Home Ogólnie Jeszcze nikt nie przegrał czyli Zwierz o nominacjach do Złotych Globów i SAG

Jeszcze nikt nie przegrał czyli Zwierz o nominacjach do Złotych Globów i SAG

autor Zwierz

Hej

 

Z okazji nom­i­nacji do Zło­tych Globów i nagród SAG, ( o których jak zwyk­le wszyscy zapom­i­na­ją w chwilach wyczeki­wa­nia nom­i­nacji) macie kole­jny wpis, w którym zwierz dość nud­no prze­chodzi się po wszys­t­kich nom­i­nac­jach i dzieli się swoi­mi obserwac­ja­mi ewen­tu­al­nie typu­je kto mógł­by wygrać, albo kto na pewno nie wygra ale nom­i­nac­ja jest i tak faj­na. Zwierz wiem, że ten wpis jest strasznie dłu­gi ale to początek sezonu kiedy każdy bloger filmowy/popkulturalny cier­pi wręcz na nad­mi­ar sty­mu­lacji ;)

 

To komu w tym roku przy­pad­nie stat­uet­ka? Zwierz najbardziej lubi moment nom­i­nacji kiedy jeszcze nikt nie wygrał i nikt nie prze­grał. No może poza tymi o których nie wspom­ni­ano.

 

Zwierz zde­cy­dował się zostaw­ić nazewnict­wo anglo­języ­czne, bo tak jest zde­cy­dowanie szy­b­ciej

 

 

Zaczni­jmy od  Nagród fil­mowych

 

Best motion pic­ture, dra­ma

12 Years a Slave, Cap­tain Phillips, Grav­i­ty, Philom­e­na, Rush

 

Zwierza bard­zo cieszy obec­ność Rush bo to jest film, który spoko­jnie mógł­by zgar­nąć nagrodę ale mógł prze­jść nieza­uważony z racji swo­jej pozornie lekkiej tem­aty­ki. Nato­mi­ast wyda­je się, że mimo obec­noś­ci ponoć fenom­e­nal­nej Philome­ny prawdzi­wa wal­ka roze­gra się pomiędzy 12 Years a Slave a Graw­itacją. Co ciekawe braku­je (nomi­nowanych w nagro­dach SAG) aż czterech filmów — The But­ler, August: Osage Coun­ty i Dal­las Buy­ers Club — zdaniem zwierza głównie, dlat­ego, że jeszcze ich żaden zagraniczny dzi­en­nikarz nie widzi­ał (no może poza The But­ler)

 

 

Best com­e­dy or musi­cal: Amer­i­can Hus­tle, Her, Inside Llewyn Davis, Nebras­ka, The Wolf of Wall Street

 

Chy­ba Simpn Pegg zauważył, że w tym roku w kat­e­gorii nie ma żad­nego musi­calu ani nawet komedii. Zwierz moc­no kibicu­je bra­ciom Cohen i ich fil­mowi, ale praw­da jest taka, że nic z tego zestawu nie widzi­ał. Co jest ciekawe bo teo­re­ty­cznie powin­no się wybier­ać filmy z całego roku a nie tylko z ich ostat­nich miesię­cy.

 

 

 

Best score

 

All Is Lost, Man­dela: Long Walk to Free­dom, Grav­i­ty, The Book Thief, 12 Years a Slave

 

Nagro­da za najlep­szą ścieżkę dźwiękową powin­na powędrować do auto­ra muzy­ki z Graw­itacji bo tam była ona jeszcze jed­nym bohaterem, ale ponieważ Hans Zim­mer skom­ponował muzykę do 12 Years a Slave to może­my się spodziewać, że będzie miał mniej kłopotów z przeko­naniem gło­su­jącego grona.

 

 

Best song

 

Atlas, The Hunger Games: Catch­ing Fire

Let It Go, Frozen

Ordi­nary Love, Man­dela: Long Walk to Free­dom

Please Mr Kennedy, Inside Llewyn Davis

Sweet­er Than Fic­tion, One Chance

 

Zwierz z całoś­ci słyszał tylko Let It Go i Atlas no i ta dru­ga mu się bardziej podobała, co nie zmienia fak­tu, że zwierz tu się zupełnie nie zna i ma wraże­nie, że to jest kat­e­go­ria, która powoli umiera śmier­cią nat­u­ral­ną.

 

 

Best direc­tor

 

Alfon­so Cuaron, Grav­i­ty

Paul Green­grass, Cap­tain Phillips

Steve McQueen, 12 Years a Slave

Alexan­der Payne, Nebras­ka

David O Rus­sell, Amer­i­can Hus­tle

 

 

No to jest zestaw­ie­nie, w którym nie ma ani jed­nego słabego nazwiska. Zwierz oso­biś­cie bard­zo kibicu­je McQueenowi, bo uważa, że to jeden z najlep­szych współczes­nych reży­serów i nic nie zmieni jego zda­nia. Nato­mi­ast Cuaron powinien dostać cho­ci­aż­by za fakt, że Graw­itac­ja to jego pomysł od początku do koń­ca.

 

 

Best actor, dra­ma

 

Chi­we­tel Ejio­for, 12 Years a Slave

Idris Elba, Man­dela: Long Walk to Free­dom

Tom Han­ks, Cap­tain Phillips

Matthew McConaugh­ey, Dal­las Buy­ers Club

Robert Red­ford, All Is Lost

 

Zwierz z całego ser­ca kibicu­je i Elbie, (choć ma wraże­nie, że to tylko ukłon związany z graniem postaci his­to­rycznej) i Ejio­forowi (bo to doskon­ały aktor), ale mniema że nagro­da powę­dru­je do McConaugh­eya który schudł do swo­jej roli i zagrał prze­ciw wciąż jeszcze poku­tu­jące­mu przeko­na­niu, że jest przys­to­jnym aktorem bez tal­en­tu. Co ciekawe w porów­na­niu z SAG braku­je Fores­ta Whitak­era (znów pominię­to The But­ler)

 

 

Best Actor – Motion Pic­ture Musi­cal or Com­e­dy

Chris­t­ian Bale, “Amer­i­can Hus­tle”

Bruce Dern, “Nebras­ka”

Leonar­do DiCaprio, “The Wolf of Wall Street”

Oscar Isaac, “Inside Llewyn Davis”

Joaquin Phoenix, “Her”

 

Słucha­j­cie gdzie moż­na słać listy żeby Leonar­do w końcu dostał jakąś nagrodę? Zwierz nie przeży­je jego kole­jnego zała­manego spo­jrzenia, kiedy wygry­wa ktoś inny. Plus — zwierz ma wraże­nie, że w tym roku to niesły­chanie moc­na kat­e­go­ria ze sporym udzi­ałem aktorów pier­ws­zo­planowych

 

 

 

Best actress, dra­ma

 

Cate Blanchett, Blue Jas­mine

San­dra Bul­lock, Grav­i­ty

Judi Dench, Philom­e­na

Emma Thomp­son, Sav­ing Mr Banks

Kate Winslet, Labor Day

 

Wow. Tylko tyle jest w stanie powiedzieć zwierz — serio zwierz roz­dał­by nagrody wszys­tkim i rozesłał ludzi do domu. Ponoć nikt w tym roku nie był lep­szy od Judi Dench w Philome­nie, ale zwierz typu­je raczej Bul­lock za Graw­itację. SAG nato­mi­ast pod­mieniło Kate Winslet na Meryl Streep — wyraźnie byli prz­er­ażeni wiz­ją, że Streep w tym roku mogła­by nie dostać nom­i­nacji do jakiejś nagrody. Ale tak serio — wyni­ka to z braku odd­zie­le­nia komedii od dra­matów

 

 

Best Actress – Motion Pic­ture Musi­cal or Com­e­dy

Amy Adams, “Amer­i­can Hus­tle”

Julie Delpy, “Before Mid­night”

Gre­ta Ger­wig, “Frances Ha”

Julia Louis-Drey­fus, “Enough Said”

Meryl Streep, “August: Osage Coun­ty”

 

 

Czy tylko zwierz ma wraże­nie, że kome­dia to bard­zo sze­rok­ie poję­cie w kręgu przyz­na­ją­cych nagrody? W każdym razie zwierz kibicu­je Julie Delpy bo w sum­ie należy się jej za całok­sz­tałt kre­owa­nia postaci, zas­tanaw­ia się też czy rzeczy­wiś­cie Meryl Streep gra kome­diowo w filmie o tym, że umiera.

 

 

 

Best Sup­port­ing Actor

Barkhad Abdi, “Cap­tain Phillips”

Daniel Bruhl, “Rush”

Bradley Coop­er, “Amer­i­can Hus­tle”

Michael Fass­ben­der, “12 Years A Slave”

Jared Leto, “Dal­las Buy­ers Club”

 

 

Zwierz jest roz­dar­ty — bard­zo kibicu­je Bruhlowi, który był znakomi­ty w Rush, jest przeko­nany, że Fass­ben­der, powinien dostać nagrodę i ostat­nio widzi­ał klipy z Jare­dem Leto jako transsek­su­al­istą i zas­tanaw­ia się czy nie dać mu nagrody za to jak fenom­e­nal­nie w tej roli wyglą­da. W przy­pad­ku SAG dochodzi jeszcze nom­i­nac­ja dla Jame­sa Gan­dolfi­ni, ale chy­ba bardziej podyk­towana żalem po stra­cie, niż jakoś­cią wys­tępu.

 

 

 

Best Sup­port­ing Actress

Sal­ly Hawkins, “Blue Jas­mine”

Jen­nifer Lawrence, “Amer­i­can Hus­tle”

Lupi­ta Nyong’o, “12 Years A Slave”

Julia Roberts, “August: Osage Coun­ty”

June Squibb, “Nebras­ka”

 

Zwierz strasznie chci­ał­by, aby nagrodę dostała Lupi­ta Nyong’o bo widzi­ał z nią wywiad i to jest ter­az jego nowa ulu­biona mło­da aktor­ka. Ale cała kat­e­go­ria wyda­je się moc­no obsad­zona i zwierza nawet cieszy nom­i­nac­ja dla Julii Roberts, bo to w sum­ie jest, co raz lep­sza aktor­ka

 

Best Screen­play

Spike Jonze, “Her”

Bob Nel­son, “Nebras­ka”

Jeff Pope and Steve Coogan, “Philom­e­na”

John Rid­ley, “12 Years A Slave”

Eric War­ren Singer and David O. Rus­sell, “Amer­i­can Hus­tle”

 

Zwierz był­by strasznie szczęśli­wy gdy­by nagrodę zgar­nął Coogan, bo zwierz go lubi ale np. sam pomysł Her wyda­je się tak ory­gi­nal­ny że god­ny nagrodzenia. Wyda­je się jed­nak, że jeśli Amer­i­can Hus­tle ma za coś dostać nagrodę (zwierz powoli typu­je go na ten film, który dosta­je mnóst­wo nom­i­nacji, ale mało stat­uetek) to właśnie będzie to sce­nar­iusz.

 

Best For­eign Lan­guage Film

Blue is the Warmest Col­or”

The Great Beau­ty”

The Hunt”

The Past”

The Wind Ris­es”

 

Zwierz zde­cy­dowanie kibicu­je The Hunt bo to był abso­lut­nie znakomi­ty film, co do pozostałych tytułów zwierz powie szcz­erze że ma troszkę nadzieję że wygra coś innego a nie zwycięz­ca tegorocznego Cannes, które  wyda­je się taką pro­dukcją skro­jona pod nagrody za najlep­szy film nie anglo­języ­czny

 

 

Best Ani­mat­ed Fea­ture Film

The Croods”

Despi­ca­ble Me 2”

Frozen”

 

Zwierz nawet kręcąc nosem musi stwierdz­ić, że pod wzglę­dem ani­macji Frozen jest najlep­sze. Ale trochę szko­da, że nomin­u­ją­cy nie wychodzą bardziej poza krąg amerykańs­kich filmów bo jest zwierz pewien, że na całym świecie znalazło­by się więcej dobrych ani­macji pełnome­trażowych.

 

 

Dobra a ter­az Telewiz­ja

 

Best Dra­ma Series

Break­ing Bad”

Down­ton Abbey”

The Good Wife”

House of Cards”

Mas­ters of Sex”

 

Zwierz nie wie, co na liś­cie robi słabi­utkie ostat­nio Down­ton ale mniema że to prze­jaw zakocha­nia się w pier­wszym sezonie. Stras­zli­wie cieszy nom­i­nac­ja dla Mas­ters of Sex (a nie mieli jeszcze finału) zwierz przewidu­je wiel­ki poje­dynek między House of Cards, a odchodzą­cym Break­ing Bad. Ktokol­wiek wygra, wygra dobra telewiz­ja. SAG patrzą­cy od strony aktorskiej docenił jeszcze Board­walk Empire oraz Home­land i Grę o Tron, ale te seri­ale swo­je pięć min­ut w Świecie Zło­tych Globów już miały

 

Best Actor in a Tele­vi­sion Dra­ma Series

Bryan Cranston, “Break­ing Bad”

Liev Schreiber, “Ray Dono­van”

Michael Sheen, “Mas­ters of Sex”

Kevin Spacey, “House of Cards”

James Spad­er, “The Black List”

 

Zdaniem zwierza z nagrodą ode­jdzie Spacey (nawet zadłuże­nie), ale całe serce zwierz odd­a­je Michaelowi Sheenowi i jego genial­nej roli w Mas­ters of Sex. Co ciekawe SAG doceniło Buscemiego z Board­walk Empire, Jef­fa Daniel­sa z News­room oraz Petera Din­klage z Gry o Tron. Zwierz musi powiedzieć, że paskud­nie się cieszy, że Daniels nie został nomi­nowany do globów bo to trochę znaczy, że HBO nie rządzi abso­lut­nie wszys­tkim.

 

 

Best Actress in a Tele­vi­sion Dra­ma Series

Julian­na Mar­gulies, “The Good Wife”

Tatiana Maslany, “Orphan Black”

Tay­lor Schilling, “Orange is the New Black”

Ker­ry Wash­ing­ton, “Scan­dal”

Robin Wright, “House of Cards”

 

Tatiana! Naresz­cie ją zauważyli. Ale ogól­nie zwierz musi powiedzieć, że tu widać jak inaczej przyz­na­je się Złote Glo­by a inaczej Emmys — naresz­cie dostrzeżono pełne spek­trum telewiz­ji łącznie z dość nis­zowym Orange is The New Black. Co ciekawe nom­i­nac­je do SAG są praw­ie zupełnie inne — kole­j­na nom­i­nac­ja dla Claire Danes za Home­land, z wyróżniono Annę Gunn za Brak­ing Bad, Jes­sice Lang za AHS oraz Mag­gie Smith za Down­ton, pow­tarza się jedynie Ker­ry Wash­ing­ton za Skan­dal

 

 

Best Com­e­dy Series

The Big Bang The­o­ry”

Brook­lyn 99”

Girls”

Mod­ern Fam­i­ly”

Parks and Recre­ation”

 

OK czy tylko zdaniem zwierza ta kat­e­go­ria powin­na mieć nazwę “mamy cholerny kryzys w seri­alach kome­diowych”. Bo poza Brook­lyn 99 wszys­tko jest już dość wiekowe a Girls nie są komedią. Zwierz powie szcz­erze że chy­ba najbardziej z tego zestaw­ienia kibicu­je Parks and Recre­ation bo to dobry ser­i­al jest.

 

 

Best Actor in a Tele­vi­sion Com­e­dy Series

Jason Bate­man, “Arrest­ed Devel­op­ment”

Don Chea­dle, “House of Lies”

Michael J. Fox, “The Michael J. Fox Show”

Jim Par­sons, “The Big Bang The­o­ry”

Andy Sam­berg, “Brook­lyn 99”

 

Zwierz nie ma tu żad­nych emocjon­al­nych typów, maiło­by gdy­by nagrodę dostał Jason Bate­man zawsze świet­ny w Arrest­ed Devel­op­ment śmiesznie gdy­by Michel J. Fox za bycie samym sobą no i Don Chea­dle naprawdę jest dobry w House of Lies. Ponown­ie SAG ma nieco inne typy — chci­ało­by na odchodne wyróżnić Ale­ca Bald­wina za 30 Rock, oraz dorzu­cić Ty Bur­rel­la z Mod­ern Fam­i­ly

 

 

Best Actress in a Tele­vi­sion Com­e­dy Series

Zooey Deschanel, “New Girl”

Lena Dun­ham, “Girls”

Edie Fal­co, “Nurse Jack­ie”

Julia Louis-Drey­fus, “Veep”

Amy Poehler, “Parks and Recre­ation”

 

 

Ponown­ie dwa nie kome­diowe seri­ale w kome­diowej kat­e­gorii. A tak serio zdaniem zwierza zde­cy­dowanie nagro­da należy się Julii Louis-Drey­fus, która jest wspani­ała w Veep. SAG z kolei wyróżnił na odchod­nym Tinę Fey z 30 Rok, a także May­im Bia­lik z TBBT oraz Julie Bowen z Mod­ern Fam­i­ly

 

 

Best Mini-Series or Motion Pic­ture made for Tele­vi­sion

Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Coven”

Behind the Can­de­labra”

Danc­ing on the Edge”

Top of the Lake”

White Queen”

 

Zwierza dzi­wi obec­ność moc­no śred­niego Danc­ing on the Edge. Plus nie ma, co się łudz­ić, że wygra cokol­wiek innego niż Behind the Can­de­labra. No i super widzieć dostrzeżone Top of the Lake

 

 

 

Best Actor in a Mini-Series or Motion Pic­ture made for Tele­vi­sion

Matt Damon, “Behind the Can­de­labra”

Michael Dou­glas, “Behind the Can­de­labra”

Chi­we­tel Ejio­for, “Danc­ing on the Edge”

Idris Elba, “Luther”

Al Paci­no, “Phil Spec­tor”

 

Kiedyś to był­by ide­al­ny zestaw do Oscara za najlep­szą rolę męską. Co ciekawe zarówno Elba jak i Ejio­for zostali dostrzeżeni i w telewiz­ji i na dużym ekranie. Ale nagrodę zabierze do domu Michel Dou­glas i nikt nie będzie płakał. Co niesły­chanie cieszy w przy­pad­ku SAG to dostrzeżono Jere­mego Iron­sa i jego genial­nego Hen­ry­ka IV w Hol­low Crown, poza tym nom­i­nację dostał Rob Lowe za rolę w Killing Kennedy

 

 

Best Actress in a Mini-Series or Motion Pic­ture made for Tele­vi­sion

Hele­na Bon­ham Carter, “Bur­ton and Tay­lor”

Rebec­ca Fer­gu­son, “The White Queen”

Jes­si­ca Lange, “Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Coven”

Helen Mir­ren, “Phil Spec­tor”

Elis­a­beth Moss, “Top of the Lake”

 

Zwierz bard­zo kibicu­je Eliz­a­beth Moss z Top Lake, ale ma dzi­wne wraże­nie, że nagrodę dostanie Jes­si­ca Lange, plus to przy­pom­ni­ało zwier­zowi, że koniecznie musi obe­jrzeć Bur­ton and Tay­lor. SAG różnią się tu nieco — z Top Lake wyróżniono dodatkowo Hol­ly Hunter, oraz dano nom­i­nac­je Angeli Bas­sett za Bet­ty and Coret­ta.

 

 

Best Sup­port­ing Actor in a Series, Mini-Series or Motion Pic­ture made for Tele­vi­sion

Josh Charles, “The Good Wife”

Rob Lowe, “Behind the Can­de­labra”

Aaron Paul, “Break­ing Bad”

Corey Stoll, “House of Cards”

Jon Voight, “Ray Dono­van”

 

Zwierz jak wszyscy typu­je nagrodę dla Aarona Paula (na odchodne) pode­jrze­wa też że nagrodę dostać może Rob Lowe który jest jak wszyscy twierdzą doskon­ały w Behind the Can­de­labra

 

Best Sup­port­ing Actress in a Series, Mini-Series or Motion Pic­ture made for Tele­vi­sion

Jacque­line Bis­set, “Danc­ing on the Edge”

Janet McTeer, “White Queen”

Hay­den Panet­tiere, “Nashville”

Mon­i­ca Pot­ter, “Par­ent­hood”

Sofia Ver­gara, “Mod­ern Fam­i­ly”

 

Zwierz cały czas ma wraże­nie, że oglą­dał inny ser­i­al niż przyz­na­ją­cy nom­i­nac­je, bo mu Danc­ing on the Edge nie przy­padło do gus­tu, zwierza cieszy zestaw­ie­nie, bo ostat­nio zas­tanaw­iał się gdzie podziewa się Mon­i­ca Pot­ter a tu proszę dostała nom­i­nację. Nie mniej zwierz nie ma naprawdę żąd­nych swoich typów od ser­ca w tej kat­e­gorii.

 

To wszys­tko — wyda­je się, że będzie ciekaw­ie, bo kat­e­gorie aktorskie są bard­zo moc­no obsad­zone i naprawdę na stat­uetkę zasługu­je więcej niż jed­na oso­ba. Plus — zwierz ma wraże­nie, że w tym roku może w końcu dojść do momen­tu, kiedy naresz­cie, w nom­i­nac­jach Oscarowych wyrów­na się ilość nomi­nowanych czarnoskórych i białych aktorów. Zwłaszcza, że zwierz ma wraże­nie, że The But­ler zde­cy­dowanie zostanie przez Akademię dostrzeżony.  Poza tym – zestaw­ie­nie pokazu­je, dlaczego Złote Glo­by są bez porów­na­nia ciekawsze od Emmys, które widzą niesły­chanie wąs­ki wycinek telewiz­ji. Na razie pozosta­je nam siedzieć i czekać. A jak tam wasze typy?

 

ps: W tym roku posucha dla wszel­kich fanów rzeczy super bry­tyjs­kich choć sporo anglików dostało nom­i­nac­je. W sum­ie sprawdza się zasa­da — chcesz dobrego akto­ra — sprowadź sobie angli­ka do pro­dukcji ;)

24 komentarze
0

Powiązane wpisy