Home Ogólnie Szafka Czechowa czyli o nowym Star Trek: W nieznane

Szafka Czechowa czyli o nowym Star Trek: W nieznane

autor Zwierz
Szafka Czechowa czyli o nowym Star Trek: W nieznane

Zwierz ma wraże­nie, że na najnowszego Star Tre­ka poszedł jako ostat­ni kiedy już wszyscy albo odsądzili go od czci i wiary albo postaw­ili tezę że jest to najlep­szy film z nowych Star Treków. Zwierz powie szcz­erze że jest gdzieś tak po środ­ku. Rozu­mie zarówno tych którzy fil­mu nie cier­pią jak i tych którzy całkiem dobrze się na nim bawili.

Zaczni­jmy od uwa­gi która przyszła zwier­zowi do głowy zaraz po opuszcze­niu kina. Nowy Star Trek pod wzglę­dem fab­u­larnym i tym jak trak­tu­je swoich bohaterów bardziej przy­pom­i­na  dłu­gi odcinek seri­alu niż pro­dukcję fil­mową. Bohaterów już znamy, pod­sta­wowe prob­le­my są nam przed­staw­ione bard­zo szy­bko – Kirk zas­tanaw­ia się nad opuszcze­niem kap­i­tańskiego most­ka, Spock prag­nie zastąpić starego Spoc­ka jako ambasador, co też oznacza opuszcze­nie Enter­prise. Nie ma tu jakiejś rozwiniętej nar­racji – wszys­tko zosta­je wyłożone dość pros­to i widz będzie równie pros­to (może nawet nieco za rękę) prowad­zony przez kole­jne sce­ny które odnoszą się do dylematów naszych bohaterów. Podob­nie prosty jest sam zrąb fabuły gdzie nasi bohaterowie lecą z mis­ją ratunkową tylko po to by przekon­ać się, że nie o ratunek chodzi – zami­ast bied­nych rozbitków spotka­ją niegodzi­wego Kral­la który rzecz jas­na ma wąty do Fed­er­acji i prag­nie ją zniszczyć za pomocą bard­zo złej broni.

star-trek-beyond-2

To nie jest trud­ny film, moż­na by rzec łopatologiczny

To jak rozwiązy­wane są w tym filmie prob­le­my – od tych małych (jak zlokali­zować resztę zało­gi) po te duże (jak zapo­biec olbrzymiej flotyl­li statków zmierza­jącej ku bazie ludzi) są rozwiązy­wane tak pros­to i szy­bko, że właśnie przy­chodzi nam na myśl odcinek po którym musi wró­cić jakieś sta­tus quo żeby mis­ja mogła być dalej prowad­zona. Przy czym to co najbardziej w tej pro­dukcji den­er­wu­je to kwes­t­ia ekspozy­cji. Wszys­tko co się nam pokazu­je przez pier­wsze pół godziny fil­mu jest dość pros­to, jeśli nie prostacko wyko­rzys­tane potem w fab­ule. Jest to do tego stop­nia kon­sek­went­nie stosowany zabieg, że film nie jest w stanie widza zaskoczyć w żad­nym momen­cie, ponieważ w każdej chwili moż­na powiedzieć który z pokazanych nam wcześniej przed­miotów czy pokazanych umiejęt­noś­ci postaci właśnie się przy­da. Wid­zowie na taki mech­a­nizm różnie reagu­ją. Niek­tórzy uważa­ją to za prze­jaw kon­sek­wencji sce­nar­iusza, zwierz przyz­na szcz­erze, że oso­biś­cie nie przepa­da za tak prowad­zoną nar­racją bo jest ona trochę nud­na i w sum­ie bard­zo czuć że mamy do czynienia z napisanym przez kogoś scenariuszem.

Star Trek Beyond†(2016) Left to right: Sofia Boutella (plays Jaylah) and Simon Pegg (plays Scotty)

Scot­ty dosta­je w tym filmie dużo więcej gra­nia — nie moż­na się oprzeć pokusie by związać to z fak­tem, że przy sce­nar­iuszu majstrował Simon Pegg

Dla zwierza prob­lematy­czny jest też główny zły. Otóż w ogóle najwięk­szym prob­le­mem w fil­mowych Star Trekach jest kon­cen­trowanie się na jed­nym poje­dynczym złym który grozi naszym bohaterom i przy okazji całej galak­tyce, ludzkoś­ci czy czemu tam jeszcze. Taka kon­frontac­ja – tu oglą­dana już po raz trze­ci, zwyk­le musi się skończy w jeden sposób – zły zosta­je poko­nany wcześniej wyłuszcza­jąc dobre­mu jakie są moty­wy jego zbrod­ni. No i tu nieste­ty nie mają sce­narzyś­ci za dużo pola do popisu. Zwyk­le argu­men­tac­ja złego okazu­je się mało przekonu­ją­ca a poza tym – i tak wiemy że zostanie poko­nany bo prze­cież to jest film rozry­wkowy. Zde­cy­dowanie ciekaw­iej wypada­ją kon­flik­ty i prob­le­my, kiedy odpowiedź na to kto jest zły a kto jest dobry nie jest tak jed­noz­nacz­na czy też – nie jest sprowad­zona do jed­nos­t­ki która prag­nie narzu­cić innym swo­je rac­je. Ciekaw­iej jest kiedy ten zły ma część racji (jak Mag­ne­to w X‑menach) lub kiedy okazu­je się że ci źli to może­my być… my (jak casus S.H.I.E.L.D /Hydry w Kap­i­tanie Ameryce). Nieste­ty w Star Trekowej serii zasa­da pozosta­je niezmi­en­na – złym jest bry­tyjs­ki aktor – tu Idris Elba którego potrak­towano mniej więcej tak jak Oscara Isaa­ca w X‑men: Apokalip­sa. I jest mniej więcej jak Apoc­a­lyps równie mało prz­er­aża­ją­cy (ale nie ma fioła na punkcie piramid).

startreksocials

Nowa bohater­ka jest bard­zo faj­na. Tym więk­sza szko­da że w pewnym momen­cie film właś­ci­wie o niej zapomina

To co czyta­cie jest raczej zniechę­ca­jące ale praw­da jest taka, że nowego Star Tre­ka oglą­da się z dużą dozą przy­jem­noś­ci. Jeśli założy­cie – trochę jak zwierz, że macie do czynienia raczej z odcinkiem seri­alu niż z jakimś osob­nym filmem to sporo tego co tu budzi niechęć może ostate­cznie okazać się całkiem znośne. Na pewno dobrze w filmie dzi­ała­ją sce­ny pomiędzy trójką bohaterów Kirkiem, Spock­iem i Bones. To posta­cie które doskonale się zna­ją i już nie trze­ba między nimi od zera budować relacji ale spoko­jnie moż­na dać nam kil­ka scen w których poroz­maw­ia­ją o życiu, śmier­ci itp. Zwłaszcza że film trochę kon­cen­tru­je się na nowych głęb­szych relac­jach pomiędzy Spock­iem i Bones (zwierz już widzi te fan fiki). To sce­ny dobre, bard­zo częs­to zabawne i napisane z odpowied­nim dla Tre­ka poczu­ciem humoru ale też odrobinką sen­ty­men­tal­iz­mu. Dużo więcej dosta­je miejs­ca Scot­ty – nie sposób złośli­wie zwró­cić uwa­gi, że to zapewne skutek tego, że sce­nar­iusz do fil­mu pisał min. Simon Pegg. Jed­nak im więcej scen ze Scot­tym, Kirkiem, Bones czy Spock­iem tym bardziej widz­imy jak sce­nar­iusz nie ma za bard­zo pomysłu na inne – wciąż obec­ne na planie posta­cie. Czechow ma dużo więk­szą rolę niż  w poprzed­nich fil­mach ale właś­ci­wie – ani nie za wiele mówi ani nie ma za bard­zo osobowoś­ci. Uhu­ra i Sulu teo­re­ty­cznie mają tu sporo cza­su by się popisać – bo ich posta­cie zna­j­du­ją się w sytu­acji gdzie to im przy­padła opieka nad załogą, ale w sum­ie mówią niewiele i są zepch­nięte na dru­gi plan. Film nie radzi sobie też za bard­zo z nowy­mi posta­ci­a­mi – wprowadza doskon­ałą bohaterkę – Jay­lah – młodą kos­mitkę, zdol­ną inżynierkę i ogól­nie postać bez której nasi bohaterowie by sobie nie poradzili. Tylko, że jakoś pod koniec fil­mu zupełnie o niej zapom­i­na i ostate­cznie dziew­czy­na lądu­je z połową wątku.

ee6db62c1a880974731adf561035599d4e7e9e24

Zdaniem zwierza w filmie najlepiej wypadł Karl Urban jako wściekły na wszys­t­kich Bones

Nie zmienia to jed­nak fak­tu,  że całość oglą­da się bard­zo przy­jem­nie. Zwierza abso­lut­nie zach­wyciło York­town – nowa baza kos­micz­na Fed­er­acji. To niesamowicie wyglą­da­jące miejsce gdzie żyją przed­staw­iciele prz­eróżnych ras zaś kole­jne odchodzące od wnętrza ramiona stacji przy­pom­i­na­ją osob­ne mias­ta, wszys­tko zaś porusza się w taki sposób że nie moż­na powiedzieć gdzie jest góra a gdzie dół. Wyglą­da to wszys­tko abso­lut­nie przepięknie (zwier­zowi przyszło na myśl składa­jące się mias­to w zwias­tu­nie Dok­to­ra Starange) choć zwierz ma wraże­nie, że ta Fed­er­ac­ja którą poz­nal­iśmy w pier­wszej częś­ci Star Tre­ka nie była­by w stanie zbu­dować czegoś tak wspani­ałego – ogól­nie zwierz ma wraże­nie, że gdzieś tam po drodze dokon­ał się nieco więk­szy skok tech­no­log­iczny niż moż­na by zakładać po tym ile cza­su tak właś­ci­wie upłynęło pomiędzy kole­jny­mi odcinka­mi serii. Zwierz przyz­na też szcz­erze, że bard­zo podoba­ją mu się pier­wsze min­u­ty fil­mu pokazu­jące po pros­tu codzi­enne nudne życie na Enter­prise. Trochę zwier­zowi tego braku­je, bo głównie oglą­damy wydarzenia niezwykłe i odb­ie­ga­jące od tego jak dzi­ała statek floty.

stb-09162rlcjpg-652c31_765w

Trochę to przykre że tak niewiele miała w tym “odcinku” do zagra­nia Uhura

No właśnie oglą­da­jąc nowego Star Tre­ka zwierz nie mógł się pow­strzy­mać by nie pomyśleć o czwartej odsłonie Piratów z Karaibów. Otóż czwarta odsłona fil­mu jak może pamięta­cie dzieje się na wyspie. I jest przez to nud­na bo oglą­damy Piratów głównie po to by obe­jrzeć stat­ki. Trochę tak jest ze Star Trekiem który dzieje się głównie na planecie co nie ma za bard­zo sen­su bo jak idziemy na Star Treak to chce­my sobie obe­jrzeć stat­ki kos­miczne, między inny­mi dlat­ego film robi się bez porów­na­nia ciekawszy kiedy bohaterowie w końcu wraca­ją do przestrzeni kos­micznej. Bo jak­by po to w ogóle ten film oglą­damy- dla bohaterów wal­czą­cych i podróżu­ją­cych przez kos­mos.  Stąd też musi powiedzieć, że  ma wraże­nie iż twór­cy nie do koń­ca zrozu­mieli na czym pole­ga atrak­cyjność Star Tre­ka. Nato­mi­ast sporo w filmie bard­zo związanego z seri­alem ide­al­iz­mu, co aku­rat zwierza cieszy bohaterowie w żad­nym momen­cie nie okazu­ją się cyn­iczni, chęt­nie poświęcą się dla sprawy i stara­ją się postępować zgod­nie z włas­nym kodem moral­nym, co aku­rat do idei Star Tre­ka pasu­je. Aktorsko nie ma tu za wiele do oce­ni­a­nia – widać że aktorzy zna­ją już swoich bohaterów i nie muszą jakoś spec­jal­nie nad nimi pra­cow­ać – wystar­czy że do nich wrócą. Chris Pine nieźle gra zmęcze­nie rolą kap­i­tana, Zachary Quin­to spraw­ia wraże­nie jak­by grał nieco na autopi­locie, na tym tle naprawdę wyróż­nia się Karl Urban którego Bones jest najży­wszą postacią całego fil­mu. Co ciekawe – cały rozd­muchany w medi­ach prob­lem Sulu jako postać homosek­su­al­nej został chy­ba wprowad­zony tylko dlat­ego, że inaczej byśmy tego zupełnie nie zauważyli. Sce­na z jego córeczką i mężem to taka sce­na „mrug­nij a nie zauważysz” a poza tym – jest tak nakrę­cona że równie dobrze moż­na uznać że bohater ode­brał córeczkę z rąk troskli­wego wuj­ka. Co sug­erowało­by, że spec­jal­nie powiedziano o wątku mediom by ludzie wiedzieli jak tą łatwą do prze­gapi­enia scenę inter­pre­tować. Inaczej mogli­by jej nie zauważyć.

Star-Trek-Beyond-Trailer-2-Released

W sum­ie ostate­cznie film najlepiej się sprawdza gdy opowia­da o przy­jaźni trzech facetów

Fil­mowa seria o Star Treku do samego początku budzi mieszane uczu­cia. Wiel­cy fani seri­alu nie są do niej koniecznie pozy­ty­wnie nastaw­ieni, ci którzy zna­ją bohaterów tylko z filmów chy­ba nie są do nich jakoś bard­zo przy­wiązani. Zdaniem zwierza najwięk­szym prob­le­mem zarówno samego fil­mu jak i całej serii jest brak włas­nej tożsamoś­ci. Choć zna­jdziemy liczne naw­iąza­nia do seri­alu ( w tym pięknie odd­any hołd Nimoy­owi) to jed­nak  zde­cy­dowanie nie jest to pro­dukc­ja odd­a­ją­ca atmos­ferę i posta­cie TOS. Z drugiej strony ponieważ ser­i­al ist­nieje i ist­nieją pewne wzorce tych postaci to nigdy nie zbu­dowano ich zupełnie od początku. I tak zarówno ten ostat­ni Star Trek jak i cała seria filmów jest – uku­jmy ter­az nowe określe­nie (bazu­jąc na sce­nie z fil­mu) jak szaf­ka Czechowa. Na samym początku zapowia­da się dużo więcej i ciekawej niż moż­na przy­puszczać, wszak powin­na być jakaś egzo­ty­ka, coś co naprawdę nami ruszy. Ale kiedy się w końcu ją otworzy to w środ­ku jest to samo co gdzie indziej. Niby nic złego ale człowiek spodziewał­by się jakiejś miłej odmi­any. I tak właśnie jest z nowym Star Trekiem, który jakoś nie jest w stanie wyr­wać się na wol­ność i stać się nieza­leżną ser­ią fil­mową z włas­nym duchem. Jest po pros­tu kole­jnym bard­zo podob­nym do innych filmem rozry­wkowym. A szko­da bo Star Trek nie obchodz­ił­by pięćdziesię­ci­ole­cia gdy­by był dokład­nie taki sam jak wszyscy.

Ps: Zwierz jest zda­nia że powin­na pow­stać jakaś spec­jal­na uch­wała zakazu­ją­ca zatrud­ni­a­nia dobrych, przys­to­jnych aktorów a potem skry­wa­nia ich pod toną mak­i­jażu. Serio to powin­no być abso­lut­nie zakazane.

Ps2: Tłu­macz znów tłu­maczył obok fil­mu kiedy bohaterowie zas­tanaw­ia­ją się czy coś jest “piece of clas­si­cal music” dosta­je­my tłu­macze­nie “Czy to jak­iś stan­dard”, które raczej w tym przy­pad­ku psu­je dowcip.

20 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online