Home Ogólnie Fangirl wychodzi z szafy czyli zwierz i więcej niż trochę entuzjazmu

Fangirl wychodzi z szafy czyli zwierz i więcej niż trochę entuzjazmu

autor Zwierz

 

Hej

 

Sposób w jaki zwierz doszedł do tego pos­tu jest niezwyk­le skom­p­likowany. Najpierw zwierz przyz­nał się, do posi­ada­nia złotej dziesiąt­ki aktorów których filmy widzi­ał co do jed­nego. Potem Ninedin przyz­nała się ( przy­wołu­jąc też tamten post zwierza) do tego co obe­jrza­ła ostat­nio jedynie ze wzglę­du na gra­ją­cych tam aktorów. Pod jej wpisem rozwinęła się dyskus­ja, która z kolei dała impuls do napisa­nia tego pos­tu. Zwierz stwierdz­ił bowiem, że słowo, które ostat­nio najczęś­ciej pojaw­ia się w jego pop kul­tur­al­nych roz­mowach to kosz­marnie trudne do odmie­nienia o pol­sku — fangirl.

 

 

 Przeży­wanie prawdzi­wych emocji przy lek­turze może prowadz­ić do stanów trud­nych do opanowania

 

Wazon w jed­nym ze swoich komen­tarzy wie­ki temu napisał, że nie przepa­da za określe­niem Fan ponieważ w jak­iś sposób kojarzy mu się z fanatykiem. Cóż dro­gi Wazonie — określe­nie fan­girl też pewnie nie przy­pad­nie ci do gustu,bo fanatyz­mu w tym nawet więcej niż w starym dobrym fanie. Bo bycie fan­girl to dla niek­tórych styl życia, dla innych sposób na uczest­nict­wo w kul­turze pop­u­larnej, a dla jeszcze innych głęboko skry­wana tajem­ni­ca, którą zdradzą w Internecie ale, której nigdy ale to przenigdy nie przeniosą do real­nego świa­ta.  Choć chy­ba już tu należy powiedzieć, że dziś co raz więcej jest fan­girlowych com­ing out­ów ( jeju jakie to zdanie jest nie po polsku).

 

 Cóż nie trze­ba strzec się każdej fan­girl ale jeśli niedaj boże spotka­cie jak­iś wyjątkowo… zaan­gażowany ele­ment lep­iej wyco­fać się powoli nie spuszcza­jąc wzroku

 

Zaczni­jmy od tego, że Wikipedia kłamie twierdząc, że fan­girl to po pros­tu żeńs­ka odmi­ana uczest­ni­ka fan­do­mu. Gdy­by tak było ( przy­na­jm­niej zdaniem zwierza) nie potrzeb­ne było by osob­ne określe­nie, ani też pewnie by nie ist­ni­ała co raz sil­niejsza samoświado­mość tej grupy. Bo nie wystar­czy lubić jakiegoś akto­ra, czy oglą­dać w zaan­gażowa­niu jak­iś ser­i­al by być fan­girl.  Co więc trze­ba zro­bić by przekroczyć tą cienką granicę pomiędzy odrobiną nor­mal­noś­ci a pop kul­tur­al­nym sza­leńst­wem? Najważniejsze wyda­je się zain­west­owanie emocjon­alne w dany obiekt fanowa­nia. Zwierz pisze tu bard­zo ogól­nie bo doświad­cze­nie nauczyło go, że nie ma na świecie takiej rzeczy, której fan­girl nie moż­na by zostać. Oczy­wiś­cie najczęś­ciej obiek­tem uczuć sta­ją się bohaterowie filmów, seri­ali i powieś­ci ale prze­cież taki fan­girl­izm rozle­wa się także na muzykę, kresków­ki, komiksy ich autorów, aktorów, rysown­ików i mnóst­wo innych rzeczy.  Inwest­y­c­ja emocjon­al­na powin­na być na tyle duża by wykracza­ła jedynie poza zwykłe lubi­e­nie czy nie lubi­e­nie. Chodzi o wzbudze­nie w sobie zupełnie real­nych uczuć do zupełnie nie real­nych postaci ( zwierza zakła­da, że wszyscy aktorzy są nie real­ni ponieważ żyją w świecie, do którego zwierz nie ma i nie będzie miał dostępu). Dru­ga sprawa to sposób przeży­wa­nia tych uczuć — o ile w zwykłym świecie moż­na sobie poz­wolić jeszcze na pewien entuz­jazm to w świecie fan­girl nie ma żad­nych bari­er przed okazy­wanie emocji. Płakanie w cza­sie oglą­da­nia odcinków, czy aut­en­ty­cz­na wściekłość gdy wątek ukła­da się inaczej niż tego prag­niemy — to uczu­cia, których nie należy skry­wać, wręcz prze­ci­wnie — okazy­wanie emocji wyda­je się być bard­zo wpisane w bycie fan­girl — im sil­niejsze tym lepiej.

 

 Tak zwierz wie, że ten gif jest świecą­cy i iry­tu­ją­cy. Ale jest przepo­jony właśnie tym z czego skła­da się fanowanie — mnóst­wem nie pow­strzy­manych emocji

 

Ale nie chodzi jedynie na reakcję na przed­staw­iony pro­dukt pop kul­tur­al­ny. Chodzi też o sam schemat jego odbioru. W języku fan­girl zna­jdą się określe­nia takie jak OTP czy Ship ( byna­jm­niej nie oznacza to statku). OTP to skrót od ” One true Par­ing” — w każdej niemal powieś­ci czy filmie moż­na znaleźć dwie posta­cie, o których fan­ki będą przeko­nane, że powin­ny być razem — kwes­t­ia zamysłu sce­narzys­tów, płci postaci, ba nawet uczuć jakie żywią do siebie w książce czy filmie nie ma znaczenia. Z kolei “ship” ( uży­wane jako cza­sown­ik) oznacza wspieranie jakiejś pary ( ponown­ie — wszys­tkie wymienione powyżej przeszkody nie mają znaczenia), życze­nie jej jak najlepiej i  trwanie w nadziei, że wszys­tko się dla niej dobrze skończy. Co więcej okazu­je się, że ten zarez­er­wowany przede wszys­tkim dla postaci fik­cyjnych część fanek przekła­da na oso­by jak najbardziej ist­niejące — co zdaniem zwierza jeszcze dobit­niej pokazu­je, że pomiędzy real­noś­cią postaci a odt­warza­jącego ją akto­ra czy aktor­ki właś­ci­wie nie ma takiej wielkiej różni­cy. Jak zwierz wspom­ni­ał fan­girl lubią emoc­je. Z niez­nanych zwier­zowi przy­czyn tym czym karmią się najczęś­ciej i najchęt­niej jest smutek. Oczy­wiś­cie wszyscy wiemy, że nie ma lep­szego sposobu na przy­wiązanie kogoś do bohat­era niż uczynić jego życie nieszczęśli­wym ale wyda­je się, że dla fan­girl jest to za mało — stąd nie dają­ca się opisać ilość niemal zawsze smut­nych i przygnębi­a­ją­cych fan­fic­tion zarówno pod postacią opowiadań jak i  obrazków, które właś­ci­wie służą tylko temu by nakreślić jeszcze smut­niejszą wiz­ję życia naszego bohat­era.  Ale ponown­ie — bycie fan­girl w jak­iś sposób oznacza chęć w zbudza­nia w sobie smutku, co zwierza zawsze dziwiło.

 

 Zdaniem zwierza ten schemat dobrze odd­a­je nie tylko jak dzi­ała część fan­girl ale także jak ogól­nie ukła­da się część związków między ludzkich

 

W tym momen­cie może­cie dojść do wniosku, że fan­girl to jakieś moc­no stuknięte nas­to­lat­ki, albo kobi­ety, które pomi­mo, iż osiągnęły wiek god­ny zamążpójś­cia wciąż pozosta­ją samotne.  Zwierz nie będzie ukry­wał — taka definic­ja zapewne pasowała by do jakiejś częś­ci przed­staw­icielek różnych fan­domów. Ale właśnie — gdy­by bycie fan­girl miało oznaczać tylko kon­tynu­ację dobrze wszys­tkim znanego dziew­częcego zafas­cynowa­nia aktora­mi czy bohat­era­mi książkowy­mi, które przez lata owocow­ało obkle­janiem ścian plakata­mi ( tu zwierz może nie powinien się wypowiadać biorąc pod uwagę ilość plakatów w jego mieszka­niu) wtedy nie było by o czym pisać. Tym cza­sem co raz częś­ciej określe­nie fan­girl świet­nie pasu­je do kobi­et zde­cy­dowanie wyrosłych z wieku nas­to­let­niego, co więcej posi­ada­ją­cych u swo­jego boku jak najbardziej real­nego męża, a nawet błąka­jące się pod stopa­mi potomst­wo. Nie chodzi bowiem o to by się w przed­mio­cie swo­jego fanowa­nia roman­ty­cznie zakochać — chodzi raczej właśnie o ten opisy­wany przez zwierza wcześniej poziom emocji. Dlaczego by do korzys­ta­nia z pop­kul­tu­ry nie pode­jść z nad­miernym entuz­jazmem? Po co poprzestawać na niko­go nie intere­su­ją­cym stwierdze­niu, że dany film był fajny, dany ser­i­al dobrze zre­al­i­zowany a aktor przys­to­jny sko­ro w Internecie moż­na spoko­jnie wykrzy­czeć, że film spraw­ił iż zalałyśmy się łza­mi, ser­i­al poruszył nas do głębi, a aktor nie jest przys­to­jny tylko bos­ki i jeśli zaraz nie zobaczymy wszys­t­kich jego filmów to się nie poz­bier­amy. Pod tym wzglę­dem moż­na  uznać bycie fan­girl nie za styl życia ale za pewną predys­pozy­cję psy­chiczną do nad­miernego entuz­jaz­mu ( a może do jedynego właś­ci­wego entuzjazmu).

 

   Czy zwierz już wspom­ni­ał, że uznaną między­nar­o­dową siedz­ibą fan­girl jest Tumblr?

 

Jeśli przyjmiemy taką definicję zapewne moż­na wyróżnić kil­ka rodza­jów fanek. Jedne zna­j­du­ją jeden prawdzi­wy obiekt swo­jej pop kul­tur­al­nej miłoś­ci i poświę­ca­ją mu więk­szy kawałek życia. Takie fan­ki potrafią naprawdę wiele — zobaczyć każdy film, pojechać do innego mias­ta ( ba! Do innego kra­ju i zwierz wcale nie wskazu­je pal­cem) na spek­takl, obe­jrzeć dowol­ną ilość mate­ri­ałów video na dany tem­at. Przy czym waż­na tu jest stałość,  i szczere odd­anie. Dru­gi rodzaj fan­girl to takie, które mają kil­ka fan­domów, których członk­ini­a­mi się czu­ją i dzielą pomiędzy nie swój czas równie entuz­jasty­cznie i równie skrupu­lat­nie śledząc ich losy. No i typ trze­ci, który co praw­da charak­teryzu­je się entuz­jazmem ale zupełnym brakiem stałoś­ci — po trzech tygod­ni­ach emocjon­al­nego zawirowa­nia lecą dalej nawet nie oglą­da­jąc się za siebie. Oczy­wiś­cie wszys­tkie te typy moż­na podzielić jeszcze na dwie zasad­nicze i chy­ba najważniejsze kat­e­gorie. Pier­wsza to kat­e­go­ria fan­girl bezkry­ty­cznych ( zwierz chy­ba jed­nak wrzu­cił­by tu przede wszys­tkim fan­ki młod­sze), które po pros­tu przyj­mu­ją, że fanowana przez nie książ­ka, film czy zespół są najlep­sze na świecie co daje im pełny wewnętrzny spokój. Dru­ga kat­e­go­ria — to zdaniem zwierza te prawdzi­we fan­girl, które wiedzą a przy­na­jm­niej są w stanie przyz­nać, ze obiekt ich pop kul­tur­al­nych westch­nień nie jest ide­al­ny ale nic ich to nie obchodzi. Właśnie to przekrocze­nie grani­cy kiedy nas obchodzi czy coś jest świetne czy nie jest granicą pomiędzy lubi­e­niem czegoś a byciem fangirl.

 

Jak już zwierz wspom­ni­ał liczy się przede wszys­tkim entuz­jazm — dużo entuz­jaz­mu — mnóstwo

 

Zapewne zas­tanaw­ia­cie się dlaczego zwierz o tym wszys­tkim pisze. Po pier­wsze dlat­ego, że wyda­je mu się, że w byciu fan­girl zaszła ostat­nio dość spo­ra zmi­ana. Otóż przez dłuższy czas była to akty­wność, którą najsz­erzej pode­j­mowało się w Internecie, w sekre­cie przed prawdzi­wym światem. Dziś jed­nak owe sza­leńcze fas­cy­nac­je co raz częś­ciej zaczęło się artykułować pub­licznie, przyz­nawać się w towarzys­t­wie i wychodz­ić z cienia. Bycie nad­miernie entuz­jasty­cznym wobec wyrobów i twór­ców kul­tu­ry pop­u­larnej powoli przes­ta­je być sprawą wsty­dli­wą. Zdaniem zwierza odpowiada­ją za to dwa zjawiska. Pier­wsze  — i zwierz naprawdę nie chce zabrzmieć sek­sis­towsko — wyda­je się, że  twór­cy kul­tu­ry pop­u­larnej co raz częś­ciej uświadami­a­ją sobie, ze kobi­ety są jej bez porów­na­nia lep­szy­mi odbior­ca­mi niż mężczyźni. Także, a może przede wszys­tkim, pod wzglę­dem komer­cyjnym. Fan­girl­izm jest dro­gi, bo zakła­da, że jak chce się mieć to się ma a właś­ci­wie musi się mieć ( pamię­ta­j­cie o emoc­jach !). Tak więc jaki jest lep­szy sposób na sprzeda­niu wid­zom abso­lut­nie wszys­tkiego niż pod­grze­wanie w nich nad­miernego entuz­jaz­mu? Zwłaszcza, że taka predys­pozy­c­ja i tak wyda­je się cechą wrod­zoną wielu młodych dziewczyn. 

 Tak zwłaszcza w przy­pad­ku młodych dziew­cząt wyda­je się, że fan­girl­izm pozwala uciec od fak­tu, że nigdzie w okol­i­cy nie ma żad­nego absztyfikanta

 

Ale zwierz nie chce być cyn­iczny i sprowadz­ić wszys­tkiego do kasy. Wyda­je się, że rozle­wa­ją­cy się na co raz więk­sze grupy kobi­et nieza­leżny od wieku fan­girl­izm jest też wyrazem pewnego sprze­ci­wu. Sprze­ci­wu wobec co raz bardziej obow­iązkowego sto­ick­iego pode­jś­cia do wyt­worów kul­tu­ry. Dziś wzruszanie się jest passe, płakanie na fil­mach wsty­dli­we, nawet jeśli ktoś się za bard­zo śmieje w kinie to pewnie nie oglą­da nic dobrego. Cza­sopis­ma wypeł­ni­a­ją złe recen­z­je niezad­owolonych kry­tyków, a kiedy zaczy­nasz roz­maw­iać z przy­jaciół­mi o sztuce prędzej coś objadą niż radośnie wych­walą. Nie rzu­camy już artys­tom kwiatów pod stopy, nie zmusza­my do trzech bisów, nie wys­ta­je­my pod balkon­a­mi by nam zaśpiewali. Świat stał się obrzy­dli­wie racjon­al­ny, obiek­ty­wny i wszyscy biorą ter­az pod uwagę takie kosz­marnie nudne i zupełnie nie ważne rzeczy jak kadrowanie, czy oświ­etle­nie. Pod tym wzglę­dem fan­girl to gru­pa, która wraca do korzeni ,  i w jak­iś sposób syg­nal­izu­je, że nie ma co skry­wać emocji, udawać, że nas nie doty­ka to co nas doty­ka, że uczu­cia wzbud­zone przez nie realne posta­cie mogą być równie prawdzi­we co te które wzbudza­ją w nas prawdzi­wi ludzie. Zwierz jakoś nie jest w stanie widzieć w tym  czegoś złego.

 

 

 Bycie fanką jest dro­gie, zwłaszcza, że fan­ka nie ścią­ga, fan­ka kupu­je — WSZYSTKO

 

Na sam koniec zwierz poświę­ci chwilkę na autore­flek­sję. Czy zwierz jest fan­girl? Cóż na pewno posi­a­da odpowied­nią psy­chiczną predys­pozy­cję do bycia nad­miernie entuz­jasty­cznym wobec wszys­tkiego co wyplu­je pop­kul­tura. Jest też zde­cy­dowanie gotowy przeży­wać jak najbardziej prawdzi­we uczu­cia w związku z zupełnie nie prawdzi­wy­mi losa­mi bohaterów. No i wydał więcej niż trochę pieniędzy by zaspokoić swo­ja pasję i cieka­wość. Ale  z drugiej strony zwierz nigdy nie czuł, że fikc­ja to za mało, nigdy nie czy­tał fan fic­tion, nie wyjeżdżał do innego mias­ta czy kra­ju by coś zobaczyć, no i nie przyz­nał się niko­mu do poziomu swo­jego entuz­jaz­mu ( choć ten blog nieco go zdradza) . Wniosek zwierza może być tylko jeden  — zwierz jest fan­girl. Ale pod­miotem jego fanowa­nia nie jest jak­iś tam bohater czy książ­ka ale cała kul­tura pop­u­lar­na.  Zdaniem zwierza to jest zde­cy­dowanie OTP.

 

Tak język fanek jest zde­cy­dowanie skom­p­likowany ale zwierz może wam zdradz­ić, że kiedy fan­girl chce wyraz­ić uczu­cia nie wyza­walne decy­du­je się po pros­tu na ciąg liter asd­fghjk co po pros­tu oznacza — to co czu­ję nie da się wyraz­ić w słowach.

 

Ps: Zwierz przeczy­tał swój wpis jeszcze raz i odnosi wrażanie, że o mnóst­wie rzeczy jed­nak nie napisał . Tak więc czu­j­cie się czytel­ni­cy zaproszeni do dodawa­nia reflek­sji nad prob­le­mem. Albo po pros­tu przeczy­ta­j­cie dyskusję pod wpisem ninedin

Ps2: Pamięta­cie o drugim zwierzu? Tam recen­z­je odcinków seri­ali w tym wyjątkowo wściekły zwierz pisze dlaczego nie podobał mu się i to bard­zo Walen­tynowy odcinek Glee.??

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online