Home Aktorzy Duch i głos czyli najsławniejsza aktorka której nie znacie

Duch i głos czyli najsławniejsza aktorka której nie znacie

autor Zwierz
Duch i głos czyli najsławniejsza aktorka której nie znacie

Cza­sem kiedy umiera ktoś ważny dla kina jego imię i nazwisko znane jest wszys­tkim. Częs­to zdarza się tak, że jest znane nielicznym wiel­bi­cielom. Rzad­ko zdarza się jed­nak by odszedł ktoś znany i nawet pop­u­larny. Tylko, że praw­ie nikt tej oso­by nie kojarzy. Wczo­raj umarłam Marni Nixon. Aktor­ka i śpiewacz­ka której głos zna praw­ie każdy wiel­bi­ciel kina i musi­calu. Choć niekoniecznie zda­je sobie z tego sprawę.

Marni Nixon posi­adała niesły­chany dar. Nie nie chodzi o jej czysty piękny sopran pozwala­ją­cy jej śpiewać zarówno prze­bo­je musicalowe jak i arie oper­owe. Przez całe swo­je zawodowe życie Marni zdążyła obskoczyć wszys­tkie dziedziny akty­wnoś­ci od teatru, przez musi­cal, operę do telewiz­ji  (gdzie przez dwadzieś­cia lat prowadz­iła pro­gram dla dzieci) i w końcu kina. Jed­nak dar Marni pole­gał na czymś dużo bardziej skom­p­likowanym. Potrafiła śpiewać tak jak­by nie była sobą – i Hol­ly­wood bezl­i­tośnie to wykorzystało.

marni-nixon

To niesamowite  że moż­na być kluc­zową postacią w tylu pro­dukc­jach i wciąż tak niewiele osób wie o twoim istnieniu

Kiedy do Hol­ly­wood doszła moda na wielkie (i bard­zo dochodowe) ekraniza­c­je Broad­way­ows­kich musi­cali stało się jasne że twór­cy tych filmów muszą połączyć dwa ele­men­ty. Z jed­nej strony, znaleźć ludzi którzy umieją śpiewać z drugiej – nazwiska które przy­ciągną do kina widzów. Niekoniecznie były to zbio­ry wspólne zwłaszcza w przy­pad­ku cza­sów kiedy co praw­da głos dało się popraw­ić i wyczyś­cić ale nie było jeszcze możli­woś­ci stworzenia wys­tępu wokalnego właś­ci­wie od nowa. Twór­cy musi­cali stanęli przed wyzwaniem – czy próbować przenosić na ekrany obsadę z Broad­wayu w nadziei że ludzie i tak przyjdą czy też zatrud­nić gwiazdy które zadeklaru­ją że zaśpiewa­ją albo zgodzą się na dub­bing. Rzecz jas­na Hol­ly­wood będąc sobą wybrało drugą opcję. I tak nar­o­dz­iła się kari­era Marni Nixon, która śpiewała głosem pięknych gwiazd, sama pozosta­jąc w cieniu.

WestSideStory_107Pyxurz

Jeśli chce­cie porów­nać głos Wood i Nixon tu wystar­czy, że klikniecie TUTAJ i TUTAJ

We wspom­nieni­ach aktor­ki wys­tępy w kole­jnych sławnych musi­calach wcale nie wyglą­dały iden­ty­cznie. Deb­o­rah Kerr zatrud­niona do roli w Król i Ja od samego początku wiedzi­ała, że będzie potrze­bowała pomo­cy przy śpiewa­niu. Marni Nixon wspom­i­nała, że potrafiły wspól­nie spędz­ić tydzień nad jed­ną piosenką. Koor­dynowały sposób mówienia, zmi­anę tonu gło­su ze scenicznym gestem. Aktor­ka uczyła się grać do piosenkar­ki, piosenkar­ka śpiewać do aktor­ki. Nixon wspom­i­nała później że żadne lekc­je aktorstwa nie nauczyły ją tyle co właśnie ta pró­ba całkowitego zgra­nia się z inną osobą. W przy­pad­ku Króla i Ja dochodz­ił jeszcze jeden czyn­nik. Stu­dio fil­mowe abso­lut­nie nie chci­ało by ktokol­wiek dowiedzi­ał się, że Kerr nie śpiewa włas­nym głosem. Marni Nixon udała się do związków zawodowych by dowiedzieć się czy rzeczy­wiś­cie moż­na pom­inąć ją w napisach koń­cowych i nie wspom­nieć o jej wys­tępie. Okaza­ło się, że w tam­tych cza­sach stu­dio mało do tego pra­wo, więcej miało pra­wo zagroz­ić aktorce, że w przy­pad­ku gdy komuś powie o swoim udziale przy pro­jek­cie już nigdy więcej nie zna­jdzie pra­cy jako oso­ba pracu­ją­ca przy dub­bin­gu. Marni zgodz­iła się mil­czeć. Wtedy nieoczeki­wanie z pomocą przyszła sama gwiaz­da kina Deb­o­rah Karr. W jed­nym z wywiadów oświad­czyła, że to nie ona śpiewała w musi­calu. Kiedy zden­er­wowana Nixon zadz­woniła do niej mówiąc, że dub­bing jest zapisaną w kon­trak­cie tajem­nicą Kerr miała odpowiedzieć „Ja naprawdę nie muszę wiedzieć co jest w twoim kon­trak­cie”. Obie panie musi­ały się pol­u­bić bo pra­cow­ały razem w kole­jnym filmie Kerr – „Nieza­pom­ni­any Romans”.

image13

Dub­bing miał pozostać tajem­nicą, ale Kerr uznała że świat musi się dowiedzieć kto tak naprawdę śpiewał. 

O ile współpra­ca z Deb­o­rah Kerr układała się znakomi­cie o tyle dub­bing My Fair Lady był nieco bardziej prob­lematy­czny. I to nie za sprawą Nixon. Po niesamow­itym sukce­sie musi­calu na West Endzie wszyscy spodziewali się, że do wer­sji fil­mowej zostanie zatrud­niona młodz­i­ut­ka aktor­ka która zach­wyciła wszys­t­kich w tej roli. Obdar­zona pięknym głosem Julie Andrews. Stu­dio fil­mowe postanow­iło jed­nak postaw­ić na pop­u­larniejszą gwiazdę – Audrey Hep­burn. Andrews była niemiło zaskoc­zona, podob­nie jak wiel­bi­ciele jej tal­en­tu. Z kolei Hep­burn bard­zo zależało na tym by zabłys­nąć swoim głosem. Przez cały czas trwa­nia zdjęć do fil­mu chodz­iła na lekc­je śpiewu i nagry­wała kole­jne wer­sje utworów, po to by przekon­ać pro­du­cen­tów, że ma odpowied­nie umiejęt­noś­ci. Pod­dała się dopiero pod koniec pro­dukcji przyz­na­jąc, że rzeczy­wiś­cie nie da rady i jej głos nie jest wystar­cza­ją­co dobry. Ponoć bard­zo zależało jej na zachowa­niu piosen­ki którą Eliza śpiewa na placu przed Covent Gar­den. Ostate­cznie jed­nak i nią zastą­pi­ono. Kiedy praw­da wyszła na jaw nie brakowało złośli­wych uwag, że wszys­tkiego tego moż­na było uniknąć gdy­by wybra­no aktorkę która umie śpiewać.

Audrey-Hepburn-as-Eliza-Doolittle-in-My-Fair-Lady-1964

Ponown­ie moż­na porów­nać wer­sję nagraną przez Hep­burn i Nixon.

Jak wspom­i­nała Marni Nixon – cza­sem aktorzy mieli niewiel­ki wpływ na to czy ich głos zostanie zastą­pi­ony czy nie. Ponoć tak było w przy­pad­ku Natal­ie Wood, pięknej młodej aktor­ki obsad­zonej w West Side Sto­ry.  Wood bard­zo chci­ała śpiewać sama i co więcej – zdję­cia odbyły się do nagranej przez nią wer­sji utworów (utwory nagry­wa się przed rozpoczę­ciem zdjęć i aktorzy w więk­szoś­ci przy­pad­ków śpiewa­ją do wcześniej nagranego sound­tracku) i dopiero potem zde­cy­dowano się je wszys­tkie wyrzu­cić i zastąpić je głosem Marni. Wood podob­no była wściekła ale nie miała wiele do powiedzenia. W ówczes­nym kinie dub­bin­gowanie aktorów było rzeczy­wiś­cie czymś powszech­nym i trud­no znaleźć musi­cal z tej epo­ki w której aktorzy i aktor­ki nie byli­by dub­bin­gowani przez śpiewaków.

marni-nixon (1)

Twór­cy Dźwięków Muzy­ki dali Marni małą rolę by mogła się pokazać na ekranie

Marni Nixon przez lata była ludziom właś­ci­wie niez­nana z twarzy. Co praw­da wiel­bi­ciele kina wiedzieli, że ist­nieje ale lep­iej znali ją znaw­cy teatru (przez lata związana była z teatra­mi w Chica­go). Chwilę sławy na ekranie dostała w Dźwiękach Muzy­ki. W tym musi­calu z Julie Andrews reżyser spec­jal­nie zatrud­nił Marnie Nixon do roli  jed­nej z zakon­nic po to by móc pokazać ją na ekranie i dać jej choć kil­ka chwil w kinie musicalowym w którym nie musi­ała­by się chować.  To oczy­wiś­cie ostat­ni rozdzi­ał tego samego sporu o My Fair Lady. Co ciekawe – czego sporo osób nie wie – w Dźwiękach Muzy­ki też jest dub­bing. Christo­pher Plum­mer co praw­da nauczył się grać na gitarze a nagra­nia pokazu­ją że miał całkiem ład­ny głos, ale jed­nak niewystar­cza­ją­cy. Tak więc Kap­i­tan Von Trapp nie śpiewa tu włas­nym głosem.

Mulan_027

Kari­era śpiewacz­ki to nie tylko dub­bing aktorek ale też np. wys­tęp w animacjach

Marni Nixon nie śpiewała tylko cud­zych rol. To jej głos słyszy­cie w najsłyn­niejszej piosence z ani­mowanego Kop­ciusz­ka, to ona dub­bin­gowała bab­cię Fa. Jed­nak przede wszys­tkim – udawała się jej sztucz­ka niesły­chana. Ludzie chodzili na Króla i Ja, na West Side Sto­ry czy na My Fair Lady i nie słyszeli, że to ten sam głos. A prze­cież Nixon np. śpiewała też wyższe dźwię­ki samej Marylin Mon­roe w „Mężczyźni Wolą Blon­dyn­ki”. Jakim cud­em nikt się nie zori­en­tował? No właśnie tu ujaw­nia się niesamow­ity tal­ent – nie chodzi bowiem tylko o to by zaśpiewać piosenkę czys­to i poprawnie ale też o to by dziew­czy­na z gorszej dziel­ni­cy Lon­dynu śpiewała inaczej niż Por­to­rykan­ka z Nowego Jorku, a ich głos nie pomylił się z dobrze wyk­sz­tał­coną nauczy­cielką. To właśnie był najwięk­szy tal­ent Marni Nixon – umiejęt­ność dos­tosowa­nia gło­su do osobowoś­ci, sposobu mówienia, nawet pos­tu­ry oso­by odgry­wa­jącej rolę. Dziś kiedy wiemy, że gdzieś tam zmienia się głos łat­wo jest to wyła­pać ale jeśli oglą­da się film po raz pier­wszy – nie sposób zgad­nąć że mamy do czynienia z dub­bingiem. I to jest chy­ba więk­sza sztu­ka niż posi­adanie pięknego głos.

Gentlemen_Prefer_Blondes_Movie_Trailer_Screenshot_(34)

W przy­pad­ku Mon­roe konieczne było dośpiewanie wyższych nut bo głos aktor­ki był za sła­by do wymogów piosenki

Przy­padek Marni Nixon jest najsławniejszym przy­pad­kiem utal­en­towanej śpiewacz­ki która choć stała się istot­nym ele­mentem pro­dukcji musicalowych to była nie znana szer­szej wid­owni. Ale jak zwierz wspom­ni­ał, nie ona jed­na brała udzi­ał w tym pro­ced­erze. Więk­szość waszych ukochanych musi­cali z lat 50 i 60 zaśpiewał zupełnie kto inny niż zna­j­du­je się w spisie ról. To wszys­tko doskon­ali, zupełnie zapom­ni­ani śpiewa­cy którzy stworzyli dla nas kino musicalowe w takim ksz­tał­cie w jakim je znamy. Jed­nocześnie to właśnie od Nixon zaczęły się roz­mowy o tym czy może nie lep­iej przyz­nać się, że  gwiazdy cza­sem wyma­ga­ją pomo­cy. Ostate­cznie jed­nak zde­cy­dowano jeszcze co innego. Zami­ast zaprosić do kina aktorów wys­tępu­ją­cych na sce­nach (przy­na­jm­niej w więk­szoś­ci przy­pad­ków)  po pros­tu pogod­zono się z tym, że aktorzy śred­nio śpiewa­ją. Doskon­ały przykład tego jak Hol­ly­wood potrafi być uparte.

10-17-11_nixon_marni_kt (Campus) Soprano, Marni Nixon speaks to vocal students then has a Q. and A. afterward. Photo by Karen Tapia

Marni przyz­nawała że dub­bing był dla niej sposobem zara­bi­a­nia na życie, głown­ie po to by móc bez przeszkód wys­tępować w teatrze.

Sko­ro wpis jest wywołany przykrą infor­ma­cją o śmier­ci śpiewacz­ki i aktor­ki to zwierz zostawi was z reflek­sją, że do zro­bi­enia jed­nego fil­mu, jed­nego naprawdę dużego fil­mu potrze­ba setek osób. Ostate­cznie czu­je­my się dum­ny jak umiemy wymienić reży­sera i pół obsady. I  nie chodzi o to by wszys­t­kich znać z nazwiska, ale żeby pamię­tać. Film to dzieło zbiorowe. Nie tylko tych których twarze widać na ekranie. Jed­nocześnie nie sposób pozbyć się reflek­sji że Mon­roe, Wood i Hep­burn nie żyją już od daw­na. Ale dopiero wczo­raj odszedł ich głos.

PS: Zwierz w końcu wybiera się na Star Tre­ka. Tyle się dzieje że zupełnie nie miał cza­su chodz­ić do kina i czu­je się jak na odwyku.

6 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online