Home Festiwale Dla tych co nie w San Diego czyli podsumowanie newsów z San Diego Comic Con 2019

Dla tych co nie w San Diego czyli podsumowanie newsów z San Diego Comic Con 2019

autor Zwierz
Dla tych co nie w San Diego czyli podsumowanie newsów z San Diego Comic Con 2019

Już miałam jak co roku powiedzieć wam że oczy­wiś­cie nie było nas w San Diego i z tego powodu powin­niśmy płakać, ale ten rok dostar­czył mi nowego powodu do płaczu. Wyobraź­cie sobie, że budzi­cie się rano a wasza włas­na ciot­ka pisze do was “Hej jestem na Com­ic Conie” po czym do koń­ca dnia przesyłam wam zdję­cia z San Diego. Jakim cud­em nie wiedzi­ałam wcześniej? Jakim cud­em pier­wszą osobą z mojej rodziny na Com­ic Conie jest moja ciot­ka a nie ja? Och wiele pytań na które będę sobie musi­ała odpowiedzieć. W każdym razie i wy i ja byliśmy zapewne gdzie indziej i z tego powodu warto sobie w jed­nym miejs­cu prześledz­ić wszys­tkie nowoś­ci z San Diego. A jest ich — jak to zwyk­le bywa sporo.

W 2013 roku film Snow­piercer na pod­staw­ie fran­cuskiego komik­su podzielił wid­own­ię. Na tą skon­fun­dowaną i zach­wyconą. Ter­az TBS wraca z seri­alem na pod­staw­ie tego samego komik­su ale jed­nocześnie — wiz­ual­nie bard­zo przy­pom­i­na­ją­cym wiz­ję Bong Joon-ho. W roli głównej tym razem Jen­nifer Con­nel­ly. Zapowia­da się przepysznie

 

Mamy już trail­er trze­ciego sezonu She-Ra czyli jed­nego z najlep­szych seri­ali jakie w ogóle są (i który miał drażnią­co krót­ki sezon dru­gi). W zwias­tu­nie widz­imy Huntarę — łow­czynię która w ory­gi­nal­nym seri­alu została zatrud­niona przez Hor­da­ka do poj­ma­nia naszej bohater­ki. W ani­macji gło­su uży­czy jej Geena Davies

Dostal­iśmy też zwias­tun ostat­nich odcinków drugiego sezonu kaczych opowieś­ci a także zapowiedź że w świecie Kaczek pojawi się więcej postaci ze świa­ta ani­macji Dis­neya. Ein­tern­tei­ment Week­ly pokaza­ło pro­jekt postaci z drużyny RR a także Daisy i Goofy’ego

 

Star Warsy pokaza­ły nam nowy wygląd sztur­mow­ców — tym razem nazy­wanych Sith Tro­op­era­mi. Kolor czer­wony wskazu­je, że choć będą wyglą­dać fan­tasty­cznie to pewnie jak zwyk­le będą zupełnie bezużyteczni

 

 

 

Mar­vel abso­lut­nie rozbił bank zapowiedzi­a­mi czwartej fazy MCU. Wiemy już na pewno, że pojawi się film Eter­nals z Richar­dem Mad­den­em (jako Ikarisem) i Angeliną Jolie (jako Theną) w obsadzie. Poza tym w obsadzie min. Kumali Nan­jiani, Lau­ren Ridloff, Bri­an Tyree Hen­ry, Sel­ma Hayek, Lia McHugh i Don Lee. Film wyreży­seru­je Chloe Zhao — znana z doskon­ałego fil­mu Jeździec.

Dowiedzieliśmy się też że Mar­vel obsadz­ił już swo­jego nowego bohat­era. W filmie Shang-Chi and the Leg­end of Ten Rings, główną rolę zagra Kanadyjczyk Simu Liu. W filmie pojawi się też Tony Leung jako Mandaryn — tym razem jed­nak prawdzi­wy i zły Mandaryn a nie podrób­ka jak w Iron Manie. Film wyreży­seru­je David Callaham

Po tym jak  świat obiegła wieść   że Tika Wait­i­ti wyreży­seru­je nowego Tho­ra pojaw­iły się kole­jne super wieś­ci. po pier­wsze — czwarty Thor będzie mieć tytuł Thor:Love and Thun­der (ktoś zapro­ponował, żeby film koniecznie przetłu­maczyć jako “Miłość i Grz­moce­nie”). Po drugie — w roli Tho­ra wys­tąpi Natal­ie Port­man, a właś­ci­wie powró­ci jako Jane Fos­ter i zostanie Thorem. Tes­sa Thomp­son powró­ci w roli Walkirii która tym razem szukać będzie swo­jej królowej. Czyli być może w MCU Walkiria dostanie jak­iś roman­ty­czny wątek, bo na razie więk­szość infor­ma­cji pozostawała w sferze deklaracji.

Mar­vel ogłosił że zro­bi nowego Blade’a i co więcej że będzie nim Maher­sha­la Ali. Nie ukry­wa­jmy, to jest ten moment kiedy uświadami­asz sobie, że ist­nieją castin­gi idealne.

Na Com­ic Con pokazano pier­wsze uję­cia z “Czarnej Wdowy” z Scar­lett Johans­son w reży­serii Cate Short­land. Ponoć w jed­nym z pier­wszych kadrów widać duży napis “Budapeszt”, co potwierdza ist­niejące pode­jrzenia, że film będzie prequelem.

W czwartej fazie poza wspom­ni­aną Czarną Wdową, Eter­nals, Shang-Chi i Thorem zobaczymy też kole­jnego Dok­to­ra Strange, a dokład­nie film będzie miał tytuł “Doc­tor Strange in the Mul­ti­verse of Mad­ness”. czwarta faza MCU ma się roze­grać w ciągu najbliższych dwóch lat (pre­miera Tho­ra zapowiedziana została na listopad 2021). W Dok­torze Strange ma się pojaw­ić Eliz­a­beth Olsen jako Scar­let Witch.

Kevin Faige zapowiedzi­ał że nie powin­niśmy się prze­j­mować nieobec­noś­cią znanych bohaterów w tym zestaw­ie­niu — w planach wciąż jest dru­ga Czarna Pan­tera, Strażni­cy Galak­ty­ki 3, Kap­i­tan Mar­vel 2 oraz pojawi się w MCU Fan­tasty­cz­na Czwór­ka (na co bard­zo czekam bo świet­nie mogą zapełnić dzi­urę po bohat­er­ach którzy przes­zli w stan spoczynku).

 

 

Oprócz filmów zapowiedziano też pro­dukc­je telewiz­yjne, które mają być trochę maszyną napę­dową Dis­ney+ (tak się pojaw­ią): Fal­con i Win­ter Sol­dier pojawi się na jesieni 2020, w obsadzie Antho­ny Mack­ie i Sebas­t­ian Stan. Jako prze­ci­wnik — Baron Zemo.

 

 

 

Wan­daVi­sion — Eliz­a­beth Olsen i Paul Bet­tany opowiadali o seri­alu w którym Scar­lett Witch będzie starała się pogodz­ić z utratą ukochanego i tym że zniknęła na pięć lat. Jak pode­jrze­wam spo­ra część seri­alu to będą w jakims stop­niu jej pro­jekc­je. W obsadzie pojawi się Tey­on­ah Par­ris jako Mon­i­ca Rem­beau, ostat­ni raz bohaterkę widzieliśmy jako dziew­czynkę w Kap­i­tan Mar­vel. Ser­i­al zade­bi­u­tu­je wios­ną 2021

 

Loki

Zgod­nie z przewidy­wa­ni­a­mi — sce­na z Lokim z Avengers:Endgame służy jako otwar­cie do seri­alu, czyli Tom Hid­dle­ston może spoko­jnie błąkać się po cza­sie i przestrzeni. Ser­i­al ma się pojaw­ić wios­ną 2021 roku. Jed­no nato­mi­ast wiemy na pewno — Loki ma najbrzyd­sze seri­alowe logo ze wszys­t­kich przed­staw­ionych na Comi Con. Jakoś ta każ­da liter­ka z innego porząd­ku zupełnie do mnie nie przemawia.

 

 

What If

Z tych infor­ma­cji które mamy, Jef­frey Wright ma się pojaw­ić w seri­alu jako Watch­er — kos­micz­na istot­na przyglą­da­ją­ca się temu co dzieje się we wszechświecie. Ser­i­al zapowia­da alter­naty­wne wer­sje znanych his­torii. Fani już twierdzą że może zobaczymy w ramach serii np. Mar­vel Zom­bie (Zom­bie Kap­i­tan Amery­ka został dostrzeżony w logo). Wśród obsady potwierd­zono min. Hay­ley Atwell czy Natal­ie Port­man. Ser­i­al ma pojaw­ić się latem 2021

 

Hawk­eye

Z ani­mowanego zwias­tu­na seri­alu dowiadu­je­my się, że his­to­ria będzie opowiadała o tym jak Hawk­eye trenu­je Kate Bish­op by ta też została bohaterką. Jed­nak to tyle z bard­zo nielicznych infor­ma­cji, jakie mamy. Pre­miera jesienią 2021

 

 

Vari­ety na swo­jej stron­ie umieś­ciło pełny zapis pan­elu Mar­vela dla tych którym jeszcze mało informacji

 

Jed­nocześnie z początkiem wszys­t­kich seri­ali ogłos­zono też koniec — dokład­niej zapowiedziano że siód­my sezon Agen­tów Tar­czy będzie ostat­nim. Pokazano też zwias­tun ostat­nich czterech odcinków bieżącego sezonu

Hulu zapowiedzi­ało że pokaże ser­i­al o Ghost Rid­erze, gdzie rolę — wcześniej znaną z Agen­tów Tar­czy pot­worzy Gabriel Luna. Co jed­nak ciekawe Rob­bie Reyes w nowym seri­alu ma się znacznie zmienić — choć pozostanie tym samym bohaterem. Jak wyjdzie nie wiemy, ale jed­nocześnie twór­cy zapowiada­ją że ser­i­al nie będzie bard­zo pow­iązany z Agen­ta­mi Tarczy.

Epix zaprezen­tował na Com­ic Conie całą ekspozy­cję która ma pomóc zrozu­mieć czym będzie Pen­ny­worth — ser­i­al o Alfredzie — loka­ju Bat­mana, który roz­gry­wa się zan­im Bat­man w ogóle jeszcze się urodz­ił. Alfre­da zagra Jack Ban­non. Ser­i­al ma być pre­quelem pro­dukcji Gotham i łączyć ele­men­ty kina szpiegowskiego, z pro­dukcją która ma nas prze­nieść do ekskluzy­wnych lat 60. Zapowia­da się całkiem ciekaw­ie choć jak wiemy seri­ale DC mają skłon­ność do zapowiada­nia się ciekaw­ie a potem wypada­nia z torów i dąże­nia do przedzi­wnych rozwiązań fabularnych.

 

 

HBO pokaza­ło cały zwias­tun seri­alu na pod­staw­ie Strażników, seri­alu który ma się roz­gry­wać dziesięć lat po wydarzeni­ach z ory­gi­nal­nego komik­su. Wiz­ual­nie wszys­tko przed­staw­ia się naprawdę zach­wyca­ją­co ale nie ukry­wa­jmy — dopiero jak zobaczymy to będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie czy nowi Strażni­cy w ogóle mają sens

Fani Super­girl dostali zwias­tun sezonu piątego gdzie nieco zmieni się strój naszej bohater­ki. Dodatkowo będzie sie sporo dzi­ało, wyglą­da na to, że urażona duma Leny Luthor która o tożsamoś­ci Kary dowiedzi­ała się jako ostat­nia może sprowadz­ić ją na złą drogę. Co w sum­ie nie dzi­wi jak się w świecie DC ma nazwisko Luthor

CW pokaza­ło też zwias­tun szóstego sezonu Flasha gdzie pojawi się nowy prze­ci­wnik Ram­sey Rosso — nie mam poję­cia czy to postać dobrze znana wiel­bi­cielom Flasha ale zwias­tun zapowia­da całkiem spoko sezon.

Sko­ro przy DC jesteśmy — dostal­iśmy zwias­tun seri­alu o Harley Quinn- nie przez­nac­zonym dla dzieci. Sam zwias­tun wyglą­da całkiem ciekaw­ie, a kil­ka przek­leństw i rozbryzgów krwi ma nas przekon­ać że będzie to rozry­wka dla dorosłych. Głos głównej bohater­ce pod­kła­da Kaley Cuo­co zaś jako Jok­er wys­tąpi Alan Tudryk. Będzie na co czekać.

Ser­i­al który naprawdę chci­ał zaz­naczyć swo­ją obec­ność na Com­ic Con to Expanse które z czwartym sezonem debi­u­tu­je w kat­a­logu ory­gi­nal­nych pro­dukcji Ama­zona. Ma się pojaw­ić na Ama­zon Prime już w grud­niu tego roku. Kon­tynu­ac­ja seri­alu zapowia­da się ciekaw­ie, choć wiel­bi­ciele książ­ki już dostrzegli kole­jne odstępst­wa od powieś­ci. Ale entuz­jazm wśród fanów jest spory bo jed­nak gdy­by nie Ama­zon więcej Expanse by nie było.

HBO i BBC zaprezen­towały zwias­tun ich kopro­dukcji (co już cieszy bo Bry­tyjczy­cy są dobrzy w kopro­dukc­jach z HBO) czyli nowej ekraniza­cji Mrocznych Materii Phili­pa Pull­mana. Po nieu­danej ekraniza­cji fil­mowej, ser­i­al zapowia­da się fan­tasty­cznie. W Obsadzie min. James McAvoy, Ruth Wil­son i Lin Manuel Miran­da. Biorąc pod uwagę zaan­gażowanie BBC może­my się spodziewać ekraniza­cji bliższej powieś­ci — także w tych ele­men­tach które mogą się wydać kon­trow­er­syjne — no ale wyglą­da na to, że ta adap­tac­ja nie jest kierowana do dzieci ale raczej do tych którzy między dziecińst­wem a dorosłoś­cią książkę przeczy­tali i się w niej zakochali

 

 

Net­flix pokazał nie tyle zwias­tun co spo­jrze­nie zza kulis na nowy ser­i­al czyli — Dark Crystal:Age of Resis­tance. Powrót do świa­ta który poz­nal­iśmy w 1982 roku dzię­ki Jimowi Hen­sonowi i Frankowi Ozowi zapowia­da się fan­tasty­cznie bo trady­cyj­na ani­mac­ja kukiełkowa łączy się tu z nowoczes­ny­mi efek­ta­mi spec­jal­ny­mi. W powro­cie do abso­lut­nie mag­icznego świa­ta pomoże też obsa­da głosowa która jest genial­na. Wśród aktorów pod­kłada­ją­cych głosy zna­jdą się : Taron Egerton, Anya Tay­lor-Joy, Nathalie Emmanuel, Sigour­ney Weaver, Mark Hamill, Andy Sam­berg, Natal­ie Dormer, Jason Isaacs, Eddie Izzard,Lena Head­ey, Bene­dict Wong, Han­nah John-Kamen, Awk­wa­fi­na, Dave Goelz. Czyli tak na oko — praw­ie wszyscy ludzie do których Net­flix ma telefon.

 

 

Ama­zon pokazał trail­er swo­jego nowego fan­tasty­cznego seri­alu Car­ni­val Row. Osad­zony w świecie gdzie fan­tasty­czne isto­ty takie jak wróż­ki, czy cen­tau­ry są pog­a­rdzany­mi imi­granta­mi (po tym jak ludzie wypędzili ich z ich trady­cyjnych siedz­ib) his­to­ria kon­cen­tru­je się wokół pary bohaterów — wróż­ki i człowieka, których jak wskazu­ją zwias­tuny łączy uczu­cie. W obsadzie Cara Delev­ingne i Orlan­do Bloom. Wiz­ual­nie zapowia­da się to przepysznie.

Dostal­iśmy pier­wszy zwias­tun Star Trek. Picard i wszys­tkim głowy i ser­ca wybuchły bo w tym seri­alu zapowia­da się że będzie wszys­tko co wspani­ałe i jeszcze trochę. Dodatkowo dowiedzieliśmy się że pow­stanie sześć nowych krótkome­trażówek w serii Short Trek — które będą opowiadały his­to­rie z różnych momen­tów i cza­sów startrekowego uniwersum

Od West­world odpadłam po połowie drugiego sezonu. Jed­nak zwias­tun sezonu trze­ciego zapowia­da ser­i­al który już nie nie bard­zo przy­pom­i­na ten świat z west­ernów sprzed kilku lat. Może warto wró­cić do seri­alu i spróbować jeszcze raz?

Fani Ric­ka i Morty’ego ucieszą się że ich ser­i­al niedłu­go powró­ci z nowym sezonem. Jak wiado­mo, pro­dukc­ja w ostat­nich lat­ach zebrała wielu bard­zo zaan­gażowanych fanów. Dla wszys­t­kich ciekawych co jeszcze czeka naszych bohaterów — zapis pan­elu na którym twór­cy mówią o swoich planach

 

A sko­ro przy pan­elach jesteśmy — pan­el Gry o tron wzbudz­ił sporo kon­trow­er­sji zan­im się w ogóle zaczął, głównie ze wzglę­du na to, że sce­narzyś­ci i showrun­nerzy pro­dukcji poin­for­mowali, że się na nim jed­nak nie pojaw­ią. Jeśli jed­nak chce­cie zobaczyć ostat­ni pan­el GOT w his­torii, to podrzucam.

 

A sko­ro przy pan­elach jesteśmy to Good Place też miało swój pan­el dyskusyjny na Com­ic Conie i co więcej — wpadł on do sieci w doskon­ałej jakoś­ci na ofic­jal­ną stronę seri­alu, podob­nie jak pan­el Brook­lyn 99. Szko­da ze więcej stacji nie nagry­wa pan­eli w tak dobrej jakości.

 

 

Na koniec Has­bro pokaza­ło nową, w pełni trans­for­mu­jącą się “fig­urkę” Uni­crona. I jest ona pięk­na i najwięk­sza w his­torii bo z tego co rozu­miem przy­go­towano ją w skali.

Pamię­ta­jmy że Com­ic Con to także nagrody Eis­nera. Mnie oso­biś­cie niesamowicie cieszy nagro­da dla najlep­szej ciągłej serii — dla Giant Days którą czy­tam od chwili kiedy Non Stop Com­ic zaczęło wydawać ser­ię w Polsce. Komiks zdobył też wyróżnie­nie dla najlep­szej pub­likacji humorysty­cznej. Za najlep­szą “Lim­it­ed series” uznano Mis­ter Mir­a­cle (Tom King i Mitch Ger­ads). Tom King wygrał też za wznowie­nie Visiona oraz nagrodę dla najlep­szego scenarzysty.

Tu zna­jdziecie listę wszys­t­kich zwycięzców.

 

PS: To oczy­wiś­cie wybór subiek­ty­wny — na pewno zna­jdziecie jeszcze mnóst­wo innych wiado­moś­ci. Jeśli umknęło mi coś ważnego może­cie wrzu­cić info w komen­tarzu. Pamię­ta­j­cie też, że takie wpisy nie był­by możli­we bez dzi­en­nikarzy różnych stron i kanałów którzy na bieżą­co donosili z Com­ic Con. Ten wpis to kom­pi­lac­ja tego co oni napisali jako pierwsi.

0 komentarz
3

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online