Home Ogólnie Hannibal i co dalej? czyli 10 scenariuszy dla wielbicieli kanibalizmu

Hannibal i co dalej? czyli 10 scenariuszy dla wielbicieli kanibalizmu

autor Zwierz
Hannibal i co dalej? czyli 10 scenariuszy dla wielbicieli kanibalizmu

Wiado­mość na której wszyscy się trochę spodziewali w końcu pojaw­iła się w sieci. Han­ni­bal nie został przedłużony przez NBC na kole­jny sezon. Właś­ci­wie moż­na się tego było spodziewać od daw­na. Cud że dostał sezon trze­ci. Pytanie tylko co dalej. Zwierz przy­go­tował kil­ka scenariuszy.

tumblr_inline_n8jer1kbmI1r1kvro

Jakim cud­em ktokol­wiek może uważać że Han­ni­bal mógł zebrać dużą wid­own­ię. Zwierz się niepokoi nawet mil­ionem fanów serialu ;)

Sce­nar­iusz pier­wszy: NBC ska­sowało Han­ni­bala ale pode­jmie go na kole­jny sezon jakaś z plat­form (ponoć Ama­zon nie jest zain­tere­sowany, Hulu się nie zadeklarowało, ale został jeszcze Net­flix i co ważne nadzie­ja, że jakaś konkurenc­ja do więk­szych stacji będzie chci­ała się wybić na seri­alu z fan­domem). Prze­ję­cie seri­alu przez plat­for­mę VOD było­by z pożytkiem dla wszys­t­kich – zwłaszcza że co zwierz wielokrot­nie pod­kreślał Han­ni­bal nigdy do NBC za bard­zo nie pasował. Po pier­wszym sezonie który jeszcze trochę udawał taki trochę bardziej skom­p­likowany pro­ce­dur­al w drugim sezonie i na początku trze­ciego w seri­alu nie pozostał ani ślad a całość kroczy w kierunku luźnej impresji na tem­at znanej wcześniej wid­zom z książek czy filmów fak­tów z życia Han­ni­bala. Zwierz jest przeko­nany, że prze­niesie­nie seri­alu na jakąś plat­for­mę poz­woliło­by Fullerowi w pełni wyko­rzys­tać potenc­jał tego przedzi­wnego seri­alu i dało­by mu szan­sę by pokazać nam to czego w NBC nigdy nie zobaczymy. I nie chodzi o to, że zwier­zowi braku­je prze­mo­cy czy nagoś­ci ale raczej zwierz zda­je sobie sprawę, że inaczej krę­ci się ser­i­al dla NBC a inaczej dla plat­form które wedle tego co mówią twór­cy dają swoim reży­serom więk­szą swo­bodę twór­czą. Zwłaszcza, że zwierz naprawdę ma nadzieję, że wszyscy byli­by dużo bardziej szczęśli­wi gdy­by ser­i­al przes­tał udawać, że nie jest fan fic­tion i zajął się przenosze­niem na ekran wszys­t­kich tropów które pół żartem, pół serio wid­zowie dopisali do ist­niejącego materiału.

tumblr_static__loudly_implied_cannibalism_

Wyobraź­cie sobie Han­ni­bala w wer­sji na Net­flixa czy Hulu. Zero granic. Więcej jedzenia, trupów i jak zwierz mniema nagości

Sce­nar­iusz dru­gi: Nikt nie pode­j­mu­je Han­ni­bala i zosta­je­my z trze­ma zakońc­zony­mi sezon­a­mi. Sam Fuller zapowiadał ich sześć więc jesteśmy gdzieś w środ­ku opowieś­ci i co więcej biorąc pod uwagę, że twór­cy nie mają prawa do postaci z Mil­czenia Owiec – właś­ci­wie Fuller wyko­rzys­tał już praw­ie wszys­tko co miał. Moż­na założyć że trzy sezony to dokład­nie tyle ile potrze­bował na opowiedze­nie tej his­torii z którą zapoz­nal­iśmy się w pier­wszym sezonie – czyli dzi­wnej i niepoko­jącej więzi Willa Gra­hama i Han­ni­bala Lectera. Ich wspól­na his­to­ria właś­ci­wie kończy się na Czer­wonym Smoku więc może­my przyjąć, że w tych trzech sezonach dostaniemy wszys­tkiego czego nam trze­ba. Co więcej – może­my się przes­tać martwić co zro­bi Fuller kiedy skończy mu się możli­wość naw­iązy­wa­nia do znanych nam filmów i seri­ali i wypad­nie połowa zabawy z obser­wowa­nia jak gra tym co my już widzieliśmy gdzie indziej. Inny­mi słowy – ska­sowanie seri­alu po trzec­im sezonie może oznaczać, że zami­ast krę­cić nosem na pog­a­rsza­ją­cy się ser­i­al dostaniemy coś co przy­na­jm­niej ter­az stanowi jakąś całość.

tumblr_nabwaebAqo1ta74tho2_1280

Zwierz nie rozu­mie dlaczego wszys­tkie stac­je nie rzu­ciły się prze­jąć Han­ni­bala i jego fanów

Sce­nar­iusz trze­ci: Fuller i inni twór­cy Han­ni­bala doskonale wiedzieli, że z taki­mi wynika­mi oglą­dal­noś­ci raczej ich ser­i­al nie przetr­wa do czwartego sezonu – w sum­ie patrząc na pier­wsze odcin­ki sezonu trze­ciego, nie wyda­je się by zro­bili cokol­wiek by zain­tere­sować nowych widzów seri­alem, by zacząć wszys­tko od początku itp. Zupełnie nowy wątek sezonu zacznie się dopiero w połowie nadawanych odcinków co znaczy, że ter­az ser­i­al oglą­da­ją tylko ci którzy wró­cili zain­tere­sowani sezonem 2 a jak wiemy dwa pier­wsze odcin­ki były dość rozczarowu­jące dla tych którzy usiedli przed telewiz­orem tylko po to by dowiedzieć się kto właś­ci­wie dożył do sezonu trze­ciego. Sko­ro jed­nak Fuller i inni twór­cy wiedzieli albo mogli pode­jrze­wać że ser­i­al nie przeży­je trze­ciego sezonu to ist­nieje możli­wość, że pozostałe 10 odcinków które zaprezen­tu­je nam stac­ja (sezon ma 13 a 3 już były) domkną opowieść i trze­ci sezon będzie miał zgrab­ne zakończe­nie a nie skończy się jakimś cliffhan­g­erem jak np. sezon 2 (wyobraź­cie sobie co by było gdy­by NBC wtedy zde­cy­dowało się ska­sować ser­i­al!). Inny­mi słowy – być może za kil­ka lat będziemy zachowywali się tak jak­by zawsze miały być tylko trzy sezony.

tumblr_mof4cxuqx11srw9x2o2_1280

Zwierz ma wiz­ję w której Mads Mikkelsen chodzi po pro­du­cen­tach i tak dłu­go na nich wymown­ie patrzy aż ser­i­al zosta­je wznowiony

Sce­nar­iusz czwarty: NBC zori­en­tu­je się, że co praw­da Han­ni­bal nie miał wybit­nej oglą­dal­noś­ci ale za to ma wybit­ny fan­dom. Porażone iloś­cią akcji w internecie zde­cy­du­je się przy­wró­cić ser­i­al, zwłaszcza że zwróć­cie uwagę, że oglą­dal­ność może skoczyć znacznie w drugiej połowie sezonu bo wtedy pojawi się w nim Richard Armitage jako Czer­wony Smok. Taka rola akto­ra który posi­a­da włas­ny fan­dom jest – przy­na­jm­niej zdaniem zwierza – raczej zbaw­i­en­na dla wyników oglą­dal­noś­ci co oznacza, że kto wie ale może NBC jeszcze będzie grzecznie przepraszać. Zwierz przyz­na szcz­erze – raczej sobie tej sytu­acji nie wyobraża ale kto wie. W tym sce­nar­iuszu w czwartym sezonie pojaw­ia się Lee Pace i wszyscy oglą­da­ją Han­ni­bala a inter­net eksplo­du­je. Nieste­ty to najm­niej praw­dopodob­ny scenariusz.

tumblr_inline_mtk7fhLEsx1qgp297

Myśl która pojaw­iła się w głowie nie jed­nego widza po infor­ma­cji o ska­sowa­niu serialu

Sce­nar­iusz pią­ty: Han­ni­bal powró­ci na sezon czwarty i będzie kosz­marnie. Nie to że źle,ale kosz­marnie. Wszyscy będziemy znudzeni, źli i wściek­li. Będziemy przek­li­nać dzień w którym namówiliśmy jakąkol­wiek stację by kon­tyn­uowała kręce­nie Han­ni­bala. Zwierz się trochę naśmiewa ale to wcale nie jest mało praw­dopodob­ne. Nie wiemy jeszcze jaki do koń­ca jest sezon trze­ci. Przy całej zwierza miłoś­ci do seri­alu, nie trud­no dostrzec że chwilowo mamy do czynienia z pro­dukcją co raz bardziej specy­ficzną i miejs­ca­mi nieco przestyl­i­zowaną (choć nadal zwierz ją lubi). Trud­no powiedzieć co będzie dalej ale zawsze ist­nieje możli­wość, że koło czwartego sezonu to już naprawdę nie będzie ten ser­i­al który pokochal­iśmy wcześniej. I choć zawsze miło mieć na ekranie Mad­sa Mikkelse­na i spółkę to może nie powin­niśmy aż tak roz­paczać. W końcu kiedy ostat­nio Bryan Fuller zaszedł tak daleko w kręce­niu jakiegokol­wiek serialu.

Zwierz chce Han­ni­bala wol­nego od narzu­canych przez stac­je ogóln­o­dostęp­ną granic. Idźmy dalej w ten fan fic

Sce­nar­iusz szósty: Han­ni­bal trafia do stacji kuli­narnej. Pod koniec każdego odcin­ka Mads Mikkelsen jeszcze raz powoli pokazu­je jak wykon­ać zjadane na ekranie potrawy, na spec­jal­nej stron­ie inter­ne­towej moż­na znaleźć przepisy i spis dobrych mięs który­mi moż­na zastąpić ludz­inę. Ser­i­al wchodzi w nowy etap kuli­narnej chwały. Wychodzi książ­ka kuchars­ka pod­pisana oczy­wiś­cie przez Han­ni­bala Lectera z najlep­szy­mi przepisa­mi z seri­alu. Wszyscy są szczęśli­wi a poziom ser­wowanych na całym świecie dań szy­bu­je pod niebiosa. Co praw­da ktoś raz na jak­iś czas zwraca uwagę, że taka zabawa może być trochę nies­macz­na ale naprawdę kto by zwracał uwagę na ludzi którzy nie rozu­mieją, jak wiele kuli­narnej wiedzy zna­jdziemy w tym przepysznym serialu.

tumblr_inline_n2hymlGtoH1qgsaaf

A jak nie będzie więcej…

Sce­nar­iusz siód­my : Han­ni­bal wraca na ekrany ale już nie jako ser­i­al poważny czy psy­cho­log­iczny ale jako przeu­rocza kome­dia w której ilekroć Han­ni­bal naw­iązu­je do tego, że kogoś zjadł doby­wa się śmiech z pusz­ki. Wszyscy są zach­wyceni i trud­no się dzi­wić bo nagle okazu­je się, że jest to przeu­roczy dow­cip­ny ser­i­al o prag­ną­cym przy­jaźni i miłoś­ci kani­balu który wszys­tkim próbu­je mniej lub bardziej wprost powiedzieć że je ludzi a nikt go nie słucha. W pią­tym sezonie dosta­je­my odcinek musicalowy gdzie wszyscy śpiewa­ją i stepu­ją. Wid­ow­n­ia sza­le­je. Smu­ta tylko fan­odm Han­ni­bala bo ktoś zabrał im ich najlep­szą zabawę.

tumblr_inline_mpwnr4fg2b1qz4rgp

Powiedzmy sobie szcz­erze, wszyscy ter­az staramy się nie prze­r­o­bić ludzi z NBC na tacos

Sce­nar­iusz ósmy: Kore­ańczy­cy – odpowiedzial­ni doty­chczas za najlep­sze i najbliższe treś­ci seri­alu zwias­tuny pro­dukcji, decy­du­ją się pod­jąć dal­szego kręce­nia seri­alu. Wszys­tko zosta­je utrzy­mane w styl­istyce k‑dramy. Ilość fanów idzie w dziesiąt­ki mil­ionów. Co praw­da nikt do koń­ca nie rozu­mie o co chodzi (poza wiel­bi­ciela­mi k‑dramy) ale na szczęś­cie wyglą­da na to, że Will i Han­ni­bal będą razem. Przy­na­jm­niej przez chwilę.

Fan­ni­bale jak się złożymy będzie nas stać na kole­jny sezon!

Sce­nar­iusz dziewią­ty: Ktoś ori­en­tu­je się, że najwięk­szy prob­lem z Han­ni­balem pole­ga na tym, że to jest ser­i­al telewiz­yjny. Wykła­da kasę i robią film który domy­ka wszys­tkie luźne wąt­ki. Za odwagę i styl­isty­czne pię­kno film jest nomi­nowany do tuz­i­na Oscarów. Wszyscy mówią, że od początku taki był plan.

tumblr_inline_nqhdj6oX1v1r5xsp8_500

Wszys­tko będzie dobrze! Tak sobie pow­tarza zwierz

Sce­nar­iusz dziesią­ty: Sze­fowie stacji NBC zaczy­na­ją nagle znikać. Po pewnym cza­sie wszyscy rozu­mieją że NBC stało się ofi­arą akcji „Eat The Rude”. Han­ni­bal wraca na antenę i nikt więcej nie wspom­i­na o jego ska­sowa­niu. Ser­i­al kończy się po 40 sezonach.

Fuller wcześniej wiedzi­ał że zwierz napisze ten wpis

Jak widzi­cie gdzieś w trak­cie pisa­nia tego wpisu stało się z nim mniej więcej to samo co z seri­alem Han­ni­bal – mimo że początkowo wyglą­dało nor­mal­nie to gdzieś pod koniec sce­nar­iusze zaczęły być nieco bardziej her­me­ty­czne, aż w końcu więcej trze­ba sobie dopowiedzieć niż się widzi. Ale tak serio – zwierz jeszcze nie ogłasza­ł­by żało­by po ska­sowa­niu Han­ni­bala. Han­ni­bal ma coś czego nie miało wiele ska­sowanych seri­ali – dużą, dzi­wną i niesły­chanie odd­aną grupę fanów. Na razie zwierz może wam powiedzieć, że NBC wysyła obsadę Han­ni­bala na Com­ic Con co oznacza, że na pewno fani będą mogli swoim ulu­bionym aktorom i twór­com zapewnić odpowied­nie pożeg­nanie. A może to będzie dobry moment na ogłosze­nie co z Han­ni­balem stało się dalej. W każdym razie jeszcze przez pewien czas może­my się cieszyć z 3 sezonu. I trzy­mać kciu­ki by ktoś się Han­ni­balem zain­tere­sował zan­im trze­ba będzie wyjąć wid­elec i przemówić komuś do rozumu.

Ps: Zwierz pisał ten wpis późno wiec­zorem i miał szcz­erą nadzieję, że w trak­cie pisa­nia nie pojawi się żad­na infor­ma­c­ja doty­czą­ca serialu.

Ps2: Zwierz dostał wczo­raj w zwykłej warsza­wskiej księ­gar­ni językowej jed­ną książek o Bondzie czy­taną przez Ken­netha Branagha. Wszechświat bywa cza­sem taki miły.

15 komentarzy
0

Powiązane wpisy

situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online