Home Ogólnie Jeśli to jesień to jesteśmy w Siedlach czyli zwierz o Festiwalu Literatury Kobiet

Jeśli to jesień to jesteśmy w Siedlach czyli zwierz o Festiwalu Literatury Kobiet

autor Zwierz
Jeśli to jesień to jesteśmy w Siedlach czyli zwierz o Festiwalu Literatury Kobiet

Zwierz nigdy nie przy­puszczał, że będzie mógł napisać „Jeśli jest jesień to jesteśmy w Siedl­cach” ale praw­da jest taka, że od trzech lat zwierz reg­u­larnie donosi wam o tym cóż takiego pora­bi­ał  właśnie w tym mieś­cie. W tym roku, zwierz już po raz dru­gi był jurorem na Fes­ti­walu Lit­er­atu­ry Kobi­et w Siedl­cach. I jak zwyk­le jest to przeży­cie niezapomniane.

12115936_10153005718196076_1482175669837255971_n

Oprócz zadań jurors­kich udało się zwier­zowi wyskoczyć na piwo z blogera­mi którzy piszą o książkach

Jeśli chcielibyś­cie kiedyś zostać jurorem na konkur­sie lit­er­ackim, to nigdy nie zapom­ni­j­cie o najważniejszym ele­men­cie tej funkcji. Notatkach. Kiedy czy­ta się całe stosy wyty­powanych do nagrody książek (na całe szczęś­cie tą nadesłaną setkę najpierw selekcjonu­ją czytel­nicz­ki i dopiero po pre­se­lekcji książ­ki dochodzą do jury) moż­na niekiedy nie tylko zapom­nieć o czym była książ­ka ale też odnieść dzi­wne wraże­nie, że czy­tamy w kółko to samo. Były takie momen­ty w poprzedza­ją­cych galę tygod­ni­ach w których zwierz odnosił wraże­nie, że po pros­tu czy­ta jed­ną bard­zo długą książkę oby­cza­jową, gdzie bohater­ka ma dzi­wnie na imię (niemal wszys­tkie bohater­ki pol­s­kich powieś­ci oby­cza­jowych mają dzi­wnie na imię) i przeży­wa kole­jne zała­ma­nia i tragedie. Stąd notat­ki są konieczne by jed­nak wyłow­ić te książ­ki które na tle konkurencji się wyróż­ni­a­ją. Oczy­wiś­cie potem należy notat­ki jakoś spek­taku­larnie zgu­bić na kil­ka dni przed posiedze­niem jury i w pan­ice szukać ich wszędzie by nie wyjść potem na osobę która nie ma poję­cia o czym mówi. Trze­ba jed­nak przyz­nać, że bycie jurorem jest może nie jakoś wybit­nie ciężką ale pracą. Cały czas ma się wraże­nie, że jed­nak za mało się zro­biło – a to przeczy­tało się książkę, na jed­nym odd­echu co by się wyro­bić z lek­turą wszys­t­kich, a to nie spo­jrza­ło się na okład­kę (dzię­ki bogu za eboo­ki) która niekiedy wiele zmienia w takim pier­wszym odbiorze książ­ki. Ogól­nie co roku zwierz obiecu­je sobie, że w przyszłym roku będzie lep­szym jurorem a potem to już tylko dba o to by dobrze zapamię­tać kto był w jakiej książce. Choć tu należy dodać, że w tym roku nadesłane książ­ki były bez porów­na­nia lep­sze od zeszłorocznego zestawu. Co aku­rat jest fajne bo wybier­ać spośród dobrych książek zawsze jest miło.

AGA_6442

 Na pier­wszym planie urad­owana Szabi­na Waszut która dostała nagrodę za powieść Roz­droża, w tle urad­owane jury

Inna sprawa związana z byciem w jury to fakt, że w pewnym momen­cie uświadami­amy sobie, że moż­na nagrodz­ić tylko jed­ną powieść. W tym roku było to dość bolesne zderze­nie z rzeczy­wis­toś­cią bo nadesłane na konkurs książ­ki były naprawdę dobre. Zwłaszcza w ostat­nim głosowa­niu pojaw­ił się prob­lem bo właś­ci­wie należało­by nagrodz­ić dwie czy trzy pozy­c­je a tym­cza­sem jest tylko jed­na nagro­da. To przedzi­wne uczu­cie kiedy mając dwie książ­ki, którym z całego ser­ca dało­by się nagrodę trze­ba wybrać tylko jed­ną. Zwłaszcza, że nawet kiedy już da się nagrodę i wszyscy są zad­owoleni to wciąż pozosta­je taka myśl, że prze­cież nie było­by źle gdy­by gdzieś tam za kulisa­mi była jeszcze jed­na stat­uet­ka. Na całe szczęś­cie doskonale na dylematy jury wpły­wa postawa samych autorek. Żad­na z nomi­nowanych nie tylko nie wyglą­dała na zaw­iedzioną (może to lata prak­ty­ki, może dobre wychowanie) ale wręcz prze­ci­wnie – widać było u nich entuz­jazm i jakąś taką radość wynika­jącą z fak­tu, że w ogóle dostrzeżono ich pracę. Co ciekawe, wszys­tkie nagrod­zone autor­ki pod­chodz­iły do mikro­fonu z przeprosi­na­mi bo nie przy­go­towały sobie żad­nych podz­iękowań. I widać było, że wyróżnienia nie spodziewały się ani autor­ki, które mają już w kieszeni kil­ka stat­uetek (bo prze­cież nie dadzą znów tej samej oso­bie) jak i debi­u­tan­t­ki (no bo prze­cież debi­u­tu nie nagrodzą). Inny­mi słowy wszyscy byli zaskoczeni a jury miało sporo fra­jdy w obser­wowa­niu twarzy nagrod­zonych już autorek. To są momen­ty kiedy zwierz rozu­mie, dlaczego ktokol­wiek pisze się na bycie jurorem. Kiedy widzi się czyjąś radość z wygranej to choć­by się nigdy nie przyłożyło się pióra do kar­ki to człowiek czu­je się jak­by był współau­torem sukcesu.

12079560_10206025375008312_1835902482882862503_n

Nie ma porząd­nego fes­tialu bez dyskusji. W tym roku dysku­towano co się lep­iej sprzeda­je — zbrod­nia czy miłość. Odpowiedź jest jas­na. Zbrod­nia z miłości

Co do samego fes­ti­walu to w tym roku mieliśmy kil­ka zmi­an. Zmieniła się nazwa – zami­ast lit­er­atu­ra kobieca pojaw­iła się lit­er­atu­ra kobi­et. W kulu­arach sporo roz­maw­iano, dysku­towano i stara­no się dojść czy to zmi­ana dobra czy nie. Zdaniem zwierza „kobieca” było jed­nak lep­sze ale jak zwyk­le w przy­pad­ku takich dyskusji – trud­no o jakąkol­wiek zgodę. Inna sprawa to dyskus­ja nad samym fes­ti­walem. W tym roku atrakc­je trze­ba było nieco okroić ze wzglę­du na ilość odby­wa­ją­cych się w Siedl­cach imprez (łącznie z ćwiczeni­a­mi wojskowy­mi) ale za to mieliśmy np. zupełnie nową przestrzeń dla fes­ti­walu czyli Bro­fak­turę – bard­zo fajny browar i restau­rację gdzie odbył się inspirowany książka­mi pokaz kuli­narny. Jed­nak radość z tego, że fes­ti­w­al już jest i funkcjonu­je, nie oznacza, że nie ma miejs­ca do roz­wo­ju czy poprawek. Zwier­zowi jako blogerowi przede wszys­tkim trochę braku­je sil­nej reprezen­tacji fes­ti­walu w Internecie. Tyle fan­tasty­cznych rzeczy moż­na robić, nawet przy najm­niejszej imprezie. Tym­cza­sem strona fes­ti­walu jest dość staro­mod­na, a face­bookowe wieś­ci pojaw­ia­ją się rzad­ko nie mówiąc o braku innych kanałów. Tym­cza­sem Inter­net to dziś najlep­szy sposób by rozpropagować wydarze­nie. Zwłaszcza, że jeśli w Siedl­cach tyle się dzieje to jak czytel­ni­cy i zain­tere­sowane oso­by mają wiedzieć, że oto do ich mias­ta przy­były tłum­nie autor­ki powieś­ci pop­u­larnych?  Zwierz ma nadzieję, że w przyszłym roku ten aspekt fes­ti­walu zostanie jakoś poważniej potrak­towany – bo właśnie dzię­ki temu impreza mogła­by wyjść poza dość zamknię­ty krąg ludzi którzy już o jego ist­nie­niu wiedzą. Inna sprawa to sze­roko dysku­towana za kulisa­mi obec­ność autorów krymi­nałów na fes­ti­walu – niek­tórzy byli przeszczęśli­wi że udało się zwer­bować nowych autorów którzy wpiszą Siedlce na swo­ją mapę, inni zas­tanaw­iali się czy przy­pad­kiem za rok czy dwa Siedlce nie staną się fes­ti­walem poświę­conym zbrod­ni. Nie mniej ważne jest to by o fes­ti­walu wiedzi­ało jak najwięcej osób, bo to pub­liczność czy społeczność fes­ti­walowa decy­du­je nie tylko o randze ale przede wszys­tkim o atmos­ferze wydarzenia.

12122688_10153581137151878_2171780561350969480_n

Juror w stanie czystym czyli tu wszędzie trwa dyskus­ja a ja czy­tam swo­je notat­ki bo obrady jury już tuż, tuż

Zwierz przyz­na że ma marze­nie w którym siedlec­ki fes­ti­w­al sta­je się takim wyję­tym z geograficznych ram świętem lit­er­atu­ry pop­u­larnej. Ta choć teo­re­ty­cznie najbardziej czy­tana rzad­ko sta­je się przed­miotem rzec­zowej dyskusji i rzeczy­wiś­cie, autor­ki powieś­ci kierowanych głównie do kobi­et – nawet jeśli ich książ­ki się sprzeda­ją – rzad­ko mają okazję poczuć się doce­nione. Tym­cza­sem nagrody lit­er­ack­ie nagro­da­mi lit­er­acki­mi a dobra powieść pop­u­lar­na też zasługu­je na wyróżnie­nie. Choć­by po to byśmy mieli się przy czym odprężyć jak już w końcu skończymy Księ­gi Jakubowe Tokar­czuk. Zresztą pomysł jury jest taki by fes­ti­w­al miał jed­nak znacze­nie nieco krea­cyjne. Wskazanie dobrej powieś­ci, dobrych pomysłów i trendów to najlep­szy sposób by zad­bać nie tylko o autor­ki ale i o potenc­jal­nych czytel­ników. W końcu dobra lit­er­atu­ra pop­u­lar­na to coś co chy­ba niko­mu nie wadzi a przy­na­jm­niej wido­mo co wrzu­cić do wal­iz­ki jadąc nad morze.  Jed­nak żeby Siedlce speł­ni­ały w pełni swo­ją rolę muszą o nich wiedzieć autorzy, wydaw­cy no  i przede wszys­tkim czytel­ni­cy. Było­by cud­own­ie gdy­by infor­ma­c­ja o zwycięst­wie na fes­ti­walu w Siedl­cach gwaran­towała książce przy­chylne zain­tere­sowanie czytel­ników. Zwłaszcza, że już widać pier­wszy wpływ fes­ti­walu. Książ­ki nadsyłane na konkurs ą co raz lep­sze i co raz lep­iej piszą autor­ki które na konkurs przysłały powieś­ci kil­ka lat temu. Choć może to aku­rat nie tylko nasza zasłu­ga. W każdym razie zwierz może – jako juror – pole­cić wam nie tylko nagrod­zone ale i nomi­nowane książ­ki. Zwłaszcza, że minęła już moda na bohater­ki wyjeżdża­jące z mias­ta do lasu rozpocząć nowe życie. Ter­az sporo jest książek w których sporą rolę odgry­wa tło his­to­ryczne i losy ludzi uwikłanych w his­torię. I wiecie co? To się naprawdę dobrze czyta.

Ps: Dla zain­tere­sowanych wszys­tkie nagrod­zone i nomi­nowane autor­ki zna­jdziecie Tutaj

Ps2: Recen­z­ja Dok­to­ra jutro.

4 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online