Home Ogólnie Inne melodie czyli 9 piosenek z animacji (bez Disneya)

Inne melodie czyli 9 piosenek z animacji (bez Disneya)

autor Zwierz

Dzisiejszy tem­at wpisu się zwier­zowi nie przyśnił. Lep­iej przyszedł mu do głowy kiedy zwierz trzy­ma­jąc kur­czowo słuchaw­ki biegł do tramwa­ju. Z słuchawek zaś jak zwyk­le brzmi­ała muzy­ka zasłyszana w filmie której pełno będzie w tym wpisie. Bo będzie o piosenkach. Z ani­macji. I nie będzie o Disneyu.

Dziś zajmiemy się taki­mi przypadakami

Zwierz zdał sobie sprawę, że więk­szość jego zna­jomych ma w głowie (i chęt­nie się dzieli) listę piosenek ze swoich ukochanych ani­macji Dis­neya. To ogranic­zony zbiór, ale ponieważ każdy film Dis­neya jest właś­ci­wie musi­calem to nie trud­no wybrać swo­je ulu­bione melodie. Nawet zwierz chy­ba gdzieś kiedyś wam taki spis podrzu­cał. Ale świat ani­macji (zwierz pisze tu wyłącznie o Hol­ly­woodz­kich ani­mac­jach) to nie tylko Dis­ney. I nie tylko Dis­ney ma patent na dobre piosen­ki i znakomi­tych wykon­aw­ców.  Zwierz uznał że to całkiem przy­jem­ny pomysł na wpis zestaw­ić kil­ka swoich ulu­bionych piosenek z ani­macji za który­mi nie stał Disney.

How to train your drag­on 2 – Danc­ing and Dream­ing – to właśnie słucha­jąc tej piosen­ki zwierz gonił tramwaj.  Jed­nocześnie zda­jąc sobie sprawę, że w więk­szoś­ci ani­macji (współczes­nych) Dream­Works  bohaterowie rzad­ko zaczy­na­ją śpiewać (zawsze jest piosen­ka w tle ale takich typowo musicalowych momen­tów jest mniej). Piosen­ka jest abso­lut­nie prze­cud­na – i nie była­by tak prze­cud­na gdy­by nie śpiewał w niej Ger­ard But­ler który nawet jako Wik­ing brz­mi jak szkot. Co ciekawe, mimo, że głos pod matkę bohat­era (śpiewa­jącą w tej sce­nie) pod­kła­da w filmie Cate Blanchett to nie śpiewa w piosence. Co trochę zep­suło zwier­zowi humor bo po tonie gło­su dał­by głowę że to aus­tral­i­js­ka aktor­ka, ale nie. Co w sum­ie każe pochwal­ić twór­ców obsady głosowej że prze­jś­cie jest właś­ci­wie nieza­uważalne. Ogól­nie zwierz uwiel­bia tą piosenkę (jak i całą muzykę do obu filmów) mimo, że drugie Jak wytre­sować sobie smo­ka podobało się zwier­zowi tak średnio.

 Ta piosen­ka każe zwier­zowi żałować że bohaterowie Jak wytre­sowac sobie smo­ka częś­ciej nie zaczy­na­ją spon­tan­icznie śpiewać. Zwłaszcza że nie ukry­wa­jmy, mało który film ma tak doskon­ałą muzykę jak ten.

Książe Egip­tu – Deliv­er Us/ Trough Heven’s Eyes – zwierz cały czas zas­tanaw­ia się jak wyglą­dało zebranie twór­ców w siedz­i­bie Dream­Woeks. Ktoś rzu­cił „Zrób­my film o Mojżeszu” ktoś inny „Stary ale nie mamy pieniędzy na piramidy”, jak­iś pro­du­cent z drugiego rzę­du „To zrób­my ani­mację”, gdzieś pojaw­ił się głos „I nie zapom­ni­jmy zatrud­nić genial­nych bry­tyjs­kich aktorów by pod­kładali głosy” i jeszcze pewnie ktoś krzyknął „I tylko żeby było odpowied­nio krwa­wo”. Wtedy musi­ał wstać jak­iś najs­tarszy i najmą­drze­jszy pro­du­cent i powiedzieć „Wszys­tko nam daru­ją jeśli będziemy mieli genialne piosen­ki”. I miał rację – trud­no w Księ­ciu Egip­tu znaleźć złą piosenkę. Pier­wsza jaką słyszy widz (wraz z całym mon­tażem) jest być może najlepiej pasu­jącą do bib­li­jnej opowieś­ci piosenką jaką kiedykol­wiek umieszc­zono w filmie. Z kolei dru­ga na tej liś­cie jest po pros­tu bard­zo dobra i ma prze­cu­d­owny mon­taż. Ogól­nie zwierz wrzu­cił­by tu wszys­tkie piosen­ki z fil­mu. Serio najlep­szy film o Mojżeszu w historii.

Aut­en­ty­cznie ilekroć oglą­dam Księ­cia Egip­tu zas­tanaw­iam się, kto wpadł na pomysł by prze­bić ani­macją Dziesię­cioro Przykazań. Ale co ciekawe Exo­dus doskonale pokazu­je, że nic lep­szego o Mojżeszu nie nakręcono

Anas­taz­ja – Once Upon a Decem­ber – w przy­pad­ku tego fil­mu zwierz też zas­tanaw­ia się jak wyglą­dał pro­ces decyzyjny. Czy które­goś dnia ktoś przyszedł do pra­cy i zadał pytanie „Właś­ci­wie dlaczego nie ma żad­nych ani­mowanych filmów dla dzieci o rewolucji w Rosji?”, a może które­goś dnia przy śni­ada­niu znud­zony życiem pro­du­cent naresz­cie zrozu­mi­ał, że świat ani­macji potrze­bu­je stras­zli­wie niez­god­nego z realia­mi his­to­ryczny­mi fil­mu o dziew­czynie której całą rodz­inę zamor­dowano. W każdym razie nieza­leżnie od tego co tamtego lata ćpali pro­du­cen­ci wyszedł film przeu­roczy, doskonale ani­mowany (bard­zo częs­to mylony z ani­mac­ja­mi Dis­neya) i z ład­ny­mi piosenka­mi. Zwierz był aku­rat w odpowied­nim wieku by zała­pać się na Anas­tazję w kinach i Once Upon a Decem­ber nuciła potem cała klasa zwierza. Nieste­ty razem ze zwierzem, który niekoniecznie powinien nucić cokol­wiek dla dobra nas wszystkich.

Kiedy zwierz był dzieck­iem miał koleżankę która miała znakomit­ry głos i umi­ała to wszys­tko ślicznie zaśpiewać. Zwierz był pewien że zostanie piosenkarką. Została prawnikiem.

Mus­tang z  Dzikiej Doliny – Here I am - dobra ludzie którzy zde­cy­dowali się nakrę­cić film o dziel­nych koni­ach (które nie mówią) też pewnie coś pili ale pamię­tali, że (ponown­ie) przy dzi­wnym (albo nieco innym) pomyśle na film najważniejsze są  dobre piosen­ki. Co praw­da – przy­na­jm­niej na ucho zwierza – wszys­tkie piosen­ki z sound­tracku do tego fil­mu brzmią dokład­nie tak samo (być może dlat­ego, że mają tego samego kom­pozy­to­ra i wykon­aw­cę) ale nie jest to niemiłe dla ucha brzmie­nie. Zwierz nie jest tu ory­gi­nal­ny – od zawsze podobała mu się najbardziej pop­u­lar­na piosen­ka z całego sound­tracku. Prawdę powiedzi­awszy – poza mglistym wspom­nie­niem ład­nie ani­mowanego konia to chy­ba wszys­tko co zwierz tak naprawdę pamię­ta z filmu.

Tak jasne wszys­tkie piosen­ki Bryana Adamsa brzmią dokład­nie tak samo ale w sum­ie zwierz lubi to brzmie­nie (no co wszyscy mamy w muzyce takie rzeczy których odrobinke się wstydzimy)

Amerykańs­ka opowieść – There are no cats in Amer­i­ca – zwierz ponown­ie zas­tanaw­ia się jaki jest dokład­nie tok myśle­nia pro­du­cen­tów którzy pewnego dnia dochodzą do wniosku, że zro­bią film o ciężkim losie emi­grantów z Europy do Stanów. I choć główny bohater jest uroczą żydowską myszką podróżu­jącą z Rosji do Stanów (rzecz jas­na ze stra­chu przed kota­mi) to na statku spo­ty­ka też Sycyli­jską mysz emi­gru­jącą z powodu naras­ta­jącej przestępc­zoś­ci i wychud­zoną mysz Irlandzką – zapewne ofi­arę gło­du. Piosen­ki i fabuła fil­mu są przeu­rocze ale zwierz nadal zas­tanaw­ia się kto doszedł do wniosku, że młody widz na pewno pojmie fil­mową metaforę. W każdym razie zwierz który widzi­ał film jako dziecko naprawdę bard­zo był zdzi­wiony, kiedy rodz­ice mu wyłożyli o czym naprawdę jest ani­mac­ja. Odkłada­jąc jed­nak te wąt­pli­woś­ci na bok – piosen­ka jest super – zwłaszcza w sposo­bie w jaki różnicu­je sposób śpiewa­nia bohaterów.

Serio jak wyglą­dała roz­mowa tych pro­du­cen­tów “Wiecie czego potrze­ba dzieciom? Fil­mu o żydowskiej emi­gracji do Ameryki!”

The Book of Love – I will wait – film pole­cany abso­lut­nie przez wszys­t­kich, jako przykład że ani­mac­je wciąż da się robić ciekaw­ie i zupełnie inaczej. Kolorowy, nie­s­tandar­d­owy i nieste­ty – nie cieszą­cy się wielką pop­u­larnoś­cią. Zaplanowany jako jeden z kilku może stać się taką pro­dukcją o której pamię­ta­ją tylko wiel­bi­ciele filmów ani­mowanych. Zwierza abso­lut­nie zau­roczył cov­er piosen­ki Mum­ford and Sons jaki moż­na znaleźć w filmie. Zwierz nigdy by się nie spodziewał, że ten utwór może doczekać się takiej aranżacji. To jest tak dzi­wne i inne że wywołu­je uśmiech na twarzy zwierza. I tak powin­no być.

Zwierz nie wie czy mu się ta melo­dia podo­ba ale strasznie go rozbawiła

Dro­ga do El Dora­do — It’s Tough To Be A God – zwierz naprawdę nigdy nie zrozu­mi­ał dlaczego ten film nie został prze­bo­jem. Inter­net go kocha, ludzie go kocha­ją, miał znakomitą obsadę, dobrą ani­mację a piosen­ki pisał Elton John. A jed­nak ta przeu­rocza pro­dukc­ja skończyła jako źródło prze­cu­d­ownych memów, z których dziś korzys­ta się nawet bez reflek­sji nad tym skąd się wzięły. W każdym razie w Drodze do El Dora­do jest mnóst­wo doskon­ałych piosenek. Tą zwierz wybrał dlat­ego, że najbardziej wpadła mu w ucho a poza tym zwierz jest wielkim fanem (od dziecińst­wa) piosenek które w fil­mach łączą się z taką nieco osob­ną ani­mowaną sek­wencją (jedynym wyjątkiem była sce­na kiedy pijany Dum­bo widzi słonie- zwierz się jej strasznie bał).

Zwierz słucha piosenek z Dro­gi do El Dora­do i cały czas sie zat­sanaw­ia jakim cud­em ten film się nie spodobał. No serio ma wszys­tko, fajne melodie, dobrą obsadę głosową, ład­ną ani­mację i fajną his­torię. Ludzie są głupie.

Shreck – Hal­lelu­jah – zwierz wie (naprawdę wie), że to  nie jest piosen­ka napisana do fil­mu (podob­nie jak wcześniej wspom­ni­ane I will wait) oraz że też samo wyko­nanie nie jest tylko do fil­mu. Co nie zmienia fak­tu, że dla zwierza to wyko­nanie zawsze będzie wyko­naniem ze Shrec­ka i jak­by się Leonard Cohen nie starał ten związek utr­wal­ił się w głowie zwierza na zawsze. Zresztą powiedzmy sobie szcz­erze – to dość ryzykowny wybór utworu do fil­mu ani­mowanego (nawet tak łamiącego kon­wenc­je jak Shreck). Tym­cza­sem wyszło doskonale – i w sum­ie to Shreck­owi zawdz­ięcza­my fakt, że dziś utworu właś­ci­wie nie da się słuchać bo wszyscy mają go po dzi­ur­ki w nosie.  Nato­mi­ast z cza­sów kiedy wszyscy nie pałali jeszcze nien­aw­iś­cią do utworu pozostała zwier­zowi zna­jo­mość słów utworu – jest to chy­ba jeden z pię­ciu utworów jakie zwierz zna na pamięć (pozostałe cztery są jeszcze dziwniejsze).

Ciekawe jak Leonard Cohen czu­je się z fak­tem, że jego poe­t­y­c­ki utwór o Bogu, miłoś­ci i niespełnie­niu najbardziej kojarzy się z ani­macją o ogrze. Tego się pewnie nie spodziewał.

Zwyk­le zwierz stara się by w takich spisach było dziesięć utworów ale za nic nie chci­ał mu dziesią­ty przyjść do głowy. Ale to może i dobrze, bo zwierz założy się, że za chwilę wypłyną i wybieg­ną wszyscy wiel­bi­ciele ani­macji które nie wyszły spod ręki Dis­ney­ows­kich twór­ców i podrzucą zwier­zowi całą masę utworów które ide­al­nie nada­ją się na zapełnie­nie dziesiątego miejs­ca. W ogóle kiedy zwierz przyglą­dał się nie dis­ney­owskim pomysłom na ani­mac­je uderzyło go o ile dzi­wniejsze, ciekawsze i odważniejsze były to pomysły. Nie zawsze wszys­tko się udawało, ale pod wzglę­dem kreaty­wnoś­ci twór­cy prze­chodzili samych siebie. Niby wszys­tko było takie podob­ne do Dis­neya a patrząc na fabułę człowiek zas­tanaw­iał się co tego dnia pito w Hol­ly­wood. Co jest w sum­ie ciekawą obserwacją, bo jak się patrzy na wyni­ki finan­sowe to nieste­ty nie zawsze wychodzi że wolimy rzeczy ory­gi­nalne. Choć dochodzi do tego jeszcze mnóst­wo różnych czyn­ników (jak rekla­ma i dys­try­buc­ja). Na całe szczęś­cie jed­no jest w przy­pad­ku tych filmów niezmi­enne – mają naprawdę dobrą muzykę.

Ps: Zwierz zawsze ma prob­lem z taki­mi wpisa­mi – jest pewien, że napisze je raz dwa a potem siedzi kil­ka godzin przy kom­put­erze skacząc od utworu do utworu i nie mogąc się zde­cy­dować co powin­no trafić na listę.

Ps2: Czy nie macie wraże­nia że od cza­su kiedy nas­tały ani­mac­je 3D to śpiewa się w fil­mach ani­mowanych jak­by trochę mniej. Nawet u Dis­neya nadal są piosen­ki ale nie tak dużo jak kiedyś. Szko­da. Zwierz uwiel­bia piosen­ki z filmów animowanych.

59 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online