Home Festiwale Dla tych co nie w San Diego czyli podsumowanie newsów z San Diego Comic Con 2019

Dla tych co nie w San Diego czyli podsumowanie newsów z San Diego Comic Con 2019

autor Zwierz
Dla tych co nie w San Diego czyli podsumowanie newsów z San Diego Comic Con 2019

Już miałam jak co roku powiedzieć wam że oczy­wiś­cie nie było nas w San Diego i z tego powodu powin­niśmy płakać, ale ten rok dostar­czył mi nowego powodu do płaczu. Wyobraź­cie sobie, że budzi­cie się rano a wasza włas­na ciot­ka pisze do was “Hej jestem na Com­ic Conie” po czym do koń­ca dnia przesyłam wam zdję­cia z San Diego. Jakim cud­em nie wiedzi­ałam wcześniej? Jakim cud­em pier­wszą osobą z mojej rodziny na Com­ic Conie jest moja ciot­ka a nie ja? Och wiele pytań na które będę sobie musi­ała odpowiedzieć. W każdym razie i wy i ja byliśmy zapewne gdzie indziej i z tego powodu warto sobie w jed­nym miejs­cu prześledz­ić wszys­tkie nowoś­ci z San Diego. A jest ich — jak to zwyk­le bywa sporo.

W 2013 roku film Snow­piercer na pod­staw­ie fran­cuskiego komik­su podzielił wid­own­ię. Na tą skon­fun­dowaną i zach­wyconą. Ter­az TBS wraca z seri­alem na pod­staw­ie tego samego komik­su ale jed­nocześnie — wiz­ual­nie bard­zo przy­pom­i­na­ją­cym wiz­ję Bong Joon-ho. W roli głównej tym razem Jen­nifer Con­nel­ly. Zapowia­da się przepysznie

 

Mamy już trail­er trze­ciego sezonu She-Ra czyli jed­nego z najlep­szych seri­ali jakie w ogóle są (i który miał drażnią­co krót­ki sezon dru­gi). W zwias­tu­nie widz­imy Huntarę — łow­czynię która w ory­gi­nal­nym seri­alu została zatrud­niona przez Hor­da­ka do poj­ma­nia naszej bohater­ki. W ani­macji gło­su uży­czy jej Geena Davies

Dostal­iśmy też zwias­tun ostat­nich odcinków drugiego sezonu kaczych opowieś­ci a także zapowiedź że w świecie Kaczek pojawi się więcej postaci ze świa­ta ani­macji Dis­neya. Ein­tern­tei­ment Week­ly pokaza­ło pro­jekt postaci z drużyny RR a także Daisy i Goofy’ego

 

Star Warsy pokaza­ły nam nowy wygląd sztur­mow­ców — tym razem nazy­wanych Sith Tro­op­era­mi. Kolor czer­wony wskazu­je, że choć będą wyglą­dać fan­tasty­cznie to pewnie jak zwyk­le będą zupełnie bezużyteczni

 

 

 

Mar­vel abso­lut­nie rozbił bank zapowiedzi­a­mi czwartej fazy MCU. Wiemy już na pewno, że pojawi się film Eter­nals z Richar­dem Mad­den­em (jako Ikarisem) i Angeliną Jolie (jako Theną) w obsadzie. Poza tym w obsadzie min. Kumali Nan­jiani, Lau­ren Ridloff, Bri­an Tyree Hen­ry, Sel­ma Hayek, Lia McHugh i Don Lee. Film wyreży­seru­je Chloe Zhao — znana z doskon­ałego fil­mu Jeździec.

Dowiedzieliśmy się też że Mar­vel obsadz­ił już swo­jego nowego bohat­era. W filmie Shang-Chi and the Leg­end of Ten Rings, główną rolę zagra Kanadyjczyk Simu Liu. W filmie pojawi się też Tony Leung jako Mandaryn — tym razem jed­nak prawdzi­wy i zły Mandaryn a nie podrób­ka jak w Iron Manie. Film wyreży­seru­je David Calla­ham

Po tym jak  świat obiegła wieść   że Tika Wait­i­ti wyreży­seru­je nowego Tho­ra pojaw­iły się kole­jne super wieś­ci. po pier­wsze — czwarty Thor będzie mieć tytuł Thor:Love and Thun­der (ktoś zapro­ponował, żeby film koniecznie przetłu­maczyć jako “Miłość i Grz­moce­nie”). Po drugie — w roli Tho­ra wys­tąpi Natal­ie Port­man, a właś­ci­wie powró­ci jako Jane Fos­ter i zostanie Thorem. Tes­sa Thomp­son powró­ci w roli Walkirii która tym razem szukać będzie swo­jej królowej. Czyli być może w MCU Walkiria dostanie jak­iś roman­ty­czny wątek, bo na razie więk­szość infor­ma­cji pozostawała w sferze deklaracji.

Mar­vel ogłosił że zro­bi nowego Blade’a i co więcej że będzie nim Maher­sha­la Ali. Nie ukry­wa­jmy, to jest ten moment kiedy uświadami­asz sobie, że ist­nieją castin­gi ide­alne.

Na Com­ic Con pokazano pier­wsze uję­cia z “Czarnej Wdowy” z Scar­lett Johans­son w reży­serii Cate Short­land. Ponoć w jed­nym z pier­wszych kadrów widać duży napis “Budapeszt”, co potwierdza ist­niejące pode­jrzenia, że film będzie pre­quelem.

W czwartej fazie poza wspom­ni­aną Czarną Wdową, Eter­nals, Shang-Chi i Thorem zobaczymy też kole­jnego Dok­to­ra Strange, a dokład­nie film będzie miał tytuł “Doc­tor Strange in the Mul­ti­verse of Mad­ness”. czwarta faza MCU ma się roze­grać w ciągu najbliższych dwóch lat (pre­miera Tho­ra zapowiedziana została na listopad 2021). W Dok­torze Strange ma się pojaw­ić Eliz­a­beth Olsen jako Scar­let Witch.

Kevin Faige zapowiedzi­ał że nie powin­niśmy się prze­j­mować nieobec­noś­cią znanych bohaterów w tym zestaw­ie­niu — w planach wciąż jest dru­ga Czarna Pan­tera, Strażni­cy Galak­ty­ki 3, Kap­i­tan Mar­vel 2 oraz pojawi się w MCU Fan­tasty­cz­na Czwór­ka (na co bard­zo czekam bo świet­nie mogą zapełnić dzi­urę po bohat­er­ach którzy przes­zli w stan spoczynku).

 

 

Oprócz filmów zapowiedziano też pro­dukc­je telewiz­yjne, które mają być trochę maszyną napę­dową Dis­ney+ (tak się pojaw­ią): Fal­con i Win­ter Sol­dier pojawi się na jesieni 2020, w obsadzie Antho­ny Mack­ie i Sebas­t­ian Stan. Jako prze­ci­wnik — Baron Zemo.

 

 

 

Wan­daVi­sion — Eliz­a­beth Olsen i Paul Bet­tany opowiadali o seri­alu w którym Scar­lett Witch będzie starała się pogodz­ić z utratą ukochanego i tym że zniknęła na pięć lat. Jak pode­jrze­wam spo­ra część seri­alu to będą w jakims stop­niu jej pro­jekc­je. W obsadzie pojawi się Tey­on­ah Par­ris jako Mon­i­ca Rem­beau, ostat­ni raz bohaterkę widzieliśmy jako dziew­czynkę w Kap­i­tan Mar­vel. Ser­i­al zade­bi­u­tu­je wios­ną 2021

 

Loki

Zgod­nie z przewidy­wa­ni­a­mi — sce­na z Lokim z Avengers:Endgame służy jako otwar­cie do seri­alu, czyli Tom Hid­dle­ston może spoko­jnie błąkać się po cza­sie i przestrzeni. Ser­i­al ma się pojaw­ić wios­ną 2021 roku. Jed­no nato­mi­ast wiemy na pewno — Loki ma najbrzyd­sze seri­alowe logo ze wszys­t­kich przed­staw­ionych na Comi Con. Jakoś ta każ­da liter­ka z innego porząd­ku zupełnie do mnie nie prze­maw­ia.

 

 

What If

Z tych infor­ma­cji które mamy, Jef­frey Wright ma się pojaw­ić w seri­alu jako Watch­er — kos­micz­na istot­na przyglą­da­ją­ca się temu co dzieje się we wszechświecie. Ser­i­al zapowia­da alter­naty­wne wer­sje znanych his­torii. Fani już twierdzą że może zobaczymy w ramach serii np. Mar­vel Zom­bie (Zom­bie Kap­i­tan Amery­ka został dostrzeżony w logo). Wśród obsady potwierd­zono min. Hay­ley Atwell czy Natal­ie Port­man. Ser­i­al ma pojaw­ić się latem 2021

 

Hawk­eye

Z ani­mowanego zwias­tu­na seri­alu dowiadu­je­my się, że his­to­ria będzie opowiadała o tym jak Hawk­eye trenu­je Kate Bish­op by ta też została bohaterką. Jed­nak to tyle z bard­zo nielicznych infor­ma­cji, jakie mamy. Pre­miera jesienią 2021

 

 

Vari­ety na swo­jej stron­ie umieś­ciło pełny zapis pan­elu Mar­vela dla tych którym jeszcze mało infor­ma­cji

 

Jed­nocześnie z początkiem wszys­t­kich seri­ali ogłos­zono też koniec — dokład­niej zapowiedziano że siód­my sezon Agen­tów Tar­czy będzie ostat­nim. Pokazano też zwias­tun ostat­nich czterech odcinków bieżącego sezonu

Hulu zapowiedzi­ało że pokaże ser­i­al o Ghost Rid­erze, gdzie rolę — wcześniej znaną z Agen­tów Tar­czy pot­worzy Gabriel Luna. Co jed­nak ciekawe Rob­bie Reyes w nowym seri­alu ma się znacznie zmienić — choć pozostanie tym samym bohaterem. Jak wyjdzie nie wiemy, ale jed­nocześnie twór­cy zapowiada­ją że ser­i­al nie będzie bard­zo pow­iązany z Agen­ta­mi Tar­czy.

Epix zaprezen­tował na Com­ic Conie całą ekspozy­cję która ma pomóc zrozu­mieć czym będzie Pen­ny­worth — ser­i­al o Alfredzie — loka­ju Bat­mana, który roz­gry­wa się zan­im Bat­man w ogóle jeszcze się urodz­ił. Alfre­da zagra Jack Ban­non. Ser­i­al ma być pre­quelem pro­dukcji Gotham i łączyć ele­men­ty kina szpiegowskiego, z pro­dukcją która ma nas prze­nieść do ekskluzy­wnych lat 60. Zapowia­da się całkiem ciekaw­ie choć jak wiemy seri­ale DC mają skłon­ność do zapowiada­nia się ciekaw­ie a potem wypada­nia z torów i dąże­nia do przedzi­wnych rozwiązań fab­u­larnych.

 

 

HBO pokaza­ło cały zwias­tun seri­alu na pod­staw­ie Strażników, seri­alu który ma się roz­gry­wać dziesięć lat po wydarzeni­ach z ory­gi­nal­nego komik­su. Wiz­ual­nie wszys­tko przed­staw­ia się naprawdę zach­wyca­ją­co ale nie ukry­wa­jmy — dopiero jak zobaczymy to będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie czy nowi Strażni­cy w ogóle mają sens

Fani Super­girl dostali zwias­tun sezonu piątego gdzie nieco zmieni się strój naszej bohater­ki. Dodatkowo będzie sie sporo dzi­ało, wyglą­da na to, że urażona duma Leny Luthor która o tożsamoś­ci Kary dowiedzi­ała się jako ostat­nia może sprowadz­ić ją na złą drogę. Co w sum­ie nie dzi­wi jak się w świecie DC ma nazwisko Luthor

CW pokaza­ło też zwias­tun szóstego sezonu Flasha gdzie pojawi się nowy prze­ci­wnik Ram­sey Rosso — nie mam poję­cia czy to postać dobrze znana wiel­bi­cielom Flasha ale zwias­tun zapowia­da całkiem spoko sezon.

Sko­ro przy DC jesteśmy — dostal­iśmy zwias­tun seri­alu o Harley Quinn- nie przez­nac­zonym dla dzieci. Sam zwias­tun wyglą­da całkiem ciekaw­ie, a kil­ka przek­leństw i rozbryzgów krwi ma nas przekon­ać że będzie to rozry­wka dla dorosłych. Głos głównej bohater­ce pod­kła­da Kaley Cuo­co zaś jako Jok­er wys­tąpi Alan Tudryk. Będzie na co czekać.

Ser­i­al który naprawdę chci­ał zaz­naczyć swo­ją obec­ność na Com­ic Con to Expanse które z czwartym sezonem debi­u­tu­je w kat­a­logu ory­gi­nal­nych pro­dukcji Ama­zona. Ma się pojaw­ić na Ama­zon Prime już w grud­niu tego roku. Kon­tynu­ac­ja seri­alu zapowia­da się ciekaw­ie, choć wiel­bi­ciele książ­ki już dostrzegli kole­jne odstępst­wa od powieś­ci. Ale entuz­jazm wśród fanów jest spory bo jed­nak gdy­by nie Ama­zon więcej Expanse by nie było.

HBO i BBC zaprezen­towały zwias­tun ich kopro­dukcji (co już cieszy bo Bry­tyjczy­cy są dobrzy w kopro­dukc­jach z HBO) czyli nowej ekraniza­cji Mrocznych Materii Phili­pa Pull­mana. Po nieu­danej ekraniza­cji fil­mowej, ser­i­al zapowia­da się fan­tasty­cznie. W Obsadzie min. James McAvoy, Ruth Wil­son i Lin Manuel Miran­da. Biorąc pod uwagę zaan­gażowanie BBC może­my się spodziewać ekraniza­cji bliższej powieś­ci — także w tych ele­men­tach które mogą się wydać kon­trow­er­syjne — no ale wyglą­da na to, że ta adap­tac­ja nie jest kierowana do dzieci ale raczej do tych którzy między dziecińst­wem a dorosłoś­cią książkę przeczy­tali i się w niej zakochali

 

 

Net­flix pokazał nie tyle zwias­tun co spo­jrze­nie zza kulis na nowy ser­i­al czyli — Dark Crystal:Age of Resis­tance. Powrót do świa­ta który poz­nal­iśmy w 1982 roku dzię­ki Jimowi Hen­sonowi i Frankowi Ozowi zapowia­da się fan­tasty­cznie bo trady­cyj­na ani­mac­ja kukiełkowa łączy się tu z nowoczes­ny­mi efek­ta­mi spec­jal­ny­mi. W powro­cie do abso­lut­nie mag­icznego świa­ta pomoże też obsa­da głosowa która jest genial­na. Wśród aktorów pod­kłada­ją­cych głosy zna­jdą się : Taron Egerton, Anya Tay­lor-Joy, Nathalie Emmanuel, Sigour­ney Weaver, Mark Hamill, Andy Sam­berg, Natal­ie Dormer, Jason Isaacs, Eddie Izzard,Lena Head­ey, Bene­dict Wong, Han­nah John-Kamen, Awk­wa­fi­na, Dave Goelz. Czyli tak na oko — praw­ie wszyscy ludzie do których Net­flix ma tele­fon.

 

 

Ama­zon pokazał trail­er swo­jego nowego fan­tasty­cznego seri­alu Car­ni­val Row. Osad­zony w świecie gdzie fan­tasty­czne isto­ty takie jak wróż­ki, czy cen­tau­ry są pog­a­rdzany­mi imi­granta­mi (po tym jak ludzie wypędzili ich z ich trady­cyjnych siedz­ib) his­to­ria kon­cen­tru­je się wokół pary bohaterów — wróż­ki i człowieka, których jak wskazu­ją zwias­tuny łączy uczu­cie. W obsadzie Cara Delev­ingne i Orlan­do Bloom. Wiz­ual­nie zapowia­da się to przepysznie.

Dostal­iśmy pier­wszy zwias­tun Star Trek. Picard i wszys­tkim głowy i ser­ca wybuchły bo w tym seri­alu zapowia­da się że będzie wszys­tko co wspani­ałe i jeszcze trochę. Dodatkowo dowiedzieliśmy się że pow­stanie sześć nowych krótkome­trażówek w serii Short Trek — które będą opowiadały his­to­rie z różnych momen­tów i cza­sów startrekowego uni­w­er­sum

Od West­world odpadłam po połowie drugiego sezonu. Jed­nak zwias­tun sezonu trze­ciego zapowia­da ser­i­al który już nie nie bard­zo przy­pom­i­na ten świat z west­ernów sprzed kilku lat. Może warto wró­cić do seri­alu i spróbować jeszcze raz?

Fani Ric­ka i Morty’ego ucieszą się że ich ser­i­al niedłu­go powró­ci z nowym sezonem. Jak wiado­mo, pro­dukc­ja w ostat­nich lat­ach zebrała wielu bard­zo zaan­gażowanych fanów. Dla wszys­t­kich ciekawych co jeszcze czeka naszych bohaterów — zapis pan­elu na którym twór­cy mówią o swoich planach

 

A sko­ro przy pan­elach jesteśmy — pan­el Gry o tron wzbudz­ił sporo kon­trow­er­sji zan­im się w ogóle zaczął, głównie ze wzglę­du na to, że sce­narzyś­ci i showrun­nerzy pro­dukcji poin­for­mowali, że się na nim jed­nak nie pojaw­ią. Jeśli jed­nak chce­cie zobaczyć ostat­ni pan­el GOT w his­torii, to podrzu­cam.

 

A sko­ro przy pan­elach jesteśmy to Good Place też miało swój pan­el dyskusyjny na Com­ic Conie i co więcej — wpadł on do sieci w doskon­ałej jakoś­ci na ofic­jal­ną stronę seri­alu, podob­nie jak pan­el Brook­lyn 99. Szko­da ze więcej stacji nie nagry­wa pan­eli w tak dobrej jakoś­ci.

 

 

Na koniec Has­bro pokaza­ło nową, w pełni trans­for­mu­jącą się “fig­urkę” Uni­crona. I jest ona pięk­na i najwięk­sza w his­torii bo z tego co rozu­miem przy­go­towano ją w skali.

Pamię­ta­jmy że Com­ic Con to także nagrody Eis­nera. Mnie oso­biś­cie niesamowicie cieszy nagro­da dla najlep­szej ciągłej serii — dla Giant Days którą czy­tam od chwili kiedy Non Stop Com­ic zaczęło wydawać ser­ię w Polsce. Komiks zdobył też wyróżnie­nie dla najlep­szej pub­likacji humorysty­cznej. Za najlep­szą “Lim­it­ed series” uznano Mis­ter Mir­a­cle (Tom King i Mitch Ger­ads). Tom King wygrał też za wznowie­nie Visiona oraz nagrodę dla najlep­szego sce­narzysty.

Tu zna­jdziecie listę wszys­t­kich zwycięzców.

 

PS: To oczy­wiś­cie wybór subiek­ty­wny — na pewno zna­jdziecie jeszcze mnóst­wo innych wiado­moś­ci. Jeśli umknęło mi coś ważnego może­cie wrzu­cić info w komen­tarzu. Pamię­ta­j­cie też, że takie wpisy nie był­by możli­we bez dzi­en­nikarzy różnych stron i kanałów którzy na bieżą­co donosili z Com­ic Con. Ten wpis to kom­pi­lac­ja tego co oni napisali jako pier­wsi.

0 komentarz
3

Powiązane wpisy