Home Ogólnie Jestę tęczę czyli równościowy poradnik, nie tylko zakupowy

Jestę tęczę czyli równościowy poradnik, nie tylko zakupowy

autor Zwierz
Jestę tęczę czyli równościowy poradnik, nie tylko zakupowy

Wspieranie przed­staw­icieli mniejs­zoś­ci LGBTQ+ nie pole­ga na nosze­niu przyp­inek, koszulek czy flag. Albo inaczej nie pole­ga tylko na tym. Kluc­zowe jest wspar­cie (psy­cho­log­iczne ale też finan­sowe), otwartość, chęć pomo­cy, słucha­nia i roz­maw­ia­nia. Moż­na mniejs­zoś­ci wspier­ać na mil­ion sposobów – także udziela­jąc się jako wolon­tar­iusze. Ale jed­nocześnie – przypin­ka, koszul­ka, fla­ga, czy inny gadżet odwołu­ją­cy się do sze­rok­iej sym­bo­l­i­ki ruchu, jest ważny. Pozwala ziden­ty­fikować w przestrzeni pub­licznej sojuszników, oswa­ja przestrzeń pub­liczną i odkła­mu­je rzeczy­wis­tość. Sym­bole mają moc stąd tak ważne by się ich nie bać. Ponieważ w nad­chodzą­cych tygod­ni­ach i miesią­cach odbędzie się wiele demon­stracji i marszów wspier­a­ją­cych przed­staw­icieli mniejs­zoś­ci chci­ałabym wam wskazać gdzie moż­na się w sym­bole zaopa­trzyć a potem nosić je na co dzień.

 

Zacznę od jed­nego stwierdzenia – tęcza jest ele­mentem na tyle pop­u­larnym, że zna­jdziecie ją w bard­zo wielu sklepach – duńs­ki Tiger właśnie ma całą kolekcję z tęc­zową flagą, w pol­s­kich sklepach jest też, zwłaszcza ter­az na wyprzedażach, sporo gadżetów z pride month (czyli z czer­w­ca). Jed­nak wybier­a­jąc sklepy kierowałam się przede wszys­tkim tym by – albo były związane z orga­ni­za­c­ja­mi LGBTQ+ albo przekazy­wały im część zysków. Ewen­tu­al­nie by nie były to duże kor­po­rac­je, które korzys­ta­ją z sym­bo­l­i­ki głównie mar­ketingowo ale mniejsze, pol­skie firmy, które stara­ją się przede wszys­tkim wspier­ać mniejs­zoś­ci. Na liś­cie zna­jdziecie też infor­ma­c­je o orga­ni­za­c­jach które swoich gadżetów nie sprzeda­ją ale jeśli je odwiedzi­cie czy napisze­cie może­cie je dostać.

 

OUT&PROUD – ofic­jal­ny sklep poz­nańskiej grupy Stonewall. Jak wiado­mo Poz­nań to najbardziej tęc­zowe i najbardziej kochane mias­to w Polsce. Kupu­jąc pro­duk­ty w sklepie wspierasz Poz­nańską Paradę Równoś­ci i towarzyszą­cy jej fes­ti­w­al. Zamówie­nie jest proste i przy­chodzi pocztą – szy­bko – w niecały tydzień. Wśród pro­duk­tów zna­jdziecie właś­ci­wie wszys­tko – do pocztówek, przez koszul­ki, kubecz­ki, musz­ki i co tylko dusza zaprag­nie. Co ważne w ofer­cie oprócz pro­duk­tów tęc­zowych zna­j­du­ją się też takie które kolorystyką naw­iązu­ją do innych flag mniejs­zoś­ci czyli np. osób asek­su­al­nych czy pansek­su­al­nych ( o których częs­to w dyskus­jach o sym­bo­l­ach się zapom­i­na). Ceny są bard­zo przys­tęp­ne a jakość naprawdę dobra. Do tego w ich ofer­cie przyp­inek zna­jdziecie takie które może­cie dopa­sować do mias­ta w którym mieszka­cie albo które wspiera­cie – więc może­cie być dum­ni nie tylko tęc­zowo ale i region­al­nie.

 

 

PRIDE SHOP – sklep rekla­mu­je się jako pier­wszy sklep LGBT w Polsce – nie wiem do jakiego stop­nia to praw­da ale rzeczy­wiś­cie mają dużą ofer­tę. Obok flag, przyp­inek czy małych akce­soriów zna­jdziemy także biżu­ter­ię czy kubecz­ki albo ele­men­ty deko­ra­cyjne. Jest też zakład­ka z fil­a­mi o tem­atyce LGBT (choć nieste­ty nie ma ich jeszcze zbyt wiele). Sklep założony przez por­tal Queer.pl wspiera przede wszys­tkim dzi­ałanie tej strony, choć w zakład­ce zna­jdziecie infor­ma­c­je, że strona wspiera wiele akcji. To sklep nie tylko z poważny­mi pro­duk­ta­mi, zna­jdą się w nim też rzeczy nieco bardziej humorysty­czne. Wysyła­ją do paczko­matów i kiosków Ruchu więc jeśli z jakiegoś powodu boicie się zamówić do domu to jest to też jak­iś pomysł na to jak zaopa­trzyć się w tęc­zowe (i nie tylko bo tu ponown­ie zna­jdziemy gadże­ty z kolora­mi wybranych mniejs­zoś­ci) gadże­ty. Na pier­wszej stron­ie jest obec­nie infor­ma­c­ja że tęc­zowe fla­gi w niskiej cenie zna­j­du­ją się w ofer­cie szy­bkiej dostawy.

 

GADŻETY RÓWNOŚCIOWE – to ofic­jal­ny sklep warsza­wskiej Parady Równoś­ci – zys­ki ze sprzedaży gadżetów idą na orga­ni­za­cję parady (co nie jest przed­sięwz­ię­ciem tan­im biorąc pod uwagę zwięk­sza­jącą się z roku na rok ilość uczest­ników). Para­da Równoś­ci sprzeda­je przede wszys­tkim gadże­ty ze swoi­mi włas­ny­mi autorski­mi grafika­mi – które są naprawdę przepiękne – nie ma nic lep­szego niż wspier­ać mniejs­zoś­ci i jed­nocześnie nosić przypinkę z pięknym wielo­rybem. Do tego w ofer­cie zna­jdziecie bidony czy wlep­ki do rozk­le­ja­nia na mieś­cie. I tu ważne – nie są to pro­duk­ty niesamowicie tanie (np. przypin­ki kosz­tu­ją 25 zł) ale wszys­tkie są doskonale wyko­nane, więc nie tylko wspiera­cie ale też inwes­t­u­je­cie w coś co nie rozwali się po jed­nym Marszu. To ważne bo nie chodzi o to by kupować jak najwięcej. Ale, ter­az wiel­ki plus – dostawa jest dar­mowa!

 

 

UNIPRIDE – sklep i fir­ma które spec­jal­izu­je się w równoś­ciowych gadże­tach ale też w łącze­niu ich z pięknym wzorem jed­noroż­ca. Cóż wszyscy wiemy, że jed­norożce są najlep­sze więc trud­no o lep­sze połącze­nie. Sklep ma naprawdę sze­roką ofer­tę w tym np. ręcznie mal­owane kub­ki. Przy zamówie­niu powyżej 180 zł może­cie zaś się zała­pać na dar­mową dostawę. Warto też zaz­naczyć, że obok autors­kich koszulek (które są prześliczne) zna­j­du­ją się też przypin­ki i fla­gi, które ponown­ie pamię­ta­ją o kolorach poszczegól­nych mniejs­zoś­ci. Koszul­ki są dość dro­gie ale to dlat­ego, że mają haftowane wzo­ry – co gwaran­tu­je wyższą jakość.  Sklep jest obec­ny ze swoim stoiskiem na licznych Marszach i Paradach Równoś­ci – był min. w Warsza­w­ie czy w Kiel­cach (jeśli chce­cie może­cie jeszcze zaopa­trzyć się w gadże­ty z tego Marszu). Część zysków idzie z kon­ta sklepu na orga­ni­za­cję kole­jnych imprez.

 

 

GAYPLACES.PL – plat­for­ma Gay­Places zbiera infor­ma­c­je na tem­at miejsc przy­jaznych przed­staw­icielom mniejs­zoś­ci. Jeśli szuka­cie w swoim mieś­cie jakiegoś przy­jaznego i otwartego miejs­ca, albo chcielibyś­cie znaleźć takie miejsce np. wybier­a­jąc się na wakac­je, to tam zna­jdziecie rekomen­dac­je. Strona ma też swój sklep. Nie jest w nim dużo gadżetów ale zna­jdziecie wszys­tkie pop­u­larne kat­e­gorie. Różnorod­ność jest na razie nieco ogranic­zona ale pode­jrze­wam, że sklep będzie się rozwi­jał. GayPlaces.pl co roku wspiera Warsza­wską Paradę Równoś­ci więc zys­ki z tego sklepu też trafią do Warsza­wy. Obec­nie w sklepie jest pro­moc­ja i tęc­zowe gadże­ty moż­na dostać w bard­zo dobrych cenach.

 

 

SUSSY.PL – na stron­ie nie znalazłam infor­ma­cji czy fir­ma wspiera jakąś orga­ni­za­cję równoś­ciową ale z drugiej strony SUSSY to jest fir­ma jakich w Polsce wciąż mało. Łódz­ka fir­ma odzieżowa pro­duku­je wyłącznie koszul­ki i gadże­ty z równoś­ciowy­mi nadruka­mi – są dro­gie, ale ponown­ie – to kwes­t­ia wysok­iej jakoś­ci (piękne hafty!) i szy­bkiej obsłu­gi. W ofer­cie obok koszulek zna­jdziecie też ręcznie robioną biżu­ter­ię i ple­ca­ki (naprawdę super). Wzo­ry są autorskie i ory­gi­nalne. Sklep ma też pro­mocję – jeśli kupicie bluzkę razem ze swoim part­nerem czy part­nerką to zapłaci­cie mniej. We wzo­rach zna­jdziecie głównie tęczę – chwilowo nie znalazłam wzorów odwołu­ją­cych się do kolorów konkret­nych mniejs­zoś­ci.

 

 

MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA – orga­ni­za­c­ja dzi­ała­ją­ca na rzecz równoś­ci małżeńskiej w Polsce nie ma jeszcze włas­nego sklepu. Ale jeśli w najbliższym cza­sie planu­je­cie ślub i myśli­cie nad wspar­ciem tej orga­ni­za­cji, napisz­cie do nich. Przysyła­ją wtedy świetne przypin­ki, które moż­na przyp­iąć do sukien­ki albo gar­ni­tu­ru, albo – ja tak zro­biłam – uwiecznić je na jed­nym ze ślub­nych zdjęć (na naszym Mateusz ma najbardziej prz­er­ażoną minę na świecie). Miłość nie wyk­lucza bierze udzi­ał we wszys­t­kich Paradach Równoś­ci a ich strona to w ogóle kopal­nia wiedzy na tem­at ruchu LGBTQ+ w Polsce. Oczy­wiś­cie może­cie też za przypin­ki zapłacić – po pros­tu w opcji „Wspier­am” wybiera­cie pier­wszą opcję (25 zł.) która właśnie pole­ga na wspiera­niu wysyła­nia przyp­inek do młodych par, które wspier­a­ją równość małżeńską.

 

 

LAMBDA WARSZWA – Sto­warzysze­nie Lamb­da to miejsce naprawdę wspani­ałe – ofer­u­jące pomoc przed­staw­icielom mniejs­zoś­ci, które znalazły się w trud­nej sytu­acji życiowej. Przy orga­ni­za­cji dzi­ała tele­fon zau­fa­nia, porad­nict­wo prawne i psy­cho­log­iczne a kiedyś sto­warzysze­nie prowadz­iło nawet hos­tel dla osób które  z przy­czyn życiowych znalazły się na uli­cy (nieste­ty na hos­tel sto­warzysze­nie nie ma już pieniędzy). Przy wejś­ciu do siedz­i­by sto­warzyszenia zna­jdziecie nie tylko przypin­ki ale także mate­ri­ały infor­ma­cyjne. Pole­cam przyjść do siedz­i­by Lamb­dy i przy okazji pobiera­nia przypin­ki zapy­tać jak może­cie pomóc albo dowiedzieć się o ciekawych akc­jach które prowadzi sto­warzysze­nie. Pracu­ją tam naprawdę super oso­by, więc kto wie może i wy wciąg­niecie się w poma­ganie przed­staw­icielom mniejs­zoś­ci.

 

 

KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII – być może najlepiej znana w Polsce orga­ni­za­c­ja zaj­mu­ją­ca się walką o prawa mniejs­zoś­ci sek­su­al­nych. KPH niko­mu nie trze­ba przed­staw­iać, może­cie ich spotkać właś­ci­wie na każdej demon­stracji i paradzie. Co więcej orga­nizu­ją w całym kra­ju spotka­nia, warsz­taty czy fan­tasty­czne akc­je. Do tego KPH wyda­je książ­ki, raporty i porad­ni­ki – istotne zarówno dla przed­staw­icieli mniejs­zoś­ci, jak i dla osób które chci­ał­by się więcej o życiu LGBTQ+ dowiedzieć. Po akcji Gaze­ty Pol­skiej na stron­ie KPH pojaw­iła się możli­wość pobra­nia i wydrukowa­nia wlep­ki „Stre­fa Wol­na od Nien­aw­iś­ci”. Może­cie ją pobrać i wydrukować na spec­jal­nym papierze albo wydrukować na zupełnie zwycza­jnie i np. przyk­leić w miejs­cu pra­cy albo w mieszka­niu taśmą kle­jącą. To najbardziej dar­mowa i przys­tęp­na opc­ja ze wszys­t­kich tu wymienionych.

 

 

Na samym końcu chci­ałabym wam przy­pom­nieć, że niekoniecznie musi­cie wspier­ać konkret­ną orga­ni­za­cję – cza­sem dobrze wesprzeć nieza­leżnych artys­tów, którzy nie boją się naw­iązy­wać do sym­bo­l­i­ki ruchu w swoich pra­cach. Oso­biś­cie z całego ser­ca pole­cam Nin­que­len, która w swoich przypinkach, obrazach czy wlep­kach łączy ele­men­ty fan­do­mu i ele­men­ty sym­bo­l­i­ki mniejs­zoś­ciowej – tak że nie musi­cie rezyg­nować ze swo­jej pop­kul­tur­al­nej strony. A jak kocha­cie Star Tre­ka to właś­ci­wie jesteś­cie w domu. Na pewno zna­cie wielu takich artys­tów – czy oso­biś­cie, czy zna­jdziecie ich w sieci. Wspieranie ich też ma znacze­nie!

 

 

To tyle na dziś. Mam nadzieję, że namówiłam was na małe zakupy. Jeśli właśnie wal­czy­cie z kon­sump­cyjnym stylem życia to zawsze może­cie po pros­tu wpłacić darow­iz­nę na wybraną orga­ni­za­cję. Pamię­ta­j­cie – zmi­any społeczne zachodzą w głowach i ser­cach ale doświad­cze­nie pod­powia­da że zawsze dobrze mieć jeszcze spory budżet. No i wiecie – zawsze jest taki dzień w którym komuś może zro­bić różnicę czy zobaczy na uli­cy kogoś z przypinką, flagą czy sym­bol­em. Bo nikt z nas nie chce być sam.

 

Ps: Pod wpisem nie ma komen­tarzy bo w sum­ie o czym tu roz­maw­iać.

0 komentarz
9

Powiązane wpisy