Home Tak sobie myślę Jestę tęczę czyli równościowy poradnik, nie tylko zakupowy

Jestę tęczę czyli równościowy poradnik, nie tylko zakupowy

autor Zwierz
Jestę tęczę czyli równościowy poradnik, nie tylko zakupowy

Wspieranie przed­staw­icieli mniejs­zoś­ci LGBTQ+ nie pole­ga na nosze­niu przyp­inek, koszulek czy flag. Albo inaczej nie pole­ga tylko na tym. Kluc­zowe jest wspar­cie (psy­cho­log­iczne ale też finan­sowe), otwartość, chęć pomo­cy, słucha­nia i roz­maw­ia­nia. Moż­na mniejs­zoś­ci wspier­ać na mil­ion sposobów – także udziela­jąc się jako wolon­tar­iusze. Ale jed­nocześnie – przypin­ka, koszul­ka, fla­ga, czy inny gadżet odwołu­ją­cy się do sze­rok­iej sym­bo­l­i­ki ruchu, jest ważny. Pozwala ziden­ty­fikować w przestrzeni pub­licznej sojuszników, oswa­ja przestrzeń pub­liczną i odkła­mu­je rzeczy­wis­tość. Sym­bole mają moc stąd tak ważne by się ich nie bać. Ponieważ w nad­chodzą­cych tygod­ni­ach i miesią­cach odbędzie się wiele demon­stracji i marszów wspier­a­ją­cych przed­staw­icieli mniejs­zoś­ci chci­ałabym wam wskazać gdzie moż­na się w sym­bole zaopa­trzyć a potem nosić je na co dzień.

 

Zacznę od jed­nego stwierdzenia – tęcza jest ele­mentem na tyle pop­u­larnym, że zna­jdziecie ją w bard­zo wielu sklepach – duńs­ki Tiger właśnie ma całą kolekcję z tęc­zową flagą, w pol­s­kich sklepach jest też, zwłaszcza ter­az na wyprzedażach, sporo gadżetów z pride month (czyli z czer­w­ca). Jed­nak wybier­a­jąc sklepy kierowałam się przede wszys­tkim tym by – albo były związane z orga­ni­za­c­ja­mi LGBTQ+ albo przekazy­wały im część zysków. Ewen­tu­al­nie by nie były to duże kor­po­rac­je, które korzys­ta­ją z sym­bo­l­i­ki głównie mar­ketingowo ale mniejsze, pol­skie firmy, które stara­ją się przede wszys­tkim wspier­ać mniejs­zoś­ci. Na liś­cie zna­jdziecie też infor­ma­c­je o orga­ni­za­c­jach które swoich gadżetów nie sprzeda­ją ale jeśli je odwiedzi­cie czy napisze­cie może­cie je dostać.

 

Uwa­ga, wpis przeszedł aktu­al­iza­cję w czer­w­cu 2021 — co znaczy, że dodałam kil­ka miejsc, których doty­chczas nie było na liś­cie bo np. pow­stały od momen­tu pow­sta­nia wpisu. Tak więc jest to lista bieżą­ca po poprawkach, od razu na przyszłość mówię, że pewnie będę ten tekst aktu­al­i­zować co roku. Jeśli zna­cie jakieś tęc­zowe lub wspier­a­jące tęc­zowe miejs­ca, to pisz­cie do mnie na maila, postaram się je dodać. 

 

OUT&PROUD – ofic­jal­ny sklep poz­nańskiej grupy Stonewall. Jak wiado­mo Poz­nań to najbardziej tęc­zowe i najbardziej kochane mias­to w Polsce. Kupu­jąc pro­duk­ty w sklepie wspierasz Poz­nańską Paradę Równoś­ci i towarzyszą­cy jej fes­ti­w­al. Zamówie­nie jest proste i przy­chodzi pocztą – szy­bko – w niecały tydzień. Wśród pro­duk­tów zna­jdziecie właś­ci­wie wszys­tko – do pocztówek, przez koszul­ki, kubecz­ki, musz­ki i co tylko dusza zaprag­nie. Co ważne w ofer­cie oprócz pro­duk­tów tęc­zowych zna­j­du­ją się też takie które kolorystyką naw­iązu­ją do innych flag mniejs­zoś­ci czyli np. osób asek­su­al­nych czy pansek­su­al­nych ( o których częs­to w dyskus­jach o sym­bo­l­ach się zapom­i­na). Ceny są bard­zo przys­tęp­ne a jakość naprawdę dobra. Do tego w ich ofer­cie przyp­inek zna­jdziecie takie które może­cie dopa­sować do mias­ta w którym mieszka­cie albo które wspiera­cie – więc może­cie być dum­ni nie tylko tęc­zowo ale i regionalnie.

 

Tu warto dodać jeszcze że gru­pa Stonewall otworzyła niedawno hos­tel w Poz­na­niu — to nie jest mieszkanie inter­wen­cyjne ale komer­cyj­na dzi­ałal­ność, która ma pomóc w dzi­ała­niu orga­ni­za­cji. Co znaczy, że jak będziecie się wybier­ać do Poz­na­nia to warto tą równoś­ciową miejscówkę obczaić

 

 

PRIDE SHOP – sklep rekla­mu­je się jako pier­wszy sklep LGBT w Polsce – nie wiem do jakiego stop­nia to praw­da ale rzeczy­wiś­cie mają dużą ofer­tę. Obok flag, przyp­inek czy małych akce­soriów zna­jdziemy także biżu­ter­ię czy kubecz­ki albo ele­men­ty deko­ra­cyjne. Jest też zakład­ka z fil­a­mi o tem­atyce LGBT (choć nieste­ty nie ma ich jeszcze zbyt wiele). Sklep założony przez por­tal Queer.pl wspiera przede wszys­tkim dzi­ałanie tej strony, choć w zakład­ce zna­jdziecie infor­ma­c­je, że strona wspiera wiele akcji. To sklep nie tylko z poważny­mi pro­duk­ta­mi, zna­jdą się w nim też rzeczy nieco bardziej humorysty­czne. Wysyła­ją do paczko­matów i kiosków Ruchu więc jeśli z jakiegoś powodu boicie się zamówić do domu to jest to też jak­iś pomysł na to jak zaopa­trzyć się w tęc­zowe (i nie tylko bo tu ponown­ie zna­jdziemy gadże­ty z kolora­mi wybranych mniejs­zoś­ci) gadże­ty. Na pier­wszej stron­ie jest obec­nie infor­ma­c­ja że tęc­zowe fla­gi w niskiej cenie zna­j­du­ją się w ofer­cie szy­bkiej dostawy.

 

GADŻETY RÓWNOŚCIOWE – to ofic­jal­ny sklep warsza­wskiej Parady Równoś­ci – zys­ki ze sprzedaży gadżetów idą na orga­ni­za­cję parady (co nie jest przed­sięwz­ię­ciem tan­im biorąc pod uwagę zwięk­sza­jącą się z roku na rok ilość uczest­ników). Para­da Równoś­ci sprzeda­je przede wszys­tkim gadże­ty ze swoi­mi włas­ny­mi autorski­mi grafika­mi – które są naprawdę przepiękne – nie ma nic lep­szego niż wspier­ać mniejs­zoś­ci i jed­nocześnie nosić przypinkę z pięknym wielo­rybem. Do tego w ofer­cie zna­jdziecie bidony czy wlep­ki do rozk­le­ja­nia na mieś­cie. I tu ważne – nie są to pro­duk­ty niesamowicie tanie (np. przypin­ki kosz­tu­ją 25 zł) ale wszys­tkie są doskonale wyko­nane, więc nie tylko wspiera­cie ale też inwes­t­u­je­cie w coś co nie rozwali się po jed­nym Marszu. To ważne bo nie chodzi o to by kupować jak najwięcej. Ale, ter­az wiel­ki plus – dostawa jest darmowa!

 

 

UNIPRIDE – sklep i fir­ma które spec­jal­izu­je się w równoś­ciowych gadże­tach ale też w łącze­niu ich z pięknym wzorem jed­noroż­ca. Cóż wszyscy wiemy, że jed­norożce są najlep­sze więc trud­no o lep­sze połącze­nie. Sklep ma naprawdę sze­roką ofer­tę w tym np. ręcznie mal­owane kub­ki. Przy zamówie­niu powyżej 180 zł może­cie zaś się zała­pać na dar­mową dostawę. Warto też zaz­naczyć, że obok autors­kich koszulek (które są prześliczne) zna­j­du­ją się też przypin­ki i fla­gi, które ponown­ie pamię­ta­ją o kolorach poszczegól­nych mniejs­zoś­ci. Koszul­ki są dość dro­gie ale to dlat­ego, że mają haftowane wzo­ry – co gwaran­tu­je wyższą jakość.  Sklep jest obec­ny ze swoim stoiskiem na licznych Marszach i Paradach Równoś­ci – był min. w Warsza­w­ie czy w Kiel­cach (jeśli chce­cie może­cie jeszcze zaopa­trzyć się w gadże­ty z tego Marszu). Część zysków idzie z kon­ta sklepu na orga­ni­za­cję kole­jnych imprez.

 

 

GAYPLACES.PL – plat­for­ma Gay­Places zbiera infor­ma­c­je na tem­at miejsc przy­jaznych przed­staw­icielom mniejs­zoś­ci. Jeśli szuka­cie w swoim mieś­cie jakiegoś przy­jaznego i otwartego miejs­ca, albo chcielibyś­cie znaleźć takie miejsce np. wybier­a­jąc się na wakac­je, to tam zna­jdziecie rekomen­dac­je. Strona ma też swój sklep. Nie jest w nim dużo gadżetów ale zna­jdziecie wszys­tkie pop­u­larne kat­e­gorie. Różnorod­ność jest na razie nieco ogranic­zona ale pode­jrze­wam, że sklep będzie się rozwi­jał. GayPlaces.pl co roku wspiera Warsza­wską Paradę Równoś­ci więc zys­ki z tego sklepu też trafią do Warsza­wy. Obec­nie w sklepie jest pro­moc­ja i tęc­zowe gadże­ty moż­na dostać w bard­zo dobrych cenach.

 

 

Tęc­zowy sklep — jak sama nazwa wskazu­je zna­jdziecie tu abso­lut­nie wszys­tko co tęc­zowe — od flag, przez koszul­ki, opakowa­nia na tele­fon, bre­locz­ki po tęc­zową szc­zoteczkę do zębów. Tu warto zauważyć, że sklep zbiera tą tęc­zowość jak najsz­erzej się da więc może być tak, że część rzeczy została stwor­zona po pros­tu na fali pop­u­larnoś­ci fla­gi. Co ciekawe sklep moż­na przeszuki­wać przez tożsamość — jasne ogól­nie fla­gi tęc­zowej będzie najwięcej ale np. oso­by asek­su­alne zna­jdą też dla siebie kil­ka gadżetów co niekoniecznie jest oczy­wiste. Czy sklep wspiera jakąś orga­ni­za­cję? Na stron­ie Kam­panii Prze­ciw Homo­fo­bii znalazłam infor­ma­cję, że wspier­a­ją orga­ni­za­cję i razem z nią prowadz­iły akcję dodawa­nia do zakupów spec­jal­nych kart (ICE — In Case of Emer­gency) które pozwala­ją sko­rzys­tać z prawa by do naszych  infor­ma­cji  o stanie zdrowia miała wskazana przez nas oso­ba — rzecz szczegól­nie waż­na dla osób Queer w Polsce bo więk­szość z nich pozosta­je w związkach niefor­mal­nych i oso­by bliskie częs­to nie mogą dowiedzieć się o stan zdrowia oso­by która np. prze­by­wa w szpitalu.

 

The Pride — nowa inic­jaty­wa (bo rozwinęła się już po tym jak pow­stała pier­wsza wer­s­ja tego wpisu) — faj­na pol­s­ka ekipa która tworzy ubra­nia z myślą o osobach queer.  Zna­jdziecie tu zarówno znane i fajnie prze­r­o­bione wzo­ry z tęczą ale też np. kolekcję retro, która przy­pad­nie do gus­tu tym, którzy chcieli­by nieco innej este­ty­ki. Na stron­ie zna­jdziecie też infor­ma­c­je o tym jak fir­ma pracu­je nad tym by ofer­owane przez nich pro­duk­ty były stwor­zone odpowiedzial­nie — co ma znacze­nie bo jed­nak — dobrze jest kiedy nasze mod­owe zakupy nie niszczą plan­e­ty. Sklep współpracu­je z Mag­a­zynem Rep­li­ka więc może­cie przy zaku­pach dorzu­cić najnowszy numer pis­ma. Inic­jaty­wa wyglą­da fajnie podob­nie jak jej twór­cy którzy sporo piszą o sobie na stronie.

 

 

 

SUSSY.PL – na stron­ie nie znalazłam infor­ma­cji czy fir­ma wspiera jakąś orga­ni­za­cję równoś­ciową ale z drugiej strony SUSSY to jest fir­ma jakich w Polsce wciąż mało. Łódz­ka fir­ma odzieżowa pro­duku­je wyłącznie koszul­ki i gadże­ty z równoś­ciowy­mi nadruka­mi – są dro­gie, ale ponown­ie – to kwes­t­ia wysok­iej jakoś­ci (piękne hafty!) i szy­bkiej obsłu­gi. W ofer­cie obok koszulek zna­jdziecie też ręcznie robioną biżu­ter­ię i ple­ca­ki (naprawdę super). Wzo­ry są autorskie i ory­gi­nalne. Sklep ma też pro­mocję – jeśli kupicie bluzkę razem ze swoim part­nerem czy part­nerką to zapłaci­cie mniej. We wzo­rach zna­jdziecie głównie tęczę – chwilowo nie znalazłam wzorów odwołu­ją­cych się do kolorów konkret­nych mniejszości.

 

 

 

Many Morn­ings - słyn­na fir­ma pro­duku­ją­ca skar­pet­ki, które są parą choć wyda­ją się pozornie nie do pary, doskonale wpisała się w miesiąc dumy. W tym roku może­cie kupić u nich tęc­zowe skar­pet­ki — zarówno niższe jak i te wyższe. Plus jest taki, że oprócz pary ide­al­nych skar­petek (rzeczy­wiś­cie, mogę powiedzieć z doświad­czenia, że są trwałe a ich bycie “nie do pary” jest urocze i bard­zo wygodne) wspiera­cie dwie orga­ni­za­cję — Grupę Stonewall i sto­warzysze­nie “My, Rodz­ice” — czyli dokład­nie to czego zawsze szukam wyna­j­du­jąc wam miejs­ca gdzie może­cie kupić coś tęc­zowego — nie chodzi tylko o fajny kolor czy gadżet ale o wspar­cie dla konkret­nych organizacji

 

Pani Swo­jego Cza­su — na stron­ie Pani Swo­jego cza­su może­cie dostać całe mnóst­wo najróżniejszych pro­duk­tów do planowa­nia i prowadzenia bujo. Nato­mi­ast na jeden pro­dukt chci­ałabym wam zwró­cić szczegól­ną uwagę to Mininotes Pełen Miłoś­ci — krop­kowy notes, z wysok­iej jakoś­ci papierem i wszys­tkim co mają notesy z tego pop­u­larnego sklepu. Gadżet jest ide­al­ny do planowa­nia a jed­nocześnie — 10 zł z każdego zakupu tego note­su idzie na KPH. Jeśli się wam spodo­ba to radzę nie zwlekać z zaku­pa­mi bo z mojego doświad­czenia te notesy potrafią się niesamowicie szy­bko wyprzedawać.

 

Miłość nie wyk­lucza - najwięk­sza zmi­ana od cza­su kiedy ostat­nim razem do was pisałam — orga­ni­za­c­ja wspier­a­ją­ca równość małżeńską w Polsce (i w ogóle wszelkie prawa mniejs­zoś­ci) — Miłość nie Wyk­lucza założyła włas­ny Sklep. A w nim cuda prawdzi­we — od skar­petek, przez czap­ki i sza­l­ki, przypin­ki po — mój ukochany dzi­ał zaw­ier­a­ją­cy równoś­ciowe grafi­ki. U nas już zaw­isła jed­na z cyk­lu Karp Lager­feld dla Miłoś­ci (Z tęc­zowy­mi pstrąga­mi) ale cza­ję się też na cudo od Pan­ny N — która łączy trady­cję z przesłaniem równoś­ci. Taki sklep to super miejsce bo tu nie ma żad­nej wąt­pli­woś­ci że kupu­jąc wspiera­cie bard­zo konkret­ną orga­ni­za­cję, która od lat dzi­ała na rzecz praw mniejszości.

 

 

LAMBDA WARSZWA – Sto­warzysze­nie Lamb­da to miejsce naprawdę wspani­ałe – ofer­u­jące pomoc przed­staw­icielom mniejs­zoś­ci, które znalazły się w trud­nej sytu­acji życiowej. Przy orga­ni­za­cji dzi­ała tele­fon zau­fa­nia, porad­nict­wo prawne i psy­cho­log­iczne a kiedyś sto­warzysze­nie prowadz­iło nawet hos­tel dla osób które  z przy­czyn życiowych znalazły się na uli­cy (nieste­ty na hos­tel sto­warzysze­nie nie ma już pieniędzy). Przy wejś­ciu do siedz­i­by sto­warzyszenia zna­jdziecie nie tylko przypin­ki ale także mate­ri­ały infor­ma­cyjne. Pole­cam przyjść do siedz­i­by Lamb­dy i przy okazji pobiera­nia przypin­ki zapy­tać jak może­cie pomóc albo dowiedzieć się o ciekawych akc­jach które prowadzi sto­warzysze­nie. Pracu­ją tam naprawdę super oso­by, więc kto wie może i wy wciąg­niecie się w poma­ganie przed­staw­icielom mniejszości.

 

 

KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII – być może najlepiej znana w Polsce orga­ni­za­c­ja zaj­mu­ją­ca się walką o prawa mniejs­zoś­ci sek­su­al­nych. KPH niko­mu nie trze­ba przed­staw­iać, może­cie ich spotkać właś­ci­wie na każdej demon­stracji i paradzie. Co więcej orga­nizu­ją w całym kra­ju spotka­nia, warsz­taty czy fan­tasty­czne akc­je. Do tego KPH wyda­je książ­ki, raporty i porad­ni­ki – istotne zarówno dla przed­staw­icieli mniejs­zoś­ci, jak i dla osób które chci­ał­by się więcej o życiu LGBTQ+ dowiedzieć. Po akcji Gaze­ty Pol­skiej na stron­ie KPH pojaw­iła się możli­wość pobra­nia i wydrukowa­nia wlep­ki „Stre­fa Wol­na od Nien­aw­iś­ci”. Może­cie ją pobrać i wydrukować na spec­jal­nym papierze albo wydrukować na zupełnie zwycza­jnie i np. przyk­leić w miejs­cu pra­cy albo w mieszka­niu taśmą kle­jącą. To najbardziej dar­mowa i przys­tęp­na opc­ja ze wszys­t­kich tu wymienionych.

 

 

 

 

Na samym końcu chci­ałabym wam przy­pom­nieć, że niekoniecznie musi­cie wspier­ać konkret­ną orga­ni­za­cję – cza­sem dobrze wesprzeć nieza­leżnych artys­tów, którzy nie boją się naw­iązy­wać do sym­bo­l­i­ki ruchu w swoich pra­cach. Oso­biś­cie z całego ser­ca pole­cam Nin­que­len, która w swoich przypinkach, obrazach czy wlep­kach łączy ele­men­ty fan­do­mu i ele­men­ty sym­bo­l­i­ki mniejs­zoś­ciowej – tak że nie musi­cie rezyg­nować ze swo­jej pop­kul­tur­al­nej strony. A jak kocha­cie Star Tre­ka to właś­ci­wie jesteś­cie w domu. Na pewno zna­cie wielu takich artys­tów – czy oso­biś­cie, czy zna­jdziecie ich w sieci. Może­cie też kupić super zmy­walne tęc­zowe tat­u­aże (świn­ki morskie!) i nakle­j­ki z najpiękniejszy­mi tęc­zowy­mi flaga­mi od Naklej Tatu — też wszys­tko robione ręcznie :) Wspieranie ich też ma znaczenie!

 

 

To tyle na dziś. Mam nadzieję, że namówiłam was na małe zakupy. Jeśli właśnie wal­czy­cie z kon­sump­cyjnym stylem życia to zawsze może­cie po pros­tu wpłacić darow­iz­nę na wybraną orga­ni­za­cję. Pamię­ta­j­cie – zmi­any społeczne zachodzą w głowach i ser­cach ale doświad­cze­nie pod­powia­da że zawsze dobrze mieć jeszcze spory budżet. No i wiecie – zawsze jest taki dzień w którym komuś może zro­bić różnicę czy zobaczy na uli­cy kogoś z przypinką, flagą czy sym­bol­em. Bo nikt z nas nie chce być sam.

 

Ps: Pod wpisem nie ma komen­tarzy bo w sum­ie o czym tu rozmawiać.

0 komentarz
11

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online