Home Ogólnie Dzieci Junga czyli Introwertycy, Ekstrawertycy i Internety.

Dzieci Junga czyli Introwertycy, Ekstrawertycy i Internety.

autor Zwierz

Nie ma bardziej niepoko­jącego zjawiska na świecie niż moment w którym kul­tura pop­u­lar­na prze­j­mu­je poję­cia psy­cho­log­iczne i zaczy­na się  nimi dowol­nie baw­ić. Szy­bko może się okazać że nawet ciekawa kon­cepc­ja psy­cho­log­icz­na zostanie zamieniona w mały kosz­marek. Przyjrzyjmy się Introw­er­tykom i Ekstrawertykom.

Na początek trze­ba zaz­naczyć, że zwierz nie będzie wam opowiadał o teorii psy­cho­log­icznej czy o bada­ni­ach które potwierdza­ją różne cechy osób uznanych za Introw­er­tyków czy Ekstraw­er­tyków. Może­my powiedzieć, że sama teo­ria nie jest wys­sana z pal­ca, że rzeczy­wiś­cie są pewne różnice w funkcjonowa­niu niek­tórych rejonów mózgów obu grup i że ogól­nie takie zjawisko ist­nieje. Prob­lem w tym, że nie do koń­ca wyglą­da tak jak chci­ała­by inter­ne­towa kul­tura pop­u­lar­na. I właśnie tym zjawiskiem zwierz chce się dziś zająć. Głównie dlat­ego, że to w miarę neu­tral­ny tem­at który jed­nak pokazu­je jak częs­to w Internecie czy w społeczeńst­wie zaczy­na­ją dzi­ałać inne poję­cia i mechanizmy.

Bycie introw­er­tykiem stało się kluczem do mówienia o prob­lemach z fobi­a­mi społeczny­mi czy z niechę­cią do narusza­nia czy­je­jś przestrzeni oso­bis­tej. Ale praw­da jest taka, że to nie zawsze wszys­tko wys­tępu­je razem.

Zaczni­jmy od tego, że żyje­my w społeczeńst­wach które w różnym stop­niu nagradza i pięt­nu­je zachowa­nia introw­er­ty­czne i ekstraw­er­ty­czne. W przy­pad­ku wielu miejsc Inter­ne­tu domin­u­ją posty, infor­ma­c­je i blo­gi pochodzące ze Stanów Zjed­noc­zonych. Tam zaś kul­tura nie tylko w pra­cy ale także życia pry­wat­nego bard­zo nagradza bycie ekstraw­er­tykiem. A przy­na­jm­niej – bycie człowiekiem towarzyskim, pop­u­larnym, naw­iązu­ją­cym zna­jo­moś­ci bez więk­szych trud­noś­ci. Zwłaszcza w szkołach pop­u­larność wśród rówieśników uznawana jest za istot­ny ele­ment i częs­to przekła­da się nie tylko na pozy­c­je w grupie ale na osiąg­nię­cia ważne z punk­tu widzenia kari­ery aka­demick­iej.  Ktokol­wiek dotknął amerykańskiej kul­tu­ry czy zajął się nieco bardziej obserwacją społeczną dostrzeże, że pop­u­larność jest tam bard­zo wysoko ceniona. Czy np. w społeczeńst­wie Pol­skim nie jest? Wyda­je się, że w nieco mniejszym stop­niu. Oczy­wiś­cie są to spore gen­er­al­iza­c­je ale może­my przyjąć że spośród wszys­t­kich nastaw­ionych raczej na ekstraw­er­tyków społeczeństw, amerykańskie wyda­je się bardziej opresyjne. Nie oznacza, to że każde społeczeńst­wo nie jest w pewien sposób nastaw­ione na pre­miowanie inter­akcji między­ludz­kich ale w świecie Inter­ne­tu sły­chać taki wyraźny krzyk młodych ludzi — głównie ze Stanów, którzy bard­zo chcieli­by żeby zostaw­ić ich w spokoju.

Ponieważ zna­jdziemy infor­ma­c­je, że Introw­er­ty­cy nie lubią grzecznoś­ciowych rozmów o niczym z wielu tek­stów moż­na wywnioskować, że tylko oni są zdol­ni do głęb­szej reflek­sji nad światem Obrazek z blo­ga: www.savagechicken.com

Ten bunt prze­ci­wko towarzyskoś­ci znalazł swo­je miejsce w Internecie. Jeśli zajrzy­cie do Inter­ne­tu szuka­jąc infor­ma­cji o ekstraw­er­tykach i introw­er­tykach uderzy was o ile więcej treś­ci poświę­conych jest introw­er­sji. Więcej – o ile chęt­niej twór­cy – czy to blogów czy zabawnych obrazków czy komik­sów staw­ia­ją introw­er­tyków poza ekstraw­er­tyka­mi. W tym prostym podziale Introw­er­ty­cy pokazy­wani sią mniej więcej zawsze tak samo jako zasłuchani w siebie ludzie, siedzą­cy z książką, lub zas­tanaw­ia­ją­cy się nad mech­a­niz­ma­mi odpowiedzial­ny­mi za ist­nie­nie świa­ta. Są wyco­fani, kocha­ją spędzać wieczór samot­nie z lap­topem w łóżku i czu­ją się atakowani ze wszys­t­kich stron przez świat który chce ich wyciągnąć  z tego bez­piecznego kokonu. Do tego wszędzie pod­kreśla się, że nie lubią takich grzecznoś­ciowych rozmów o niczym i chęt­nie angażu­ją się w poważne roz­mowy o naturze świa­ta. Nikt nie pisze że są lep­si ale w tym zestaw­ie­niu jas­no wyni­ka, że mało kto ich rozu­mie, mało kto jest w stanie w ogóle zajrzeć do ich wewnętrznego świa­ta, zaś oni sam są zde­cy­dowanie ciekawsi niż się to im przyp­isu­je ale cią­gle zakrzyki­wani przez pewnych siebie ekstrawertyków.

Powiedzmy sobie szcz­erze. Na więk­szosci imprez ludzie woleli by być w domu. Zwłaszcza jeśli to imprezy duże. Obrazek z blo­ga Happymonsters.tumblr.com

O ile zna­jdziecie mnóst­wo stron opisu­ją­cych „typowe prob­le­my introw­er­tyków” to nie zna­jdziecie wielu które poświę­cone są podob­nym prob­le­mom ekstraw­er­tyków. Ci trak­towani są trochę jako taki wyjś­ciowy „nor­mal­ny” członek społeczeńst­wa, który wszędzie czu­je się kom­for­towo, jest obow­iązkowo pewny siebie, jako pier­wszy wskaku­je na imprezie na parki­et  i ogól­nie – nikt nigdy nie staw­ia go w niezręcznej sytu­acji. Inter­net, pokazu­je te dwie cechy jako prze­ci­w­stawne, zna­j­du­jące się trochę w cza­sie ciągłej wal­ki. Choć jed­na jest cią­gle prześlad­owana a dru­ga ma nad nią przewagę. Szy­bko rysu­je się pewien schemat – bycie introw­er­tykiem jest cechą spec­jal­ną, w pewien sposób moral­nie lep­szą, staw­ia człowiek w sytu­acji w której jest niedos­tosowany  i niezrozu­mi­any przez świat. Co więcej — co pewnego zestawu zachowań, właś­ci­wego dla tego typu osobowoś­ci dopisu­je się potem kole­jne. Częs­to nie mające wiele wspól­nego z byciem introw­er­tykiem. Np. lęki społeczne, prob­le­my z samooceną, wąt­pli­woś­ci co do włas­nej wartoś­ci — to wszys­tko może spotkać każdego człowieka, nieza­leżnie od tego czy spotka­nia z ludź­mi są dla niego przy­jemne czy nie. Moż­na być bard­zo pewnym siebie introw­er­tykiem i ekstraw­er­tykiem który co chwilę zada­je sobie pytanie czy ktoś go w ogóle lubi. Podob­nie z prosze­niem o pomoc. To coś co jest zde­cy­dowanie bardziej skom­p­likowane niż prosty podział.

Tak naprawdę osób które nie chcą niko­go widzieć i chcą tylko czy­tać ksiąz­ki jest zde­cy­dowanie mniej niż mówi nam Inter­net. Więk­szość z nas jest mniej więcej po środku.Obrazek z blo­ga introvertdoodles.com

Nie trud­no zauważyć, że w kre­owa­niu tej prostej dychotomii gubi się cała złożoność ludzkiej psy­chi­ki i zachowań społecznych.  Ludzie nie dzielą się na dwa rodza­je, które wykazu­ją dwa bard­zo różne zestawy zachowań i żyją niemalże w różnych świat­ach. To krzy­wdzące dla wszys­t­kich, głównie dlat­ego że jako ludzie jesteśmy po pros­tu bez porów­na­nia bardziej złożony­mi jed­nos­tka­mi. Nieste­ty prosty podzi­ał nie tylko prze­maw­ia do umysłów ludzi ale także daje się doskonale wyko­rzys­tać w Inter­ne­towej psy­chologii. Połowa postów na blo­gach o introw­er­tykach i ekstraw­er­tykach zaw­iera w sobie sekcję namaw­ia­jącą do udzi­ału w kole­jnym inter­ne­towym teś­cie psy­cho­log­icznym który powie ci jakim typem jesteś. Do tego w ład­nie nakreślona w sieci wiz­ja introw­er­tyz­mu  ide­al­nie łączy się z cichym prag­nie­niem więk­szoś­ci nas­to­latków by wszyscy dali im spokój i poz­wo­lili siedzieć przed kom­put­erem tak dłu­go aż przes­taną odróż­ni­ać  dzień od nocy. Jed­nocześnie taki podzi­ał – łat­wo i pros­to moż­na się ziden­ty­fikować z jakąś szer­szą grupą i poczuć się częś­cią więk­szej całoś­ci. Co wszyscy jako ludzie bard­zo lubimy. Doda­jmy do tego jeszcze kon­tekst zawodowy. W internecie moż­na spotkać całkiem sporo skarg że introw­er­tykom trud­niej znaleźć pracę bo gorzej wypada­ją na roz­mowach kwal­i­fika­cyjnych. Jed­nocześnie — w  świecie biz­ne­su nic nie ginie więc już pow­sta­ją książ­ki o tym, że tak naprawdę introw­er­ty­cy są lep­si w pracy.

Bycie introw­er­tykiem nie oznacza od razu że jesteśmy wiel­bi­ciela­mi lit­er­atu­ry którzy kocha­ją sztukę. Obrazek autorstwa Deb­bie Tung z blo­ga whereismybubble.tumblr.com

Do tego gdzieś w tym wszys­tkim gubią się inne cechy każdej jed­nos­t­ki. Moż­na być nieśmi­ałym nieza­leżnie od tego czy lubi się kon­takt z ludź­mi czy też nie. Moż­na lubić spotka­nia w gronie zna­jomych a jed­nocześnie siedzieć cicho w kącie. Moż­na szcz­erze nie cier­pieć zarówno wiel­kich imprez jak i czy­ta­nia książek. Moż­na spoko­jnie zadawać sobie dużo ważnych pytań na tem­at funkcjonowa­nia wszechświa­ta i mieć słabość do tań­ca. Ten log­iczny sposób patrzenia na złożoność ludzkiej osobowoś­ci nie sprzeda­je się dobrze w Internecie. Jak wszys­tkie erraty do prostego widzenia świa­ta. Zresztą sko­ro już przy tym jesteśmy, to sam prosty podzi­ał jest tu w ogóle sprzeczny z pewnym spo­jrze­niem na Introw­er­sję i Ekstraw­er­sję którą należało­by raczej przed­staw­iać jako spek­trum na którego koń­cach jak zwyk­le – jest bard­zo niewiele osób. Nie mniej takiemu spek­trum trud­no nadać nowe kul­tur­owe znacze­nie, trud­no się wokół tego jed­noczyć, zde­cy­dowanie trud­niej narysować dow­cip­ny rysunek czy stworzyć pewną wiz­ję ciągłej opresji czy wal­ki ze światem.

Jeśli ktoś odwoła spotkanie ze zwierzem to zwierz zawsze będzie szczęśli­wy. Obrazek z blo­ga: Lingvistov.com

Ostat­ni­mi cza­sy w Internecie robi kari­erę nowe poję­cie  (z punk­tu widzenia Inter­ne­tu) otóż po wypełnie­niu mil­ionów testów okazu­je się, że dla wielu ludzi sprawa nie jest pros­ta i mio­ta­ją się kimże to mają być. I tu przy­chodzi na pomoc określe­nie ambivert (zwierz nie ma poję­cia jak to będzie po pol­sku ale na pewno jest pol­skie określ­nie) które mówi – że całkiem sporo osób posi­a­da cechy zarówno introw­er­ty­czne i ekstraw­er­ty­czne. Złośli­wość nakazy­wała­by tu chrząknąć coś w sty­lu „kto by pomyślał”, ale praw­da jest taka, że w pop­u­larnym rozu­mie­niu pojęć psy­cho­log­icznych pojaw­ie­nie się tego określe­nia jako trze­ciej możli­woś­ci jest dość ważne. Przede wszys­tkim pozwala wye­lim­i­nować nieco poe­t­ykę kon­flik­tu. Po drugie – całkiem sporo osób, jeśli nie więk­szość, może znaleźć się właśnie w tej grupie. Co pozwala na ciesze­nie się wszys­tki­mi ele­men­ta­mi swo­jego zachowa­nia bez poczu­cia, że coś jest z nami nie tak. Bo praw­da jest taka, że odwołane plany na spotka­nia ze zna­jomy­mi cieszą więk­szość żyją­cych, zwłaszcza jeśli były to plany na spotkanie w środ­ku tygod­nia po pracy.

To jeden z takich obrazków który doskonale pokazu­je, że lubimy się dzielić na dwie grupy i jak dobrze się czu­je­my kiedy jed­na jest lep­sza od drugiej. Obrazek z blo­ga: introvertdoodles

Nieste­ty inter­ne­towa psy­cholo­gia – czy właś­ci­wie psy­cholo­gia pop­u­lar­na jest zjawiskiem które żyje zupełnie włas­nym życiem. Na Tum­blr zna­jdziecie kilka­dziesiąt tysię­cy blogów które powoli prze­chodzą od „lubię siedzieć z książką” do „Jestem introw­er­tykiem, samot­nym w świecie agresy­wnej ekstraw­er­sji”. Co oczy­wiś­cie prowadzi do pomiesza­nia porząd­ków i do sztucznych podzi­ałów, w których ludzie zmuszeni są do zachowywa­nia się zgod­nie ze sche­matem. Tym­cza­sem nieza­leżnie gdzie się jest na skali zachowań cza­sem każde­mu zdarzą się zachowa­nia zupełnie nie zgodne ze sche­matem. Bo tacy już jesteśmy złożeni że nieza­leżnie od schematów może­my się zachowywać inaczej. Nie znaczy to, że samo rozpoz­nanie różnic zachowań jest błędne – raczej że to co się z nim stało w Internecie budzi pewien niepokój, głównie jako kon­strukc­ja kul­tur­owa a nie psy­cho­log­icz­na. Zwłaszcza że podzi­ały sta­ją się coraz bardziej odd­alone od tego co znaczyły pier­wot­nie. Nagle okazu­je się, że twór­czy może być tylko introw­er­tyk, co nie jest prawdą. Pewne ogólne stwierdzenia doty­czące prefer­owanych zachowań zosta­ją pod­nie­sione do abso­lut­nych prawd. Co nieste­ty prowadzi do tego, że poję­cia psy­cho­log­iczne zaczy­na­ją mieć zupełnie inne znaczenia.

Zwierz zapom­ni­ał wam powiedzieć — jeśli jesteś­cie introw­er­tyka­mi musi­cie mieć kota. Obrazek z blo­ga: www.gemmacorrell.com

Ostate­cznie cała sprawa nie jest taka pros­ta. Weźmy zwierza sko­ro już i tak tu jest. Zwierz lubi spotka­nia z ludź­mi, nie boi się ich i częs­to mówi jako pier­wszy z całej grupy. Jed­nocześnie jeśli dacie mu słuchaw­ki i kom­put­er podłąc­zony do Inter­ne­tu to ludzie są mu z natu­ry niepotrzeb­ni. Może spędzać godziny czy dni nie mówiąc do niko­go i czu­je się z tym fan­tasty­cznie. Może też nie dzwonić do rodziny i w ogóle zapom­nieć że kon­takt z bliskim jest potrzeb­ny. Zwierz na pewno nie jest nieśmi­ały. Moż­na powiedzieć, że jego pewność siebie powin­na być wys­taw­iana w muzeach jako przykład niezach­wianego przeko­na­nia o swoich możli­woś­ci­ach. Ale wpuś­cie mnie na imprezę taneczną a spędzę więk­szość cza­su uda­jąc, że jestem najbardziej zapra­cow­aną osobą na świecie – sprawdza­jąc wszys­tkie aplikac­je na moim tele­fonie. Nie da się być najbardziej rozry­wkową osobą na świecie i pisać codzi­en­nie blo­ga przez kil­ka lat. Ale jed­nocześnie cza­sem są tygod­nie kiedy co wieczór zwierz gdzieś bieg­nie. Do tego więk­szość mojego życia zaj­mu­je mi kre­owanie sobie w głowie jakiejś opowieś­ci. Ale jed­nocześnie ta opowieść snu­ta jest w opar­ciu o to co mogłam zaob­ser­wować prze­by­wa­jąc z inny­mi ludźmi.

Zwierza zawsze zas­tanaw­ia ten sposób obra­zowa­nia świa­ta introwe­tyków w których nie ma ludzi którzy nie lubią czy­tać z kotem na kolanach. Tzn. Introwe­tyków którzy nie są fana­mi lit­er­atu­ry. Obrazek z blo­ga: comiques.tumblr.com

Jak sami widzi­cie zwierz jest ide­al­nym przykła­dem – jak bard­zo wiele osób, że jed­noz­naczny podzi­ał doskonale sprawdza się w świecie Inter­ne­tu, memu czy pos­tu ale już nieco gorzej funkcjonu­je w świecie rzeczy­wistym. Oczy­wiś­cie są wśród nas prawdzi­wi ekstraw­er­ty­cy którzy potrze­bu­ją ludzi do życia, inaczej braku­je im szczęś­cia i ekstraw­er­ty­cy którzy być może nie zauważyli by zom­bie apokalip­sy poza tym że naresz­cie jest spokój. Oba typy funkcjonu­ją sobie jed­nak w świecie czu­jąc się cza­sem dobrze, cza­sem źle a cza­sem zupełnie nie na miejs­cu. I tylko w tym przedzi­wnym świecie Inter­net wszys­tko w tym podziale jest jasne, proste i nie wyma­ga­jące dyskusji.

Ps: To nie jest wpis o psy­chologii bo zwierz się na tym nie zna, jest o tym jak funkcjonu­ją pewne poję­cia i podzi­ały w kul­turze. Moż­na to przełożyć na bard­zo wiele innych pojęć.

47 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online