Home Ogólnie Co dystrybutor powiedział? czyli zwierza konkurs taglinowy

Co dystrybutor powiedział? czyli zwierza konkurs taglinowy

autor Zwierz


 

Hej

 

 

Są takie dni kiedy nawet zwierz spoglą­da na kalwait­urę z pewną niechę­cią. Jakie to dni? Te, które zwierz spędza przy klaw­iaturze od praw­ie rana do później nocy i ma po pros­tu kom­plet­nie dość zapisy­wa­nia słów  ( czy ktoś czy­tał kiedyś Stukos­tra­chy Kinga? Tam była taka maszy­na która zapisy­wała pros­to z głowy, zwierz chęt­nie przeżył­by opisy­wany w książce kosz­mar za coś takiego). Co więc zro­bić kiedy czytel­ni­cy czy­ta­ją a chęć pisa­nia jest mniej więcej rów­na — 1? Ogłosić konkurs.

 

 

Na czym pole­ga konkurs? Zasady są dziecin­nie proste. Poniżej zna­j­du­ją się tek­sty z różnych plakatów — starszych i nowszych — w więk­szoś­ci poraża­jące swo­ją głupotą ( zwierz z resztą pozostawi przy nich złośli­we komen­tarze bo ma na to ochotę). Co trze­ba zro­bić by wygrać? Po pros­tu dopa­sować dobre filmy do dobrych haseł reklam­owych a potem przesłać listę albo na mail zwierza : ratyzbona@gazeta.pl albo w formie wiado­moś­ci na stron­ie zwierza na face­booku ( jest taka opc­ja — z resztą ogól­nie jak jeszcze nie lubi­cie zwierza na face­booku to zawsze jest dobry czas by to zro­bić choć nie jest to konieczne do udzi­ału w konkur­sie:). Trzy pier­wsze oso­by wygry­wa­ją. A ter­az co moż­na wygrać?

Do wygra­nia są trzy zestawy ( w zgłosze­niu trze­ba napisać numerek tego, który chce się dostać) :

<!–[if !supportLists]–>1.       <!–[endif]–>Książka : Duma i  Uprzedze­nie i Zom­bie , Pły­ta z sound­track­iem do Wody dla Słoni, oraz lupa coby udawać Sher­loc­ka Holme­sa

<!–[if !supportLists]–>2.       <!–[endif]–>Książka: Seri­ale. Prze­wod­nik Kry­ty­ki poli­ty­cznej, pły­ta z muzyką do Kabare­tu, bard­zo pop­kul­tur­al­na komik­sowa przypin­ka

<!–[if !supportLists]–>3.       <!–[endif]–>Książka: Antolo­gia opowiadań ” Jest Leg­endą” w hołdzie Richardowi Mas­tertonowi, pły­ta z muzyką do Tramwa­ju zwanego Pożą­daniem, oraz przypin­ka z napisem ” I love Sook­ie” ( z Czys­tej Krwi)

 

Do tego nagro­da spec­jal­na dla tego kto napisze dlaczego chce wygrać nagrodę spec­jal­ną nie mając zielonego poję­cia co to jest.

 

 

Jak sami widzi­cie mówimy tu o opcji : Tyle wygrać!

 

Dobra a ter­az czas na tek­sty reklam­owe — tek­sty właś­ci­wie są napisane nor­mal­nie — kursy­wą złośli­we uwa­gi zwierza, które mogą zaw­ier­ać drob­ne pod­powiedzi. Baw­imy się od chwili umieszczenia pos­tu do godziny 00:00 ( tol­er­anc­ja do pię­ciu min­ut) z poniedzi­ałku na wtorek.

 

 

 1. Od zera do Superlovera (  Czyli słowotwórst­wo w dzi­ała­niu)


 2. Zobaczysz skok ale inny niż myślisz (  Uwa­ga plakat może zaw­ier­ać spoil­ery)


 3. Kole­j­na po Wpad­ce dobra zabawa bez zahamowań (  Jeśli była już Wpad­ka to może najwyższy czas zacząć się hamować)


 4. Suma wszys­t­kich Kaców  (  Czyli jak napisać ciekawe zadanie matem­aty­czne)


 5. Kome­dia roman­ty­cz­na z pozy­ty­wny­mi wibrac­ja­mi  (  Zwierz pod­powie, że hasło nie doty­czy komedii roman­ty­cznej)


 6. Najbardziej ory­gi­nal­ny film od cza­sów kina niemego (  To właś­ci­wie co dru­gi tytuł w kinach ale zwierz nie przyj­mu­je takiej odpowiedzi)


 7. 6 Hisz­panek to więcej niż 8 kobi­et (  Nato­mi­ast połowa tego co 2 Niem­ki i 1 facet)


 8. Czy moż­na być tylko i trochę w ciąży (  Po co my się zas­tanaw­iamy nad tym kamie­niem którego nie może unieść Bóg sko­ro tu takie filo­zoficzne pyta­nia pada­ją)


 9. Miłość w cza­sach gdy testos­teron steru­je nie tylko mężczyz­na­mi (  Dobra kto im w końcu powie, że kobi­ety też wyt­warza­ją testos­teron? Męczą się bieda­ki)


 10. Męs­ka odpowiedź na Nie kłam Kochanie (  Co mówiłaś? Nie jest poprawną odpowiedz­ią na to pytanie)


 11. Kome­dia o miłoś­ci roku przestęp­nego (  Dla pod­powiedzi nie jest to film o bied­nym roku przestęp­nym który zakochał się bez wza­jem­noś­ci)


 12. Ura­towała dwa razy więcej ludzi niż Oscar Schindler (  Kur­czę na his­torii nie mówili, że to był konkurs)


 13.  Film, który spodo­ba się dziew­czynie i his­to­ria miłos­na którą chci­ał­by zobaczyć facet (  Nie to nie jest tagline Aliena)


 14. Moc­no wyczesana kome­dia (  Paradok­sal­nie nie takie trudne)


 15. Czy miłość moż­na znaleźć na wyprzedaży? (  Pewnie nie ale moż­na znaleźć buty a to praw­ie to samo)


 16. Dia­beł ubiera się nie tylko u Prady ;) (  Uśmieszek jest na plaka­cie!)


 17. Najlep­si są face­ci z małym prze­biegiem (  Nowym ole­jem, wymieniony­mi świeca­mi i opon­a­mi zimowy­mi w stan­dard­zie)


 18. Kome­dia peł­na testos­teronu nie tylko dla lejdis (  Czyli jak zmieś­cić dwa filmy, które zaro­biły na każdym możli­wym plaka­cie)


 19.  Ewoluc­ja sta­je się rewolucją (  Pod­powiedź : To nie jest film o Dar­winie)


 20. Lato mija a ja niczy­ja (  czyli jęk dys­try­b­u­to­ra o piątej nad ranem w drukarni tuż przed puszcze­niem plakatu do druku)


 21. Hol­ly­woodz­ka odpowiedź na Lejdis (  Uwa­ga: Twór­cy fil­mu nie koniecznie są tego świado­mi)


 22. Miłość sil­niejsza niż Mafia (  Czyli jak ja masz to sza­cun na dziel­ni)


 23. I kto powiedzi­ał, że pochodz­imy od małpy? (  Jak zwierz ostat­nio sprawdzał — Karol Dar­win)


 24.  Najwięk­szy między­nar­o­dowy sukces od cza­sów Kieślowskiego (  Czyli nie ważne co oglą­dasz — Fran­cu­zom się podobało)


 25. Ich zysk two­ja stra­ta (  Paradok­sal­nie nie jest to rekla­ma zakładu pogrze­bowego)


 26. Bądź czu­jny życzenia cza­sem się speł­ni­a­ją (  Zachowaj ostrożność i przestrze­gaj zasad BHP)


 27.  Kobi­eta, która grała drugie skrzypce (  Uwa­ga to nie metafo­ra!)


 28. Daj mi w tę noc (  Zwierz wie, że dys­try­b­u­torowi raczej niczego nie da a zwłaszcza kasy na bilet)


 29.  Nie dopłyniesz do brzegu (  Nie jest to film doku­men­tal­ny o pró­bie przepłynię­cia Bał­tyku w poprzek)


 30. Nie roz­maw­iaj ze zwierzę­ta­mi chy­ba że odezwą się pier­wsze (  Zwierz jest hard­corowy i sam zaga­ja roz­mowę ze swoi­mi szczu­ra­mi)


 31.  Co zro­bisz z bard­zo złym sąsi­a­dem (  Nieste­ty nie jest to porad­nik doty­czą­cy sąsi­a­da zwierza alko­ho­li­ka recy­dy­wisty)


 32.  Kocha, Lubi i Nie szanu­je ( A to świnia po pros­tu )


 33. Kur­cza­ki, Liza­ki i Rock­’N’Roll (  Kom­put­er, Słowa i Brak Sen­su czyli zwykły dzień auto­ra tek­stów reklam­owych)


 34. Piła była jedynie niewin­ną zabawą (  Za to Spała może się z tym rów­nać)


 35. Zrozu­miesz Przeży­jesz, Nie Zrozu­miesz — Nie przeży­jesz (  Logi­ka obow­iązu­ją­ca w cza­sie czy­ta­nia pyta­nia na dowol­nym egza­minie)


 36. Prawdzi­wi bohaterowie nie robią planów na jutro (  Za to nie prawdzi­wego bohat­era poz­nasz po wypełnionym ter­mi­narzu)


 37. Spróbuj im powiedzieć Spieprzaj Dziadu (  Dlaczego zwierz ma być niegrzeczny?Zwierz niko­mu nie próbu­je powiedzieć spieprzaj dziadu)


 38. Jak zostać prezy­den­tem (  W Rosji jest to bard­zo krót­ki film)


 39. Oni mają klasę, one mają kasę ( Nato­mi­ast On czyli zwierz ma szczękoś­cisk)


 40. Rządzi na Mar­sie, Królu­je na Wenus (  Nie chodzi w tym filmie o Inter­galak­ty­cznego Imper­a­to­ra)


 41. Ostat­nia nadzie­ja ludzkoś­ci opiera się na moc­no naład­owanej maszynie (  Ponown­ie — Dosłown­ie)


 42. Oszukuj, Udawaj, ja swo­je wiem;) (  Zwierz nie wie czy to się nawet klasy­fiku­je jako zdanie)


 43. Ona ma ochotę na niegrzecznych chłopców (  Nie to nie z okład­ki fil­mu pornograficznego)


 44.  Czego prag­ną kobi­ety, O czym marzą mężczyźni a wsty­dzą się powiedzieć (  Smut­ny film o krępu­jącej ciszy przy zamaw­ia­n­iu deseru)


 45. Aby znaleźć szczęś­cie musisz płynąć pod prąd (  Aby znaleźć nieszczęś­cie wystar­czy się podłączyć pod prąd)


 46. Przy nim każ­da jest niegrzecz­na (  Nawet zwierz jest niegrzeczny bo przed tym plakatem bard­zo głośno zak­lął)


 47.  W Walen­tyn­ki zakochaj się bez pamię­ci (  Czyli jeśli nie masz pomysłu zacy­tuj tytuł innego fil­mu)


 48.  Miłość może być wiecz­na (  Zwierz pod­powie, że to film z Pat­tin­sonem)


 49.  Zniewala­ją­ca opowieść o sek­sie i współczes­nych związkach  ( Ten tekst zwierz uzna­je za eufem­izm roku)


 50. Ile samot­nych kobi­et żyje w twoim mieś­cie ( Z cyk­lu: Pyta­nia zadawane gwał­ci­cielowi)?

 

 

Dobra zadanie przed wami — do robo­ty. Tylko jed­na waż­na proś­ba — zabawa jest faj­na tak dłu­go jak dłu­go nie korzysta­cie z Google — wtedy właś­ci­wie baw­imy się w to kto lep­iej korzys­ta z wyszuki­war­ki a nie kto lep­iej sko­jarzy idio­tyzm z filmem. Pewnie część odpowiedzi zna­jdziecie na zawsze śledzą­cym tagli­nowe idio­tyzmy plakaty.blox.pl  — no ale to od was zależy czy będziecie ścią­gać.

 

MIŁEJ ZABAWY I NIECH WYGRA LEPSZY??

0 komentarz
0

Powiązane wpisy