Home Ogólnie Cienka czarna linia czyli zwierza poradnik makijażowy dla mężczyzn

Cienka czarna linia czyli zwierza poradnik makijażowy dla mężczyzn

autor Zwierz

Hej

Zwierz ma wraże­nie, ze bard­zo zanied­bu­je swoich męs­kich czytel­ników. Non stop jakieś wpisy odnoszące się do fanek, fan­girl itp. Nawet pisząc o koszulkach zwierz odnosi się do specy­ficznie kobiecych prob­lemów ze źle układa­ją­cy­mi się nadruka­mi. Dlat­ego dziś zwierz zde­cy­dował się napisać wpis dla Panów. Zwierz dłu­go myślał i doszedł do wniosku, że dziś przed­stawi swoim czytel­nikom (i zupełnie przy­pad­kowo czy­ta­ją­cym te słowa czytel­niczkom) porad­nik mak­i­jażu dla mężczyzn. widzi­cie od pewnego cza­su co raz częś­ciej widz­imy w fil­mach seri­alach a nawet na galach roz­dań nagród aktorów którzy pod­kreśla­ją oczy mak­i­jażem. Zapewne nie jed­ne­mu czytel­nikowi zwierza było­by w takim mak­i­jażu ład­nie ale zapewne pow­sta­je mnóst­wo pytań — co nosić, kiedy nosić, co zro­bić by nie prze­sadz­ić. Zwierz biorąc to wszys­tko do ser­ca pro­ponu­je skró­cony kurs makijażu.

Jack Spar­row usłyszał że mówimy coś o make upie dla mężczyzn i przyszedł posłuchać

 

Po pier­wsze — sprawdź czy nie jesteś piratem — wtedy bez mak­i­jażu nie wychodź z domu. Ewen­tu­al­nie wychodź z domu ale po dotar­ciu na statek zad­baj o to by prezen­tować się profesjonalnie.

Mal­owanie oczu przez Piratów było przez dłu­gi czas uznawane za niemodne ale potem okaza­ło się, że jeśli chcesz pły­wać po morzach, rabować i potrząsać szablą to bez czarnej kres­ki wokół oczu się nie obe­jdzie. Część piratów twierdz­iła co praw­da że to nie kwes­t­ia urody tylko uod­pornienia się na rażące oczy światło, ale powiedzmy sobie szcz­erze wszyscy wiemy, że mak­i­jaż wśród Piratów pojaw­ił się dlat­ego, że John­ny Depp w Pirat­ach z Karaibów cóż… wyglą­dał z pod­malowany­mi ocza­mi lep­iej niż cała resz­ta obsady razem wzię­ta. Ale co ciekawe ostat­nio Jack Spar­row został zde­tron­i­zowany. Nowe znacze­nie pod­malowane­mu oku nadał Col­in O’Donoghue gra­ją­cy kap­i­tana Hooka w seri­alu Once Upone Time, który wyglą­dał w swoim eye­lin­erze jeszcze lep­iej. Jeśli okaże się że jesteś piratem to po pier­wsze — poma­luj oczy, po drugie zna­jdź statek, po trze­cie zas­tanów się w czym chcesz się spec­jal­i­zować — oso­biś­cie pole­camy trzy­mać się jak naj­dalej przek­lę­tych statków, krokodyli i pozornie niegroźnych lata­ją­cych dzieci. Zami­ast tego zwykły rabunek statków hand­lowych powinien zapewnić sporo zajęć bez więk­szych perturbacji.

  Kap­i­tan Hook nawet nie chce słyszeć o tym, że moglibyś­cie się pojaw­ić na jego statku bez odpowied­niego mak­i­jażu. Sko­ro on potrafi zrobć równą kreskę jed­ną ręką ty też potrafisz.

Po drugie — upewnij się czy na pewno nie jesteś niesły­chanie dziel­ny wojown­ikiem. Jeśli masz wraże­nie że być może two­je życie zostało spisane przez kogoś w powieś­ci fan­ta­sy – to też jest dobry znak że mak­i­jaż może ci być potrzebny.

Widzisz dro­gi czytel­niku zwierz nie czyni wobec ciebie żad­nych założeń ale kto wie, może kiedy nie czy­tasz blogów pop­kul­tur­al­nych zarządza­sz jakąś kocha­jącą konie hordą bar­barzyńców, albo jesteś samot­nym wojown­ikiem dajmy na to z Cymerii? W obu przy­pad­kach mak­i­jaż wokół oczu jest abso­lut­nie niezbęd­ny — i to co więcej — musimy wyjść poza kreskę na powiece i zde­cy­dować się także na jak­iś cień do powiek. Niek­tórzy powiedzą że chodzi tu o zas­trasze­nie prze­ci­wni­ka ale my dobrze wiemy, że dzię­ki temu uda­je się ukryć cie­nie wokół oczu pow­stałe po tym jak przez całą noc się nie spało tylko czy­tało anty­cznych filo­zofów. Cicho niko­mu nie powiemy i rep­utac­ja najwięk­szego wojown­i­ka pozostanie. Wszys­tkie inne ewen­tu­alne bar­wy wojenne nakładaj ostrożnie i pamię­taj że dobrze skom­ponowany mak­i­jaż poz­woli odpowied­nio odstraszyć prze­ci­wni­ka i zako­mu­nikować mu by nigdy więcej nie zadzier­ał z tobą, twoi­mi koń­mi i kimkol­wiek kogo otoczysz opieką.

  Nie ważne czy błąka­cie się po Wes­t­eros czy po okoli­cach Cymerii. Ważne by jed­no spo­jrze­nie na was budz­iło lęk w prze­ci­wniku. A pod­malować oczy łatwiej niż rozbu­dować muskulaturę.

Po trze­cie — sprawdź czy nie jesteś wam­pirem, upadłym aniołem, czy jakimkol­wiek innym przed­staw­icielem środowisk para­nor­mal­nych. Ewen­tu­al­nie czy nie jesteś postacią wys­tępu­jącą w dorosłej wer­sji jakiejś baśni. W takim przykładzie mak­i­jaż jest nieod­zowny. Bez niego jak bez ręki.

Być może w ciągu swo­jego życia czułeś się nie na miejs­cu i chci­ałeś to przekazać innym. Jed­nak jak pokazać, że jest się nie do koń­ca z tego świa­ta jed­nocześnie nie budząc lęku? Kiedy już odrzu­ci­cie potenc­jał obsypy­wa­nia się brokatem ilekroć wychodzi­cie na słońce pozosta­je niewiele opcji. Lekkie pod­malowanie oczu — zwłaszcza jeśli jesteś­cie smut­nym przed­staw­icielem środowisk para­nor­mal­nych, to ide­al­ny syg­nał dla otoczenia że mimo pozornie ludzkiej formy skrywa­cie jakąś tajem­nicę. Jeśli nadal nie czu­je­cie się wystar­cza­ją­co smut­ni i tajem­niczy zwierz bard­zo pole­ca dodanie sobie jakiejś charak­terysty­cznej fryzury albo może zain­west­owanie w płaszcz. Najlepiej dłu­gi i czarny.  Ogól­nie jed­nak chodzi o pod­kreśle­nie że jest się mrocznym. Moż­na to sobie pow­tarzać co wieczór przed lus­trem ale po co sko­ro wystar­czy kred­ka do oczu.

Nie ważne czyś demonem, wam­pirem, sza­leńcem z baj­ki. Ważne by dobrze się prezen­tować. Tu pełen zestaw (od góry Azazel z Hex, Spike z Buffy i Mad Hat­ter z Oonce Upon a Time)

Po czwarte — zas­tanów się dobrze czy nie jesteś artys­tą scenicznym. Przy czym wykony­wany przez ciebie zawód nie ma do koń­ca znaczenia – ważniejsze jest to czy prze­by­wasz na sce­nie – jeśli tak – musisz jak każdy artys­ta pogodz­ić się z koniecznoś­cią noszenia makijażu.

Bycie artys­tą scenicznym abso­lut­nie wyma­ga pod­kreśle­nia oczu. Nieza­leżnie od tego czy jesteś iluzjon­istą czy szuka­ją­cym lep­szego zatrud­nienia piosenkarzem w podrzęd­nym barze, czy może grasz już przed najwięk­szy­mi sta­dion­a­mi — ważne jest to by ludzie od razu mogli dostrzec two­ja arty­czną duszę. A jak lep­iej zaak­cen­tować swo­ją indy­wid­u­al­ność niż  pod­kreśla­jąc rock­owy wiz­erunek odpowied­nim mak­i­jażem? Ograniczeń wiekowych właś­ci­wie tu nie ma — moż­na zacząć mło­do i pozostać przy swoich przyzwycza­je­ni­ach aż do staroś­ci. Ważne jest to by być kon­sek­went­nym i przy całym rock and rol­lowym życiu nie zapom­i­nać, że najpierw malu­je­my oczy potem zaży­wamy wszelkiego rodza­ju sub­stanc­je odrzu­ca­jące w odwrot­nym przy­pad­ku może się okazać że nasz mak­i­jaż nie jest tak dobry jak nam się wydawało. Z drugiej strony – wtedy może­my udawać rock­owego pira­ta z jed­nym okiem.

  Od góry Dominic Coop­er w Tama­ra Drewe, Dar­ren Criss w Girl Most Lik­ley i David Ten­nant w Fright Night

 

Jeśli nie speł­nia­cie powyższych wymogów nie prze­j­mu­j­cie się. Wcale nie oznacza to, że nie zna­jdziecie okazji by pokazać się w mak­i­jażu. Oto kil­ka z nich:

- Jeśli jesteś­cie na niezwyk­le ważnej mis­ji bojowej i nie chce­cie eksponować oczu to poma­lowanie ich dookoła na czarno może się okazać dobrym pomysłem. ważne jed­nak aby nie prze­sadzać bo może­my wtedy nieza­mierze­nie osiągnąć efekt uroczej Pandy.

  Poran­ny mak­i­jaż na Pandę prezen­tu­je Sebas­t­ian Stan czyli Zimowy Żołnierz z Kap­i­tana Amery­ki. Nawet jeśli wam się ten look podo­ba to nieste­ty jak sami widzi­cie — zbyt dłu­go trze­ba pra­cow­ać nad odpowied­nio umęc­zonym spo­jrze­niem bohat­era którego pod­dano pra­niu mózgu by zadziałał

- Jeśli jesteś­cie skon­flik­towanym łow­cą nagród — który gania przestępców o zło­tym ser­cu po lasach to nie zas­tanaw­ia­j­cie się nad tym czy macie czas pra­wo i obow­iązek pod­kreślić swo­je oczy. Bądź co bądź zachowanie odpowied­nio intrygu­jącego wyglą­du jest obow­iązkiem zabójców do wyna­ję­cia. Na dodatek zysku­je­cie przewagę pod­czas kiedy wasz rozmów­ca będzie się zas­tanaw­iał skąd wzięliś­cie eye­lin­er w śred­niowieczu szy­bko go załatwicie.

Richard Armitage w Robin Hoodzie (seri­alowym) pokazy­wał, że śred­niowiecze nie jest żad­ną wymówką nie pod­kreśla­nia swoich pięknych oczu

- Jeśli nosi­cie maskę i chce­cie w niej naprawdę dobrze wyglą­dać do odpowied­nie pod­kreśle­nie oczu jest abso­lut­nie obow­iązkowe. Co praw­da Bat­man trochę oszuku­je i ma jakieś spec­jalne chus­tecz­ki do demak­i­jażu bo nie widać ciem­nych plam wokół oczu kiedy zde­j­mu­je maskę, ale w innych przy­pad­kach pod­malowanie oczu daje doskon­ały efekt — nie tylko jesteśmy lep­iej zaka­mu­flowani ale westch­nie­nie zach­wytu kiedy w końcu maskę zde­jmiemy daje nam chwilkę wol­nego by odwró­cić uwagę tych którzy kaza­li nam ujawnić swo­ją twarz.

Lee Pace w The Fall pokazu­je jaki efekt moż­na osiągnąć jeśli pod maską ma się odpowied­ni mak­i­jaż. Ta chwila zach­wytu zebranych to aku­rat tyle by zwiać

_ Jeśli pracu­je­cie w barze o specy­ficznym pro­filu może się okazać że wyma­gany jest od was odpowied­ni look. Np. dajmy na to w kna­jpie gdzie nalewa­cie ludziom chrzc­zonego piwa odby­wa­ją się też pokazy burles­ki. Wtedy grzecznie jest się wtopić w otocze­nie. W końcu po co psuć klien­tom poczu­cie że są w miejs­cu spójnym estetycznie.

Sko­ro już pracu­je­cie w barze gdzie wys­tępu­je Cher to nie ma co staw­iać opór tylko trze­ba sobie mach­nąć kreskę wokół oczu

- Być może niedłu­go w przyszłoś­ci społeczeńst­wo dojdzie do wniosku, że kolorowy mak­i­jaż to dobra rzecz. W takiej sytu­acji nie opier­a­j­cie się tylko idź­cie razem z tren­dem jed­nocześnie pamię­ta­jąc że kolor cienia do powiek powinien być dos­tosowany do waszej karnacji.

Nawet jeśli w przyszłoś­ci mak­i­jaż  dla mężczyzn stanie się mod­ny to i tak szanse że uda się wam wyglą­dać w nim tak dobrze jak Lenny Kravitz są znikome

- Zde­cy­dowałeś się na kari­erę komi­ka i jed­nocześnie jesteś pod­danym królowej bry­tyjskiej. Wtedy eye­lin­er to dopiero początek — jeśli będziesz naprawdę dow­cip­ny skończysz w pełnym mak­i­jażu i sukience i wszyscy będą tobą zachwyceni.

Ist­nieje jakaś niepisana zasa­da mówią­ca że jeśli chcesz być pod­danym bry­tyjskim i komikiem to eye­lin­er, potar­gany włos i sukien­ki są dla ciebie. Od góry Tim  Minchin które­mu zawdz­ięcza­my doskon­ały musi­cal Matyl­da, potem Rus­sel Brand który znany jest z tego, że część osób go uwiel­bia a część nie cier­pi, a na dole niesły­chanie zdol­ny (jako komik i aktor) Eddie Izzard który jako tran­swest­y­ta przeniósł mal­owanie się na nowy poziom ale niko­go to nie obchodzi bo wystar­czą dwie min­u­ty z jego pro­gramem “Dress to Kill” by zrozu­mieć że nie ma z czym mieć problemów.

- Nagle odkryłeś że wyglą­dasz krop­ka w krop­kę jak Jared Leto. Jeśli tak nie potrze­bu­jesz żad­nych wymówek — możesz nosić eye­lin­er gdziekol­wiek zechcesz (doty­czy to też tych którzy odkryją że są John­nym Deppem).

  Jeśli które­goś dania obudzisz się dro­gi czytel­niku i stwierdzisz że wyglą­dasz jak Jared Leto masz doży­wot­nie pra­wo nosze­nie eye­lin­era bez okazji (Tu Leto w Aleksandrze)

A na koniec ostat­nia rada dro­gi czytel­niku. Jeśli okaza­ło się, że jed­nak nie jesteś piratem rock­manem, ani iluzjon­istą, ani nie podąża za tobą hor­da bar­barzyńców i nikt nigdy nie pomylił cię z John­nym Deppem zawsze może­cie zro­bić jeszcze jed­no. Po pros­tu zro­bić to co wam się podo­ba. Jeśli macie jasne oczy to taki eye­lin­er może zdzi­ałać cuda. Jes­li macie ciemne oczy też. Zwierz który się nigdy nie malu­je życzy wam powodzenia. Najwyżej wydłu­bi­cie sobie oko. Wtedy to już wszyscy będą was brać za piratów więc jak­iś sukces na pewno osiąg­nię­cie. W końcu kto by nie chci­ał raz na jak­iś czas być piratem

 

  Kap­i­tan Jack Spar­row wpadł jeszcze na chwilę pochwal­ić się mak­i­jażem i przy­pom­nieć że zwierz chy­ba gdzieś zro­bił we wpisie błąd

A na koniec dwa słowa na serio. Przez ostat­nie stul­cecia kwes­t­ia możli­woś­ci ingerencji mężczyzn w swój wygląd została znaczeni ogranic­zona. Zniknęły pomady, pod­krę­cane wąsy, z mody wyszły pudry, dok­le­jane pieprzy­ki, peru­ki. Zabral­iśmy mężczyznom pierś­cie­nie, bran­so­le­ty, łańcuchy i ozdob­ne pasy. Zdjęliśmy z ich ramion spinane brosza­mi płaszcze, wypruliśmy hafty, wyjęliśmy z dłoni zdo­bione las­ki. Zabral­iśmy im kolory, pońc­zochy, zegar­ki z dewiz­ką i kapelusze. Ci sami mężczyźni którzy przez stule­cia w ramach zmieni­a­ją­cych się mód baw­ili się swoim wyglą­dem stali się nagle zniewieś­ciali, met­rosek­su­al­ni i niemęs­cy. Możli­wość wyraża­nia się w stro­ju ograniczyliśmy do nud­nego zestawu kolorowych ciuchów i kilku dopuszczal­nych kol­czyków. Ciekawą i zdob­ną biżu­ter­ię zamie­nil­iśmy na kil­ka rze­myków które wol­no nosić to tu to tam. Z wymi­en­nych ozdób mężczyznom zostaw­iliśmy łaskaw­ie krawat, poszetkę i co raz mniej potrzeb­ny zegarek na rękę. Niekiedy buty. Cza­sem czap­kę. Kiedy mężczyz­na pod­kreśla oczy przyglą­damy się temu z mieszany­mi uczu­ci­a­mi, mimo że przez wie­ki mak­i­jaż należał do obu płci. W tym kale­j­doskopie mod­owych zmi­an mężczyźni zostali okradzeni z wielu przed­miotów, ale nie zostali okradzeni z właś­ci­wiej wszys­tkim ludziom chę­ci ekspresji. Zwierz nigdy nie mógł się nadzi­wić jak bard­zo pod tym wzglę­dem społeczeńst­wo bywa represyjne. Tym­cza­sem wyraz­ić siebie chce­my wszyscy. Patrząc na portre­ty z przeszłoś­ci jak na dłoni widz­imy, ze kole­jnym pokole­niom nie były obo­jętne hafty, guzi­ki i sprzącz­ki przy butach. Nie ma chy­ba nic bardziej ludzkiego niż pró­ba ozdo­bi­enia swo­jego ciała — od blizn, przez tat­u­aże po ubra­nia. Dlat­ego, zwierz zawsze uśmiecha się widząc tą ciem­ną kreskę na męskiej powiece. Nie dlat­ego, że zawsze to dobrze wyglą­da. Ale dlat­ego, że ma wraże­nie jak­by spoglą­dał w oczy nieco bardziej ludzkie.

Ps: Dziś wiec­zorem na Seryjnych wpis zwierza o pre­mierze True Blood.

Ps2: Zwierz z rozbaw­ie­niem połąc­zonym z zach­wytem obe­jrzał doku­ment o kręce­niu Only Lovers Left Alive. To film doku­men­tal­ny łączą­cy ciekawe spo­jrze­nie na plan fil­mowy (właś­ci­wie to tylko obserwac­je bez nar­racji) z próbą uch­wyce­nia czegoś więcej niż tylko aktorów i reży­sera. Zwierz był tym filmem zach­wycony i pomyślał że tylko do nieza­leżnych pro­dukcji moż­na nakrę­cić tak hip­ster­s­ki dodatek.

38 komentarzy
0

Powiązane wpisy