Home Seriale Na wieki wieków rodzina czyli o “Duchach”

Na wieki wieków rodzina czyli o “Duchach”

autor Zwierz
Na wieki wieków rodzina czyli o “Duchach”

Bry­tyjs­ki ser­i­al „Duchy” to jed­no z tych małych cud­ownych odkryć na jakie trafiłam jak­iś czas temu szuka­jąc czegoś przy­jem­nego do oglą­da­nia. Nieste­ty ory­gi­nalne bry­tyjskie „Duchy” nie są do zobaczenia w Polsce. Moż­na za to obe­jrzeć ich amerykańską wer­sję. I zan­im zaczniecie krę­cić nosem — przes­tań­cie, bo amerykańs­ki ser­i­al choć od bry­tyjskiego różny jest na swój włas­ny sposób uroczy i zde­cy­dowanie warto mu dać szansę.

Duchy” to opowieść o dziew­czynie, która dziedz­iczy dom jako ostat­nia żywa przed­staw­iciel­ka dużej rodziny. Przy­jeżdża do domost­wa, w którym mieszka­ją duchy kilku osób, które zmarły w tym domu. Nie są to tylko jej krewni, ale ludzie, którzy rozstali się z życiem na tere­nie posi­adłoś­ci. Znaczy to, że będzie tu przed­staw­iciel jed­nego z plemion, które zamieszki­wały te oko­lice, wik­ing, żołnierz wal­czą­cy w wojnie o niepodległość Stanów Zjed­noc­zonych, jaz­zowa piosenkar­ka, dum­na właś­ci­ciel­ka posi­adłoś­ci, instruk­tor skautów czy biz­nes­men, który pożeg­nał się z życiem na początku wieku. W piwni­cy zaś mieszka­ją duchy tych którzy zmar­li na cholerę, a na pob­lis­kich włoś­ci­ach moż­na spotkać duchy ang­iel­s­kich żołnierzy, którzy tu zginęli.

 

 

Duchy nie są agresy­wne i przez wie­ki żyły sobie w nudzie i spoko­ju, nie dostrze­gane przez niko­go. Ale po tym jak nasza bohater­ka otarła się o śmierć — zysku­je umiejęt­ność widzenia i słyszenia wszys­t­kich mieszkańców posi­adłoś­ci. Co prowadzi do uroczego i zabawnego wątku wspól­nego mieszka­nia pod jed­nym dachem. Bo duchy to w sum­ie cała gru­pa współloka­torów z włas­ny­mi prob­le­ma­mi, marzeni­a­mi i nie rozwiązany­mi sprawa­mi, które trzy­ma­ją ich na zie­mi. Trochę mamy dow­cipu pole­ga­jącego na tym, że duchy wchodzą w inter­akc­je ze światem, trochę na tym, że są kapryśne trochę, że pochodzą z różnych epok. Najwięcej jest jed­nak w seri­alu ciepła, bo nasza bohater­ka (a właś­ci­wie bohaterowie, bo jej mąż choć duchów nie widzi, to jed­nak się z nimi zaprzy­jaź­nia) odna­j­du­je w nich swo­ją prawdzi­wą rodzinę.

 

Od razu powiem — jeśli zna­cie ory­gi­nał to jak w przy­pad­ku każdego remake — początek jest trud­ny — bo człowiek zawsze ma wraże­nie, że prze­r­o­biono coś nieodłącznie bry­tyjskiego na amerykańską kopię. Ale tu uwa­ga — kiedy ser­i­al amerykańs­ki — trochę jak słynne „Biuro” zaczy­na iść we włas­ną stronę (bo ma zde­cy­dowanie więcej odcinków) to zysku­je włas­ną osobowość to robi się zde­cy­dowanie lep­szy. Wiem, sama nie lubię jak ktoś mi pole­ca „przeczekać” kil­ka odcinków ale praw­da jest taka, że te pier­wsze odcin­ki nie są złe, nato­mi­ast im dalej tym lepiej.

 

 

Sam ser­i­al jest bard­zo miłą kome­diową pro­dukcją, która z jed­nej strony opiera się na absur­dach z drugiej — opowia­da o życiu dużej i dość dzi­wnej, ale wciąż rodziny. Bohater­ka i jej mąż nie tylko toleru­ją duchy, ale one same sta­ją się częś­cią tej wspól­no­ty. Każdy z nich ma zresztą swo­ją włas­ną his­torię, którą poz­na­je­my w ury­wkach i częs­to są to opowieś­ci na swój sposób wzrusza­jące. Do tego to też jest ser­i­al, w którym istotne jest to, że bohaterowie dojrze­wa­ją i mówią pewne rzeczy na głos — te których nie byli w stanie powiedzieć jeszcze za życia. Postaci duchów są rozpisane tak, że właś­ci­wie każdy może nas czymś zaskoczyć i każdy ma duże pole do zmi­any i rozwoju.

 

Co więcej — bard­zo podo­ba mi się postaw­ie­nie w cen­trum opowieś­ci młodego małżeńst­wa, które jed­nak nie jest ze sobą w per­ma­nent­nym sporze (co zwyk­le napędza takie his­to­rie) ale wręcz prze­ci­wnie — stanowi przykład udanego sym­pa­ty­cznego związku. Jasne są między nimi kon­flik­ty, ale ser­i­al zna­j­du­je swój komizm gdzie indziej a nie w ciągłym sporze żony i męża. Z resztą nie ukry­wam jakoś przy­padła mi do gus­tu aktors­ka para w głównych rolach (Rose McIv­er znana głównie z iZom­bie i wszys­t­kich filmów o świątecznym księ­ciu i Utkarsh Ambud­kar, którego ja kojarzę z Pitch Per­fect ale gał w wielu innych fil­mach) — mają fajną chemię i łat­wo im kibi­cow­ać. Inna sprawa — wiecie, że nie pamię­tam kiedy ostat­nio widzi­ałam w amerykańskim sit­comie czy nawet filmie — taką mieszaną parę gdzie pochodze­nie i różnice kul­tur­owe nie był­by jakimś ele­mentem fabuły. Dopiero po “Duchach” zdałam sobie sprawę jak rzad­ko się takie pary w pop­kul­turze pojaw­ia­ją po pros­tu jako pary.

 

 

Ponown­ie tym co ser­i­al robi wyjątkowo dobrze to odnosze­nie się do tego jak różną men­tal­ność mają duchy z różnych cza­sów, ale jed­nocześnie — to dla twór­ców seri­alu niezły sposób by wytknąć kil­ka rzeczy z his­torii o których widz być może chci­ał­by zapom­nieć. Zwłaszcza, pojaw­ie­nie się postaci rdzen­nego Amerykan­i­na ład­nie pozwala przy­pom­nieć, że jed­nak nie Anglosasi byli na tej zie­mi pier­wsi. Przy czym — te ele­men­ty są poprowad­zone zgrab­nie i złośli­wie — ale jed­nocześnie nie przysła­ni­a­ją głównej fabuły sku­pi­a­jącej się na bardziej emocjon­al­nym dojrze­wa­niu bohaterów.

 

Duchy” wpada­ją w mój ulu­biony rodzaj pro­dukcji tego typu — takich które po pier­wsze — zna­j­du­ją włas­ny głos (co nie jest trudne, bo jeden sezon bry­tyjskiego seri­alu ma sześć odcinków, pod­czas kiedy amerykańs­ka wer­s­ja ma ich osiem­naś­cie) ale też po pros­tu tworzą przy­jem­ną i ciepłą atmos­ferę. Bard­zo lubię takie seri­ale i cieszę się, że udało się stworzyć taką wer­sję, która moim zdaniem nie konku­ru­je z ory­gi­nałem tylko ist­nieje obok. Zawsze mnie cieszy, kiedy się uda przeła­mać klątwę przenoszenia bry­tyjs­kich seri­ali na amerykańs­ki grunt i mam wraże­nie, że to jest jeden z tych przy­pad­ków (fas­cynu­jące, że kochana przeze mnie „Miran­da” zamieniła się w amerykańskim wyda­niu w niemożeb­nie nudne i niez­abawne „Call me Kat”).

 

 

Cały pier­wszy sezon „Duchów” jest dostęp­ny na Ama­zon Prime Video. Trzy sezony bry­tyjs­kich — cóż tu musi­cie kom­bi­nować, ale pod­powiem że są VPNy a to pro­dukc­ja BBC znaczy że jest w sieci. Moje polece­nie wyni­ka też z tego, że Duchy amerykańskie (które miały jeden sezon w prze­ci­wieńst­wie do bry­tyjskiego który ma już trzy) zostały przedłużone na dru­gi sezon na początku roku więc moż­na oglą­dać bez lęku, że zostaniemy z seri­alem, który spodobał się tylko nam. Dla mnie to zawsze kom­fort, choć tu powiem — nawet sam pier­wszy sezon całkiem daje radę jako zamknię­ta całość.

 

 

Na koniec mam taką reflek­sję, że zbier­ałam się do tych amerykańs­kich „Duchów” bo oczy­wiś­cie — mnóst­wo osób napisało, że nie są tak dobre jak bry­tyjskie. Potem jed­nak okaza­ło się, że jak zwyk­le — głosów które chcą staw­iać jeden ser­i­al przed drugim jest mnóst­wo, pod­czas kiedy sporo osób — do których ja się zal­iczam, są w stanie pomieś­cić w ser­cu ist­nie­nie dwóch seri­ali, opar­tych o ten sam pomysł, ale jed­nak od siebie różnych. Im jestem starsza tym bardziej doce­ni­am remake które próbu­ją się wymyślić jakoś w przyję­tych ramach, bo po co mam oglą­dać dwa razy dokład­nie to samo. I jasne — sama częs­to zada­ję sobie pytanie — po co pow­sta­je jak­iś remake (zwłaszcza na linii UK/US) ale nie uważam by zawsze trze­ba było zniechę­cać do nowej wer­sji tylko dlat­ego, że lubimy starą. Ostate­cznie — i amerykańskie, i bry­tyjskie „Duchy” moż­na obe­jrzeć jed­nocześnie i nawet lep­iej — bo oba seri­ale są bard­zo przyjemne.

0 komentarz
2

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online