Home Ogólnie Grecy trzymają się mocno czyli zwierz recenzuje Moje Wielkie Greckie Wesele 2

Grecy trzymają się mocno czyli zwierz recenzuje Moje Wielkie Greckie Wesele 2

autor Zwierz
Grecy trzymają się mocno czyli zwierz recenzuje Moje Wielkie Greckie Wesele 2

Zwierz nigdy nie czu­je upły­wu cza­su tak bard­zo jak wtedy kiedy okazu­je się, ze film który był przed chwilą w kinach w isto­cie wyświ­et­lano kilka­naś­cie lat temu. Mowa o Moim Wielkim Greckim Weselu, zwierz był przeko­nany, że film ma 5 czy 7 lat a tu okaza­ło się, że ma 14. Strasznie dużo cza­su. Zwierz nie myślał o filmie bez powodu – do kin trafił właśnie bard­zo specy­ficzny sequel. Specy­ficzny bo wywołu­je więcej melan­cholii niż radości.

Sporo cza­su upłynęło u nas ale też u Touli – amerykan­ki greck­iego pochodzenia, której przy­gody śledzil­iśmy w częś­ci pier­wszej. Wtedy wal­czyła z rodz­iną o to by zaak­cep­towała jej nie greck­iego męża, prze­chodz­iła wspani­ałą meta­mor­fozę i szukała dla siebie miejs­ca w życiu.  Wydawać się mogło, że  zupełnie nowe życie stoi przed nią otworem.  Jed­nak nie wszys­tko wyglą­da tak różowo. Jej małżeńst­wo z Ianem prze­chodzi drob­ny kryzys, głównie dlat­ego, że małżonkowie nie mają dla siebie cza­su. Z nieza­leżnoś­ci też niewiele zostało bo starszym schorowanym rodz­i­com trze­ba pomóc,  więc bohater­ka wraca do pra­cy w rodzin­nej kna­jpie, pra­cy z której kiedyś się z radoś­cią wyr­wała. Na dodatek, cór­ka Touli jest w wieku w którym przy­chodzi wybrać stu­dia i podob­nie jak jej mat­ka ma dość greck­iej rodziny i prag­nie wyjechać do Nowego Jorku. Inny­mi słowy, dosta­je­my dość prawdzi­wy obraz tego jak toczy się życie ludzi, którzy ist­nieją nieco dłużej niż napisy koń­cowe do komedii romantycznej.

my-big-fat-greek-wedding-2

W filmie mamy dwa rodza­je pomysłów i scen. Jedne to takie typowo kome­diowe, gdzie mamy całe zamieszanie związane z tym, że rodz­ice Touli przez przy­padek dowiedzieli się o tym, że ich ślub jest nie ważny, w związku z tym trze­ba im zor­ga­ni­zować nowe przyję­cie weselne. To takie odgrze­wane kotle­ty, bo prze­cież sza­loną rodz­inę bohater­ki już znamy, podob­nie jak ich pode­jś­cie do wszys­tkiego co obce. Zresztą każde zbiorowe pojaw­ie­nie się krewnych bohater­ki ma nas baw­ić, ale częś­ciej wypa­da płasko i jest trochę na siłę komiczne. Do tego wśród tych scen zna­jdziemy kawał­ki kosz­marnie sen­ty­men­talne – i kic­zowate. Ale obok tego mate­ri­ału są jeszcze sce­ny które, przy­na­jm­niej zdaniem zwierza muszą być inspirowane prawdzi­wy­mi życiowy­mi przeży­ci­a­mi sce­narzys­t­ki. Zwłaszcza sce­ny z rodzi­ca­mi, którzy co raz bardziej potrze­bu­ją wspar­cia i opie­ki. W fil­mach rzad­ko pojaw­ia się ten motyw prze­chodzenia od opie­ki nad dzieć­mi do opie­ki nad rodzi­ca­mi. A prze­cież coraz częś­ciej się to zdarza. Do tego to co nas kiedyś w rodz­i­cach tylko lekko iry­towało – ter­az iry­tu­je bardziej. Toula która przez lata znosiła zachowanie swo­jego ojca wobec siebie, ter­az nie umie dobrze stanąć w obronie cór­ki, choć jest tym równie ziry­towana co nas­to­lat­ka. Z drugiej strony – kiedy ojciec będzie chci­ał się nauczyć obsłu­gi kom­put­era, będzie mu poma­gać mimo, że to kosz­mar­na pra­ca (świet­ny jest motyw uczenia ojca pra­cy na kom­put­erze, bo pokazu­je całą frus­trację uczenia kogoś korzys­ta­nia ze sprzę­tu od postaw).  Podob­nie prawdzi­we wyda­ją się zresztą reflek­sje na tem­at małżeńst­wa. Małżonkowie umaw­ia­ją się na spec­jal­na rand­kę by przy­pom­nieć sobie o cza­sach kiedy jeszcze nie mieli dzieci ale ostate­cznie potrafią roz­maw­iać tylko o córce. Pojaw­ia się nawet lęk a może sug­es­tia że to jedy­na rzecz o której jeszcze umieją ze sobą rozmawiać.

gonusaecczrk4onqcyh2

Nia Var­daols może chci­ała napisać komedię ale w ostate­cznym rozra­chunku udało się jej napisać film który jest w swo­jej wymowie bard­zo słod­ko gorz­ki. Kiedy jej mąż Ian pyta dlaczego daje się wyko­rzysty­wać rodzinie, bohater­ka pyta – że może on też był­by wyko­rzysty­wany przez swo­ją rodz­inę, ale nigdy nie pyta czy może pomóc. Doty­ka tu dość ważnego prob­le­mu. Teo­re­ty­cznie łat­wo mówić od odcię­ciu się od rodziny, real­i­zowa­niu włas­nych planów i wyz­nacza­niu granic. Jed­nak w ostate­cznym rozra­chunku to sprawa zde­cy­dowanie bardziej skom­p­likowana. Jesteśmy przy­wiązani do swoich blis­kich, nawet wtedy kiedy są den­er­wu­ją­cy i upar­ci. Poczu­cie, że nic nie musimy zro­bić dla naszych krewnych niekoniecznie musi być najlep­szym rozwiązaniem. Zresztą jak sugeru­je film – w ostate­cznym rozra­chunku sporo moż­na z tego poświęce­nia wynieść dla siebie. W ros­nącej kul­turze indy­wid­u­al­iz­mu, w której uczymy się, że nikt za nas nie przeży­je życia i że jesteśmy zawsze pana­mi swo­jego losu, trochę za łat­wo przy­chodzi nam pomi­janie mil­cze­niem fak­tu, że mamy rodz­inę. I choć nie każ­da rodz­i­na zasługu­je na to by poświę­cać jej czas, to nie jest też tak, że zawsze moż­na olać włas­nych krewnych.

bigfatnegligee

Przy czym nie jest Moje Wielkie Greck­ie wese­le 2 filmem wybit­nym. Bohaterowie przez te wszys­tkie lata się zes­tarzeli, ale dodano im niewiele cech charak­teru. Ojciec jest upar­ty, mat­ka stanow­cza, ciot­ka mądra ale też trochę sza­lona. Kuzyni są bard­zo macho (choć film ma tu też ład­ny wątek o rodzin­nych sekre­tach), mąż bohater­ki jest pełen zrozu­mienia dla wszys­tkiego.  I ponown­ie naj­ciekaw­iej wypa­da tu postać, którą autor­ka pisała mając pewnie w głowie włas­ną córkę.  Paris (grana przez Elenę Kam­pouris) to nas­to­lat­ka która ma powyżej uszu swo­jej rodziny i chci­ała­by stu­diować poza miastem. Ale to jed­na z sym­pa­ty­czniejszych (i prawdzi­wszych) nas­to­latek spośród tych które zwierz w ostat­nich lat­ach widzi­ał na ekranie. Niby ma dość rodziny ale widz­imy, że posiedzi przy kolacji z prabab­cią, pójdzie z dzi­ad­ka­mi na wiec­zorny spac­er, pomoże a nawet będzie starała się za wszelką cenę nie spraw­ić przykroś­ci rodz­i­com. Będzie ziry­towana, zażenowana ale też peł­na ciepłych uczuć – czyli klasy­czny miks jaki zna­jdzie się w głowie niejed­nej nas­to­lat­ki. Nie trud­no zrozu­mieć Paris, która chci­ała­by jed­nak nie mieszkać w świecie samych szuka­ją­cych jej męża Greków, a z drugiej strony widać, że chęć usamodziel­nienia się nie musi oznaczać chę­ci porzuce­nia rodziny.

Nia Vadaalos and John Corbett in "My Big Fat Greek Wedding 2." (Universal Pictures)

Jak zwierz pisał – nie jest Moje Wielkie Greck­ie Wese­le 2 jakimś szczegól­nie wybit­nym filmem. Widać tu cały kociołek pomysłów, do którego najm­niej pra­su­je to tytułowe wese­le dodane chy­ba tylko po to by móc jeszcze raz ode­grać dobrze już znane wid­zom ele­men­ty fabuły.  Był­by to film chy­ba dużo lep­szy gdy­by po pros­tu zapro­ponował nam spotkanie z bohat­era­mi po lat­ach, zna­j­du­jąc ku temu nieco inny pretekst. Jed­nocześnie – co ciekawe, udało się zebrać w całoś­ci tą samą obsadę, więc bard­zo widać, że czas nie stoi w miejs­cu, i że od poprzed­niego fil­mu naprawdę minęło kilka­naś­cie lat. Choć jak zauważyła przy­jaciół­ka zwierza- dużo bardziej widać to po panach niż po pani­ach. Być może konieczność konkurencji w młod­nieją­cym z roku na rok Hol­ly­wood spraw­ia, że kobi­ety są co raz lep­sze w ukry­wa­niu efek­tów upły­wu cza­su. Przy czym to nie jest zarzut. Nawet dobrze, że nie wszyscy wyglą­da­ją tak jak­by ani chwila nie minęła. Real­izm w takiej komedii zdarza się rzad­ko. Zdaniem zwierza gra to bard­zo na korzyść fabuły.  Ale widać też że pewne dow­cipy które mogły baw­ić w 2002 roku ter­az wyda­ją się niekoniecznie na miejs­cu. Choć aku­rat ten fakt dobrze zgry­wa się z opowieś­cią, gdzie starsze pokole­nie robi się z min­u­ty na min­utę coraz bardziej iry­tu­jące. Co ciekawe  w rolach bard­zo dru­go­planowych wys­tąpili w filmie Rita Wil­son (czyli aktor­ka i pro­du­cen­t­ka pier­wszego fil­mu, która trak się zach­wyciła monolo­giem sce­narzys­t­ki że znalazła pieniądze na film ) i John Sta­mos (który jak zwierz zrozu­mi­ał chci­ał dołączyć do sze­rok­iego grona amerykanów greck­iego pochodzenia którzy pojaw­ili się w tym filmie). Zwierz zas­tanaw­ia się czy nie było ich w filmie więcej bo cały czas ma wraże­nie że sporo scen z pro­dukcji wycię­to. To w ogóle jest ciekawa rzecz, kiedyś zwierz takich luk nie widzi­ał, a ter­az co raz częś­ciej ma wraże­nie, że uda­je mu się wyła­pać miejs­ca gdzie coś wypadło (zwierz pyszni się tym, że domyślił się co wypadło z ostat­niej odsłony Hob­bita, a czego nie było w książce).

big_fat_greek_wedding_2_SD3_758_426_81_s_c1

Moje Wielkie Greck­ie Wese­le 2 choć reklam­owane jak­by było rados­nym powtórze­niem pier­wszego fil­mu, w rzeczy­wis­toś­ci jest raczej powrotem do świa­ta bohaterów by sprawdz­ić co się u nic dzieje. Zresztą ponoć po zakońc­zonych zdję­ci­ach padło zdanie „Spotka­jmy się za kil­ka lat i spróbu­jmy to powtórzyć”, choć pod wzglę­dem fil­mowym nie jest to najlep­sze, i jako sequel sprawdza się śred­nio, to zwierz cieszy się, że mógł zajrzeć do bohaterów. Takie powroty są całkiem przy­jemne, zwłaszcza, jeśli – a to film daje – jest w nich nuta prawdy i coś co nieco zbliża nas do tego świa­ta. Tak więc dla tych którzy nie widzieli częś­ci pier­wszej – seans pewnie będzie mało emocjonu­ją­cy czy wręcz nużą­cy. Zaś ci do zna­ją bohaterów może nie zach­wycą się opowieś­cią ale z przy­jem­noś­cią, choć bez salw śmiechu, zajrzą do swoich zna­jomych.  Być może takie właśnie powin­ny być sequele. Choć aku­rat temu fil­mowi przy­dało­by się więcej dyscy­pliny i jed­no wese­le mniej.

Ps: Zwierz był na pokazie #wszys­tko­gra który zaskoczył go właś­ci­wie całkow­itym brakiem sce­nar­iusza, ale o filmie napisze nieco bliżej premiery

Ps2: Jeśli nie macie dość zwierza to udzielił on wywiadu i może­cie sobie poczy­tać co zwierz ma do powiedzenia o różnych rzeczach.

8 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online