Home Ogólnie Inni szatani byli tam czynni czyli Panie Nergal Pan się nie boi

Inni szatani byli tam czynni czyli Panie Nergal Pan się nie boi

autor Zwierz

Hej

Po pier­wsze zwierz jest z siebie dum­ny — cytat z Uje­jskiego i parafraza Kazi­ka w tytule — zwierz robi się aut­en­ty­cznie kul­tur­al­ny. No dobra koniec samozach­wytów. Oto bowiem zwierz wypowie się w spraw­ie w której wypowiedzieli się już prak­ty­cznie wszyscy a o której zna­jąc swoich zna­jomych nie wszyscy jeszcze dokład­nie wiedzą no i nie wszyscy zna­ją nie dające się pow­strzy­mać zdanie zwierza.
Otóż w nowym pro­gramie Voice of Poland sędz­i­u­je Ner­gal. Sędz­i­u­je jak zwierz widzi­ał i słyszał bard­zo fajnie — mówi dużo, elok­went­nie i ogól­nie spraw­ia wraże­nie człowieka bard­zo sym­pa­ty­cznego, co odróż­nia go od wielu sędz­iów tego typu pro­gramów. Ale Ner­gal znany jest też z tego, że swego cza­su podarł Bib­lię rażąc tym wielu kato­lików w tym episkopat który w bard­zo poważnych słowach zwró­cił się ku telewiz­ji by ta nie pro­mowała na swoich łamach sataniz­mu i Ner­gala zwol­niła. Telewiz­ja choć oczy­wiś­cie potrak­towała prośbę poważnie i nawet nad nią głosowała, Ner­gala zwol­nić rzecz jas­na nie może bo ma z nim pod­pisaną umowę która jak zwierz pode­jrze­wa opiewa na nie małą sumę bo w końcu to gwiaz­da o kari­erze między­nar­o­dowej i za male pieniądze pra­cow­ać nie będzie. 
Tu sprawa właś­ci­wie mogła by się skończyć na dość ciekawej aneg­dotce gdy­by nie fakt, ze wielu widzów telewiz­yjnych, ludzi związanych z kul­turą a nawet poli­tyków uznało, że mamy do czynienia z ważnym prece­densem. Zwierz nie do koń­ca podziela to zdanie.  Trze­ba się bowiem uważnie przyjrzeć o co tak naprawdę toczy się tu bój.
Koś­ciół katolic­ki ingeru­ją­cy w ramówkę telewiz­yjną — to coś co może budz­ić nie tylko wąt­pli­woś­ci ale i prz­er­aże­nie tych którzy uważa­ją że miejsce koś­cioła z całą pewnoś­cią nie jest wśród tych którzy decy­du­ją o tym co będziemy oglą­dać. Ale zdaniem zwierza tak naprawdę nie chodzi o sterowanie całą ramówką telewiz­yjną — koś­ciół siedzi bowiem cicho gdy w pro­gra­mach telewiz­yjnych bohaterowie łamią po kolei wszys­tkie 10 przykazań i nie koniecznie czeka ich kara, nie protes­tu­je kiedy w pro­gramie Top Mod­el czyni się co raz bardziej rozbuchane sek­su­alne aluz­je i sprowadza wartość dziew­czyny jedynie do ich wyglą­du, nie odzy­wa się ani słowem kiedy bohaterowie nadawanych przez TVP seri­ali syp­i­a­ją ze sobą na pra­wo i lewo przed ślubem, zdradza­ją się i rozważa­ją in vit­ro. Nie pisze obud­zonych listów do TVN o to by zdjąć z ante­ny Piór­ga bo nie dość że żyd to jeszcze gej. Inny­mi słowy koś­ciół ma telewiz­ję głęboko gdzieś. I nie inter­we­ni­u­je nawet wtedy kiedy pro­gramy niemal całkowicie są oparte na wszys­tkiemu co nie chrześ­ci­jańskie.
Podąża­jąc tym tropem tym bardziej nie powinien mieć koś­ciół nic prze­ci­wko Ner­ga­lowi który co praw­da ma dość radykalny wiz­erunek sceniczny ale nigdy nie deklarował się jako satanista zaś w pro­gramie w którym wys­tępu­je na szerze­nie jakiejkol­wiek ide­olo­gi nie ma miejs­ca, bo wys­tępu­je tam jako spec­jal­ista od muzy­ki. Zwierz pode­jrze­wa że jedyne szerze­nie sataniz­mu mogło by się sprowadz­ić do stwierdzenia że dane wyko­nanie utworu było ” piekiel­nie dobre” . O co więc chodzi koś­ciołowi? Zwierz musi powiedzieć że gdy­by nie wiedzi­ał lep­iej uznał­by że całą aferę rozpę­tała sama telewiz­ja bo dosta­je dzię­ki temu zde­cy­dowanie więcej miejs­ca na pier­wszych stronach gazet, zaś wszyscy lecą do oglą­dać Voice of Poland w nadziei że zobaczą ten prze­błysk zła w oku prowadzącego.
Nie mniej pozosta­jąc z dala od teorii spiskowych zwierz pode­jrze­wa że tym co może być solą w oku ludzi koś­cioła jest właśnie fakt, że Ner­gal na wiz­ji prezen­tu­je się sym­pa­ty­cznie, zde­cy­dowanie inteligent­nie i nie groźnie, co więcej nie zieje ogniem i stanowi zaprzecze­nie wszys­tkiego co szatańskie. Zachę­cona takim sym­pa­ty­cznym wiz­erunk­iem młodzież zapewne pobieg­nie słuchać jego muzy­ki a stamtąd już tylko krok do potępi­enia. Co gorsza Ner­gal właśnie wyszedł z ciężkiej choro­by i się nie nawró­cił co wyda­je się nieco niepokoić tych którzy widzą w tym dość nat­u­ral­ny ciąg. Z drugiej strony bied­ny Ner­gal może być po pros­tu atakowany zupełnie przy­pad­kowo tylko dlat­ego, że ostat­nio było o nim sporo w medi­ach. No i oczy­wiś­cie sprawa Bib­lii którą podarł ( zupełnie poza wiz­ją) a za którą nie czeka go kara ziem­s­ka ( co ciekawe hier­ar­chowie jakoś mało wierzą że potępi­e­nie czeka go za to później. gdy­by zwierz był wierzą­cy nie obrusza­ł­by się tylko czekał na wyrów­nanie rachunków na sądzie ostate­cznym)
 Nie mniej wraca­jąc do tem­atu i opinii zwierza na tem­at całego zamiesza­nia zwierz musi powiedzieć że czu­je się zmieszany. Nie stoi po stron­ie tych którzy uważa­ją że koś­ciół nie ma prawa wypowiadać się na tem­at pro­gramów telewiz­yjnych. Wypowiadać się ma pra­wo jak najbardziej choć zdaniem zwierza przeko­nanie że prowadzą­cy pro­gram samą swo­ja obec­noś­cią może kogoś namówić do złego to jed­nak ozna­ka małej wiary. Nie mniej zwierz gdy­by był członkiem koś­cioła nie miał­by nic prze­ci­wko temu by z ambony raz na jak­iś czas pojaw­iło się potępi­e­nie pro­gramów nie moral­nych. W końcu koś­ciół ma być prze­wod­nikiem duchowym swoich wiernych i wskazy­wać im co dobre a co złe.
Gorzej rzeczy­wiś­cie kiedy owe nau­ki wychodzą poza koś­cielne mury i zamieni­a­ją się w próbę zmi­any pro­gra­mu telewizyjnego.Z drugiej jed­nak strony nie moż­na zapom­nieć że telewiz­ja jed­nak na zwol­nie­nie Ner­gala się nie zgodz­iła co wielu komen­ta­torom umy­ka. Tak więc do koń­ca świa­ta i telewiz­yjnej roz­pusty jeszcze nam daleko.
Paradok­sem jak zwyk­le w takich przy­pad­kach jest to, że niemal wszyscy na tym stra­cili — Koś­ciół bo pokazał jak bard­zo bywa niekiedy zaco­fany i jak bard­zo nie wierzy w sil­ną wiarę swoich członków, telewiz­ja bo pokaza­ła, że nie umie zig­norować próśb i pety­cji sprzecznych z logiką. Zyskał rzecz jas­na Ner­gal który nie jest postrze­gany jako gwiaz­dor ciężkiej muzy­ki który nieco chy­ba się sprzedał wys­tępu­jąc w tal­ent show, tylko jako pod­miot ataków koś­cioła i niechę­ci zde­cy­dowanie nie zgod­nej z chrześ­ci­jański­mi uczu­ci­a­mi. No ale takie roz­danie to na pewno dzieło szatana.
ps: Zwierz nie słucha muzy­ki Ner­gala ale ma z nim jed­ną wspól­ną rzecz — otóż zwierz pisał pracę mag­is­ter­ską na praw­ie ten sam tem­at — otóż Ner­gal pisał o Kinach w dwudziestole­ciu w Gdańsku a zwierz w Warsza­w­ie. Może jakaś wspól­na pub­likac­ja?
ps2: Uwa­ga zwierz ogłasza mini konkurs. Gaze­ta chce opub­likować w listopadzie tego roku listę 100 książek które każdy musi przeczy­tać przed śmier­cią. Zwierz pro­ponu­je wam byś­cie obstaw­ili jakie tytuły sno­bisty­cznych powieś­ci których nikt nie czy­ta zna­jdą się na tej liś­cie. Np. zwierz założy się że będzie tam ” W poszuki­wa­niu stra­conego cza­su” mimo że nikt nigdy nie jest w stanie doczy­tać do koń­ca. Propozy­c­je tytułów i autorów ( max.10) przesyła­j­cie na adres : ratyzbona@gazeta.pl — oso­ba która zgad­nie najwięcej ( sprawdz­imy po opub­likowa­niu listy) dostanie w nagrodę złą książkę ( tzn. taką która na pewno nigdy na takiej liś­cie się nie zna­jdzie a jej przeczy­taniem nie moż­na się chwal­ić).
0 komentarz
0

Powiązane wpisy