Home Ogólnie Faceci w czerni powrót do przeszłości.

Faceci w czerni powrót do przeszłości.

autor Zwierz

Uwa­ga pro­dukt może zaw­ier­ać spo­jlery!

Bes­tia była dzisi­aj na 3 częś­ci Facetów w Czerni. Bes­tia bard­zo nie chci­ał iść na ten film, dwie poprzed­nie częś­ci były zdaniem bestii głu­pawe. Dru­ga bardziej niż pier­wsza. A do tego przez­nac­zone raczej dla młod­szego niż bes­tia widza. Jed­nak by spraw­ić przy­jem­ność swo­jej połow­icy bes­tia wybrała się na film , choć nie bez protestów i tylko pod  warunk­iem nie ponoszenia żad­nych opłat.

Po obe­jrze­niu 25 min­ut reklam bes­tia wresz­cie doczekała się fil­mu, i co ciekawe została przy­jem­nie zaskoc­zona, film jest komedią jed­nak nie głu­pawą a raczej sur­re­al­isty­czną, pełną absur­du i z lekką dozą sza­leńst­wa a mimo a może dzię­ki temu naprawdę śmieszną.

Do tego bes­tia jako isto­ta log­icz­na nie przepa­da za podróża­mi w cza­sie  bowiem zazwyczaj są one całkowicie nie log­iczne i psu­ją bestii przy­jem­ność z oglą­da­nia, jed­nak nie w tym wypad­ku w zasadzie wszys­tko było w miarę spójne (oczy­wiś­cie moż­na by się czepi­ać ale nie da się tego zro­bić bez zdradza­nia istot­nej częś­ci fabuły).

Jeśli chodzi o efek­ty spec­jalne to 3d jest całkiem niezłe przy czym dla odmi­any reżyser wys­trzegł wpy­cha­nia wszędzie ogrom­nych wybuchów które w 3d są bard­zo pop­u­larne.  Jest to raczej sub­telne pokazanie możli­woś­ci 3d ale prezen­tu­je się naprawdę nieźle.

Jedyny smut­ny fakt to to jak postarzał się Tom­my Lee Jones, człowiek oglą­da­jąc film nie może uwierzyć ‚że on naprawdę jeszcze żyje.

UWAGA SPOJLER!

PS. Film warto obe­jrzeć dla samego Andego War­chola Który pojaw­ia się na kil­ka chwil. (oczy­wiś­cie tak naprawdę to nie on a aktor gra­ją­cy jego rolę)?

0 komentarz
0

Powiązane wpisy