Home Ogólnie Co tam panie u Tudorów czyli lekkie ziewnięcie nad Wolf Hall

Co tam panie u Tudorów czyli lekkie ziewnięcie nad Wolf Hall

autor Zwierz
Co tam panie u Tudorów czyli lekkie ziewnięcie nad Wolf Hall

Niekiedy moż­na dojść do wniosku, że Angl­i­cy odczuwa­ją głębo­ki dyskom­fort jeśli chwilowo przy­pad­kiem po ich ekranach nie kręcą się jacyś Tudorowie. W tym sezonie tą żądze „przeżyjmy to jeszcze raz” zapew­nia ser­i­al Wolf Hall, w którym jed­nak (przy­na­jm­niej na razie) Hen­ryk VIII i jego słyn­ny kapelusz gra­ją rolę drugoplanową.

wolf-hall-bbc

Wolf Hall dowodzi że jak po ekranie nie krę­ci się Bry­tyjczykom żaden Tudor to czu­ją się oni smut­ni i zagubieni

Bohaterem seri­alu jest bowiem Thomas Cromwell (nie mylić z ambit­nym krew­ni­akiem Olivierem Cromwellem który będzie robił zamieszanie jak­iś czas później). Dla wielu z Pol­s­kich widzów Thomas Cromwell nie jest postacią co do której żywią jakiekol­wiek uczu­cia – ciepłe, zimne czy let­nie. Nieco inaczej jest w przy­pad­ku samych anglików, którzy miewa­ją o Cromwellu zdanie uksz­tał­towane. Przede wszys­tkim za sprawą sztu­ki a potem fil­mu „Oto jest głowa zdra­j­cy” gdzie Cromwell postacią sym­pa­ty­czną nie był i raczej widz nie trzy­mał jego strony. Nic więc dzi­wnego, że kiedy Hilary Man­tel napisała Wolf Hall gdzie Cromwell okazał się postacią zupełnie inną niż przed­staw­iano go doty­chczas w kul­turze (bo his­to­rycy już od pewnego cza­su nie byli w oce­nie postaci zgod­ni) to książ­ka naty­ch­mi­ast zyskała uznanie i popularność.

Sherlock_s_Mark_Gatiss__Damian_Lewis_and_Mark_Rylance_in_new_Wolf_Hall_pictures

Tego Pana to pewnie skądś znacie

Seri­alowy Thomas Cromwell którego poz­na­jmy właś­ci­wie na początku jego szy­bko rozwi­ja­jącej się kari­ery, jest człowiekiem który dzię­ki inteligencji i wyk­sz­tałce­niu wybił się ze swo­jego stanu.  Nie bez pomo­cy kar­dy­nała Thomasa Wolseya  u którego przez dziesięć lat pełnił służbę sekre­tarza zysku­jąc sobie co raz więk­szą przy­chyl­ność swo­jego pra­co­daw­cy. Oczy­wiś­cie nic co piękne nie może trwać wiecznie bo wszak jesteśmy w Anglii Tudorów a to oznacza, że król chce się rozwieść i jest gotów pozbyć się każdego kto mu to utrud­nia. Inny­mi słowy, nie są to za dobre cza­sy dla ludzi opier­a­ją­cych swo­ją kari­erę o konek­sje z koś­ciołem katolickim. Ale i sam Cromwell nie jest najwierniejszym z synów koś­cioła, bo jak szy­bko się dowiadu­je­my dotarły już do niego refor­ma­cyjne dok­tryny i ewan­gelia przetłu­mac­zona na ang­iel­s­ki. Co rzecz jas­na tworzy – przy­na­jm­niej w pier­wszym odcinku piękną pod­bu­dowę po to co stanie się później kiedy Cromwell będzie jed­nym z głównych architek­tów ang­iel­skiej reformacji.

Wolf-Hall-Thomas-Cromwell-244992

Trochę za bard­zo wybielony jest ten Thomas Cromwell zdaniem zwierza

Nie wyprzedza­jmy jed­nak zdarzeń. Na razie w dość posza­tkowanej nar­racji poz­na­je­my człowieka który zda­je się niemalże chodzą­cym ideałem. Inteligent­ny, rozsąd­ny, dale­ki od pory­w­c­zoś­ci. Doskonale roz­granicza­ją­cy swo­ja kari­erę od przekon­ań. Na dodatek pozbaw­iony służal­czoś­ci czy lęku jaki teo­re­ty­cznie mógł­by charak­tery­zować kogoś kto wśród eli­ty znalazł się dzię­ki włas­nym wysiłkom a nie z urodzenia.  Nie trud­no go pol­u­bić, choć kiedy bezczel­nie roz­maw­ia z Thomasem Morem czy kiedy nawet bez mrug­nię­cia okiem nie daje się zbyć królowi wtedy wyda­je się trochę za bard­zo ide­al­ny. Zwłaszcza że oczy­wiś­cie wła­da kilko­ma języka­mi (łaci­na co oczy­wiste, włos­ki bo prze­by­wał we Włoszech i nie powin­niś­cie przy nim plotkować po fran­cusku) i oczy­wiś­cie jest dobrym ojcem rodziny. Zresztą jeśli zwierz miał­by wskazać najsłab­szy punkt odcin­ka to właśnie sce­ny z rodz­iną. Cromwell jawi się tu jako ojciec ide­al­ny który oczy­wiś­cie uczy cór­ki (chwaląc je że są bystrze­jsze od bra­ta), z uśmiechem zapew­nia starszą z nich ze będzie się mogła uczyć gre­ki, zapew­nia ją że będzie mogła wybrać sobie męża (w grani­cach rozsąd­ku) zaś młod­szej pozwala na zabawę w świątecznym kostiu­mie. Żonę trak­tu­je dobrze, i nawet psy go kocha­ją. Przy czym od razu niemalże dowiadu­je­my się też o ojcu alko­ho­liku, które­mu wypadało­by wybaczyć bo już się ustatkował. Inny­mi słowy to co teo­re­ty­cznie powin­no być ciekawe bo uzu­peł­nia obraz Cromwella poli­ty­ka jest zdaniem zwierza odrobinę zbyt schematy­czne czy dzisiejsze.

Wolf-Hall-2

Wszyscy są tu jacyś pode­jrzanie bezbar­wni — przy­na­jm­niej na razie

Oczy­wiś­cie jako że znów roz­maw­iamy o Tudo­rach i ich dworze twór­cy robią wszys­tko byśmy posta­cie nam dobrze znane spotkali na ekranie jak najpóźniej – Anna Boleyn czy Hen­ryk VIII pojaw­ią się dosłown­ie w ostat­nich min­u­tach odcin­ka, zde­cy­dowanie jako posta­cie z drugiego planu (choć sce­na między Cromwellem a królem która zamy­ka odcinek jest jed­ną z najlep­szych). Oznacza to, że więk­szość cza­su spędz­imy przysłuchu­jąc się posta­ciom które znamy nieco gorzej (mówię, że znamy bo zwierz zakła­da, że jed­nak nie tuli­cie do pier­si his­torii Anglii) a niekiedy w ogóle są nam obce. Ma to swo­je plusy i minusy. Jeśli dobrze znamy his­torię Tudorów to jest to po pros­tu ucz­ta dla naszej his­to­rycznej duszy (przy czym od razu uwa­ga- his­to­rycy nie są całą fabułą zach­wyceni, ale im się nigdy nic nie podo­ba) jeśli jed­nak nie mamy poję­cia kto z kim jak i dlaczego, kiedy i w jakich okolicznoś­ci­ach to moż­na się w seri­alu zgu­bić. Ewen­tu­al­nie może­cie sobie oglą­dać Wolf Hall prz­ery­wa­jąc odcinka­mi Tudorów by zobaczyć wydarzenia z zupełnie innej perspektywy.

_80440552_80440551

W tym wyda­niu his­torii Anna będzie ta zła. Czyli wszys­tko wraca do fab­u­larnej normy

Na pewno jed­nego o seri­alu powiedzieć nie moż­na. Że czegoś mu aktorsko braku­je. Mark Rylance gra Cromwella bez ani jed­nej fałszy­wej nuty. Moż­na mu uwierzyć zarówno wtedy kiedy jest poko­rnym sługą kar­dy­nała, dobrym ojcem, wyma­ga­ją­cym opiekunem czy w końcu człowiekiem który zaczy­na bard­zo tkać swój bard­zo mis­terny plan. To wys­tęp na tyle mag­ne­ty­czny że chce­my wiedzieć co bohater zro­bi w każdej ze scen i jak będzie wyglą­dała jego kon­frontac­ja z inny­mi posta­ci­a­mi dra­matu. Przy czym Rylance nie pod­nosi gło­su, nie robi żad­nego zbęd­nego ges­tu, wszys­tko odby­wa się ze spoko­jem i swo­bodą jaką przed kamerą mają tylko najlep­si aktorzy. Zresztą zdaniem zwierza bard­zo widać po nim fakt, że gry­wa w teatrze, bo  taki spokój wnoszą najczęś­ciej na ekran aktorzy teatral­ni. Doskon­ały jest też  Jonathan Pryce jako kar­dy­nał Wolsey – bo choć uśmiecha się życ­zli­wie, mów tonem łagod­nym i mod­li się za cały świat to gdzieś w jego oczach jest ukryte coś co każe sądz­ić, że poza poko­rą kar­dy­nał ma jeszcze swo­je plany i ambic­je. Całkiem nieźle – ku zaskocze­niu zwierza – sprawdz­ił się w swo­jej roli Hen­ry­ka VIII Dami­an Lewis. Nie zrozum­cie zwierza źle, Dami­an Lewis to jeden z tych bry­tyjs­kich aktorów których zwierz darzy ogól­ną sym­pa­tią, ale jakoś nie pasował zwier­zowi na Hen­ry­ka VIII. A tu proszę, takie miłe zaskocze­nie – Hen­ryk z niego bard­zo przyz­woity, ciekawy i rudy stras­zli­we ale komu to by przeszkadza­ło. Do tego w obsadzie jest jeszcze Mark Gatiss który z całym swoim olbrzymim tal­en­tem gra postać niesym­pa­ty­czną, ośl­izgłą i zde­cy­dowanie nie budzącą sym­pa­tii. Co oczy­wiś­cie naty­ch­mi­ast budzi sym­pa­tię zwierza do zdol­nego aktora.

69d8a17e-92ac-11e4-_830600b

Najwyższy czas by Hen­ryk VIII w końcu był rudy

Zwierz jed­nak musi wam coś wyz­nać i nie będzie się tego wsty­dz­ić.  Otóż oglą­da­jąc pier­wszy odcinek Wolf Hall zwierz wybudz­ił się jak mops (choć to nie praw­da że mop­sy się nudzą, po pros­tu ich pysk się tak ukła­da w cza­sie drzem­ki). Dlaczego? Po pier­wsze nie da się ukryć, że to jest powtór­ka z rozry­w­ki. Jasne mamy zupełnie innego bohat­era i inną per­spek­ty­wę, ale trud­no emocjonować się tym czy Hen­ryk dostanie rozwód czy nie sko­ro tak jak­by zna się ciąg dal­szy. Zresztą w ogóle akc­ja posuwa się tu powolutku, powolutku a jed­nocześnie pier­wszy pon­ad godzin­ny odcinek stara się obskoczyć wszys­tkie najważniejsze punk­ty i to niekiedy dość łopa­to­log­icznie (kwest­ie rodzinne, dyskus­je o sto­sunku koś­cioła do refor­ma­cji itp.). Oczy­wiś­cie powol­na nar­rac­ja nie zawsze jest zła (zwierz naprawdę nie musi mieć akcji) ale  w sytu­acji kiedy wiado­mo co się stanie dalej, moż­na sobie na pewne  pod­kręce­nie akcji poz­wolić. Co więcej odcinek skacze po różnych planach cza­sowych co nie zawsze może być dla widza bard­zo czytelne. A z kolei jeśli nie jest czytelne to trud­no będzie się poła­pać kto komu właśnie robi kuku. Przy czym uczu­cie znudzenia nigdy nie jest kwest­ią obiek­ty­wną. To co nuży zwierza, może baw­ić kogoś kto his­torię zna gorzej, zde­cy­dowanie lep­iej czy po pros­tu – nigdy dość mu Tudorów. Tacy też są. Zresztą zwierz musi stwierdz­ić, że odkry­wa u siebie co raz więk­szą niechęć do seri­ali his­to­rycznych. Tak dobrze czyta­cie – o ile zwierz bard­zo lubi seri­ale osad­zone w XIX i XX wieku ( wedle skrzy­wionej per­spek­ty­wy zwierza to było „niedawno”), to już w przy­pad­ku epok wcześniejszych zwierz nieco zbyt częs­to łapie się na tym, że pro­dukc­je szy­bko mu się nudzą. Zan­im wyciąg­niemy jakieś negaty­wne wnios­ki, zwierz spieszy zauważyć, że np. kino his­to­ryczne uwiel­bia. Trud­no orzec skąd to się bierze, może to męczące poczu­cie, że powin­no się szukać niepraw­idłowoś­ci, może nie miłe uczu­cie, że nie wie się czegoś co powin­no się wiedzieć, a może po pros­tu zwierz wcale nie jest takim wielkim fanem  his­torii poli­ty­cznej. Bo nie ukry­wa­jmy, w więk­szoś­ci przy­pad­ków – i także w przy­pad­ku Wolf Hall – mamy do czynienia przede wszys­tkim z his­torią ambit­nych poli­ty­cznie jed­nos­tek. Zwierz jak­by nigdy się tym aż tak nie intere­sował.  Przy czym co ważne – w prze­ci­wieńst­wie do np. The White Queen, Wolf Hall wyglą­da zde­cy­dowanie bardziej real­isty­cznie i nie jest tam tak czys­to jak bywa w seri­alowym śred­niowieczu. Zresztą nie ma się co dzi­wić zwierz założy się że w BBC jest osob­ny depar­ta­ment do spraw stro­jów do pro­dukcji o Tudorach.

p02gg285

Cromwell ma pre­ten­sje że zwierz narzeka

Wszyscy wiemy, że nie należy oce­ni­ać seri­alu po jed­nym odcinku, więc zwierz wstrzy­mu­je się przed ostate­czny­mi sąda­mi. Powtórzy, macie dobrze zre­al­i­zowaną, wybit­nie zagraną, zdaniem zwierza nud­ną jak fla­ki z ole­jem his­torię. Ale ponieważ podręczni­ki, wykłady i Wikipedia uczą nas że później wydarzenia nabier­a­ją tem­pa to może warto jed­nak zostać co najm­niej na trzy odcin­ki przed telewiz­orem. Zwierz na pewno wró­ci na kole­jny odcinek ale jeśli nadal będzie tak powoli i z god­noś­cią to da sobie chy­ba spokój. W końcu jeśli ma być zupełnie szcz­ery, nigdy nie miał ani szczegól­nie dobrej ani szczegól­nie złej opinii o Thomasie Cromwellu. Więc nie potrze­bu­je seri­alu by spo­jrzeć na niego w innym świ­etle. Tak więc zwierz nie zachę­ca ani nie zniechę­ca. Obaw­ia się, że musi­cie zade­cy­dować sami. Ale wierzy w was. Dacie radę!

Ps: Zwierz wie, że jest wam winien jeszcze jeden wpis z cyk­lu „aktorzy w Hob­bi­cie” zwierz nie pisze go bo takie wpisy zabier­a­ją mnóst­wo cza­su a zwierz właśnie ma go w ostat­nich dni­ach nieco mniej. Wiecie jest takie straszne słowo jak dead­line, i on właśnie zaczął do zwierza machać.

Ps2:  Jutro zwierz znów będzie staw­iał ołtarzyk BBC. Trochę nuda.

9 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online