Home Ogólnie Wiadomości z Przyszłości. Czyli co w trawie piszczy za 50 lat.

Wiadomości z Przyszłości. Czyli co w trawie piszczy za 50 lat.

autor Zwierz

Spec­jal­nie dla was Bes­tia wyko­rzys­tała swo­je konek­sje jakie ma i za poz­wole­niem Góry zajrza­ła do wiado­moś­ci z 28. 06. 2062. Bes­tia pom­inęła wiado­moś­ci jakie dla was  zain­tere­sowanych pop kul­turą mogły by się okazać po pros­tu nudne. Nie będzie się więc rozpisy­wała  o drugiej rewolucji szwedzkiej ani o aferze korup­cyjnej na między­nar­o­dowej stacji na mar­sie. Pominie też wiado­moś­ci z Pol­s­ki jako ‚że są dość przykre — pol­s­ka druży­na hur­nału na traw­ie prze­grała 328 do 42 z Wielką Ordą.  Nie zain­tere­su­ją was pewnie też wiado­moś­ci z giełdy więc pom­inę infor­ma­c­je o fuzji  Coca — Apple co. z BP. Ale za to dam wam pokaźną garść wiado­moś­ci pop kul­tur­al­nych.

 

Kto zgar­nie schedę po Michaelu Jack­sonie?

 W Hadze doszło do spotkanie sied­miu klonów Michael Jack­sona. Dysku­towali o prawach autors­kich do piosenek swego zmarłego pier­wow­zoru. Sprawa jest moc­no dyskusyj­na, najs­tarszy klon Mike One twierdzi ‚że jako pier­wszy ma wyłączne prawa do dzieł ory­gi­nal­nego Michaela. W świ­etle prawa jego zwycięst­wo nie jest  takie pewne.  Jego najwięk­szym prze­ci­wnikiem jest Mike Six stwor­zony przez Disney,a (który jak wiemy kupił od rodziny prawa autorskie do postaci) resz­ta klonów wys­tępu­je jako medi­a­torzy licząc ‚że za opowiedze­nie się po zwycięskiej stron­ie dostaną część “łupu”.

Jed­nak wszys­t­kich zas­zokował wypowiedz chorwack­iego klona Michaela  — Mike Two który stwierdz­ił ‚że dzieła Jack­sona są dobrem pub­licznym i powin­ny należeć do wszys­t­kich ludzi. Panie Two tak nie moż­na to mogą oglą­dać dzieci.

Dr. Who Znowu z nami.

Po 30 let­niej nieobec­noś­ci BBC zde­cy­dowało wznow­ić  nadawanie pop­u­larnego niegdyś seri­alu. W roli dok­to­ra ma zagrać holo­graficznie wygen­erowany obraz Daniela Craige. Ta kon­trow­er­syj­na dla fanów serii decyz­ja spowodowana jest dużą pop­u­larnoś­cią tego akto­ra po jego holo­graficznej roli w remake IV częś­ci Gwiezdych Wojen (jako Han Solo)  

Rozwód stule­cia.

68 let­ni Justin Biber ( znany między inny­mi z roli Sher­loc­ka Holme­sa) roz­wodzi się z Miley Ray Stew­art (She Hulk). Przy­pom­i­namy aktorzy poz­nali się na planie Avangers 7. The Return of the Liv­ing Dead. I mimo ‚że ich posta­cie darzyły się nie nien­aw­iś­cią aktorzy od razu zapałali do siebie miłoś­cią. Przez pon­ad 10 lat stanow­ili przykład udanego i podzi­wianego związku. A ich adop­towane dziecko — Yin chi Wai zostało pier­wszym prezy­den­tem USA nieposi­ada­ją­cym oby­wa­telst­wa.

Czy zakażą wyświ­et­lać Obcego.

Orga­ni­za­c­ja prze­ci­wdzi­ała­nia nien­aw­iś­ci wobec innych potenc­jal­nie przy­jaznych choć jeszcze nieod­kry­tych ras dąży do zakazu wyświ­et­la­nia na tere­nie całej Unii Euroaz­jaty­ck­iej fil­mu Obcy.

Ten film jest niebez­pieczny. Obcy przed­staw­ieni są w nim nie obiek­ty­wnie i tylko z jed­nej strony” twierdzi Jean Andrey rzecznik pra­sowy orga­ni­za­cji.

 W holo które przeglą­dała Bes­tia jest jeszcze kil­ka ciekawych infor­ma­cji ale bez długich tłu­maczeń mogły by dla dzisiejszego czytel­ni­ka okazać się niezrozu­mi­ałe.?

0 komentarz
0

Powiązane wpisy