Home Ogólnie Żadnych powtórek! czyli co Brytyjczycy przygotowali na święta

Żadnych powtórek! czyli co Brytyjczycy przygotowali na święta

autor Zwierz
Żadnych powtórek! czyli co Brytyjczycy przygotowali na święta

To już ta pora roku kiedy Zwierz musi wam opowiedzieć co przy­go­towała na świę­ta bry­tyjs­ka telewiz­ja. Nie dlat­ego, że część z was miesz­ka w Wielkiej Bry­tanii i będzie mogła wszys­tko to obe­jrzeć na żywo ale też dlat­ego, że więk­szość z tych filmów i seri­ali z lekkim opóźnie­niem trafia do pol­s­ki i niesie radość wszys­tkim wiel­bi­cielom bry­tyjskiej telewiz­ji.

McMafia (1.01 BBC1) – bard­zo wyczeki­wany przez Zwierza ośmiood­cinkowy ser­i­al o urod­zonym w Wielkiej Bry­tanii synu rosyjskiego sze­fa mafii który próbu­je trzy­mać się jak naj­dalej od przestępczych poczy­nań swo­jej rodziny. Ktokol­wiek widzi­ał Ojca Chrzest­nego wie, że to się nigdy nie uda­je. Zwierz wyczeku­je seri­alu głównie dlat­ego, że bohat­era zagra nikt inny jak James Nor­ton, który co roku dostar­cza Zwier­zowi telewiz­yjnego szczęś­cia – a to w Wojnie i Poko­ju a to w Grantch­er­ster. Poza tym Zwierz liczy na dobry bry­tyjs­ki mini ser­i­al, z ele­men­ta­mi sen­sacyjny­mi, zwłaszcza że sce­nar­iusz zakła­da że nasz bohater będzie miał sty­czność z całym wach­larzem orga­ni­za­cji przestępczych – z całego świa­ta. Zwierz czeka i bard­zo trzy­ma kciu­ki by udało się stworzyć coś równie wcią­ga­jącego jak np. The Night Man­ag­er.

 

Małe Kobi­et­ki (26.12 BBC1)BBC wie co zro­bić żeby poruszyć serce Zwierza. Czy coś mogło­by wzbudz­ić więk­sze oczeki­wanie niż trzy odcinkowa ekraniza­c­ja Małych Koboetek – pier­wszej książ­ki w życiu Zwierza po której miał on ochotę udusić autorkę (Lau­rie powinien być z Jo a nie z Amy!). Nie zmienia to jed­nak fak­tu, że Zwierz samą his­torię uwiel­bia i oczy­wiś­cie kiedy czy­tał książkę łkał w odpowied­nich momen­tach i bard­zo był ciekawy jak potoczą się losy bohaterek. Ter­az po cza­sie, Zwierz jest ciekaw jak his­torię czterech sióstr BBC odczy­ta nieco bardziej współcześnie. Za ser­i­al odpowiada­ją ci sami twór­cy co za Call The Mid­wife więc Zwierz mniema że czeka nas sporo wzruszeń i łapa­nia za chus­tecz­ki.

 

Doc­tor Who, odcinek świąteczny (25.12 BBC1) – w tym roku świąteczny odcinek Dok­to­ra (Twice Upon a Time”) będzie z całą pewnoś­cią bard­zo emocjon­al­ny. Nie dość że w sce­nar­iuszu mamy spotkanie Dwu­nastego Dok­to­ra z Pier­wszym Dok­torem to na dodatek ten odcinek kończy erę Mof­fa­ta i oznacza regen­er­ację Dwu­nastego. Pewnie nie jeden widz poczu­je się nos­tal­gicznie myśląc nad tym ile to już cza­su upłynęło od chwili kiedy Mof­fat prze­jął ser­i­al i jak niewiele cza­su minęło od chwili kiedy Capal­di został naszym Dok­torem. Jed­nocześnie tam gdzie coś się kończy coś się też zaczy­na – nie tylko wyczeku­je­my nade­jś­cia Trzy­nast­ki – pier­wszej kobi­ety Dok­to­ra ale też nowego sce­narzysty Chrisa Chib­nal­la. Zwierz ma zaś nadzieję na odcinek który po pros­tu będzie dobry i będzie łapał za serce. Mof­fat już nie raz pokazał że w te świąteczne odcin­ki umie, niech pokaże to też tym razem. No i bonus – w odcinku pojawi się Mark Gatiss.

 

Minia­tur­ist (26.12 BBC 1) – czy jest coś bardziej świątecznego niż kostiu­mowa ekraniza­c­ja best­sellerowej prozy? Zdaniem Zwierza mnóst­wo rzeczy, ale taki film na pewno nie zaszkodzi. Minia­tur­ist to ekraniza­c­ja powieś­ci  Jessie Bur­ton, pod tym samym tytułem. W XVII wieku, mło­da dziew­czy­na zosta­je wydana za mąż i przenosi się do domu męża – bogat­ego kup­ca, do Ams­ter­damu. W prezen­cie dosta­je od niego domek dla lalek który wyglą­da dokład­nie tak jak ich wspól­ny dom w Ams­ter­damie. Obok podarunku, mąż staw­ia przed nią zasad­nie urządzenia domku tak by jak najbardziej przy­pom­i­nał ich mieszkanie. Poma­gać ma jej w tym „miniatu­rys­ta” który jed­nak zda­je się wiedzieć o samym domu i jego mieszkań­cach zde­cy­dowanie za dużo. Zwierz nie czy­tał książ­ki, ale sama kon­cepc­ja wyda­je się ciekawa. Poza tym po bard­zo nieu­danej „Tuli­panowej gorączce” jest w Zwierzu zapotrze­bowanie na dobry film który roz­gry­wał­by się właśnie w szczy­cie powodzenia Ams­ter­damskiego hand­lu. Na pewno warto zobaczyć bo zna­jąc BBC takie rzeczy im wychodzą.

 

300 Years of French and Saun­ders (25.12 BBC1) – Przez dwadzieś­cia lat Dawn French i   Jen­nifer Saun­ders wys­tępowały razem w dość niereg­u­larnym pro­gramie kome­diowym (który prz­er­wały w 2007 roku). Ter­az wraca­ją z okazji 30 (lub jak wskazu­je tytuł 300) roczni­cy swo­jego pro­gra­mu. Pojaw­ią się najbardziej znane skecze, nowy mate­ri­ał i oczy­wiś­cie goś­cie spec­jal­ni. Jeśli zna­cie ten kome­diowy duet to raczej nie powin­niś­cie być zaw­iedzeni. Zwłaszcza że doty­chcza­sowy humor ich pro­gramów był blis­ki kul­towe­mu Abso­lut­ly Fab­u­lous – jed­nej z najz­abawniejszych bry­tyjs­kich pro­dukcji w his­torii. Tak więc jeśli lubi­cie ang­iel­s­ki i częs­to absurdal­ny humor to jest to pro­gram zde­cy­dowanie dla was.

 

 

The Laguage of Gen­tel­man Anniver­sary Spe­cial (18.12 BBC2) – ponown­ie mamy do czynienia z wydarze­niem roczni­cowym. Dwadzieś­cia lat od pow­sta­nia wraca jeden z najdzi­wniejszych i najz­abawniejszych bry­tyjs­kich seri­ali. To jed­na z tych pro­dukcji która przeszła przez wszys­tkie sta­dia – pojaw­iała się i na sce­nie, i w radio i w telewiz­ji i nawet zro­biono pełnome­trażowy film. Wszys­tko zaś dzieje się w niewielkiej dzi­wnej miejs­cowoś­ci zamieszkałej przez najdzi­wniejsze i najbardziej niedorzeczne posta­cie. Niemal wszys­tkie grane przez trójkę komików do których zal­icza­ją się: Mark Gatiss, Steve Pem­ber­ton, i Reece Shear­smith. To oni wraz z Jere­mym Daysonem założyli w połowie lat 90 trupę kome­diową która stała się sław­na dzię­ki swoim skec­zom. Trud­no jed­noz­nacznie spre­cy­zować na czym pole­ga atrak­cyjność seri­alu ale niewąt­pli­wie – jeśli się ten rodzaj humoru czu­je, to nie ma dużo więcej lep­szych rzeczy. Zwierz przyz­na szcz­erze, że bywa niekiedy scep­ty­czny co do pomysłów komików ale jest bard­zo ciekawy jak wypad­nie ich roczni­cowy powrót bo w sum­ie BBC od daw­na planowało zamówić kole­jną ser­ię ale jed­nak przez lata do tego nie doszło. Nie mniej Zwierz pole­ca wam obe­jrzeć poprzed­nie trzy sezony ( w sum­ie to bry­tyjs­ki ser­i­al więc nie ma dużo odcinków) by przekon­ać się czy ten rodzaj humoru przy­pad­nie wam do gus­tu.

 

Christ­mas Car­ol Goes Wrong (30.12 BBC1) – w zeszłym roku mieliśmy w telewiz­ji Peter Pan Goes Wrong a tym razem dosta­je­my opowieść Wig­ili­jną w podob­nym wyda­niu. Pomysł jest podob­ny – mamy próbę wys­taw­ienia znanej sztu­ki teatral­nej ale wszys­tko co ma się nie udać, się nie uda­je, aktorzy źle gra­ją, zapom­i­na­ją swoich kwestii, deko­rac­je się roz­pada­ją i w ogóle wszys­tko zmierza do jed­nej wielkiej katas­tro­fy. To niby prosty dow­cip ale wys­taw­ia­ją­ca te „nieu­dane” sztu­ki tru­pa została nagrod­zona niedawno nagrodą Oliviera bo wcale nie jest łat­wo źle grać i śmieszyć tym ludzi. Dodatkową niespodzianką może być fakt, że w tej wer­sji Opowieś­ci Wig­ili­jnej główną rolę zagra Derek Jaco­bi (zwierz aż zaciera ręce na myśl jak pięknie źle może grać taki dobry aktor) zaś w roli nar­ra­to­ra wys­tąpi Diana Riff. Czeka nas więc bard­zo zła i nieu­dana sztu­ka w doskon­ałej obsadzie. Być może pier­wszy raz od daw­na Zwierz nie będzie się nudz­ił oglą­da­jąc Opowieść Wig­ili­jną.

 

Judi Dench: A pas­sion for Trees (20.12  BBC1) – Zwierz nigdy nie przy­puszczał, że będzie czekał w napię­ciu na doku­ment o drzewach ale praw­da jest taka, że cokol­wiek w czym wys­tępu­je Judi Dench brz­mi ciekaw­ie. Tym razem dostaniemy pro­dukcję pop­u­larnonaukową o tym właś­ci­wie jak żyją, co czu­ją i jak zmieni­a­ją się drze­wa wraz z pora­mi roku. A naszą prze­wod­niczką będzie słyn­na bry­tyjs­ka aktor­ka. Zwierz nie ma nic więcej do doda­nia bo ma wraże­nie, że to jest dokład­nie to czego potrze­bu­je, zwłaszcza, że już ma w domu choinkę co znaczy, że jest chwilowym posi­adaczem drze­wa.

 

 

Upstart Crow (26.12 BBC2) – Zwierz lubi się śmi­ać że tylko Bry­tyjczy­cy mogą zro­bić ser­i­al kome­diowy o tru­dach życia elż­bi­etańskiego dram­atopis­arza i jeszcze przedłużać go na kole­jne sezony. Upstart Crow dostał pier­wszą ser­ię w 2016 roku jako ele­ment świę­towa­nia 400 roczni­cy urodzin Szek­spi­ra. Pro­dukc­ja jed­nak na tyle się spodobała, że dostała sezon dru­gi i już wiemy, że dostanie sezon trze­ci. A rozpocznie go spec­jal­ny odcinek świąteczny „A Christ­massy Crow”. Zwierz czekał­by nań nieza­leżnie od obsady ale jeśli powie wam, że w gościn­nej roli wys­tąpi Emma Thomp­son jako królowa Elż­bi­eta I to ma wraże­nie, że nieco więcej osób skusi się na obe­jrze­nie cho­ci­aż­by tego jed­nego odcin­ka sti­co­mu o Szek­spirze.

 

Magi­et in Mont­martre (24.12 ITV) – Już po raz czwarty Rowan Atkin­son wciela się w rolę słyn­nego fran­cuskiego detek­ty­wa. Tym razem przyjdzie mu rozwiązać sprawę morder­st­wa dwóch, pozornie zupełnie ze sobą nie związanych kobi­et – tancer­ki kabare­towej i hra­biny. Jak zwyk­le okaże się, że sprawa pros­ta na pier­wszy rzut oka może być rozwiązana tylko dzię­ki niezwykłej inteligencji a także nieustę­pli­woś­ci fran­cuskiego, detek­ty­wa. Zwierz lubi niespieszne tem­po serii, a także fakt że roz­gry­wa się w Paryżu lat 50 (w tym przy­pad­ku gra go Budapeszt) co spraw­ia, że mamy takie fajne retro deko­rac­je. Jed­nak tym co głównie przy­cią­ga Zwierza do serii jest rola Rowana Atkin­sona który doskonale radzi sobie gra­jąc bohat­era poważnego, niekiedy nawet smut­nego i bard­zo zamyślonego. To coś dla tych którzy jed­nak wolą bohaterów nieco innych niż Sher­lock Holmes – taki którzy raczej nie stara­ją się za wszelką cenę błyszczeć swoim intelek­tem i którzy zawsze mają przede wszys­tkim w głowie dobro ofi­ar.

 

 

 

Vic­to­ria Christ­mas Spe­cial (25.12 9:00 pm ITV) – Ponieważ Vic­to­ria jest obec­nie jed­nym z najpop­u­larniejszych seri­ali ITV nie trud­no się dzi­wić, że zde­cy­dowano się w tym roku zafun­dować nam odcinek świąteczny. Sce­narzys­t­ka serii obiecu­je, że będzie w nim sporo śniegu no i twierdzi, że Albert „wynalazł świę­ta” a przy­na­jm­niej, miał na ich punkcie obsesję – biorąc pod uwagę, że każde z jego dzieci miało włas­ną choinkę. Zwierz przyz­na szcz­erze, że nie obe­jrzał jeszcze drugiego sezonu Wik­torii (ma to w planach po pros­tu jakoś nie był się w stanie zebrać za oglą­danie) więc nie wie jeszcze czego się spodziewać w odcinku świątecznym. Choć wniosku­jąc led­wie po pier­wszym sezonie moż­na oczeki­wać że dostaniemy coś bard­zo dra­maty­cznego, pom­paty­cznego i tak dalekiego od prawdy his­to­rycznej że być może kilku znaw­ców epo­ki doprowadzi do płaczu. Czyli ide­al­ny świąteczny odcinek dla wiel­bi­cieli seri­ali kostiu­mowych.

 

Miran­da Does Christ­mas (27.12 Chan­nel 4) – Zwierz musi przyz­nać, że jeszcze nie pogodz­ił się do koń­ca z tym, że Miran­da – jeden z jego ukochanych sit­comów się skończył. Co więcej, niedaw­na wiado­mość, że latem niemal rozpoczęły się prace nad filmem o Mirandzie, do którego w końcu nie doszło, ponown­ie zła­mały Zwier­zowi serce. Wyglą­da na to, że Miran­da Hart nie ma ochoty wracać do swo­jego sit­co­mowego alter ego. Stara­jąc się jakoś pocieszyć Zwierza Chan­nel 4 przy­go­tował w tym roku pro­gram kome­diowy, prowad­zony przez Mirandę Hart – nie jest to co praw­da kole­j­na odsłona seri­alu ale moż­na się spodziewać podob­ne­go poczu­cia humoru. Tem­at prze­wod­ni, o ile Zwierz dobrze rozu­mie, to rozlicze­nie się ze świę­ta­mi, co w nich dobrego, co w nich złego plus odpowiedź na bard­zo ang­iel­skie pytanie tzn. czy powin­no się dodawać orzechy do świątecznego pud­din­gu. Pro­gram już nagra­no (wczo­raj!) przed pub­licznoś­cią na żywo więc ter­az pozosta­je tylko czekać do drugiego dnia świąt.

 

Deli­cious (5.01 Sky 1) – ser­i­al od Sky 1 który zapowia­da się niesły­chanie ciekaw­ie. Oto mamy słyn­nego sze­fa kuch­ni, który poślu­bił piękną właś­ci­cielkę hotelu. Prob­lem w tym, że nasz bohater roman­su­je ze swo­ją pier­wszą żoną – starszą i mniej piękną, za to niezwyk­le utal­en­towaną kuli­narnie (dobrze o tym wie bo ukradł jej trochę przepisów na których oparł swój sukces). Zwier­zowi bard­zo podo­ba się pomysł odwróce­nia pewnych schematów – gdzie mąż nie zdradza z jeszcze młod­szą kobi­etą, ale ze starszą – którą znał wcześniej. W roli roz­dartego sze­fa kuch­ni wys­tąpi znany z Gry o Tron Iain Glen, jego żonę zagra Emil­ia Fox a byłą żonę Dawn French. Zapowia­da się (przy­na­jm­niej zdaniem Zwierza) coś naprawdę ciekawego.

 

Oczy­wiś­cie to nie wszys­tko co moż­na zobaczyć w świę­ta w telewiz­ji bry­tyjskiej ale Zwierz ograniczył się do tych tytułów które sam by chęt­nie obe­jrzał i które wydały mu się ciekawe. Więk­szość z nich jest dostęp­na tylko dla widzów z Wielkiej Bry­tanii ale sporo szy­bko trafia do ser­wisów streamin­gowych czy do telewiz­ji także u nas. Poza tym Zwierz ma całkiem sporo czytel­ników z Wielkiej Bry­tanii. Zresztą zawsze dobrze trzy­mać rękę na pulsie bo zwyk­le koło świąt dzieją się w ang­iel­skiej telewiz­ji naj­ciekawsze rzeczy. Zwierz pisał o tym kil­ka razy ale nigdy dość pow­tarza­nia, że ta trady­c­ja by dawać w telewiz­ji (w świę­ta) nowe i ciekawe rzeczy wyda­je mu się bard­zo faj­na i god­na naślad­owa­nia. Bo w sum­ie dziś wcale nie trze­ba spędzać świąt przed telewiz­orem by móc w okre­sie świątecznym zobaczyć te pro­gramy i mieć coś miłego i fajnego do oglą­da­nia. Na pewno to ciekawsze niż kole­jne powtór­ki tych samych filmów czy jakieś niezbyt dopa­sowane do nas­tro­ju pro­gramy który­mi zaty­ka się ramówkę.  W sum­ie to dlat­ego Zwierz odpy­ty­wał gdzie mógł ludzi w Komisji Europe­jskiej o to kiedy w końcu Unia zde­jmie ten stras­zli­wy geoblock­ing który poz­woli oglą­dać BBC Iplay­er wszędzie na świecie. Co ciekawe – Zwierz nie zapy­tał dokład­nie o BBC ale od razu było wiado­mo, że o to mu chodzi. Nieste­ty odpowiedź jaką dostał wskazu­je, że jeszcze to trochę potr­wa. Bogu dzię­ki jest Ama­zon i możli­wość kupowa­nia tam tego wszys­tkiego na DVD niedłu­go po pre­mierze.

Ps: Zwierz jutro jedzie na cały dzień do Wrocław­ia więc nie wie czy da radę puś­cić wpis ale jeśli się uda to będzie miał dla was porad­nik prezen­towy.

3 komentarze
0

Powiązane wpisy