Home Ogólnie Co ty na Boga nosisz czyli 5 katastrof kostiumowych

Co ty na Boga nosisz czyli 5 katastrof kostiumowych

autor Zwierz

 

Hej

 

Cza­sem film jest zły, cza­sem zła jest obsa­da ale bywa­ją takie filmy w których przede wszys­tkim pada pytanie ” Gdzie był kostiu­molog?”. Poniżej zwierz wskazu­je pięć jego zdaniem naj­gorszych kostiumów jakie widzi­ał na ekranie. Część z nich wyglą­da jak prawdzi­wa zem­s­ta za jakieś popełnione zbrod­nie. Nie jest to oczy­wiś­cie lista peł­na (zwłaszcza, że paradok­sal­nie więcej na niej mężczyzn niż kobi­et ) ale jak sami dostrzeże­cie jest na niej lek­ka nad­in­ter­pre­tac­ja bohaterów komik­sowych. Być może dlat­ego, że tu kostium odgry­wa najwięk­szą rolę. Musi­cie też wybaczyć dość krótkie dziś komen­tarze ale zwierz pisze ten wpis jako ostat­ni z pię­ciu katas­tro­fal­nych i po pros­tu już bolą go palce, który­mi tak pil­nie stu­ka po klaw­iaturze.

 

<!–[if !supportLists]–>1.       <!–[endif]–>Sean Con­nery w Zardoz — jeśli ten film pozostał w pamię­ci ludzkiej to nie z powodu swo­jej niesamowitej osad­zonej w przyszłoś­ci akcji ani naw­iąza­nia do Czarnok­siężni­ka z Krainy Oz. Tym co unieśmiertel­niło ten film jest futu­rysty­czny strój Seana Con­nerego. Zdaniem zwierza fakt, ze aktor zde­cy­dował się go kiedykol­wiek założyć świad­czy o niesamow­itym poświęce­niu dla roli i prawdzi­wym pro­fesjon­al­izmie. Gdy­by zwierz pojaw­ił się na planie i zobaczył że taki zestaw ma być jego stro­jem radośnie wymasze­rował­by z przy­czepy i udał się do najbliższego baru by pić i zapom­nieć. Z resz­ta kto wie może to właśnie robił po każdym dniu zdję­ciowym Con­nery.

 

 

  Aż chce się fil­mowo zakrzyknąć “Moje oczy!Moje oczy!” 

 

<!–[if !supportLists]–>2.       <!–[endif]–>Halle Berry w Kobi­eta Kot — Kobi­eta Kot to zły film. Bard­zo zły film. Trag­icznie zły film. Nie mniej miał jed­no zadanie — ubrać Hal­ly Berry w sek­sowny strój kobi­ety kot i patrzeć jak męs­ka wid­ow­n­ia zapom­i­na o jakimkol­wiek sen­sie przyglą­da­jąc się pięknej kobiecie w pięknym stro­ju. tak. Strój aktor­ki wyglą­da jak wer­s­ja z seri­alu z lat 60 gdy­by w lat­ach 60 nakrę­cono ser­i­al o kobiecie kot (choć chy­ba pojaw­iała się w seri­alu z West­em. Si?). Niby odsła­nia sporo ciała i jest ze skóry a aktor­ka na połowie sesji zdję­ciowych wyglą­da jak­by pozowała do jakiegoś fil­mu sado-maso ale jed­nak to nie to. Sko­ro iść w fetysz to Tim Bur­ton zro­bił to jed­nak ład­niej i nawet Nolan pokazał, że moż­na kobi­etę kot odzi­ać od stóp do głów i nadal będzie bard­zo dobrze.

 

 

 M    Miało być ciekaw­ie niebez­piecznie i z pieprzykiem. A wyszło jak zwyk­le. Plus — ciekawe jak się zakła­da takie pocięte skórzane spod­nie. pewnie dłu­go

 

 

<!–[if !supportLists]–>3.       <!–[endif]–>Clooney Bat­man i Robin — Osław­iony kostium Bat­mana z sutka­mi. Serio. Z sutka­mi. Tak Bat,man i Robin na liś­cie Empire zajęli pier­wsze miejsce w kat­e­gorii naj­gorszy film i nie ukry­wa­jmy — nie ma się co dzi­wić bo szmi­ra to kosz­mar­na. Strój Bat­mana ulep­szony w sto­sunku do poprzed­niego, który wyglą­dał na nie wygod­ny — ten wyglą­da na nie do noszenia. Do tego jeszcze kostium ma tak ślicznie wytłoc­zoną ide­al­ną musku­laturę i jest dostęp­ny w kilku wer­s­jach w tym wyjś­ciowej ze sre­brny­mi zdo­bi­eni­a­mi. Przy zakupie kilku egzem­plarzy dorzu­ca­ją jeszcze takie mniejsze dla dzieci to znaczy dla Robi­na i Bat Girl. Serio wystar­czy jed­no spo­jrze­nie na ten kostium a człowiek nie ma wąt­pli­woś­ci dlaczego poszło źle.

 

 

 Wszys­tkie kostiumy w wer­sji wyjś­ciowej. Proszę zwró­cić uwagę na sub­telne pod­kreśle­nie krocza. Chy­ba żeby złoczyń­cy wiedzieli gdzie kopać.

 

 

<!–[if !supportLists]–>4.       <!–[endif]–>Księżnicz­ka Ami­dala — Mroczne Wid­mo — nie wszys­tkie stro­je księżnicz­ki Ami­dali z Mrocznego Wid­ma są złe — niek­tóre są nawet całkiem pomysłowym wyko­rzys­taniem kon­cep­tu, że na planecie Naboo młode księżnicz­ki ubiera się w ciężkie stro­je i ple­cie im się na głowie niemożli­we fryzury. Ale jeden z kostiumów jest tak kosz­marnie niedorzeczny że aż boli — co więcej księżnicz­ka wyglą­da jak­by oparła swo­ją fryzurę o sznur­ki do zasuwa­nia kotary. Zwierz który od początku nie mógł kupić tego pomysłu nie jest w stanie oglą­dać tego stro­ju bez myśli, że przy tym pre­cle księżnicz­ki Lei wyda­ją się być olbrzymim krok­iem w przód.

 

 

 Ten strój wyda­je się zwier­zowi moc­no inspirowany zasłon­a­mi. Zwłaszcza fryzu­ra.

 

<!–[if !supportLists]–>5.       <!–[endif]–>Co dru­ga postać w Immor­tals — zwierz zach­wycał się wiz­ual­ną stroną fil­mu ale powiedzmy sobie szcz­erze część kostiumów przypraw­iała zwierza o aby to niezbyt ład­nie ująć pytanie WTF? Zwłaszcza nakrycia głowy wydawały się wzięte z jakiejś sza­lonej wiz­ji. Najbardziej zwierz śmi­ał się z met­alowego Irokeza oraz z bard­zo ciekawej met­alowej kon­strukcji na głowie jed­nego z bohaterów, która trze­ba powiedzieć trzy­mała się chy­ba tylko siłą woli. Z resztą jak zwierz rozu­mie kostium miał tu poruszyć widza i pokazać mu zupełnie nową kon­cepcję grec­kich bogów i herosów. Nie mniej zdaniem zwierza to że czegoś nigdy tak nie zro­biono nie znaczy że należy próbować.

 

 

 Nowoczes­na rzeź­ba na głowie ma nie odwracać uwa­gi od rzeź­by na klatce pier­siowej ale zwierz nie do koń­ca rozu­mie po co by ją było nosić. Podob­nie jak met­alowego irokeza.

 

            No dobra to tyle. Tym wpisem zwierz kończy katas­tro­fal­ny tydzień. Ma nadzieję, ze dobrze się baw­iliś­cie. Pamięta­cie że zwierz jak zwyk­le czeka na wasze propozy­c­je i jak zwyk­le przy­pom­i­na, że wymie­nie­nie pię­ciu przykładów  musi oznaczać, ze się coś pomi­ja. Zwłaszcza, kiedy pisze się wszys­tkie wpisy na raz jed­nego dnia ;) Tak więc nie myśl­cie że to lista abso­lut­na. Raczej mają­ca pokazać co zwierza w fil­mach niekiedy nieza­mierze­nie bawi a niekiedy nieza­mierze­nie odrzu­ca.??

 

0 komentarz
0

Powiązane wpisy