Home Ogólnie Czterdzieści to nowe dwadzieścia czyli zwierz o Younger

Czterdzieści to nowe dwadzieścia czyli zwierz o Younger

autor Zwierz
Czterdzieści to nowe dwadzieścia czyli zwierz o Younger

Raz na jak­iś czas zwierz musi zanurzyć się w świecie jakiegoś niezbyt mądrego, najlepiej kome­diowego seri­alu, w którym ludzie będą dobrze ubrani, kom­put­ery zawsze będą firmy Apple a wszys­tko będzie się dobrze kończyć. Za namową Myszy zwierz sięgnął więc po Younger nową komedię Dar­rena Stara odpowiedzial­nego za Seks w Wielkim Mieście.

150331_TV_Younger.jpg.CROP.promo-mediumlarge

Ser­i­al ma trochę zwar­i­owany punkt wyjś­cia ale o dzi­wo trochę poma­ga­ją­cy w zaw­iesze­niu nie wiary i przyję­ciu seri­alowego świa­ta z dobrodziejst­wem inwentarza

Punkt wyjś­cia seri­alu jest na swój sposób uroc­zo absurdal­ny. Czter­dziesto­let­nia rozwód­ka która ostat­nie pięt­naś­cie lat spędz­iła poza rynkiem pra­cy ori­en­tu­je się, że nie da się tak łat­wo pod­jąć kari­ery będąc w jej wieku. A kari­era jest jej potrzeb­na bo mąż haz­ardzista przepuś­cił wszys­tkie ich wspólne pieniądze i obo­je są tak bied­ni że nie mogą się nawet porząd­nie rozwieść, muszą sprzedać dom i jeszcze na hory­zon­cie są opłaty za prze­by­wa­jącą na stype­ndi­um w Indi­ach córkę. I była­by nasza bohater­ka w zupełnie bez­nadziejnej sytu­acji gdy­by nie fakt, że wiec­zorem w barze uroczy chłopak bierze ją za dwudziestoparo­latkę. Nasza bohater­ka dochodzi do wniosku, że raz się żyje i od tego momen­tu uda­je przed­staw­icielkę młodego pokole­nia co od razu gwaran­tu­je jej posadę w wydawnictwie na stanowisku asystentki.

sutton-foster-and-hilary-duff-on-the-series-premiere-of-99774

Pra­ca dla niedoświad­c­zonych jest dla doświad­c­zonych nie ma. Amery­ka sama dostrze­ga para­no­ję swo­jego rynku pracy

Pomysł jest niedorzeczny ale jed­nocześnie ma spory potenc­jał kome­diowy. Nasza bohater­ka wciąż jest oce­ni­ana jako przed­staw­iciel­ka tej kosz­marnej zato­pi­onej po uszy w medi­ach społecznoś­ciowych młodzieży, zaś ona sama musi się starać by jed­nak się nie za bard­zo skom­pro­mi­tować – nie tylko dlat­ego, że na tech­nologii zna się śred­nio (choć dość szy­bko się w tym świecie odna­j­du­je) ale też dlat­ego, że rzu­canie zbyt mądry­mi rada­mi nie jest dobrym pomysłem gdy ktoś chce udawać osobę młodą, beztroską i nieco bezmyśl­ną. Jed­nak szy­bko okazu­je się, że nasza sym­pa­ty­cz­na Liza sta­je się jed­nocześnie prawą ręką i niemal przy­jaciółką swo­jej sze­fowej (która jest jej bliża wiekiem) ale też trafia do grupy młodych zarad­nych dziew­czyn które mają wszys­tko poza doświad­cze­niem. Zresztą w seri­alu właś­ci­wie tym co odróż­nia naszą bohaterkę od swoich dwudziesto­let­nich przy­jaciółek nie jest nawet sam wiek, tylko to co ma w głowie po tylu lat­ach. Widzi więc jak na dłoni gdy zdol­na i sym­pa­ty­cz­na redak­tor­ka (grana przez Hilay Duff) daje się owi­jać wokół pal­ca przez niezbyt przy­jem­nego fac­eta (troszkę go chy­ba jed­nak prz­erysowano) i próbu­je jej delikat­nie pod­powiedzieć rozwiązanie które być może młod­szej dziew­czynie nie od razu przy­chodzi do głowy.

BN-HO954_2sutto_G_20150325130004

Cała prze­bier­an­ka jest urocza do cza­su kiedy mówimy o związku. Tu kłamst­wo smaku­je nieco inaczej

Trze­ba jed­nak zaz­naczyć, że komizm seri­alu niekoniecznie wyni­ka z fak­tu, że nasza bohater­ka jest starsza niż poda­je w miejs­cu pra­cy. Jest to taka typowa kome­dia w której część wątków jest związana z miejscem pra­cy (pró­ba urządzenia naprawdę fajnego hip­ster­skiego przyję­cia na pre­mierę nowej książ­ki), część wiąże się z poszuki­waniem nowych zna­jo­moś­ci (bard­zo przy­jem­ny odcinek o tym, że zaprzy­jaźnione dziew­czyny zro­bią dla siebie wszys­tko), część w końcu – jest nieco mniej zabaw­na i wiąże się z dawnym życiem Lizy która rzeczy­wiś­cie nie jest w stanie nic poradz­ić na to, że jej mąż właś­ci­wie wszys­tko co mieli prze­grał i na dodatek nadal zupełnie nie moż­na mu ufać. Kiedy oglą­da się ser­i­al częs­to moż­na zapom­nieć, że w ogóle pod­stawą komiz­mu ma tu być kwes­t­ia wieku. Choć oczy­wiś­cie to jest całkiem ciekawe – to spo­jrze­nie na dwudziesto­latków z pewnej per­spek­ty­wy bo właś­ci­wie każdy widz wołał­by być Liz niż jed­ną z tych młodych jeszcze nie zna­ją­cych życia istot.

sutton-foster-plays-liza-a-40-year-old-whoand39s-decided-to-99778

Obry­wa się w seri­alu (łagod­nie) i młod­sze­mu pokole­niu i rodzi­nom z przedmieść

Jedyne co budzi zwierza sprze­ciw – przy tak zapisanej w sce­nar­iuszu maskaradzie to wątek roman­ty­czny. Sam wątek jest przeu­roczy – nasza bohater­ka spo­ty­ka w barze (już w pier­wszym odcinku) Josha pop­u­larnego tat­u­ażys­tę. Chłopię jest piękne jak z obraz­ka, dow­cip­ne, sym­pa­ty­czne i bard­zo zain­tere­sowane (z wza­jem­noś­cią) naszą bohaterką. Szy­bko się okazu­je, że obo­je doskonale się dogadu­ją, świet­nie im się razem spędza czas a chłopak jest naprawdę sym­pa­ty­czny (ich wspólne sce­ny przy­jem­nie się oglą­da – tak jest kiedy się dobrze obsadzi ser­i­al). Tylko widzi­cie zwierz ma prob­lem z wątkiem związku opartego na kłamst­wie. I pal sześć wiek – zwierz pode­jrze­wa, że to jed­nak z tych rzeczy która dla naszego bohat­era naprawdę nie była­by taka waż­na. Ale już posi­adanie byłego męża i dorosłej cór­ki to jest coś takiego co ukry­wane budzi w zwierzu pewien dyskom­fort. Ilekroć zwierz patrzy na tą parę w seri­alu, to zami­ast się cieszyć myśli o tym, że taki wątek ma tylko jed­no, dość oczy­wiste zakończe­nie. Ale nawet nie o to chodzi – więk­szym prob­le­mem dla zwierza jest fakt, że w przy­pad­ku związku z drugim człowiekiem takie kłamst­wa przes­ta­ją być zabawne. Co więcej zna­jąc życie (zwierz obe­jrzał tylko pół seri­alu za to w jeden wieczór) sce­narzyś­ci zna­jdą sposób by wyjaśnić nam, że nie ma w tym nic złego.

josh-in-brooklyn

 Wytatuowany młodz­ian to bard­zo sym­pa­ty­cz­na postać. Jak rzadko

Poza tymi zas­trzeże­ni­a­mi jed­nak ser­i­al kil­ka razy naprawdę w dobry sposób poruszył czułe ser­duszko zwierza. W jed­nym z pier­wszych odcinków surowa sze­fowa Liz zachowu­je się wobec zupełnie niez­nanej oso­by bard­zo sym­pa­ty­cznie (zresztą szy­bko się okaże że to w sum­ie dobrze napisana postać, którą łat­wo pol­u­bić). Z kolei w odcinku w którym przy­jaciół­ka Liz potrze­bu­je pomo­cy okaże się, że ci straszni przed­staw­iciele nowego pokole­nia wcale nie są tacy straszni – wręcz prze­ci­wnie mimo twit­tów, face­booka i insta­gra­ma nie umarła w nich jeszcze całkowicie chęć pomo­cy i zwykła ludz­ka życ­zli­wość. Zresztą ser­i­al który niekiedy trochę śmieje się z nowej gen­er­acji (choć raczej fajnie pokazu­jąc jak niewiele się zmieniła od poprzed­nich) ma też dla niej sporo ser­ca. Zwierz lubi kiedy okazu­je się, że przed­staw­iciele nowego pokole­nia może i real­izu­ją zupełnie inaczej swo­je cele i inaczej spędza­ją czas ale nie znaczy to że są paskud­ny­mi wred­ny­mi pot­wora­mi czeka­ją­cy­mi tylko żeby kogoś zjeść. Niby to prosty wniosek że ludzie potrafią być mili albo wred­ni nieza­leżnie od wieku, ale zdzi­wilibyś­cie się jak w sum­ie rzad­ko tak ład­nie jest to wyłożone.

Younger-TV-Series-younger-tv-series-38270393-960-641

Aktorów dobra­no ide­al­nie — jest chemia i istot­nie różni­cy wieku na ekranie nie czuć

Jeśli chodzi o obsadę to Younger opiera się na takim porząd­nym zestaw­ie sym­pa­ty­cznych ludzi do sym­pa­ty­cznego seri­alu. Główną rolę gra Sut­ton Fos­ter znana min. z Bun­heads i właś­ci­wie jest w tym seri­alu bard­zo podob­na do swo­jej bohater­ki z poprzed­niej pro­dukcji. Inny­mi słowy kobi­eta która musi nagle zmienić swo­je życie, ale jest na tyle sym­pa­ty­cz­na i faj­na że wcale nas jej kole­jne prze­me­blowa­nia nie nudzą. Oczy­wiś­cie zwierz nadal ma wraże­nie że to jest aktor­ka która stanowi taką żywą kopię Lau­ren Gra­ham (przy­na­jm­niej w sposo­bie gry) ale są gorsze rzeczy. Co zwier­zowi naprawdę podo­ba się w jej grze to fakt, że rzeczy­wiś­cie doskonale prze­chodzi od udawa­nia dwudzi­etopar­loat­ki do spoko­jnej czter­dziesto­let­niej kobi­ety i mat­ki. Jedyne czego moż­na się czepi­ać to, że aktor­ka- choć pięk­na- raczej na dwadzieś­cia z grosza­mi nie wyglą­da. Jed­nak ser­i­al dość słusznie zami­ast ją na siłę odmładzać każe nam nieco bardziej zaw­iesić niewiarę. I w sum­ie dlaczego by nie. Bard­zo faj­na jest w seri­alu Miri­am Shor która gra sze­fową naszej bohater­ki. Nie jest łat­wo grać postać która z jed­nej strony jest trochę karykat­u­ral­na a z drugiej – całkiem sym­pa­ty­cz­na i co ważne – istot­na dla fabuły. Aktor­ka doskonale z tego wybrnęła i w sum­ie stworzyła postać, która wychodzi daleko poza schemat wred­nej i wyma­ga­jącej sze­fowej. W roli przy­jaciół­ki z pra­cy Liz, Kelsey zobaczymy Hilary Duff. Aktor­ka miała nieco prob­lemów z prze­branżowie­niem się z gwiazdy młodzieżowej na aktorkę w poważniejszych pro­dukc­jach, ale taki kome­diowy przys­tanek dobrze jej zro­bi. Hilary Duff gra mało ory­gi­nal­ną postać nowej redak­tor­ki ale jest na tyle sym­pa­ty­cz­na że wid­zowi nie trud­no przy­wiązać się do jej postaci. Zwłaszcza że aktorkę doskonale sparowano z jej seri­alowym part­nerem (tu mógł­by być spoil­er więc zwierz mil­czy) więc dodatkowo jeszcze na ekranie iskrzy aż miło.

Watch_Younger_Pilot_1

Najlep­sza przy­jaciół­ka naszej bohater­ki — obow­iązkowa les­bij­ka artys­t­ka to jed­na  z tych postaci napisanych trochę jak spod sztan­cy ale da się ją polubić

Jak zwierz powiedzi­ał na początku, szukał seri­alu lekkiego i taki znalazł. Dlat­ego może pole­cić go tylko tym którzy naprawdę nie są w nas­tro­ju do intelek­tu­al­nych pod­ni­et. Zwłaszcza że w tle jest naprawdę ład­nie sfo­tografowany Brook­lyn co jakoś nigdy szczegól­nie nie wadzi. Jed­nocześnie – co zabawne ser­i­al doty­ka dość ciekawego zjawiska. Po pier­wsze obsesji wieku — nawet dwudziesto paro­let­nie bohater­ki fil­mu zaczy­na­ją powoli czuć się staro i nie mogą sobie wyobraz­ić za bard­zo życia po trzy­dzi­estce. I choć to wiz­ja zde­cy­dowanie kome­diowa to jest coś w tym pokaza­niu poczu­cia młodych ludzi że ich życie będzie zabawne tylko przez chwilę. Inna sprawa to kwes­t­ia wyprowadza­nia się na przed­mieś­cia. Wyglą­da na to, że schemat zna­j­dowa­nia męża, staw­ia­nia domu na przed­mieś­ci­ach i tym samym kończe­nie pewnego miejskiego eta­pu w swoim życiu wciąż funkcjonu­je. Ser­i­al dość dobrze pokazu­je kon­sek­wenc­je sytu­acji w której kobi­eta decy­du­je się porzu­cić nie tylko pracę ale i doty­chcza­sowe miejsce zamieszka­nia i zna­jomych by udać się poza mias­to by tam założyć rodzinne gni­az­do i o ile budżet poz­woli wychowywać dzieci póki się da. Jasne to brz­mi trochę jak z lat 50 ale wyda­je się, że to wyprowadze­nie się z mias­ta jest jakimś punk­tem granicznym spoza którego trud­no wró­cić. Nie tylko do pra­cy ale w ogóle do życia innego niż to pod­miejskie. Przy czym ser­i­al nawet fajnie pokazu­je, że taki układ jest doskon­ały póki coś się nie stanie – a pewnie nie jed­nej kobiecie się w życiu coś podob­ne­go przydarzyło.

younger__140414210009

Ser­i­al nie jest za mądry ale ma sym­pa­ty­czne posta­cie więc się go fajnie oglą­da. I o to chodziło

Ogól­nie jed­nak zwierz Younger pole­ca zwłaszcza tym którzy jakoś tak trochę czu­ją że wcale nie było­by źle spędz­ić trochę cza­su na oglą­da­niu jakiegoś sym­pa­ty­cznego seri­alu w którym całkiem sprawnie między wier­sza­mi sce­narzyś­ci prze­my­cili przemiły wniosek. Że wiek to naprawdę tylko licz­ba i zde­cy­dowanie moż­na pozostać sobą nawet po 40. Jedyne co wiek doda­je naszym bohaterom to doświad­cze­nie. I choć zwyk­le „ma się gdy go już nie trzeba”to nasza bohater­ka właśnie ma możli­wość połączenia ognia i wody – młodoś­ci i doświad­czenia. No jak coś mogło­by się jej nie udać przy takim połączeniu!

Ps: Zwierz ze swoim ojcem wiernie oglą­da­ją Jonathana Starnge i Pana Nor­rel­la jed­nak coś strasznego nas czeka – koniec seri­alu. Dlaczego nie ma więcej książek do zerkani­zowa­nia (chli­panie zwierza)

Ps2: Zwierz zapom­ni­ał dodać ale odcin­ki seri­alu mają tylko 20 min więc szy­bko moż­na nadro­bić cały jeden sezon.

13 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online