Home Ogólnie Hannibal i co dalej? czyli 10 scenariuszy dla wielbicieli kanibalizmu

Hannibal i co dalej? czyli 10 scenariuszy dla wielbicieli kanibalizmu

autor Zwierz
Hannibal i co dalej? czyli 10 scenariuszy dla wielbicieli kanibalizmu

Wiado­mość na której wszyscy się trochę spodziewali w końcu pojaw­iła się w sieci. Han­ni­bal nie został przedłużony przez NBC na kole­jny sezon. Właś­ci­wie moż­na się tego było spodziewać od daw­na. Cud że dostał sezon trze­ci. Pytanie tylko co dalej. Zwierz przy­go­tował kil­ka scenariuszy.

tumblr_inline_n8jer1kbmI1r1kvro

Jakim cud­em ktokol­wiek może uważać że Han­ni­bal mógł zebrać dużą wid­own­ię. Zwierz się niepokoi nawet mil­ionem fanów serialu ;)

Sce­nar­iusz pier­wszy: NBC ska­sowało Han­ni­bala ale pode­jmie go na kole­jny sezon jakaś z plat­form (ponoć Ama­zon nie jest zain­tere­sowany, Hulu się nie zadeklarowało, ale został jeszcze Net­flix i co ważne nadzie­ja, że jakaś konkurenc­ja do więk­szych stacji będzie chci­ała się wybić na seri­alu z fan­domem). Prze­ję­cie seri­alu przez plat­for­mę VOD było­by z pożytkiem dla wszys­t­kich – zwłaszcza że co zwierz wielokrot­nie pod­kreślał Han­ni­bal nigdy do NBC za bard­zo nie pasował. Po pier­wszym sezonie który jeszcze trochę udawał taki trochę bardziej skom­p­likowany pro­ce­dur­al w drugim sezonie i na początku trze­ciego w seri­alu nie pozostał ani ślad a całość kroczy w kierunku luźnej impresji na tem­at znanej wcześniej wid­zom z książek czy filmów fak­tów z życia Han­ni­bala. Zwierz jest przeko­nany, że prze­niesie­nie seri­alu na jakąś plat­for­mę poz­woliło­by Fullerowi w pełni wyko­rzys­tać potenc­jał tego przedzi­wnego seri­alu i dało­by mu szan­sę by pokazać nam to czego w NBC nigdy nie zobaczymy. I nie chodzi o to, że zwier­zowi braku­je prze­mo­cy czy nagoś­ci ale raczej zwierz zda­je sobie sprawę, że inaczej krę­ci się ser­i­al dla NBC a inaczej dla plat­form które wedle tego co mówią twór­cy dają swoim reży­serom więk­szą swo­bodę twór­czą. Zwłaszcza, że zwierz naprawdę ma nadzieję, że wszyscy byli­by dużo bardziej szczęśli­wi gdy­by ser­i­al przes­tał udawać, że nie jest fan fic­tion i zajął się przenosze­niem na ekran wszys­t­kich tropów które pół żartem, pół serio wid­zowie dopisali do ist­niejącego materiału.

tumblr_static__loudly_implied_cannibalism_

Wyobraź­cie sobie Han­ni­bala w wer­sji na Net­flixa czy Hulu. Zero granic. Więcej jedzenia, trupów i jak zwierz mniema nagości

Sce­nar­iusz dru­gi: Nikt nie pode­j­mu­je Han­ni­bala i zosta­je­my z trze­ma zakońc­zony­mi sezon­a­mi. Sam Fuller zapowiadał ich sześć więc jesteśmy gdzieś w środ­ku opowieś­ci i co więcej biorąc pod uwagę, że twór­cy nie mają prawa do postaci z Mil­czenia Owiec – właś­ci­wie Fuller wyko­rzys­tał już praw­ie wszys­tko co miał. Moż­na założyć że trzy sezony to dokład­nie tyle ile potrze­bował na opowiedze­nie tej his­torii z którą zapoz­nal­iśmy się w pier­wszym sezonie – czyli dzi­wnej i niepoko­jącej więzi Willa Gra­hama i Han­ni­bala Lectera. Ich wspól­na his­to­ria właś­ci­wie kończy się na Czer­wonym Smoku więc może­my przyjąć, że w tych trzech sezonach dostaniemy wszys­tkiego czego nam trze­ba. Co więcej – może­my się przes­tać martwić co zro­bi Fuller kiedy skończy mu się możli­wość naw­iązy­wa­nia do znanych nam filmów i seri­ali i wypad­nie połowa zabawy z obser­wowa­nia jak gra tym co my już widzieliśmy gdzie indziej. Inny­mi słowy – ska­sowanie seri­alu po trzec­im sezonie może oznaczać, że zami­ast krę­cić nosem na pog­a­rsza­ją­cy się ser­i­al dostaniemy coś co przy­na­jm­niej ter­az stanowi jakąś całość.

tumblr_nabwaebAqo1ta74tho2_1280

Zwierz nie rozu­mie dlaczego wszys­tkie stac­je nie rzu­ciły się prze­jąć Han­ni­bala i jego fanów

Sce­nar­iusz trze­ci: Fuller i inni twór­cy Han­ni­bala doskonale wiedzieli, że z taki­mi wynika­mi oglą­dal­noś­ci raczej ich ser­i­al nie przetr­wa do czwartego sezonu – w sum­ie patrząc na pier­wsze odcin­ki sezonu trze­ciego, nie wyda­je się by zro­bili cokol­wiek by zain­tere­sować nowych widzów seri­alem, by zacząć wszys­tko od początku itp. Zupełnie nowy wątek sezonu zacznie się dopiero w połowie nadawanych odcinków co znaczy, że ter­az ser­i­al oglą­da­ją tylko ci którzy wró­cili zain­tere­sowani sezonem 2 a jak wiemy dwa pier­wsze odcin­ki były dość rozczarowu­jące dla tych którzy usiedli przed telewiz­orem tylko po to by dowiedzieć się kto właś­ci­wie dożył do sezonu trze­ciego. Sko­ro jed­nak Fuller i inni twór­cy wiedzieli albo mogli pode­jrze­wać że ser­i­al nie przeży­je trze­ciego sezonu to ist­nieje możli­wość, że pozostałe 10 odcinków które zaprezen­tu­je nam stac­ja (sezon ma 13 a 3 już były) domkną opowieść i trze­ci sezon będzie miał zgrab­ne zakończe­nie a nie skończy się jakimś cliffhan­g­erem jak np. sezon 2 (wyobraź­cie sobie co by było gdy­by NBC wtedy zde­cy­dowało się ska­sować ser­i­al!). Inny­mi słowy – być może za kil­ka lat będziemy zachowywali się tak jak­by zawsze miały być tylko trzy sezony.

tumblr_mof4cxuqx11srw9x2o2_1280

Zwierz ma wiz­ję w której Mads Mikkelsen chodzi po pro­du­cen­tach i tak dłu­go na nich wymown­ie patrzy aż ser­i­al zosta­je wznowiony

Sce­nar­iusz czwarty: NBC zori­en­tu­je się, że co praw­da Han­ni­bal nie miał wybit­nej oglą­dal­noś­ci ale za to ma wybit­ny fan­dom. Porażone iloś­cią akcji w internecie zde­cy­du­je się przy­wró­cić ser­i­al, zwłaszcza że zwróć­cie uwagę, że oglą­dal­ność może skoczyć znacznie w drugiej połowie sezonu bo wtedy pojawi się w nim Richard Armitage jako Czer­wony Smok. Taka rola akto­ra który posi­a­da włas­ny fan­dom jest – przy­na­jm­niej zdaniem zwierza – raczej zbaw­i­en­na dla wyników oglą­dal­noś­ci co oznacza, że kto wie ale może NBC jeszcze będzie grzecznie przepraszać. Zwierz przyz­na szcz­erze – raczej sobie tej sytu­acji nie wyobraża ale kto wie. W tym sce­nar­iuszu w czwartym sezonie pojaw­ia się Lee Pace i wszyscy oglą­da­ją Han­ni­bala a inter­net eksplo­du­je. Nieste­ty to najm­niej praw­dopodob­ny scenariusz.

tumblr_inline_mtk7fhLEsx1qgp297

Myśl która pojaw­iła się w głowie nie jed­nego widza po infor­ma­cji o ska­sowa­niu serialu

Sce­nar­iusz pią­ty: Han­ni­bal powró­ci na sezon czwarty i będzie kosz­marnie. Nie to że źle,ale kosz­marnie. Wszyscy będziemy znudzeni, źli i wściek­li. Będziemy przek­li­nać dzień w którym namówiliśmy jakąkol­wiek stację by kon­tyn­uowała kręce­nie Han­ni­bala. Zwierz się trochę naśmiewa ale to wcale nie jest mało praw­dopodob­ne. Nie wiemy jeszcze jaki do koń­ca jest sezon trze­ci. Przy całej zwierza miłoś­ci do seri­alu, nie trud­no dostrzec że chwilowo mamy do czynienia z pro­dukcją co raz bardziej specy­ficzną i miejs­ca­mi nieco przestyl­i­zowaną (choć nadal zwierz ją lubi). Trud­no powiedzieć co będzie dalej ale zawsze ist­nieje możli­wość, że koło czwartego sezonu to już naprawdę nie będzie ten ser­i­al który pokochal­iśmy wcześniej. I choć zawsze miło mieć na ekranie Mad­sa Mikkelse­na i spółkę to może nie powin­niśmy aż tak roz­paczać. W końcu kiedy ostat­nio Bryan Fuller zaszedł tak daleko w kręce­niu jakiegokol­wiek serialu.

Zwierz chce Han­ni­bala wol­nego od narzu­canych przez stac­je ogóln­o­dostęp­ną granic. Idźmy dalej w ten fan fic

Sce­nar­iusz szósty: Han­ni­bal trafia do stacji kuli­narnej. Pod koniec każdego odcin­ka Mads Mikkelsen jeszcze raz powoli pokazu­je jak wykon­ać zjadane na ekranie potrawy, na spec­jal­nej stron­ie inter­ne­towej moż­na znaleźć przepisy i spis dobrych mięs który­mi moż­na zastąpić ludz­inę. Ser­i­al wchodzi w nowy etap kuli­narnej chwały. Wychodzi książ­ka kuchars­ka pod­pisana oczy­wiś­cie przez Han­ni­bala Lectera z najlep­szy­mi przepisa­mi z seri­alu. Wszyscy są szczęśli­wi a poziom ser­wowanych na całym świecie dań szy­bu­je pod niebiosa. Co praw­da ktoś raz na jak­iś czas zwraca uwagę, że taka zabawa może być trochę nies­macz­na ale naprawdę kto by zwracał uwagę na ludzi którzy nie rozu­mieją, jak wiele kuli­narnej wiedzy zna­jdziemy w tym przepysznym serialu.

tumblr_inline_n2hymlGtoH1qgsaaf

A jak nie będzie więcej…

Sce­nar­iusz siód­my : Han­ni­bal wraca na ekrany ale już nie jako ser­i­al poważny czy psy­cho­log­iczny ale jako przeu­rocza kome­dia w której ilekroć Han­ni­bal naw­iązu­je do tego, że kogoś zjadł doby­wa się śmiech z pusz­ki. Wszyscy są zach­wyceni i trud­no się dzi­wić bo nagle okazu­je się, że jest to przeu­roczy dow­cip­ny ser­i­al o prag­ną­cym przy­jaźni i miłoś­ci kani­balu który wszys­tkim próbu­je mniej lub bardziej wprost powiedzieć że je ludzi a nikt go nie słucha. W pią­tym sezonie dosta­je­my odcinek musicalowy gdzie wszyscy śpiewa­ją i stepu­ją. Wid­ow­n­ia sza­le­je. Smu­ta tylko fan­odm Han­ni­bala bo ktoś zabrał im ich najlep­szą zabawę.

tumblr_inline_mpwnr4fg2b1qz4rgp

Powiedzmy sobie szcz­erze, wszyscy ter­az staramy się nie prze­r­o­bić ludzi z NBC na tacos

Sce­nar­iusz ósmy: Kore­ańczy­cy – odpowiedzial­ni doty­chczas za najlep­sze i najbliższe treś­ci seri­alu zwias­tuny pro­dukcji, decy­du­ją się pod­jąć dal­szego kręce­nia seri­alu. Wszys­tko zosta­je utrzy­mane w styl­istyce k‑dramy. Ilość fanów idzie w dziesiąt­ki mil­ionów. Co praw­da nikt do koń­ca nie rozu­mie o co chodzi (poza wiel­bi­ciela­mi k‑dramy) ale na szczęś­cie wyglą­da na to, że Will i Han­ni­bal będą razem. Przy­na­jm­niej przez chwilę.

Fan­ni­bale jak się złożymy będzie nas stać na kole­jny sezon!

Sce­nar­iusz dziewią­ty: Ktoś ori­en­tu­je się, że najwięk­szy prob­lem z Han­ni­balem pole­ga na tym, że to jest ser­i­al telewiz­yjny. Wykła­da kasę i robią film który domy­ka wszys­tkie luźne wąt­ki. Za odwagę i styl­isty­czne pię­kno film jest nomi­nowany do tuz­i­na Oscarów. Wszyscy mówią, że od początku taki był plan.

tumblr_inline_nqhdj6oX1v1r5xsp8_500

Wszys­tko będzie dobrze! Tak sobie pow­tarza zwierz

Sce­nar­iusz dziesią­ty: Sze­fowie stacji NBC zaczy­na­ją nagle znikać. Po pewnym cza­sie wszyscy rozu­mieją że NBC stało się ofi­arą akcji „Eat The Rude”. Han­ni­bal wraca na antenę i nikt więcej nie wspom­i­na o jego ska­sowa­niu. Ser­i­al kończy się po 40 sezonach.

Fuller wcześniej wiedzi­ał że zwierz napisze ten wpis

Jak widzi­cie gdzieś w trak­cie pisa­nia tego wpisu stało się z nim mniej więcej to samo co z seri­alem Han­ni­bal – mimo że początkowo wyglą­dało nor­mal­nie to gdzieś pod koniec sce­nar­iusze zaczęły być nieco bardziej her­me­ty­czne, aż w końcu więcej trze­ba sobie dopowiedzieć niż się widzi. Ale tak serio – zwierz jeszcze nie ogłasza­ł­by żało­by po ska­sowa­niu Han­ni­bala. Han­ni­bal ma coś czego nie miało wiele ska­sowanych seri­ali – dużą, dzi­wną i niesły­chanie odd­aną grupę fanów. Na razie zwierz może wam powiedzieć, że NBC wysyła obsadę Han­ni­bala na Com­ic Con co oznacza, że na pewno fani będą mogli swoim ulu­bionym aktorom i twór­com zapewnić odpowied­nie pożeg­nanie. A może to będzie dobry moment na ogłosze­nie co z Han­ni­balem stało się dalej. W każdym razie jeszcze przez pewien czas może­my się cieszyć z 3 sezonu. I trzy­mać kciu­ki by ktoś się Han­ni­balem zain­tere­sował zan­im trze­ba będzie wyjąć wid­elec i przemówić komuś do rozumu.

Ps: Zwierz pisał ten wpis późno wiec­zorem i miał szcz­erą nadzieję, że w trak­cie pisa­nia nie pojawi się żad­na infor­ma­c­ja doty­czą­ca serialu.

Ps2: Zwierz dostał wczo­raj w zwykłej warsza­wskiej księ­gar­ni językowej jed­ną książek o Bondzie czy­taną przez Ken­netha Branagha. Wszechświat bywa cza­sem taki miły.

15 komentarzy
1

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online