Home Ogólnie Elf, Smerf i Piekarz czyli 10 powodów dla których warto być fanem Lee Pace’a

Elf, Smerf i Piekarz czyli 10 powodów dla których warto być fanem Lee Pace’a

autor Zwierz
Elf, Smerf i Piekarz czyli 10 powodów dla których warto być fanem Lee Pace’a

Wiecie co nie ma sen­su? Prowadze­nie blo­ga jeśli raz na jak­iś czas nie moż­na w pełni dać upus­tu swoim fanowskim uczu­ciom. Zwłaszcza kiedy te uczu­cia są podsy­cane (dziel­nie i codzi­en­nie) przez dobrych zna­jomych. Dziś więc spec­jal­nie dla Rien­na­hera będzie o Lee Pace — zawłaszcza że aktor ma dziś urodziny. Zwierz nauczy was szy­bko jak zostać fanem.

 

To będzie niepoważny wpis z gifami.

Zwierz dłu­go zas­tanaw­iał się jak ująć swo­ją sym­pa­tię do Lee. Teo­re­ty­cznie powinien wrzu­cić sążnisty wpis o jego kari­erze, ale zwierz przyz­na szcz­erze, że nie koniecznie miał na to ochotę. Zwierz podzi­wia zdol­noś­ci Lee, ale przede wszys­tkim jest fanem. Dlat­ego, postanow­ił w krót­kich acz ważnych dziesię­ciu punk­tach wyjaśnić wam dlaczego wy też powin­niś­cie być fanami.

Bo był odważny od debi­u­tu — pier­wszą dużą rolą Lee była trans­gen­derowa dziew­czy­na w filmie Dziew­czy­na żołnierza. Jak sam aktor przyz­nał — to był skok na bard­zo głęboką wodę. Był tuż po skończe­niu studiów, niewiele wiedzi­ał o prob­lemach osób trans­gen­derowych. Może właśnie ten brak doświad­czenia, fakt że nie miał nic do strace­nia pch­nął go do roli. A może — naprawdę dobry i porusza­ją­cy sce­nar­iusz. Jed­no jest pewne — jeśli się nie wie, że ma się przed nosem akto­ra właś­ci­wie debi­u­tu­jącego to moż­na w to nie uwierzyć. Lee jest ład­niejszą kobi­etą niż więk­szość z nas kiedykol­wiek będzie. Ale nie tylko chodzi — jest coś takiego w miękkoś­ci ruchów, mim­ice, sposo­bie porusza­nia się, że właś­ci­wie nigdzie nie widz­imy akto­ra w roli, widz­imy bohaterkę — intere­su­jącą postać którą chce­my lep­iej poz­nać  i której trage­dia nasz też trochę doty­ka. Zwierz lubi dobrze debi­u­tu­ją­cych aktorów. Dają mu poczu­cie, że dobre role czeka­ją na aktorów na każdym etapie kari­ery. Plus zwierz uwiel­bia patrzeć na to zaskocze­nie kiedy młody aktor może po raz pier­wszy naprawdę pokazać na co go stać.

 

Zwierz sobie tak zalot­nie nie umie loków poprawić.

Bo Bryan Fuller ma do niego słabość —  Lee zagrał w dwóch seri­alach Fullera — w Won­der­falls (jeśli nie widzieliś­cie porzuć­cie czy­tanie blo­ga i wróć­cie jak nadro­bi­cie) i w Push­ing Daisies (ponoć mogą wró­cić na antenę). Zwierz uwiel­bia wyobraźnię i twór­c­zość Bryana Fullera ale przede wszys­tkim uwiel­bia jego decyz­je castin­gowe. Wszys­tkie seri­ale Fullera łączyło jed­no — abso­lut­nie doskon­ałe oko do aktorów. Sko­ro więc jeden z ulu­bionych twór­ców seri­alowych zwierza tak bard­zo lubi akto­ra, to chy­ba jest jasne że coś musi być na rzeczy. Poza tym Lee dosta­je u Fullera naprawdę dobre role. Zwierz uwiel­bia Neda z Push­ing Daisies (przy­na­jm­niej z pier­wszego sezonu). Niewiele jest postaci tego typu w kul­turze pop­u­larnej — z jed­nej strony w samym środ­ku wydarzeń,  z drugiej — jed­nak wyco­fany i nie koniecznie umieją­cy poradz­ić sobie w otocze­niu ludzi. Przy czym w prze­ci­wieńst­wem do wszys­t­kich Sher­lock­ów, Ned w wyko­na­niu Lee to chodzą­ca słody­cz  i tros­ka. A także niepewność, neu­roza i poczu­cie dys­tan­su do innych ludzi. No i Ned piecze ciasta.

Ład­nie ustaw­iamy się w kolejce

Bo jest bard­zo ład­ny — wyda­je się wam że to błahy argu­ment? Zwierz nie może  się pow­strzy­mać by nie przy­wołać pewnej aneg­do­ty — otóż na planie Wspani­ałego Dnia pani Pet­te­griew (jeden z ukochanych filmów zwierza — koniecznie musi­cie zobaczyć) Lee błąkał się  po planie, mimo że w danym momen­cie nie grał żad­nej sce­ny. Był w tym swoim błąka­niu się taki ład­ny, że gra­ją­ca jed­ną z głównych ról w filmie Amy Adams nie mogła się skon­cen­trować. Ostate­cznie reżyser wyrzu­cił Lee z planu, żeby swo­ją urodą nie dekon­cen­trował aktor­ki. Ale tak na serio, to uro­da Lee mimo, że ogól­nie warta uwa­gi, przy­czyniła się też do tego, że aktor otrzy­mał rolę elfa w Hob­bi­cie, co z kolei zaowocow­ało jed­ną z najbardziej elfich kreacji w his­torii kine­matografii. Co już zde­cy­dowanie należy docenić. Bez niego trze­cia część Hob­bita była­by bez porów­na­nia mniej zabaw­na (bo tylko jako komedię da się to oglą­dać). Zresztą nie ukry­wa­jmy jego elf na łosiu ukradł fandom.

large_343292

Jak cię w Hol­ly­wood wyrzu­ca­ją z planu za bycie dekon­cen­tru­ją­co ład­nym to jest to jak­iś znak

Bo ma najlep­sze brwi w Hol­ly­wood — jedyną konkuren­tką do tego miana jest Lily Collins i zdaniem zwierza obo­je powin­ni zagrać kiedyś w jed­nym filmie i stoczyć poje­dynek na najlep­sze brwi. Są to też być może jedne z niewielu brwi w Hol­ly­wood które miały włas­ną charak­teryza­cję (w Hob­bi­cie). Ogól­nie brwi Lee moż­na  wiel­bić zupełnie osob­no od samego akto­ra. Może­cie nawet założyć fan­klub i nikt się wam nie będzie dziwił.

To są brwi na miarę Śródziemia

Bo jest jed­nym z najbardziej “kasowych aktorów na świecie” -  tak się złożyło że kil­ka lat temu Lee wskoczył niemal na sam szczyt listy aktorów których zatrud­nie­nie wiąza­ło się z finan­sowym sukce­sem fil­mu. Wszys­tko za sprawą tego, że Lee wys­tąpił w jed­nym roku w Zmierzchu a zaraz potem w Hob­bi­cie. Ter­az jeszcze pojaw­ił się w MCU i w ogóle wyda­je się, że rośnie nam nowy super gwiaz­dor… a właś­ci­wie wręcz prze­ci­wnie bo Lee mimo gwiaz­dorskiej prezencji jest paradok­sal­nie aktorem dru­go­planowym, a może i lekko charak­terysty­cznym (spróbu­j­cie go prze­gapić!). Co jest ciekawym przykła­dem na to, że cza­sem na mniejszych rolach moż­na zbu­dować bard­zo przy­jem­ną (przy­na­jm­niej od strony zysków karierę).

Jeśli nie wspom­n­imy więcej o Zmierzchu może nikt nie zauważy że aktor tam grał

Bo próbu­je wszys­tkiego, więc się myli - Lee przez ostat­nie kil­ka lat pod­jął kil­ka co najm­niej dzi­wnych decyzji w swo­jej kari­erze. Grał w thrillerze i w jeszcze gorszym thrillerze i w filmie na pod­staw­ie kresków­ki o bard­zo dużym psie, czy w kome­di­ach roman­ty­cznych do których gdzieś zgu­bił się sce­nar­iusz. Co oznacza, że jeśli pokocha­cie Lee czeka was cięż­ka przeprawa przez śred­nie tytuły. Ale po pier­wsze — tym bardziej lśnić wam będą te  dobre tytuły (jest ich kil­ka) a po drugie — zawsze może­cie mieć pewność że aktor którego lubi­cie naprawdę stara się zagrać w jed­nym filmie z każdego gatunku, zan­im się zde­cy­du­je, jaki rodzaj pro­dukcji najbardziej mu pasuje.

tumblr_n24lacf3yv1r6k6ano1_500

Lee też jest zaskoc­zony swo­ją obec­noś­cią w filmie z wielkim psem

Bo wybrał Por­to* — słucha­j­cie w ogóle mar­nu­je­cie swój bez­cen­ny czas który moglibyś­cie poświę­cić na oglą­danie Hait and Catch fire. Po obe­jrze­niu tego seri­alu jedyne co będziecie robić to zadawać sobie pytanie jakim cud­em nie jesteś­cie jeszcze fana­mi Lee. Teo­re­ty­cznie mamy tu his­torię o początkach rewolucji kom­put­erów oso­bistych, ale w isto­cie mamy Lee w jed­nej ze swoich najlep­szych ról. Są w filmie sce­ny które trze­ba obe­jrzeć ze dwa razy bo trud­no się skon­cen­trować. Ale tak na serio, to jest to fenom­e­nal­ny ser­i­al z ciekawy­mi — doskonale niejed­noz­naczny­mi posta­ci­a­mi. Zaś Joe  grany przez Lee to być może jed­na z najbardziej bezwzględ­nych a jed­nocześnie fas­cynu­ją­cych postaci jakie ostat­nio widzi­ała telewizja.

* Jak zobaczy­cie ser­i­al to zrozu­miecie dlaczego zwierz jest zakochany w tej linijce.

tumblr_n6ym7dZeS11rpcyd3o3_1280

Serio musi­cie poz­nać Joe McMil­lana. To cud­owny psychopata

Bo jest prz­er­aża­ją­cym smer­fem — w Strażnikach Galak­ty­ki Lee był cały niebies­ki i praw­ie go nie było widać. Jed­nak udało mu się stworzyć nawet ciekawą postać. wszys­tko za sprawą gło­su, bo kiedy Lee mówi to czuć nien­aw­iść i pog­a­rdę do świa­ta. Oczy­wiś­cie wszys­tko zależy od pro­dukcji ale w Strażnikach Galak­ty­ki widz mógł odnieść wraże­nie, że zatrud­niono Lee tylko ze wzglę­du jak pięknie i mrocznie mówi o zemś­cie, zniszcze­niu i władzy nad światem i okoli­ca­mi. Przy czym budz­ić grozę kiedy naprawdę wyglą­da się jak prze­rośnię­ty Smerf albo przy­pakowany Navi nie jest prosto.

lee-pace-guardians

Bycie Mrocznym kos­micznym Smer­fem to jest osiągnięcie

Bo kiedy jest wred­ny, jest naprawdę wred­ny — jeśli zas­tanaw­ial­iś­cie się kiedyś nad tym jak Lee wyćwiczył to swo­je pełne pog­a­rdy spo­jrze­nie do roli Thran­duila to powin­niś­cie zobaczyć Lin­col­na. Lee gra tam tak cud­own­ie odraża­jącą postać i robi to tak per­fek­cyjnie, że bez trudu dostrzeże­my że aktor potrafi grać dumę, pychę i pog­a­rdę bez najm­niejszego trudu. Co cud­own­ie kon­trastu­je z jego cud­owną rolą Neda — gdzie do wred­noś­ci naprawdę jest mu bard­zo daleko. Zwierz zawsze podzi­wia aktorów, którzy umieją dobrze zagrać posta­cie nie tyle złe, co spoglą­da­jące na świat z wyżs­zoś­cią wynika­jącą z ich przeko­na­nia, że są po pros­tu lep­si. To jest postawa trud­na do zagra­nia — być może dlat­ego, że każdy wcześniej czy później poczu­je na sobie spo­jrze­nie takiej jednostki.

Ktoś tu ćwiczy elfa pogardy

Bo takiej garder­o­by jak on nie ma żaden inny aktor - jego stro­je z Hob­bita wystar­czyły­by by uza­sad­nić ten pod­punkt, ale czy widzieliś­cie jego stro­je z The Fall? Człowiek chci­ał­by mieć je wszys­tkie albo przy­na­jm­niej wszys­tkie podzi­wiać z bliska. Oczy­wiś­cie na Lee łat­wo ład­nie szyć bo sza­le­nie wyso­ki, szczupły mężczyz­na bez trudu będzie dobrze wyglą­dał w ciekawym kostiu­mie. Ale nawet w nieszczęs­nym Zmierzchu jego garder­o­ba odb­ie­gała bard­zo na korzyść np. w porów­na­niu z tymi nieszczęs­ny­mi szaroś­ci­a­mi Edwar­da. Ogól­nie jeśli nie bawi was patrze­nie na Lee, patrze­nie na stro­je Lee to dopiero frajda.

Sepc­jal­nie dla was. Gif nad gifami

Punkt Bonu­sowy: Jeden z jego bohaterów jeździ na Łosiu.

 thranduil-elk-bard

Oczy­wiś­cie wpis nie jest na poważnie ale trze­ba przyz­nać, że zwierz bard­zo akto­ra lubi. To jest jed­na z tych kari­er które z jed­nej strony się rozwi­ja­ją (Hob­bit, Guardians, ter­az Halt and Catch Fire) z drugiej — wciąż czu­je się niedosyt. Co więcej Lee, jako klasy­cznie wyszkolony aktor, robi tą kosz­marną rzecz — co jak­iś czas wraca na des­ki teatru. Jak­by nie wiedzi­ał, jak daleko stąd do Nowego Jorku. Jed­no jest pewne — Lee potrafi grać i kiedy trafi mu się dobra rola, lub dobry sce­nar­iusz a najlepiej jed­no i drugie — to nie zawodzi. Zwierz trzy­ma za akto­ra kciu­ki zarówno dlat­ego, że go lubi (przy­na­jm­niej w wywiadach spraw­ia wraże­nie strasznie sym­pa­ty­cznego) ale też dlat­ego, że wszys­tko z nim już widzi­ał i chce więcej. Jeśli jeszcze nie nadro­bil­iś­cie wszys­tkiego w czym grał Lee nie zrozu­miecie. Ale jak widzieliś­cie to zapy­ta­j­cie Rien­na­h­ery jak to jest był na głodzie.

-5b336515-7353-4a97-9204-13ab2b870a95

Na koniec ładne zdję­cie bez powodu

Ps: Zwierz jest dziś w Białym­stoku więc nie da głowy, że jutro będzie not­ka. nie ze wzglę­du na brak Inter­ne­tu w mieś­cie, ale dlat­ego, że zwierz będzie balował.

Ps2: Inter­ne­towy Dzień Życ­zli­woś­ci wypadł wczo­raj wspaniale. Dzięku­ję wam wszys­tkim — mam nadzieję, że trochę wam to popraw­iło humory na początku tygodnia.

Ps3: Dziś jest świa­towy dzień czy­ta­nia Tolkiena. Warto ściągnąć z pół­ki to na co mamy ochotę i zacząć jeszcze raz czy­tać. Nie musi to być Wład­ca Pierś­cieni, może­cie równie dobrze przeczy­tać wstęp do Beowul­fa. Zwierz wie, że jeśli weźmie do ręki Drużynę Pierś­cienia to na pewno zan­im się obe­jrzy znów przeczy­ta całą try­logię. Dlat­ego bez­piecznie sięg­nie po Hobbita.

28 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online