Home Ogólnie Byle do wakacji czyli 8 szkół średnich do których nie chcielibyście chodzić

Byle do wakacji czyli 8 szkół średnich do których nie chcielibyście chodzić

autor Zwierz

 

Dziś dzień Edukacji Nar­o­dowej. Mądrze czc­zony brakiem lekcji (jedynym rozwiązaniem które prowadzi do jakiegokol­wiek entuz­jaz­mu z powodu tego świę­ta) Zwierz szczęśli­wie ukończył już wszys­tkie obow­iązkowe stop­nie edukacji więc do szkoły chodz­ić już nie musi. To zawsze jest powo­dem do radoś­ci, szczęś­cia i okazjon­al­nych fajer­w­erków (poza wakac­ja­mi kiedy zwierz tęskni choć bardziej do bycia stu­den­tem niż uczniem). W każdym razie aby pocieszyć tych którzy jeszcze są uwięzieni w szkol­nych ławach oto spis szkół w których mogło być gorzej.

Car­rie – teo­re­ty­cznie zwykła szkoła śred­nia niczym nie różnią­ca się od setek innych szkół śred­nich w całych Stanach. Ale to właśnie oznacza że mamy do czynienia z abso­lut­nie kosz­marnym miejscem. Jesteś­cie inni? Och na pewno ktoś was wyśmieje, obrzu­ci tam­pon­a­mi czy ostate­cznie wyle­je wiadro krwi na głowę. Ale nawet nie to jest naj­gorsze. Naj­gorsze jest to, że jeśli jesteś­cie bogu ducha win­nym uczniem który niko­go nie prześlad­ował – zaję­ty przy­go­towaniem do klasów­ki z matem­aty­ki (czy coś w tym sty­lu) to najpewniej i tak ostate­cznie i tak macie spore szanse zginąć w wielkiej masakrze na szkol­nej imprezie. Czyli stara dobra szkol­na odpowiedzial­ność zbiorowa.

 

Carrie-1976-Movie-Picture-01

 

Glee – Jak iry­tu­jące musi być uczęszczanie do liceum gdzie – jak wszys­tko wskazu­je, najważniejszy­mi przed­mio­ta­mi jest wf i śpiew. Wszyscy zda­ją się kon­cen­trować wyłącznie na tych dwóch kwes­t­i­ach i pod­czas kiedy ty marzysz np. o dobrych oce­nach, twój nauczy­ciel od hisz­pańskiego czy his­torii jest bardziej zain­tere­sowany dra­mata­mi swoich nas­to­let­nich podopiecznych ze szkol­nego chóru. Pewnie od lat nikt nie przez­naczył wydatków na szkol­ną bib­liotekę za to wszys­tko idzie na deko­rac­je do kole­jnych wys­tępów szkol­nego chóru. I czy ktoś może wyjaśnić jakim cud­em ci kom­plet­nie nieod­powiedzial­ni, wciąż intrygu­ją­cy ludzie nadal mają posadę nauczy­cieli? I czy ktokol­wiek z tej szkoły dostał się kiedyś na stu­dia? Albo inaczej dostał się na stu­dia i nie czuł prze­możnej ochoty powro­tu do szkoły śred­niej — jedynego miejs­ca gdzie to jak śpiewasz liczy się bardziej niż cokol­wiek innego.

 

 

17wyatt_600

 

High School Musi­cal – podob­ne prob­le­my co w poprzed­niej szkole plus zbiorowe śpiewy i tańce. Wyobraź­cie sobie, że siedzi­cie na stołów­ce – spoko­jnie jedząc swo­ją kanap­kę (w nadziei że jed­nak nie ubabrze­cie się majonezem) a tu nagle jeden z tych wiel­kich szkol­nych wys­tępów tanecznych. Nie dość że opra­cowywanie chore­ografii do tych wys­tępów musi zaj­mować jakieś dzikie iloś­ci cza­su po lekc­jach to na dodatek nikt nie ma sza­cunku do two­jego wol­nego cza­su. No i ponown­ie – najwięk­szym dra­matem jest to czy grać w koszykówkę czy śpiewać w musi­calu. Czy oni naprawdę nie wiedzą że w poniedzi­ałek jest klasówka z matematyki?!

HIGH SCHOOL MUSICAL-Disney Channel Original Movie "High School Musical" tells the story of two high school students - Troy (Zac Efron), a popular basketball player and Gabriella (Vanessa Anne Hudgens), a shy, brainy newcomer - who share a secret passion for singing.  When these two seemingly polar opposites decide to join forces and go out for the lead roles in the school musical, it wreaks havoc on East High's rigid social order.  But by defying expectations and pursuing their dreams, Troy and Gabriella inspire other students to go public with some surprising hidden talents of their own.  "High School Musical" premieres FRIDAY, JANUARY 20 (8:00 p.m., ET/PT) on Disney Channel. (DISNEY CHANNEL/FRED HAYES)

Zmierzch – wyobraź­cie sobie jakie kosz­marnie iry­tu­jące musi być chodze­nie do szkoły gdzie są wam­piry które pro­gram liceum zal­iczyły jakieś set­ki razy. Zan­im zdoła­cie dostać jakąkol­wiek dobrą ocenę za akty­wność na lekcji, czy pracę domową, naty­ch­mi­ast okazu­je się że jeden z tych Cul­lenów napisał lep­sze wypra­cow­anie, ład­niej wyszył makatkę czy rozu­mie na czym pole­ga­ją cią­gi. Wszyscy dosta­ją dobre oce­ny i jeszcze pewnie nauczy­ciele staw­ia­ją ich za przykład, że tacy mądrzy, dobrzy i nawet jak nie przy­chodzą do szkoły to opanowali doskonale cały mate­ri­ał. Jak nic moż­na nabrać kom­plek­sów, zwłaszcza jak się siedzi po nocy w nadziei że jed­nak tym razem uda się dostać z chemii lep­szą ocenę niż któryś z tych cholernych Cul­lenów którzy wyglą­da­ją jak­by się w ogóle nie starali.

Lunch Scene2_1

Gos­sip Girl – twoi rodz­ice na pewno wydali małą for­tunę by udało się trafić do jed­nej z najlep­szych i najbardziej prestiżowych szkół w mieś­cie. Uzna­jmy, ze mimo olbrzymiej kasy rodz­iców, jed­nak masz ambic­je by dostać się na dobre stu­dia. Jak więc iry­tu­ją­ca musi być gru­pa pewnych siebie, wciąż intrygu­ją­cych i nie zważa­ją­cych na przepisy uczniów, którzy zda­ją się spędzać całe swo­je życie na imprezach a pod koniec roku mają doskon­ałe stop­nie i dosta­ją się na prestiżowe uni­w­er­syte­ty – nawet jeśli wedle wszys­t­kich obliczeń – fizy­cznie nie mieli cza­su wcis­nąć nau­ki pomiędzy kole­jne romanse i intry­gi. Do tego zami­ast spoko­jnie trzy­mać swo­je ciemne spraw­ki z dala od murów szkoły intrygu­ją na całego i… kosz­mar każdego nas­to­lat­ka, prowadzą pub­liczną stronę rejestru­jącą wszys­tkie wpad­ki. Na całe szczęś­cie dla ciebie ich wys­tęp­ki są tak wielkie że pewnie nikt nie zauważy two­jej najwięk­szej wpad­ki tygod­nia – przyjś­cia do szkoły w swetrze na lewą stronę.

gossip-girl

Har­ry Pot­ter – tak jasne szkoła uczy cię magii. Bard­zo fajne ale powiedzmy sobie szcz­erze, było­by przy­jem­nie chodz­ić do szkoły w której co chwila coś nie próbu­je cię zabić. Albo w której nauczy­ciele kole­jnych przed­miotów doży­wa­ją do koń­ca two­jej edukacji. Tym­cza­sem co rok to jakaś atrakc­ja, co chwile odwoły­wane są egza­miny (mimo, że zakuwało się do nich dni­a­mi i noca­mi) a w rywal­iza­cji domu wygry­wa ten kto ostat­ni­mi cza­sy zła­mał najwięcej przepisów (iry­tu­jące bo prze­cież ostat­nie dwa tygod­nie spędz­iłeś poma­ga­jąc w szk­lar­ni­ach w nadziei, że to pomoże two­je­mu domowi wygrać). Do tego  jeśli chcesz się spec­jal­i­zować w elik­sir­ach to masz prob­lem bo jak­iś cholernie upierdli­wy szkol­ny cele­bry­ta zag­iął parol na najlep­szego nauczy­ciela elik­sirów jakiego znasz. Dolicz do tego trolle, wilkoła­ki i śmier­ciożer­ców i przyjdzie czas by poważnie zas­tanow­ić się czy magia naprawdę jest tego wszys­tkiego warta.

k,NDEzMjkzNDMsNDY5MTAxMjA=,f,hp1-foto2

Fak­ing It  — cud­ow­na lib­er­al­na szkoła ale… czy ktokol­wiek się czegokol­wiek w niej naprawdę nauczył? Zwierz oglą­dał ostat­nio kilka­naś­cie odcinków seri­alu  i doszedł do wniosku, że bohaterowie naprawdę nie mają szans by nauczyć się czegokol­wiek poza upraw­ian­iem eko­log­icznego ogród­ka czy dzier­ganiem swetrów. Co więcej wyglą­da na to, że jeśli jest się w tej szkole zwykłym nie roman­su­ją­cym ze wszys­tki­mi dookoła nas­to­latkiem to naprawdę nie ma się za wiele do powiedzenia. Szkolne wybo­ry, protesty czy jakkol­wiek inne dzi­ała­nia są całkowicie opanowane przed przed­staw­icieli różnych mniejs­zoś­ci, albo ludzi poda­ją­cych się w danym momen­cie za przed­staw­icieli różnych mniejs­zoś­ci albo ludzi skry­wa­ją­cych mroczne sekre­ty (twój mroczny sekret jest taki, ze ścią­gałeś na klasów­ce ale niko­go to za bard­zo nie obchodzi). I choć bard­zo się cieszysz że two­ja szkoła jest taka faj­na, lib­er­al­na i otwarta to pozosta­je pytanie – czy na pewno jest w niej miejsce dla oso­by która z nikim nie roman­su­je a chce się po pros­tu nauczyć matematyki?

cebe2938ea35467bc65a95f8b6212baa

Wredne dziew­czyny– nie dość że więk­szość uczen­nic w szkole jest w mniejszym lub więk­szym stop­niu strau­maty­zowana przez jed­ną wred­ną uczen­nicę to jeszcze koniecznie trze­ba należeć do jakiejś grupy. No właśnie nie da się do grupy nie należeć bo inaczej nie dość że zostanie się skazanym na ostra­cyzm, to jeszcze naprawdę nie będzie gdzie usiąść w szkol­nej stołów­ce. Do tego jeśli np. czu­je­cie się gdzieś pomiędzy gru­pa­mi zostaniecie zapewne przez wszys­t­kich odsądzeni od czci i wiary. Do tego trze­ba brać udzi­ał w mnóst­wie szkol­nych przed­staw­ień, apeli i jeszcze innych imprez pod­czas kiedy tak bard­zo kusi siedze­nie w domu. Na koniec zaś mimo wiel­kich wysiłków i tak penie nie macie szan­sy na tą koronę królowej balu bo wasze życie nie jest naz­nac­zone wielki­mi dra­mata­mi, niko­go nie sabotowal­iś­cie no i rzeczy­wiś­cie –klasówka z matem­aty­ki poszła wam średnio.

MEAN-GIRLS-02-1

No dobra to tyle na dziś. Zwierz zwyk­le szu­ka dziesię­ciu przykładów ale dziś ma katar i zde­cy­dował, że wpis będzie nieco krót­szy. Zresztą fil­mowych i seri­alowych szkół z piekła rodem jest naprawdę mnóst­wo. A to kogoś mor­du­ją, a to gra­su­ją wam­piry a to frek­wenc­ja na lekc­jach wynosi minus jeden, bo wszyscy są właśnie zaję­ci intry­gowaniem i roman­sowaniem. Ci których intere­su­je nau­ka prze­myka­ją pod ściana­mi kory­tarzy na których właśnie ktoś tańczy w rytm kole­jnego zaim­prow­iz­owanego wys­tępu muzy­cznego. Na całe szczęś­cie te cier­pi­enia trwa­ją krótko i potem moż­na spoko­jnie iść na stu­dia. Na które żaden z tych oszołomów nie powinien się dostać, ponieważ naprawdę – jeśli nie mają zmieni­acza cza­su to nie ma takiej siły by znaleźli w swoim życiu czas na naukę i pracę domową z matematyki.

Ps: Zwierz obe­jrzał pier­wszy odcinek Crazy Ex- Girl­friend i ma mieszane uczu­cia. Kil­ka rzeczy kom­plet­nie się zwier­zowi nie podobało ale kil­ka scen było naprawdę bard­zo zabawnych. Do tego całkiem niezłe piosen­ki. Ogól­nie zwierz jest raczej pozy­ty­wnie nastaw­iony do projektu.

Ps2: Zwierz zaczął oglą­dać Last King­dom ale przys­nął. Nie mniej jak się zbierz i obe­jrzy naprawdę cały odcinek to wam napisze co sądzi.

24 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online