Home Ogólnie Etap 28 czyli zwierz znów leveluje

Etap 28 czyli zwierz znów leveluje

autor Zwierz

Hej

Wiec­zorem zwierz zła­pał się na tym, że co roku od kilku lat robi to samo.  Wstuku­je do Google datę 9.10.1986 i sprawdza co się wtedy dzi­ało na świecie. Czy­ta wiado­moś­ci, które z dzisiejszego punk­tu widzenia nie są szczegól­nie ważne. Wyróż­nia jeden fakt –  musi­cal Upiór w Operze miał swo­ją pre­mierę w Lon­dynie. Poza tym dzień jak co dzień. Skrupu­lat­nie zebrane infor­ma­c­je doty­czą oczy­wiś­cie głównie Stanów. Choć nie tylko – 9 umiera aus­tri­ac­ki reżyser pop­u­larnych filmów, pch­nię­ty nożem przez swo­ją żonę alko­holiczkę. Poza tym spokój.  Jak zwyk­le kiedy dzieją się rzeczy naprawdę ważne. W tym przy­pad­ku rodzi się zwierz. Ten sam zwierz który przez ostat­nie kil­ka lat wyko­rzys­tał swo­je wszys­tkie kreaty­wne pomysły na urodzi­nowe wpisy więc dziś wpis będzie zupełnie nie kreaty­wny. Musi­cie znieść refleksyjnego zwierza. Na całe szczęś­cie nie za częs­to. A ponieważ zwierz ma urodziny to może pisać o czym chce. Więc napisze o tym, że ma urodziny. Logic!

gugiel

  Goo­giel powiedzi­ał zwer­zowi, że to już jego urodziny. Zwierz napisze więc wpis na swo­je urodziny. Nikt mu nie zabroni

Zwierz jak powin­niś­cie już dość dawno zauważyć ma naturę refleksyjną ale też okrut­nie sen­ty­men­tal­ną. Ot na przykład przechadza­jąc się w wig­ilię swoich urodzin po Warsza­w­ie zwierz skrupu­lat­nie liczył wszys­tkie budyn­ki, które pow­stały za jego życia. Jed­nocześnie starał się odkopać z pamię­ci świat zan­im pow­stały.  To zdu­miewa­jące jak bard­zo zmieniło się mias­to zwierza przez te dwadzieś­cia parę lat. Ale nie chodzi jedynie o duże zmi­any. Przez ostat­nich kil­ka lat w okol­i­cy zwierza zmieniło się mnóst­wo rzeczy drob­nych. Drzwi do  bloku rodz­iców zwierza zwykły otwier­ać się  na prawą stronę ale po którymś remon­cie zmieniono kierunek i otwier­a­ją się na lewo. Obdra­pana pokry­ta kole­jny­mi warst­wa­mi far­by ławka została wymieniona na nową z wygod­nym opar­ciem, wydep­tana przez mieszkańców osied­la ścież­ka która zimą pokry­wała się dziesiątka­mi zamarznię­tych kałuż (na których cien­ka warst­wa lodu cud­own­ie pękała pod stopa­mi) została zamieniona w porząd­ny chod­nik. Na uli­cy nieopo­dal gdzie jeszcze za cza­sów kiedy zwierz był w gim­nazjum chodz­iło się po koci­ch łbach pojaw­ił się asfalt. Zwierz przyz­na się wam szcz­erze, że tymi drob­ny­mi zmi­ana­mi liczy czas raz  na jak­iś czas stara­jąc się sobie przy­pom­nieć jak paskudne było boisko jego pod­stawów­ki (zwierz widzi je z okna przy windzie) zan­im położono nową naw­ierzch­nię i jak wesoły był plac zabaw kiedy po pod­wórku bie­gały dzieci i nie zde­mon­towano jeszcze starych met­alowych huśtawek, na których koledzy bra­ta zwierza potrafili się rozhuś­tać aż do poprzecz­ki. Każ­da drob­na zmi­ana w otocze­niu zwierza następowała powoli ale cza­sem kiedy zwierz zda sobie sprawę jak wszys­tko się wokół szy­bko zmienia ma wraże­nie jak­by wszedł do poko­ju w którym poprzestaw­iano meble. Niby ten sam pokój ale zupełnie inny.

Maja Lulek twierdzi że zwier­zowi taki ład­ny tort zro­biła ale się zjadł przed wysyłką

Zwierz lubi się cofać w cza­sie. Robi to nie tylko z okazji urodzin i ma niekiedy wraże­nie, że może to być jakoś związane z jego wyuc­zonym zawo­dem. Ale jed­nocześnie zwierz przy tym całym swoim sen­ty­men­cie do przeszłoś­ci rzad­ko łapie się na myśli o tym, że kiedyś było lep­iej. Wręcz prze­ci­wnie – zwierz należy chy­ba do tych jed­nos­tek, które na każdy kole­jny rok swo­jego życia patrzą z optymizmem. Co się doty­chczas nie udało może się jeszcze udać. Co się nie zdarzyło, może się zdarzyć. Wszys­tko jeszcze raz od nowa, i to jeszcze bardziej niż w Nowym Roku. Tam zaczy­na­ją wszyscy tu zwierz zaczy­na indy­wid­u­al­nie. Zresztą zwierz ma dzi­wne pode­jrze­nie patrząc na ten kończą­cy się właśnie rok swo­jego życia, że był on jed­nym z najlep­szych, jaki się zwier­zowi przy­darzył.  Nie żeby był całkowicie pozbaw­iony mniejszych i więk­szych trosk ale selek­ty­w­na pamięć zwierza wyław­ia tylko to co ostat­nio miłego mu się przy­darzyło. Poza tym czy rok w którym weszło się w posi­adanie dwóch świnek mors­kich może być zły? Ale w tych dni­ach radoś­ci trochę też zasłu­gi was czytel­ników. Z jed­nej strony dlat­ego, że część z was pod­jęła trudne i karkołomne zadanie bycia przy­jaciół­mi zwierza w real­nym życiu. Ale nie tylko dlat­ego – w sum­ie gdy­byś­cie zwierza nie czy­tali, nie przy­darzyło­by mu się w życiu tyle abso­lut­nie fan­tasty­cznych rzeczy, przygód i przeżyć.  Jak­by na to nie patrzeć – jesteś­cie nieco współod­powiedzial­ni za fan­tasty­czny rok życia zwierza. Zwierz wie, że brz­mi to trochę górnolot­nie ale wiecie życie nie jest złe kiedy codzi­en­nie moż­na poroz­maw­iać z ludź­mi i podzielić się z nimi swo­ją pasją. Więcej zwierz jest przeko­nany, że to jest plus minus definic­ja bard­zo dobrego życia. A że świat jest co raz bardziej wirtu­al­ny to fakt, że nie znamy się oso­biś­cie nie jest abso­lut­nie żad­ną przeszkodą.

Padały propozy­c­je imprezy Dalekowej — na wstępie każdy pojaw­ia się z trzepaczką do jajek i przepy­chaczem do rur

Nie wiem czy wiecie ale zwierz nie kończy po raz pier­wszy 28 lat. Zwierz jest bez­nadziejny z matem­aty­ki. Wybit­nie bez­nadziejny. Powiedzmy sobie szcz­erze – łzy wszys­t­kich uczą­cych zwierza matem­atyków nic nie zdzi­ałały- zwierz nie umie liczyć. Zwierz rąb­nął się w zeszłym roku w obliczeni­ach i przeżył jakieś pięć miesię­cy przeko­nany, że ma 28 lat. Może­cie się śmi­ać ale tak było. Dopiero po kilku miesią­cach jego starsza o rok i kil­ka dni koleżan­ka pod­powiedzi­ała mu, że jest abso­lut­nie nie możli­we byśmy nagle obie były w tym samym wieku. Zwierz poczuł się wtedy dość dzi­wnie. Przede wszys­tkim dlat­ego, że przeżył już pół roku mając lat dwadzieś­cia osiem i nie był do koń­ca pewny czy ist­nieje jakaś refun­dac­ja cza­su który przeży­wa się mając lat więcej. Poza tym zawsze jest trochę głu­pio gdy – zbliża­jąc się powoli do trzy­dzi­estego roku życia okazu­je się, że prz­eras­ta nas drob­ne dodawanie. Ale jed­nocześnie dzię­ki swoim wybit­nym brakom w pod­stawach matem­aty­ki zwierz dowiedzi­ał się jeszcze jed­nej rzeczy. Widzi­cie cza­sem może­my deklarować, że jest nam wszys­tko jed­no ile mamy lat. Zwierz może powiedzieć, że na włas­nej skórze sprawdz­ił jak bard­zo wiek jest wynikiem dodawa­nia i jak bard­zo moż­na się w tym ryp­nąć. Z resztą cza­sem jak zwier­zowi wyda­je się, że wiek ma jakiekol­wiek znacze­nie przy­pom­i­na sobie wszys­tkie te kobi­ety które po wojnie popraw­iały sobie wiek w dowodach oso­bistych odbier­a­jąc sobie te lata które straciły. Sko­ro one mogły młod­nieć zwierz może sobie raz na jak­iś czas dorzu­cić lub odjąć rok. Bada­nia naukowe dowiodły, że abso­lut­nie niko­go to nie obchodzi. A jak nie znasz matem­aty­ki możesz mieć tyle lat ile chcesz.

  Brak umiejęt­noś­ci prostego dodawa­nia może się skończyć ciekawym życiowym doświadczeniem

Tu na koniec zwierz powinien coś mądrego napisać korzys­ta­jąc ze swo­jego urodzi­nowego prawa do wygłasza­nia mądroś­ci życiowych. Nieste­ty jedyne co zwier­zowi przy­chodzi do głowy to rada by się urodz­i­na­mi cieszyć. Zwierz widzi wokół siebie mnóst­wo ludzi, którzy mówią, że urodziny to już nie to co kiedyś, że z cza­sem sta­ją się smut­nym przy­pom­nie­niem, że wszys­tko umy­ka. Ale w sum­ie czy to takie straszne w tym potoku umyka­jącego cza­su stanąć sobie raz, przyjąć życzenia, radośnie ode­brać prezen­ty i stać się gwiazdą dnia. W końcu życie jest ciężkie, świat okrut­ny, cza­sy zawsze niespoko­jne, a my właśnie przeżyliśmy rok. No cho­ci­aż­by to warto świę­tować.  W końcu jak wszyscy wiedzą, ludzie się nie starze­ją, ludzie levelują.

Ps: Zwierz radzi wam rzu­cić okiem na prawą szpaltę gdzie pole­ca wam książkę której jest patronem medi­al­nym. Zwierz książkę przeczy­tał (fil­mu jeszcze nie widzi­ał) i bard­zo pole­ca jako miłe czy­tadło. Tu może­cie przeczy­tać fragment

32 komentarze
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online