Home Ogólnie Nic strasznego, że nie było nas w San Diego czyli Comic Con 2016 w jednym poście

Nic strasznego, że nie było nas w San Diego czyli Comic Con 2016 w jednym poście

autor Zwierz

No i znów minął rok i znów zwierz siedzi i pisze dla was notkę uda­jąc że był w San Diego, choć nie był i tylko siedzi­ał przy kom­put­erze i notował o czym wam napisać. Infor­ma­cji jest dużo ale … nie tak dużo jak by się mogło wydawać. Zwierz zebrał dla was to co wyda­je mu się najważniejsze choć oczy­wiś­cie nie wszys­tko – duże znacze­nie mają tu jego uczu­cia i jego odczu­cia oraz to, że nie na wszys­tko zwraca równą uwagę. Miłej lektury.

Zwias­tun Ligi Spraw­iedli­wych – przez ostat­nich kil­ka lat Com­ic Con był świętem Mar­vela – pod­czas kiedy DC miało opóźnienia wynika­jące z oczeki­wa­nia na Bat­mana V Super­mana, Mar­vel przeskaki­wał kole­j­na fazy. Ale w tym roku role się trochę odwró­ciły. Mar­vel prezen­tował głównie pro­jek­ty telewiz­yjne, DC fil­mowe. Wśród nich znalazł się trail­er Ligi Spraw­iedli­wych i jest to trail­er który wyglą­da ciekaw­ie. Przede wszys­tkim jest zabawny a do tego – coś nam pokazu­je i nie leje się deszcz a bohaterowie nie wsłuchu­ją się w bęb­ny, dzwony i chóry. Oczy­wiś­cie trail­er rozpoczął też roz­mowę o tym czy nowy Flash to Bar­ry Allen którego mogą zaak­cep­tować wiel­bi­ciele seri­alu. Dyskus­ja jest bard­zo gorą­ca, zwier­zowi wer­s­ja z trail­era bard­zo się podo­ba ale szko­da że nie jest to aktor z seri­alu bo w sum­ie, naprawdę doskonale pasu­je. Ogól­nie wyglą­da na to, że Liga Spraw­iedli­wych ma szan­sę być filmem nieco lże­jszym od ostat­nich pro­dukcji DC – co było­by całkiem dobrym posunięciem.

 

Zwias­tun Won­der Woman –  pomysł na film o Super Bohater­ce roz­gry­wa­ją­cy się w cza­sie pier­wszej wojny świa­towej jest całkiem ciekawy choć tak poe­t­y­ka retro w odniesie­niu do jed­nej z postaci w grupie trochę przy­pom­i­na to czym dla Mar­vela był pier­wszy Kap­i­tan Amery­ka. Nie ma w tym nic złego ale zwier­zowi para­lela nasunęła się jakoś automaty­cznie. Drugie sko­jarze­nie doty­czył Małej Syren­ki – przy czym tu woda wyrzu­ca na brzeg Chrisa Pine’a które­mu w kostiu­mach z epo­ki jest bard­zo ład­nie i który swo­bod­nie może grać niebieskooką damę w opałach. Cała resz­ta wyglą­da ciekaw­ie i ponown­ie – dużo bardziej rozry­wkowo niż ostat­nie dwie fil­mowe odsłony Mar­vela. Zwierz jest o Won­der Woman jakoś dzi­wnie spoko­jny – może dlat­ego, że to postać samo­graj jeśli się ją dobrze pokaże a retro bard­zo dobrze współ­gra z komik­sa­mi. Do tego naprawdę postaci nie wyko­rzys­tano w Bat­man V Super­man i najwyższy czas nadro­bić braki.

 

Bat­man Lego Movie – pozosta­jąc jeszcze w świecie DC – swój plakat i rozsz­er­zony trail­er dostał Bat­man Lego i trze­ba powiedzieć że zapowia­da się coś przeu­roczego. Zwłaszcza że fabuła ma doty­czyć Bat­mana i Robi­na. Zwierz musi powiedzieć że w tym jed­nym zwias­tu­nie było więcej zabawnych scen niż w całym kinowym dorobku DC razem wzię­tym. Zwier­zowi strasznie podo­ba  się kwes­t­ia „Bat­man nie żyje w piwni­cy Bruce’a Wayne’a to Wayne żyje na strychu Bat­mana”.  Chcę to mieć na koszulce. Ogól­nie zwierz naprawdę niesamowicie czeka na ten film.  Bo zapowia­da się coś naprawdę zabawnego.

Król Artur – To niesamowite jak w sum­ie niewiele wiado­mo było o tym filmie zan­im pokazano nam trail­er. Tym co pozostawało wielką tajem­nicą był nas­trój i kon­wenc­ja fil­mu. Ter­az kiedy mamy trail­er niekoniecznie wszys­tko wiemy ale wyglą­da na to, że reżyser wró­ci do kilku zabiegów które znamy z innych jego filmów – mamy więc sporo humoru, jakieś ele­men­ty zacz­erp­nięte z fil­mu gang­ster­skiego i nawet walkę na pięś­ci bard­zo przy­pom­i­na­jącą tą z Sher­loc­ka. A do tego sporo wiel­kich scen batal­isty­cznych i w ogóle scen które jak słusznie kil­ka osób zauważyło – wyglą­da­ją tak jak­by Guy Ritchie dostał swo­ją jedyną niepow­tarzal­ną szan­sę nakręce­nia włas­nej Gry o Tron. Opinie są różne ale zwierz czeka niecier­pli­wie – zwłaszcza że w obsadzie jest też Jude Law a Jude zawsze ale to zawsze przy­cią­ga zwierza do fil­mu. Ogól­nie zapowia­da się całkiem ciekaw­ie choć może to być też wiel­ka kaszana. Poczekamy zobaczymy.

 

Fan­tasty­czne zwierzę­ta i jak  je znaleźć – doczekaliśmy się też pier­wszego prawdzi­wego trail­era spin offu czy pre­quela czy fil­mu roz­gry­wa­jącego się w tym samym uni­w­er­sum co Har­ry Pot­ter. Tym razem mamy jed­nak lata dwudzi­este i Stany Zjed­noc­zone. Zdaniem zwierza to fenom­e­nal­ny pomysł bo im dalej od znanych nam miejsc tym więk­sze szanse ma film na stworze­nie włas­nej tożsamoś­ci w ramach ist­niejącego świa­ta. Wybór Eddiego Red­mey­na do głównej roli też wyda­je się strza­łem w dziesiątkę bo to aktor który wyglą­da jak z tego świa­ta, plus wszys­tko w filmie wyda­je się być bard­zo sty­lowe. Czy będzie sukces? Trud­no orzec, filmy z serii o Har­rym Pot­terze postaw­iły poprzeczkę (finan­sową) niezwyk­le wysoko. Z drugiej strony – ekraniza­c­je Pot­tera były śred­ni­mi fil­ma­mi (tak od 4 częś­ci) więc może się to też udzielić Bestiom. Nie mniej zwierz bard­zo czeka na czar­o­dziejów w wyda­niu retro bo brz­mi to jak fenom­e­nal­ny pomysł.

Doc­tor Strange  i fil­mowy Mar­vel – nie był to tylko Com­ic Con DC Mar­vel też coś fil­mowego pokazał i ogłosił. Na Com­ic Con zjechała obsa­da Dok­to­ra Strange’a biorąc pod uwgaę że w jed­nym filmie wys­tępu­je Bene­dict Cum­ber­batch, Til­da Swin­ton i Mads Mikkelsen  czyli mogli­by uczest­niczyć w konkur­sie na obcego który najlepiej uda­je że jest człowiekiem. Zwierz musi powiedzieć, że nowy trail­er Dok­to­ra Strange’a jest doskon­ały tzn. jest naprawdę piękny, choć niekoniecznie zapowia­da film bard­zo świeży. Jed­nocześnie zwierz musi powiedzieć że już ter­az wie, że pójdzie na film pogapić się na Bene­dic­ta w jego nowych szat­ach. Od daw­na pel­eryny nie wyglą­dały tak fenom­e­nal­nie. Mar­vel jed­nocześnie podzielił się nowy­mi infor­ma­c­ja­mi o Guardians of the Galaxy 2 – już wiemy, że ojca głównego bohat­era grać będzie Kurt Rus­sel. Co doskonale pasu­je do charak­teru Strażników Galak­ty­ki. Do tego wiedzieliśmy się, że Cap­i­tan Mar­vel zagra znana z poko­ju Brie Lars­son. Wszyscy piszczą bo aktor­ka wyda­je się ide­al­nie stwor­zona do tej roli. Poza tym już czas na film o super bohaterce.

Skull Island: King Kong – zwierz powie szcz­erze, że zwró­cił uwagę, na ten film tylko i wyłącznie dlat­ego, że wys­tępu­je w nim Tom Hid­dle­ston. Prawdę powiedzi­awszy obec­ność Hid­dle­stona i Brie Lars­son skła­ni­ała zwierza do oce­ny, że może będzie to film nieco mądrze­jszy niż ostat­nie odsłony his­torii King Kon­ga. Nie mniej zwierz musi powiedzieć, że ta nowa odsłona przy­na­jm­niej po trail­erze zapowia­da się bard­zo śred­nio. Ogól­nie bard­zo przy­pom­i­na to zwias­tun Godzili a tamten film choć zwierza całkiem rozbaw­ił to jed­nak nie był pro­dukcją którą chci­ał­by zobaczyć jeszcze raz. Ogól­nie zwierz nie jest szczegól­nie zach­wycony tym co zobaczył. No może się myli. Choć zapowia­da się trochę kaszana.

Star Trek: Dis­cov­ery – o ile w świecie fil­mowym bywało nud­na­wo czy przewidy­wal­nie to dowiedzieliśmy się sporo o seri­alach. Dużo emocji wzbudz­ił teas­er trail­er Sta Tre­ka. Nowy ser­i­al już niedłu­go zagoś­ci na naszych ekranach a tym­cza­sem może­my się kłó­cić czy to będzie dobry ser­i­al czy nie. Jak na razie zobaczyliśmy nowy statek i mogliśmy chy­ba poczuć, że w prze­ci­wieńst­wie do Star Tre­ka J.J Abram­sa czeka nas przy­jemne retro. Zwierz musi powiedzieć że bard­zo prze­biera nóżka­mi bo serio Star Trek i Bryan Fuller to brz­mi jak zestaw ide­al­ny dla zwierza.

Sher­lock – czwarty sezon Sher­loc­ka krę­ci się już od tak daw­na że zwierz musi powiedzieć, że jest trochę zaskoc­zony tym, że wyglą­da na to, że już niedłu­go skończą go krę­cić i nam pokażą. Na pan­elu poświę­conym Sher­lock­owi dowiedzieliśmy się, że nowy sezon będzie mroczniejszy. Zwierz nie wie do koń­ca co o tym myśleć, ale musi powiedzieć, że podobały mu się tłu­maczenia Gatis­sa i Mof­fa­ta którzy mówili, że Sher­lock musi się zmieni­ać i uczyć – zwierz jest zdanie że chęć rozwi­ja­nia i zmieni­a­nia bohat­era jest waż­na. Między inny­mi dlat­ego tak czeka na kole­jne odcin­ki – bo zwierz się przez te kil­ka lat od pre­miery zmienił i chce być Sher­lock też się zmieni­ał. W każdym razie zarówno pan­el jak i trail­er czwartego sezonu zapowia­da coś bard­zo intrygu­jącego. Zwłaszcza że zwierz zawsze usiądzie oglą­dać Bene­dic­ta w swoim cud­ownym płaszczu.

 

Amer­i­can Gods – na ekraniza­cję powieś­ci Neila Gaimana dotkniętej ręką Bryana Fullera czeka naprawdę wielu wiel­bi­cieli powieś­ci ang­iel­skiego pis­arza i tych którzy powieś­ci nie lubią ale za to lubią Fullera i jego sza­loną wyobraźnię. Niewąt­pli­wie jeśli przyjrzy­cie się zwias­tunowi to zapowia­da się ser­i­al intrygu­ją­cy – z doskon­ałą obsadą. Zwierz oso­biś­cie przeczy­tał książkę dość dawno i nawet mu się podobała ale nie zal­iczył­by się do fanów. Co nie zmienia fak­tu, że zawsze z radoś­cią zobaczy na ekranie Emi­ly Brown­ing, Iana McShane czy Petera Stor­mare a to tylko początek długiej listy doskon­ałych aktorów związanych z seri­alem. Zwierz na pewno obe­jrzy i ma nadzieję, że się zach­wyci. Bo bard­zo by chci­ał bo to jest his­to­ria z olbrzymim potenc­jałem. Co w sum­ie moż­na powiedzieć o właś­ci­wie praw­ie każdej his­torii. Inny­mi słowy – zobaczymy.

 

Mar­vel + Net­flix– powiedzmy sobie szcz­erze, to był Com­ic Con zmienionych ról – DC rządz­iło w kinie, Mar­vel rządz­ił w zapowiedzi­ach telewiz­yjnych. Dostal­iśmy pier­wszy zwias­tun Iron Fist – który wyglą­da całkiem ciekaw­ie, choć chy­ba coś takiego już widzieliśmy.  Kulood­porny Luke Cage stał się nagle postacią bard­zo dobrze wpisu­jącą się w prob­le­my współczes­nej Amery­ki. Plus zwierz nadal jest pod wraże­niem jak cud­own­ie gład­ka jest skóra akto­ra wybranego do tej roli.  O ile nowa zapowiedź Defend­ers niekoniecznie kogokol­wiek zdzi­wiła to już jed­noz­nacz­na zapowiedź trze­ciego sezonu Dare­dev­ila – mimo, że Net­flix bard­zo się ostat­nio wzbra­ni­ał przed potwierdze­niem, że dostaniemy sezon trze­ci. Oczy­wiś­cie wszys­tkie te nowoś­ci zafun­du­je nam Net­flix. A sko­ro przy Net­flix­ie jesteśmy – zwierz nie może uwierzyć że ani­mac­ja o Voltron­ie dostała dru­gi sezon. Pier­wszy był tak sła­by, że zwierz był pewien że stac­ja porzu­ci projekt.

A imię jego Legion – jed­nym z najbardziej wyczeki­wanych super bohater­s­kich seri­ali jest Legion – his­to­ria jed­nego z mutan­tów mają­cych w sobie różne osobowoś­ci – w główną role wcieli się Dan Stevens znany z Down­ton Abbey (i doskon­ałego Goś­cia) zaś ser­i­al pokaże stac­ja FX. Zwias­tun zapowia­da istne sza­leńst­wo ale też- coś zde­cy­dowanie mniej stan­dar­d­owego niż pozostałe pro­dukc­je Mar­vela. Dla zain­tere­sowanych – pro­dukc­ja będzie dzi­ała się w świecie alter­naty­wnym do X‑menów fil­mowych więc spoko­jnie może­my odetch­nąć z ulgą – Hugh Jack­man nie wyskoczy nam z pudeł­ka. Zwierz czeka z niecier­pli­woś­cią bo powiedzmy sobie szcz­erze, gdy­by Legion odniósł sukces to w kole­jce stoi całe mnóst­wo fenom­e­nal­nych mutan­tów którym moż­na  było­by poświę­cić nie film a cały ser­i­al. Tak więc trzy­mamy kciuki.

Wśród pozostałych wiado­moś­ci – chy­ba trochę ku zaskocze­niu wszys­t­kich AMC nie ska­sowało Halt and Catch Fire ale przy­wiozło na Com­ic Con now­iutkie zdję­cia z trze­ciej serii, więc już niedłu­go Lee wraca na nasze ekrany. Do tego w Once Upon a Time poz­namy Ala­dy­na i Jas­minę (w tej roli znana z Gala­van­ta Karen Davies). Twór­cy Gry o Tron jak zwyk­le przy­wieźli klip pełen wpadek z planu a Zachary Levi poprowadz­ił kil­ka doskon­ałych rozmów w ramach swo­jej chary­taty­wnej Nerd HQ w tym uroczą roz­mowę z Tomem Hid­dle­stonem. Wiel­bi­ciele Sher­loc­ka koniecznie powin­ni zobaczyć zaś Sher­lock­owy pan­el, zaś prezen­tac­ja Dok­to­ra Strange’a to wiz­ualne piękno.

Zan­im skończymy jeszcze kil­ka fajnych zdjęć z imprezy:

tumblr_oatzvc68b11th3zwno1_1280

Ekipa Sher­loc­ka jak co sezon daje nam trzy słowa w ramach pod­powiedzi do czwartego sezonu

tumblr_oaux78Ux4l1sc0ffqo3_500

Niesamowicie ład­ni ludzie, czyli obsa­da Black Panther

tumblr_oatueyFFjh1r0ecrho1_500

Tro­je kos­mitów uda­ją­cych ludzi plus kilko­ro aktorów czyli obsa­da Dok­to­ra Strange

tumblr_oascg8Lkbn1uorz8zo1_500

Podekscy­towana Won­der Woman czyli Gal Gadot na swoim panelu

Dr. Strange Benedict Cumberbatch Comic-Con 2016 Day 3 - July 23, 2016 – San Diego, CA Photograph by Matthias Clamer

Bene­dict i jego kapelusz

 

13718529_922270887895313_114158343765878674_n

Entuz­jasty­cz­na obsa­da najnowszej odsłony przygód King Konga

13619917_922268067895595_443937442297511551_n

Eddie dwoi się w oczach

tumblr_oatvldfl1u1ui3097o1_1280

Obsa­da Dok­to­ra Strange plus Loki

king-arthur-legend-of-the-sword-poster

Bard­zo emo plakat do najnowszego Króla Artura

13735783_1211035558915337_1757619073098035960_o

Bat­man naresz­cie ujaw­nia sekret­ną tożsamość

tumblr_oatx2tn9G81qj6bp2o1_500

Kiedy Flash poz­nał Dra­co Malfoya

tumblr_oasud6OiGo1sps6weo1_1280

Cap­i­tan Mar­vel mel­du­je się na pokładzie

will-smith-henry-cavill-750x490

W tym roku anon­i­mowym cele­bry­tą chodzą­cym po Com­ic Conie był Hen­ry Cav­ill ale jak wiemy go nikt nigdy nie rozpoz­na­je bez pelerynki

Tegoroczny Com­ic Con wyda­je się nieco mniej zaskaku­ją­cy i obfi­tu­ją­cy w niesamowite i urocze klipy i wiado­moś­ci niż poprzed­nie odsłony. Oczy­wiś­cie zawsze jest John Bor­row­man i jego nie zna­jące lęku cos­playu ale poza tym jeśli chodzi o wiado­moś­ci, pre­miery i mate­ri­ały to w tym roku obyło się bez naprawdę przeło­mowych rzeczy. Być może po tym jak Mar­vel po raz pier­wszy pokazał obsadę Avanger­sów naprawdę trud­no jest prze­bić poziom oczeki­wań. Choć może ta reflek­s­ja wyni­ka z pewnego dys­tan­su bo zwierz z koniecznoś­ci nie mógł śledz­ić Com­ic Conu na żywo, więc coś mogło mu umknąć.  Może być też tak że Com­ic Con zawsze taki był i tylko zwierz się zbla­zował – w końcu trail­er Ligi Spraw­iedli­wych to naprawdę coś. Tylko, że rzeczy podob­ne widzieliśmy już nie jeden raz. W każdym razie nawet takie gadanie nie zmienia fak­tu, że zwierz jak co roku strasznie żału­je, że znów nie było go w San Diego .

Ps: Zwierz musi powiedzieć, że przez lata obser­wowa­nia Com­ic Con tym co najbardziej rzu­ca się w oczy jest ile pan­eli ma już obec­nie pro­fesjon­alne nagranie które moż­na obe­jrzeć w sieci. Szko­da że nie ma tak że za drob­ną opłatą moż­na się zapisać na trans­mis­je wszys­tkiego i nie zas­tanaw­iać się co nas ominęło.

 

23 komentarze
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online