Home Seriale Wszystko jeszcze przed nimi czyli o ostatnim sezonie “Grace i Frankie”

Wszystko jeszcze przed nimi czyli o ostatnim sezonie “Grace i Frankie”

autor Zwierz
Wszystko jeszcze przed nimi czyli o ostatnim sezonie “Grace i Frankie”

Nie ukry­wam — zawsze zna­j­dowałam zabawnym, że najdłuższym seri­alem Net­flixa nie była żad­na z ich dużych sen­sacyjnych pro­dukcji, ani pro­gramów reklam­owanych na każdym rogu ale „Grace i Frankie” — kome­dia o dwóch starszych kobi­etach, które musi­ały się nauczyć żyć razem po tym jak ich mężowie zde­cy­dowali się w końcu szukać szczęś­cia — też razem. Oczy­wiś­cie trud­no nazwać ten ser­i­al nis­zowym — obec­ność w obsadzie Jane Fondy i Lily  Tom­lin od początku gwaran­towała zain­tere­sowanie widzów. Co nie zmienia fak­tu, że przez sie­dem sezonów mogliśmy oglą­dać pro­gram, który cały czas skła­ni­ał nad do reflek­sji — dokąd wiedzie dro­ga Grace i Frankie.

 

Nie ukry­wam — bałam się trochę zakończenia tego seri­alu — nie po to człowiek inwes­t­u­je tyle uczuć i emocji w komedię by potem się­gać dynam­icznie po chus­tecz­ki. Z drugiej strony — całą potęgą seri­alu było banal­i­zowanie pomiędzy rzecza­mi poważny­mi a dow­cip­ny­mi. Ostate­cznie zarówno Grace jak i Frankie wiele musi­ały prze­jść. Nie da się też ukryć, że twór­cy zad­bali o to byśmy nie zapom­nieli, że nawet jeśli człowiek czu­je się mło­do to niekoniecznie zawsze w swo­jej siód­mej czy ósmej dekadzie życia rzeczy­wiś­cie jest w stanie żyć tak jak chci­ał. Cza­sem na drodze stoi rodz­i­na, cza­sem własne ciało. To wszys­tko zawsze czyniło ser­i­al trochę słod­ko gorzkim, co nie zmienia fak­tu, że wcale nie chci­ałam by zakończe­nie było takie real­nie smutne. Ostate­cznie, sko­ro Grace i Frankie tyle na siebie czekały to wydawało się niespraw­iedli­woś­cią, by którakol­wiek z nich miała zostać sama.

 

GRACE & FRANKIE. (L to R) JANE FONDA as GRACE and LILY TOMLIN as FRANKIE in GRACE & FRANKIE. Cr. Suzanne Tenner/NETFLIX © 2022

 

Finałowy sezon — w którym sporo się dzieje, trochę idzie w kierunku tego pyta­nia — czy którakol­wiek z naszych bohaterek poradz­iła­by sobie sama. Po kilku sezonach mniejszych czy więk­szych przeko­marzań, obie doszły bowiem już do tego momen­tu, kiedy wiedzą — są sobie potrzeb­ne — to co je łączy to po pros­tu czys­ta miłość, dzię­ki której są w stanie staw­ić czoła wszys­tkiemu, ale też — co ważne, zawal­czyć o siebie. Bo obie, nieza­leżnie od tego, że jed­na jest nieco sza­lona a dru­ga prze­bo­jowa — nie raz znalazły się w sytu­acji, gdy nie były w swoim życiu najważniejsze. Ten punkt wyjś­cia nie znaczy, że nasze bohater­ki się dow­cip­nie nie posprzecza­ją, czy nie będą miały innych wiz­ji, jak przewieść cały worek leków przez meksykańską granicę, ale pewne rzeczy są już pewne. Choro­by, roz­wody, kłopo­ty z dorosły­mi dzieć­mi — nic im nie stanie na przeszkodzie. No chy­ba, że będzie to przeszko­da ostateczna.

 

I tak ostat­ni sezon zabiera nas trochę na reflek­sję o śmier­ci — i tej włas­nej i oso­by najbliższej. Przyglą­damy się temu co przed śmier­cią moż­na zro­bić czy moż­na się z nią pogodz­ić, i czy może — wiedząc kiedy nade­jdzie człowiek nie czu­je się lep­iej. Nawet jeśli datę zgonu wyz­nacza nie lekarz, ale nieco chao­ty­cz­na wróż­ka. Czy te przewidy­wa­nia się spełnią? Nie chcę nic zdradzać, ale podo­ba mi się kierunek, w którym pos­zli nasi twór­cy w ostat­nim odcinku. Miałam wraże­nie, że mrugnęli do nas widzów, dając nam do zrozu­mienia, że doskonale wiedzą, jak moż­na było­by zakończyć ser­i­al bard­zo real­isty­cznie, ale tego nie chcą. I nie sposób się z nimi nie zgodz­ić — Grace i Frankie nie zasługu­ją na real­izm, zasługu­ją na coś więcej — dokład­nie na taką wiz­ję ich przyszłoś­ci, która od zawsze wydawała się nam oczywista.

 

GRACE & FRANKIE. (L to R) SAM WATERSTON as SOL BERGSTEIN and MARTIN SHEEN as ROBERT HANSON in GRACE & FRANKIE. Cr. Suzanne Tenner/NETFLIX © 2022

 

Jed­nocześnie — mimo pewnego eskapiz­mu, ser­i­al nie zapom­i­na, że mówi o osobach, które powoli zbliża­ją się do koń­ca swo­jego życia czy sprawnoś­ci. By pokazać co bohaterów może czekać dalej korzys­ta­ją z wątku Sola i Rober­ta — gdzie pojaw­ia się zupełnie real­isty­cz­na obawa związana z luka­mi w pamię­ci. Nie wiem, jak jest w waszym przy­pad­ku, ale dla mnie wszys­tkie choro­by związane z zapom­i­naniem, są zawsze straszne — być może dlat­ego, że tak bard­zo polegam na swo­jej pamię­ci. W każdym razie twór­cy pod­chodzą do tego wątku z wyczu­ciem, może nawet z pewną nadzieją, odnośnie do przyszłoś­ci — ale wciąż — nie dając nam zapom­nieć, że cza­sem nie ma prostego „dłu­go i szczęśli­wie”. Przy czym jestem wdz­ięcz­na, za to w którym momen­cie twór­cy ury­wa­ją wątek – pozostaw­ia­jąc nas z pewny­mi przeczu­ci­a­mi, ale nie idąc na łatwiz­nę. Wiele jest pro­dukcji o starszych osobach, które zna­ją tylko jeden sposób zakończenia takich wątków.

 

Nieco byłam zaskoc­zona tym jak twór­cy skończyli wąt­ki dzieci naszej głównej czwór­ki. Zawsze lubiłam to co dzi­ało się w tle, uważałam, że ser­i­al zarysował kil­ka fan­tasty­cznych, trochę pogu­bionych postaci, dorosłych dzieci dwóch zupełnie różnych małżeństw. Jed­nak w tym ostat­nim sezonie miałam poczu­cie, że trochę ser­i­al gna by wszyscy dostali jak­iś przeło­mowy moment, ale w sum­ie przy tych młod­szych ludzi­ach niekoniecznie widzi jakieś ciekawe puen­ty. Jedyne co mi się w tych wątkach naprawdę podobało, to jed­na sce­na, w której Grace i Robert roz­maw­ia­ją z córka­mi i wszyscy ori­en­tu­ją się, że byli straszną rodz­iną, w której każdy nie radz­ił sobie z emoc­ja­mi. Trud­no napisać taką rodzin­ną roz­mowę, żeby była jed­nocześnie szcz­era emocjon­al­nie i zabaw­na a tu wyszło idealnie.

 

GRACE AND FRANKIE — (L to R) Baron Vaughn stars as Bud and Ethan Embry as Coy­ote in episode 1 of GRACE AND FRANKIE, sea­son 7. Cred­it: Ali Goldstein/©NETFLIX 2021

 

Poza tym, cóż – „Grace i Frankie” pozosta­ją niezmi­en­nie – nawet w tym ostat­nim sezonie seri­alem uroc­zo chao­ty­cznym. Takim, który miewa słab­sze i lep­sze momen­ty i odcin­ki, który zawsze z niezwykłą wprawą łączył absurd i rzeczy jak najbardziej życiowe. Dzię­ki dłuższej niż fil­mowa fab­ule (bo ostat­nio filmy o osobach starszych stały się pop­u­larniejsze) udało się trochę wyjść z his­torii o dwóch zabawnych, bo tak różnych od siebie przy­jaciółkach. Ser­i­al zawsze nieźle sobie radz­ił z tymi reflek­s­ja­mi o tym czy współczes­ny świat jest w ogóle dos­tosowany do osób starszych, im dalej w las zadawał też coraz częś­ciej pytanie – ile ma się w życiu do zaryzykowa­nia, kiedy cza­su na błędy jest coraz mniej. A jed­nocześnie – to ostat­nia chwila by nadro­bić to co odkładało się na później i na co się nigdy nie miało odwagi.

 

Ta dro­ga przez kil­ka sezonów seri­alu jest dla mnie niezwyk­le ciekawa. Także dlat­ego, że zmieni­ały się nie tylko postaci, ale też same aktor­ki. W ostat­nim sezonie zobaczy­cie Jane Fondę już w siwych włosach – aktor­ka zde­cy­dowała, że więcej nie będzie ich far­bować. Sama zresztą skutecznie namówiła połowę obsady tego seri­alu, by brała z nią udzi­ał w protes­tach mają­cych zmusić władze do dzi­ałań prze­ci­wko zmi­anom kli­maty­cznym. Niemal pół obsady tego seri­alu, łącze­nie z samą Jane ma zdję­cia w kaj­dankach. Mam wraże­nie, że dzię­ki tej pro­dukcji wszyscy mieli trochę dobry moment swo­jego życia. Jest to dla mnie też jakieś wspom­nie­nie po tym jak Net­flix bard­zo starał się pokazy­wać rzeczy, którym zielonego światła nie dało­by wiele ogóln­o­dostęp­nych telewiz­ji. Bo to nie jest ser­i­al o młodych ludzi­ach, choć spoko­jnie może trafi­ać do młodych (im szy­b­ciej człowiek się przekona, że nigdy do koń­ca życia nie oga­r­nie tym lep­iej dla niego). Nie mogę się pozbyć przeczu­cia, że dziś ten ser­i­al może i by pow­stał, ale nie dostał­by tylu sezonów na przeprowadze­nie swo­jej opowieści.

 

GRACE & FRANKIE. (L to R) BROOKLYN DECKER as MALLORY, JOSH COOKE as DAN and JUNE DIANE RAPHAEL as BRIANNA in GRACE & FRANKIE. Cr. Cour­tesy of Netflix/NETFLIX © 2022

 

Najbardziej wzrusza­jącą sceną tego ostat­niego sezonu, był dla mnie moment, w którym Grace i Frankie patrzą na obraz, który ma je przed­staw­iać. Tak jak widzi i zawsze widzi­ała je Frankie. I rzeczy­wiś­cie obie tam są dokład­nie takie jakie się widzą i takie jak zawsze były. Wtedy kiedy porzu­cali je mężowie, kiedy się kłó­ciły, zakładały kole­jne biz­nesy, zakochi­wały się, bały i prze­my­cały dra­gi przez granicę z Meksykiem.  Kiedy patrzy się na tą scenę człowiek bard­zo szy­bko rozu­mie cały ser­i­al, rozu­mie te ciągłe mocow­anie się z włas­nym życiem i ciałem, z rzeczy­wis­toś­cią starzenia się i umiera­nia. Bo na obra­zie są dwie kobi­ety, ale wcale nie są stare. Tak jak­by wiek był tylko przykry­wką skry­wa­jącą dwie zupełnie młode kobi­ety, które wciąż szuka­ją swo­jego miejs­ca w świecie, popeł­ni­a­ją błędy, i chcą czegoś więcej i więcej, nawet jeśli dokład­nie nie wiedzą czego.

0 komentarz
8

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online