ka wyr­wana z Radio Times. To naprawdę nie jego wina, że, pod­czas gdy amerykańskie stac­je zamyka­ją się na świę­ta, bry­tyjskie ofer­u­ją wid­zom wspani­ały zestaw najlep­szych kąsków. Aby więc nieco wyr­wać się z bry­tyjs­kich kli­matów zwierz postanow­ił wam też pod koniec roku podrzu­cić kil­ka dat, których powin­niś­cie wypa­try­wać na początku roku przyszłego. Są to daty ściśle związane z pre­miera­mi nowych — zdaniem zwierza ciekaw­ie zapowiada­ją­cych się seri­ali. Oczy­wiś­cie we wszys­t­kich przy­pad­kach seri­ali i pro­gramów jest więcej, ale zwierz dokon­ał bard­zo subiek­ty­wnego wyboru. Do tego poda­je dzień emisji w UK dla tych, którzy mają dostęp do kanałów bry­tyjs­kich (a zwierz wie, że trochę was jest).

Koniec z telewiz­ją, która nada­je tylko powtór­ki — wystar­czy dobrze prze­jrzeć pro­gramy i może się okazać, że świę­ta zapowiada­ją się ekscytująco

Gangs­ta Granny — zwierz nie wie czy oglą­dal­iś­cie w zeszłym roku Mr Stink — to taki film dla dzieci na pod­staw­ie książ­ki Davi­da Williamsa (tak tego od Lit­tle Britain). Zwierz oglą­dał i musi powiedzieć, że jak na pro­gram dla dzieci był z jed­nej strony staroświec­ki z drugiej bard­zo przy­jem­nie się go oglą­dało. Zde­cy­dowanie musi­ało się podobać wid­owni, bo w tym roku BBC ponown­ie sięgnęło po książkę Wal­liamsa — tym razem to his­to­ria chłop­ca, którego rodz­ice są opę­tani przez pro­gram “Tańcząc z gwiaz­da­mi” (w wyda­niu bry­tyjskim) i zostaw­ia­ją go, co tydzień z bab­cią, która okazu­je się toczy pod­wójne życie z jed­nej strony jest przemiłą bab­cią, ale wiec­zorem zaj­mu­je się kradzieżą biżu­terii i właśnie planu­je swój ostat­ni wiel­ki skok. Zwierz nie wie, dlaczego lubi takie pro­dukc­je — być może, dlat­ego, że Wal­liams wyjątkowo nie ma litoś­ci dla dorosłych przy sporej sym­pa­tii dla dzieci. W filmie zagrała też Miran­da Hart, a będzie go moż­na zobaczyć o osiem­nastej w BBC One w dru­gi dzień świąt.

Zwierz zawsze lubił his­to­rie w których nud­ni opiekunowie okazy­wali się posta­ci­a­mi naprawdę fascynującymi

Down­ton Abbey — czwarty sezon seri­alu stras­zli­wie zaw­iódł, ale odstaw­ić Down­ton Abbey to jest naprawdę cięż­ka pra­ca. To znaczy zwierz już deklaru­je, że więcej nie obe­jrzy a potem widzi trail­er kole­jnego odcin­ka i myśli, że cóż jeszcze jeden odcinek zaszkodzi. Plusem świątecznego wyda­nia Down­ton jest fakt, że nie roz­gry­wa się w posi­adłoś­ci tylko w Lon­dynie i ponoć nawet zostaną rodzinie królewskiej przed­staw­ieni. Do tego wszys­tko dzieje się sześć miesię­cy po wydarzeni­ach z koń­ca sezonu, 4 co oznacza, że pewne wąt­ki powin­ny być już w zupełnie innym miejs­cu (zwierz pisze bez szczegółów, bo może ktoś nie wie gdzie 4 sezon się kończy). Zwierz będzie sam na siebie klął, ale obe­jrzy. Do tego — być może dla niek­tórych bonus prze­waża­ją­cy- w odcinku pojawi się Shirley MacLaine. A odcinek pokaże ITV o 8: 30 pier­wszego dnia świąt.

Ponoć w tym roku czeka nas skan­dal z udzi­ałem samej rodziny królewskiej! 

Dok­tor Who — nie ma się, co oszuki­wać — najbardziej wyczeki­wany przez część czytel­ników odcinek na tej liś­cie. Zapowiedzi budzą mieszankę rados­nego pod­niece­nia i niepoko­ju, bo z jed­nej strony — wyglą­da na to, że być może Mof­fat wywiążę się ze wszys­t­kich obiet­nic i pos­pla­ta na koniec rozsy­pane po ostat­nich sezonach wąt­ki, z drugiej… cóż, jeśli je sple­cie to zaraz i tak zacznie mącić na nowo. Jed­nak niepokój budzi przede wszys­tkim konieczność pożeg­na­nia Mat­ta Smitha, jako Dok­to­ra. Zwierz, który nigdy jeszcze nie przeży­wał na żywo ode­jś­cia Dok­to­ra nie jest do koń­ca pewien jak zareagu­je. Choć Smith nie był jego Dok­torem to jed­nak był nim tak dłu­go, że zwierz się przyzwycza­ił i naprawdę doce­ni­ał jego zdol­noś­ci aktorskie. I choć całym serce cieszy się na przy­by­cie Capaldiego, to jed­nak Smitha żal. A serce będzie nam pękać po tym jak BBC One wyemi­tu­je odcinek w pier­wszy dzień świąt o 7:30.

Zwierz jak więk­szość whov­ian — chci­ał­by ale się boi

Death Comes to Pem­ber­ly  — dla niek­tórych szarganie świę­toś­ci, dla innych (w tym zwierza) doskon­ała pop­kul­tur­al­na zabawa. Ser­i­al opar­ty o książkę PD James opowia­da o morder­st­wie w Pem­ber­ly dokład­nie sześć lat po wydarzeni­ach z Dumy i Uprzedzenia. Zwierz takie rzeczy uwiel­bia więc radośnie pojawi się przed telewiz­orem zwłaszcza że w seri­alu pojawi się Jen­na Cole­man, Matthew Rhys a także Matthew Goode. Zwierz, którego zdaniem dobra lit­er­atu­ra odz­nacza się tym, że wszyscy się nią baw­ią a ory­gi­nał i tak pozosta­je najlep­szy już nie może się doczekać, bo nie boi się by taka pro­dukc­ja mogła jakkol­wiek Dumie i Uprzedze­niu zaszkodz­ić. A ser­i­al, (który odcinków ma niewiele) pojawi się na BBC One w Dru­gi dzień świąt pięt­naś­cie po dwudziestej

Zwierz jest bard­zo ciekawy nowej Eliz­a­beth — zwier­zowi wyda­je się, że w tym przy­pad­ku może to być najbliższa ory­gi­nałowi Eliz­a­beth od dawna

The Trac­tate Mid­doth — film opar­ty o jed­no ze strasznych opowiadań MR Jame­sa oglą­damy nie tylko ze wzglę­du na his­torię poszuki­wań książ­ki, która tylko z pozoru wyda­je się nor­mal­na. Pro­gram oglą­damy, dlat­ego, że jest (to takie oczy­wiste) reży­ser­skim debi­utem Mar­ka Gatis­sa, którego przy­na­jm­niej zwierz uwiel­bia. Ci, którzy chcieli­by lep­iej poz­nać MR Jame­sa (chy­ba jed­nak dość słabo znanego w Polsce) zwierz zaprasza na doku­ment o nim — ze sporym udzi­ałem Gatis­sa, który zostanie wyemi­towany zaraz po filmie. Zwierz, które­mu ostat­nio Gatiss zafun­dował znakomite ‘An Adven­ture in Space and Time” stawi się przed telewiz­orem nieza­wod­nie. A film wyemi­tu­je BBC Two w Pier­wszy Dzień świąt o 9:30 po południu.

Tajem­nicze hebra­jskie tek­sty, Mark Gatiss i duchy — zwierz nie może się doczekać

The Thir­teenth Tale — sama his­to­ria brz­mi ciekaw­ie — autor­ka biografii zosta­je zapros­zona przez sławną aktorkę do domu jej dziecińst­wa. Okazu­je się, że aktor­ka jest cho­ra i chce przed śmier­cią wyz­nać autorce wszys­tkie swo­je sekre­ty. Do tego główną role gra genial­na Olivia Col­man (spec­jal­izu­ją­ca się ostat­nio w samych dobrych rolach) a umier­a­jącą aktorkę (Vanes­sa Red­grave). Przy czym jak zapowiada­ją twór­cy ma być raczej niepoko­ją­co niż cukierkowo. Przekona­cie się 30 grud­nia o 9: 30 na BBC 2.

Zapowia­da się jed­na z tych his­torii w których pozornie nic się nie dzieje a człowiek cały czas odczuwa niepokój

Call The Mid­wife- wyda­je się, że ser­i­al o położnych jest najlep­szym pro­gramem na pier­wszy dzień świąt — które bądź, co bądź kręcą się wokół skan­dal­icznych warunk­ów pewnego poro­du pon­ad dwa tysiące lat temu (jak zwierz zwykł pow­tarzać — był to taki skan­dal, że dla ciężarnej nigdzie nie znaleziono miejs­ca do dziś ludzie o tym mówią). Tym razem oprócz porodów i codzi­en­nego życia położnych będzie też odrobinę stra­chu, bo w okol­i­cy znalazł się niewybuch z drugiej wojny świa­towej i coś trze­ba z nim szy­bko zro­bić. Co oczy­wiś­cie oznacza zamieszanie. Zwierz nie ma wąt­pli­woś­ci, że siostry nie będą miały jed­nak wielkiego prob­le­mu by sobie ze wszys­tkim poradz­ić. A ser­i­al zobaczy­cie w Pier­wszy Dzień Świąt o 6: 15 na BBC One.

Zwierz musi powiedzieć, że choć troszkę stracił serce do Call the Mid­wife to jed­nak na świę­ta ser­i­al jest idealny

Nigdziebądź — jeszcze coś obow­iązkowego dla fanów radia — wypełniona gwiaz­da­mi radiowa wer­s­ja nigdzie bądź powraca na radiową antenę od 26 do 20 o jede­nastej wiec­zorem na Radio 4 (dostęp­ne dla wszys­t­kich bez wzglę­du gdzie mieszka­cie) będą pojaw­iały się kole­jne odcin­ki adap­tacji powieś­ci Gaimana. A obsadę ma ona abso­lut­nie niesamow­itą — zna­jdzie się w niej I Bene­dict Cum­ber­batch i James McAvoy, i Natal­ie Dormer, Berbard Crib­bins, Antho­ny Head, Christo­pher Lee… Serio gdy­by ktoś próbował zro­bić film z taka obsadą pewnie by wszyscy już dawno siedzieli w kinach. Zwierz bard­zo was zachę­ca, (jeśli nie słyszeliś­cie wcześniej). Przy czym w ogóle trzy­ma­j­cie rękę na radiowym pulsie, bo np. na początku sty­cz­nia pojawi się słu­chowisko z Sher­lock­iem Holmesem.

Czy moż­na sobie wymarzyć lep­szą obsadę? Zdaniem zwierza nie za bardzo

Many Hap­py Returns (Sher­lock) — zwierz radzi wam też pamię­tać o mini odcinku poprzedza­ją­cym trze­ci sezon Sher­loc­ka — będzie miał sie­dem min­ut (zwierz nie widzi­ał go na wspom­i­nanym pokazie) powinien pojaw­ić się koło drugiej na BBC Iplay­er w Wig­ilię a potem będzie dostęp­ny w spec­jal­nej funkcji “red but­ton”, która pozwala dostać się do dodatkowych mate­ri­ałów. Zwierz nie ma jed­nak wąt­pli­woś­ci, że co, jak co ale ten sied­miomin­u­towy dodatek do Sher­loc­ka szy­bko rozprzestrzeni się po sieci. A i jeszcze jed­no — to nie jest pier­wsze sie­dem min­ut odcin­ka tylko to jest coś osob­ne­go. Zaś pier­wszy odcinek, – jeśli ktokol­wiek jeszcze nie wie – BBC One wyemi­tu­je 1 sty­cz­nia wiec­zorem. W BBC Entertei­ment pojawi się on zaś 12.01 Czyli nie mamy zbyt dużego opóźnienia.

Zwierz pode­jrze­wa, że te sie­dem min­ut po pros­tu nie zmieś­ciło się w odcinku. Więc warto na nie poczekać

Dobra świę­ta przo­dem do telewiz­o­ra a tyłem do rodziny macie już zaplanowane, więc ter­az o kilku tytułach, na które trze­ba zdaniem zwierza zwró­cić uwagę na początku roku.

Black Sails — ser­i­al o pirat­ach brz­mi dobrze. Ser­i­al o pirat­ach w roku 1715 brz­mi jeszcze lep­iej. Ser­i­al o pirat­ach w roku 1715 gdzie główną rolę gra Toby Stephens brz­mi fan­tasty­cznie. Wszys­tko, co na razie nam pokazano jedynie zaostrza­ło apetyt — ale trze­ba czekać do 25 sty­cz­nia by dowiedzieć się czy Starz zapro­ponu­je nam coś naprawdę ciekawego. Jedyne, co zwierza nieco niepokoi to Michael Bay wśród pro­du­cen­tów. Prze­cież nie może w tym seri­alu być aż tyle wybuchów!

Piraci! Przys­to­jni Piraci! Whrr! Ahoj! I tak dalej

Han­ni­bal - zwierz nie wie, może siedzieliś­cie w jakiejś zamkniętej skrytce na miotły i jeszcze nie wiecie, ale Han­ni­ba powraca na antenę NBC 28 lutego (dokład­niej w piątek o 10 wieczór). Jak na razie nie wiele wiado­mo, poza tym, ze Han­ni­bal na pewno będzie w drugim sezonie pły­wał po base­nie a Will jest chwilowo za kratka­mi. Zwierz nigdy nie przy­puszczał, że będzie tak strasznie czekał na dru­gi sezon seri­alu, którego prze­cież miał zupełnie nie oglą­dać. Jeśli jeszcze się nie przekon­al­iś­cie do Han­ni­bala to zwierz pro­ponu­je obser­wować fan­ni­bals – najcu­d­own­iejszy fan­dom w Internecie, który jest tak uroc­zo dow­cip­ny i niepoważny że nie trze­ba nic więcej.

Zwierz lubi serce, kocha fan­dom i zawsze rozczu­la­ją go twór­cy, którzy mają do swo­jego seri­alu odpowied­nie podejście

Intel­li­gence — w tym sezonie zde­cy­dowanie mod­nym tem­atem jest takie praw­ie sf. Tym razem mamy coś, co wyglą­da jak Chuck na poważnie — nasz bohater jest podłąc­zony schowanym w mózgu mikro chipem do glob­al­nej sieci infor­ma­cyjnej i może się wszędzie swoim mózgiem wła­mać. Brz­mi dość kre­tyńsko, ale z drugiej strony — jaki ser­i­al w streszcze­niu nie brz­mi kre­tyńsko. Główną rolę gra znany z Lost Josh Hol­loway, co część osób może do pro­dukcji CBS przekon­ać. A star­tu­je ona 7 Sty­cz­nia o 9.

Zwierz nie wie co o tym seri­alu myśleć ale da mu szansę

True Detc­tiveHBO pro­ponu­je his­torię dwóch detek­ty­wów polu­ją­cych na seryjnego morder­cę w Luiz­janie na przestrzeni siedem­nas­tu lat. Ser­i­al ma być typu “anthol­o­gy”, co oznacza, że każdy sezon będzie miał inną his­torię i obsadę. W pier­wszym sezonie główne role zagrali Woody Har­rel­son i Matthew McConaugh­ey, co budzi wielkie zain­tere­sowanie zwierza, bo to aku­rat tych dwóch aktorów, którzy po lat­ach bycia uznawany­mi za fil­mowych obi­boków zaczęli grać znakomite role, ujaw­ni­a­jąc całe spek­trum aktorskiego tal­en­tu. Ser­i­al zade­bi­u­tu­je na HBO 12 Sty­cz­nia a u nas powinien pojaw­ić się niedłu­go potem zgod­nie z poli­tyką stacji pokazy­wa­nia seri­ali niemal jed­nocześnie w US i u nas.

true-detective-matthew-mcconaughey-woody-harrelson-600x400

Zdaniem zwierza True Detec­tives warto dać szan­sę przede wszys­tkim ze wzglę­du na obsadę.

The Asset — czy jest coś przy­jem­niejszego niż oglą­danie jak szpiedzy łapią kre­ta? Amerykańską telewiz­ję dopadła nos­tal­gia — tym razem cofamy się do 1985 gdzie dziel­na agen­t­ka CIA ori­en­tu­je się, że w agencji jest niesły­chanie niebez­pieczny szpieg. Zwierz jest ciekawy nie tylko, dlat­ego, że zawsze miło wybrać się telewiz­yjnie w przeszłość, ale dlat­ego, że rzad­ko mamy thrillery szpiegowskie gdzie dzi­ałal­ność szp­ie­ga wykry­wa kobi­eta a nie dziel­ny mężczyz­na. Co ciekawe ośmiood­cinkowy ser­i­al wypro­dukowało ABC i zacznie emisję 10 Stycznia.

His­to­ria o szp­ie­gach gdzie główną bohaterką jest kobi­eta zdarza­ją się rzad­ko, zwierz na pewno sprawdzi co z tego ABC wyszło.

Look­ingHBO chy­ba nie jest w stanie wybaczyć sobie, że to nie oni wypro­dukowali Queer as Folk i zde­cy­dowali się na coś podob­ne­go we włas­nym wyda­niu. Look­ing sprzedawane, jako męs­ka odpowiedź na Girls opowia­da o życiu kilku homosek­su­al­nych przy­jaciół w San Fran­cis­co. Jak moż­na wnioskować z trail­erów ser­i­al nie sku­pia się już na wychodze­niu z szafy, czy szuka­niu równoś­ci, ale po pros­tu na pró­bie znalezienia sobie drugiej połów­ki i ułoże­nia życia. Co praw­da pro­dukc­ja jeszcze nie wylą­dowała na ekranach a już stała się przed­miotem kry­ty­ki ze strony tych, którzy mają trochę dość seri­ali o białych homosek­su­al­nych mężczyz­nach. I to nie, dlat­ego, ze są homo­foba­mi. Po pros­tu dociek­li­wie zada­ją pytanie gdzie są przed­staw­iciele innych ras i czy les­bij­ki już zawsze będą musi­ały oglą­dać powtór­ki L Word by zobaczyć siebie na ekranie. Jako że zwierz z natu­ry swej nie kry­tyku­je niczego przed emisją, na wyro­bi­e­nie sobie zda­nia będzie musi­ał poczekać do 19 stycznia.

Aktor gra­ją­cy głównego bohat­era w Look­ing pod­kładał także głos pod Kristof­fa we Frozen. 

To tyle z pro­dukcji, które wybrał zwierz. Jest jeszcze sporo całkiem ciekaw­ie wyglą­da­ją­cych debi­utów z pogranicza sf, ale zwierz jakoś nie umie tu osądz­ić, co wyda­je się fajne a co wyda­je się kichą. Poczeka na pier­wsze reakc­je po pier­wszych odcinkach i sprawdzi czy np. Pro­dukc­ja ABC Res­ur­rec­tion naprawdę będzie fajnym seri­alem praw­ie o zom­bie czy nie daj boże jakąś straszną nudą, która ma zom­bie jedynie po to by przy­ciągnąć wid­own­ię. Z kolei CW planu­je The 100 — połącze­nie seri­alu sf z seri­alem młodzieżowym. CW spec­jal­izu­je się w seri­alach raczej nie strawnych, ale jakieś guilty plea­sure mieć trze­ba. W każdym razie zwierz ma nadzieję, że pomógł wam zapełnić kalen­darze na przełom tego roku. Ale mimo tylu wspani­ałoś­ci wypa­da jed­nak przy­na­jm­niej na chwilkę ode­jść od kom­put­era i powiedzieć rodzinie cześć, czy coś w tym stylu.

Ps: Zwierz czy­tał, że Cather­ine Tate przy­go­towywała na te świę­ta powrót swo­jej postaci Nan ale zwierz nie może nigdzie tego znaleźć w rozkładzie jazdy — ktoś coś wie?

Ps2:  Ponieważ świę­ta są naprawdę blisko, zdję­cie mop­sa zwierza z choinką na deser.

22 komentarze
0

Powiązane wpisy